OSOONIAUGUD

download report

Transcript OSOONIAUGUD

OSOONIAUGUD
Koostaja: Merilyn Merisalu
2012
Osoonikiht:
 Tekkis 300-500 milj. aastat tagasi hapniku tootvate
bakterite, fotosünteesi, päikese (ultraviolett) ja
kosmilise (lühilainelise) kiirguse toimel.
 On keskmiselt 15 – 50 km kõrgusel asuv 2,5 – 7 mm
paksune ja suure osooni kontsentratsiooniga kiht
stratosfääris.
 On unikaalne ja iseloomulik ainult meie planeedile.
 Toimib filtrina, püüdes kinni 99% Maale langevast
ultraviolettkiirgusest.
 Ilma osoonikihita poleks Maal elu!
Osoonikihi hõrenemine ehk nn osooniaugud on
seotud osooni sisalduse vähenemisega stratosfääris.
 Osooni hulga vähenemine on kõige selgemini
väljendunud pooluste kohal. Seda sellepärast, et tänu
väga
madalale
temperatuurile
tekivad
kuivas
stratosfääris polaarsed stratosfääri pilved. Nende
pinnal toimuvad reaktsioonid muudavad freoonid ja
haloonid ohtlikeks ühenditeks mis lõhuvad osooni.
 Mõned teadlased on esitanud teooria, et osoonikihi
hõrenemine polaaralade piirkonnas on loomulik
looduslik
osoonile
protsess.
on
kõige
Maa
külgetõmbejõu
tugevam
polaaraladel.
mõju
See
hõrendab looduslikku osoonikihti. Samuti vajab
osoon eksisteerimiseks ultraviolettkiirgust, kuid
polaaröö ajal päike ei paista.
 Osoonisisaldus on vähenenud ka Euroopa, Põhja–
Ameerika ja Austraalia kohal.
Osoonikihi hõrenemist põhjustavad:
 Lämmastikuühendid (reaktiivlennukite heitegaasid,
lämmastikväetistega väetamine, kahjuritõrje).
 Freoonide
ja
haloonide
(külmutusseadmetes,
konditsioneerides,
sadestumine
õhujahutusseadmetes
aerosoolides,
õhku
-
tulekustutites,
lahustites, kui ka muudel otstarvetel kasutatavad
tööstuslikud kemikaalid).
 Kõikvõimalikud gaasid (lennukite, autode heitgaasid,
korstnatest paiskuvad kuumad gaasid).
 Äike, metsatulekahjud, vulkaanipursked.
Osoonikihi hõrenemise tagajärjed:
Osoonikihi hõrenemine mõjutab inimeste ja loomade
tervist, taimi, mikroorganisme ja õhukvaliteeti.
 Põhjustab nahavähki ja silmakahjustusi (katarrakt,
lühinägelikus), kopsukahjustusi (krooniline bronhiit,
astma), hävitab nukleiinhapped ning pidurdab
rakkude paljunemist, muudab DNA struktuuri.
 Halvab toiduahelat kahjustades nii kogu maailma
ökosüsteemi
tervikuna
(planktoni
hävimine
Antarktikas).
 Väheneb
taimeliikide
saagikus
põllumajandustoodangu kvaliteedi langus.
ja
Kuidas osoonikihti taastada:
 Ohtlike gaaside tootmine lõpetada.
 Osoonikihi taastamine - osoonigeneraatorid (lennuk
külvab osooni), osoonisuurtükid.
 Kasvuhooneeffekti
soojenemise mõju
käiku).
pidurdamine
(ülemaailmse
aeglustab osoonikihi taastumise
 Autodel kasutada hübriidtehnoloogiat ja minna üle
teistele energiaallikatele.
 Vähendada lennukite arvu või lennukõrgust.
 Tööstuses ja transpordis vähendada kahjulike ühendite
kasutamist.
 Energeetikas toota elektrit taastuvatest energiaallikatest.
Osoonikihi kaitsmine:
 16. septembril tähistatakse rahvusvahelist osoonipäeva.
 Osoonikihi ühine kaitsmine näeb ette 1985. aastal
sõlmitud ÜRO osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon
ja selle juurde kuuluv 1987. aastal sõlmitud osoonikihti
kahandavate ainete Montreali protokoll, millega on
liitunud 196 riiki.
 Eesti ühines nii Viini konventsiooniga kui ka Montreali
protokolliga 1996. aastal.
Osoonikihi tulevik:
 Osoonikiht on taastumas, kuigi aeglasemalt kui
loodetud.
Osooniaukude
teke
jätkub
veel
mitukümmend aastat.
 Arktika piirkonna osoonisisaldus peaks taastuma
2050. aastaks ja Antarktika osooniauk peaks
kaduma 2060. ja 2075. aasta vahel.
TÄNAN KUULAMAST JA
VAATAMAST!
Kasutatud materjal:









http://et.wikipedia.org/wiki/Osoonikiht
http://siivi.edublogs.org/osooniaugud/
http://www.klab.ee/o3/osoonikiht/
http://www.eope.ee/_download/euni_repository/file/248/Keskkonn
aprobleemid.zip/osooniaugud.html
http://www.eope.ee/_download/euni_repository/file/1137/Atmosph
ere%20ecology.zip/osoonikihi_hrenemine.html
http://www.miksike.ee/docs/referaadid2006/osoonikih
t_liissaldre.htm
http://www.envir.ee/1031
kodu.ut.ee/~riina/kursus/tekstid/Osoon.doc
„Üldmaateadus gümnaasiumile“, 2004 lk. 86-87
 Slaid 3: http://www.klab.ee/o3/osoonikiht/
 Esilehe kujundus:
http://www.un.org/UN50/Photos/un50-074.gif
 Tausta kujundus:
http://2.bp.blogspot.com/_VZkDKWS4b9g/S8JiE0
iGBFI/AAAAAAAAAwI/KfXfW-xPkGU/s400/holein-ozone-layer%5B1%5D.jpg