Digitaal Mobiliteitscentrum Achterhoek - Vacaturebank

download report

Transcript Digitaal Mobiliteitscentrum Achterhoek - Vacaturebank

DIGITAAL
MOBILITEITSCENTRUM
ACHTERHOEK
Is een virtueel platform van de stichting
Mobiliteitscentrum Achterhoek.
Door een combinatie van echt samenwerken en
uitgekiende digitale tools besparen alle deelnemers veel
tijd en geld.
Een Mobiliteitscentrum voor alle inwoners in de regio
• Alle bedrijven
(ondernemers)
in de regio.
• Alle opleidingsbedrijven in de
regio
• Instanties
• Gemeentes
• Sociale dienst
Ondernemers
Overheid
Opleidingsbedrijven
Organisaties
DE 4 O’S
• Werkzoekenden
organisaties in
de regio
DEELNEMERS (LEDEN) VAN HET MOBILITEITSCENTRUM ZIJN:
1. BEDRIJVEN
2 . U I T Z E N D B U R E A U S , W E RV I N G & S E L E C T I E B U R E A U S
3 . R E - I N T E G R AT I E B E D R I J V E N , G E M E E N T E N , S O C I A L E
D I E N S T, W E S P, H A M E L A N D G R O E P, W E D E O , E . D .
4. SCHOLEN, ROC, OPLEIDINGSBEDRIJVEN,
OMSCHOLINGSBEDRIJVEN E.D.
5 . W E R K Z O E K E N D E N E N O R G A N I S AT I E S H I E RVA N
6 . C ENT RU M VOOR G RENS OV ERS C H RIJ D END OPL EID EN
EN WERKEN
Door samen te werken ontstaan voordelen, kennis wordt gedeeld, initiatieven
worden zichtbaar, de hele arbeidsmarkt en mogelijke opleidingen in de regio
worden in beeld gebracht. Ieder lid heeft medezeggenschap en is medebouwer
aan dit unieke platform.
1. BEDRIJVEN KUNNEN HIER:
a. Hun bedrijfsprofiel laten zien!
b. Inzicht geven in hun vacatures, stages, e.d.
c. Informatie delen, bloggen een webinar geven of volgen, initiatieven zichtbaar maken, …
d . Met heel veel extra tools zoals:

Tijdelijk of vast personeel aanvragen bij
uitzendbureaus, W&S bureaus

Subsidies aanvragen

Informatie aanvragen over nieuwe wetten

Doorplaatsen oproepen in social media,
kranten, radio, …

Doorplaatsen op Werk.nl

Hulp bij outplacement

Payrolling aanvragen

HRM vraagstukken melden

Reorganisaties melden

In de toekomst: Collegiaal in- en uitleen
en een eigen personeelsdossier
aanmaken
2. MC VOOR UITZENDBUREAUS EN W&S BUREAUS

Bedrijven plaatsen via een tool in de
website aanvragen bij de uitzendbureaus

Tijdbesparing door alleen nog maar de
goede match te hoeven maken

Leden zijn zichtbaar en heel makkelijk
bereikbaar via de online tools


Inzien cv database voor het maken van een
goede match
Bedrijven kunnen eigen personeel melden
voor een regionale pool en uitzendbureaus
kunnen deze tijdelijk ergens anders
plaatsen.

Alle vacatures zijn zichtbaar

Melden van outplacement trajecten,
payrolling e.d.

Werkbesparing door het online
doorplaatsen naar werk.nl en werken met
IGB (InGoedeBanen)

Werken met MC en Gini-recruit
3. GEMEENTEN, RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN, SOCIALE
DIENSTEN E.D.
Werken met online MC en
Gini-recruit

Een compleet CRM en cliëntvolgsysteem voor het
bijhouden van gegevens van klanten/cliënten,
sollicitaties, vacatures, afwijzingen, aangenomen,
afspraken, notities mail/bellen e.d. in het
Mobiliteitscentrum voor de Re-integratie(bureau’s) en
instanties

Alle banen in de regio online in beeld!

Administrator/manager heeft inzicht in werk van zijn
coaches.

Coaches hebben inzicht in activiteiten van cliënt, kan
aan de manager rapporteren…

Compleet met een online werkboek voor de cliënten

Testen (assessments) e.d.
Ook voor hun klanten is er een
online digitaal MC.

De coach kan de cliënt online instructies en
aanwijzingen geven, opgaven laten uitvoeren uit het
werkboek, deze controleren, …

Ook de cliënt kan toegang krijgen tot het MC en alle
vacatures in de regio. Kan via het MC communiceren
met zijn coach, hij kan hier zijn activiteiten bijhouden

Klik op onderstaande presentie voor meer info
4. ONDERWIJSINSTELLINGEN:
WAT ZIJN HUN VOORDELEN BIJ HET MC

Deze zijn zichtbaar voor bewoners en
toekomstige bewoners.

Buddyconstructies oudere medewerkers –
jongeren

Bedrijven oproepen om stages en
opleidingen beschikbaar te stellen

Starters-functies

Jongerenvouchers

Subsidies jongeren e.d.

Uitwisselen jongeren in projecten
Duitsland - Nederland

Goede afstemming vraag en aanbod
arbeidsmarkt!

Bekend maken open dagen, nieuws e.d.

Aanbod projecten jongereneducatie
5. WERKZOEKENDEN: WELKE VOORDELEN HEBBEN
ZIJ VIA HET MOBILITEITSCENTRUM (MC)


Eindelijk zijn alle banen in de regio
zichtbaar!
Solliciteren en gevonden worden via de
website

Opmaak cv, met foto, LinkedIn profiel,
elevator pitch, video…

Sollicitatietraining en workshops

Beroepskeuzetesten en assessment testen

Actief meehelpen om banen online te
zetten via werkgroepen!

Omscholingen, opleidingen, reintegratiebureaus vinden

Deelnemen aan virtueel
Mobiliteitscentrum met Gini-recruit en het
vinden van alle banen in de regio

Banen en opleidingen in Duitsland
(Münsterland – Kreis Borken)
6. CENTRUM VOOR EDUCATIE EN MOBILITEIT IN DE EUREGIO
Het centrum maakt allerlei grensoverschrijdende projecten en initiatieven zichtbaar op het digitale platform van
het Mobiliteitscentrum. Tevens verleent het waardevolle diensten voor doelgroepen uit de sector educatie, vormt
de verbindende schakel en streeft de volgende doelstellingen na:

Ondersteunt directies en vakgroepen in omslag naar
buurtaal- en tweetalig onderwijs

Is pro-actief in acquisitie en begeleiding van stages,
afstudeeropdrachten, onderzoek en leerwerkplekken

Kan Goethe-Institut taaltrainingen en coaching voor
vervolgstudie (B2/C1) in Kreis Borken aanbieden

Wil impulsen geven aan voorlichting en een denktank
binnen de contactgroep VO/MBO-scholen

Ontwikkelt en coördineert zinvolle NL-D projecten
(school to school, of strategische partnerships)


Permanente educatie van kleuters t/m oudere
volwassenen in taal, land en Europese competenties
Organiseert projecten t.b.v. Interculturele dialoog
voor b.v. werkgevers/werknemers en kenniswerkers
(Euregio-Mozer programma en Interreg V)

Geeft motivatie en empowerment aan jongeren met
afstand tot arbeidsmarkt om kansen te pakken
Praktische workshops: hoe maak je een Duitse cv, hoe
solliciteer je in Kreis Borken, welke verschillen?

Brengt banen en opleidingen in Duitsland in beeld


Een Euregionale Duitsland-Desk met nuttige info en
voorlichting over studie en beroepsopleiding

Verbindt de werving/marketing van MBO/HBO/WO
met leerlingen/ouders: op open dagen en beurzen
DIT MOBILITEITSCENTRUM IS VOOR IEDEREEN!
DE BEDOELING VAN EN VOOR DE LEDEN IS OM
ACTIEF DEEL TE NEMEN AAN HET MC
WIL JE MEER WETEN OF ACTIEF DEELNEMEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP
In de regio Achterhoek is dat bij Hilke Maatman, Waalderweg 55,
7263 RT Mariënvelde onder e-mail [email protected]
Telefonisch ben ik bereikbaar onder 06-12204947