prezentacja szkoleniowa - Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Download Report

Transcript prezentacja szkoleniowa - Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

KONTRAKTOWANIE
ŚWIADCZEŃ
MEDYCZNYCH 2014
CHIRURGIA NACZYNIOWA – HOSPITALIZACJA,
HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY
Etapy postępowania
•
Ogłoszenie
•
Składanie ofert (terminy ! obszary !)
•
Otwarcie ofert - jawne
•
Uzupełnianie braków formalnych (terminy !)
•
Weryfikacja - warunki wymagane i rankingujące (w tym kontrole)
•
Ocena potencjału (w tym konflikt personelu)
•
Negocjacje (cena i liczba) – protokoły uzgodnień
•
Ranking końcowy (cenowo-niecenowy)
•
Wybór ofert – rozstrzygnięcie
•
Ew. tryb odwoławczy
N
I
E
J
A
W
N
E
OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA OFERT
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013, poz.
1520) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (ze zm. – w tym 23/2014/DSOZ
z 30 kwietnia 2014 r.)
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w
postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (ze zm. – w tym 24/2014/DSOZ z dnia 5 maja 2014 r.)
Definicje !
CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPTALIZACJA
1 etat = 37,55
pon-pt, bez dyżurów
Zał. nr 3 do rozp.MZ
def. lokalizacji
w rejestrze
samodzielnie / podwykonawstwo
(umowa) / współpraca (porozum.)
samodzielnie / podwykonawstwo
(umowa)
II POZIOM REFERENCYJNY
def. w rozporządzeniu
cały rok 2013
prosimy o dołączenie do oferty
STENT-GRAFTY AORTALNE
dodatkowy personel do
(Q01)
pracowni radiologii zabiegowej
Zał. nr 4 do rozp.MZ
STENT-GRAFTY FENESTROWANE
(5.52.01.0001496 + 5.52.01.0001435)
prosimy o dołączenie
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014/DSOZ z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju: leczenie szpitalne – ZMIANY DOT. CHIR. NACZ.
W § 9 w ust. 7 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny.”
oferty alternatywne
– odrzucane obie
Po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Zakresy świadczeń na poszczególnych poziomach referencyjnych
kontraktowane są alternatywnie.”
wydzielone środki
na II poziomie ref.
– kwota w ofercie
W § 16 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny:
Q01 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty,
Q52 - Dostęp w leczeniu nerkozastępczym,
5.52.01.0001496 - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty
obejmujących tętnice trzewne i nerkowe,
5.53.01.0001435 - Wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia
(dotyczy stentgraftów w ramach świadczenia 5.52.01.0001496)”
zmiany w załącznikach –
katalogach i wymaganiach
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014/DSOZ z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju: leczenie szpitalne - ZMIANY
Załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 1
Załącznik nr 1b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 2
Załącznik nr 1c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 3
W załączniku nr 3 do zarządzenia w części: 1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC
ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) – HOSPITALIZACJA:
- Lp. 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4
- dodaje się Lp. 50 w brzmieniu określonym w załączniku nr 5
Załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 6
WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA
1.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego
ZAŁĄCZNIK 3 DO ZARZ
1.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
89/2013/DSOZ ZE ZM.
Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą , zwanego
"rejestrem", w tym:
1) profil oddziału szpitalnego wskazany w rejestrze: dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń
stanowiących przedmiot kontraktowania ,
2) kod resortowy rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego obejmującejgo oddział
szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania dział I, rubryka 28 część VI kodu resortowego: 1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne,
3) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),
1.2.1 wymagania
4) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności
formalne
kod oddziału 4530 lub profil 39
dziecięcych),
5) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego: HC.1.1 leczenie stacjonarne,
6) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4900 Izba przyjęć szpitala lub 4902 Szpitalny oddział ratunkowy,
7) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4910 Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych, z wyłączeniem
Transplantologii klinicznej/Transplantologii klinicznej dla dzieci realizującej wyłącznie świadczenia
z poz. 46.1.2.),
8) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia
6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.))
W przypadku braku w strukturze organizacyjnej szpitala OAiIT (§ 4 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia):
1) co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia lp. 2 i lp. 3, w części
1.2.2 organizacja
"organizacja udzielania świadczeń" w pkt 3 wpisane w rejestrze przedsiębiorstwa podmiotu
udzielania
leczniczego - rubryka " łóżko intensywnej opieki medycznej";
świadczeń
2) udokumentowane zapewnienie transportu sanitarnego w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi
ratownictwa medycznego.
1) udokumentowane zapewnienie dostępu do środka transportu sanitarnego, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 7 rozporządzenia;
2) udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, zgodnie
1.2.3 pozostałe warunki z przepisami rozporządzenia § 5 ust. 1, 2 i 4 , w wewnętrznych aktach
regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy.
WARUNKI DODATKOWO OCENIANE - HOSPITALIZACJA
1.3.1 wymagania
formalne
1.3.2 zapewnienie
realizacji badań
1.3.3 wymagania
dotyczące
pomieszczeń
1.3.4 pozostałe
warunki
wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego:
a) 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 4261 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci,
b) Apteka szpitalna/zakładowa.
1) tomografii komputerowej (TK);
2) tomografii wielorzędowej (WRTK );
3) rezonansu magnetycznego (RM);
4) angiografii/ lub DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna);
5) endoskopowych
- w lokalizacji
„rankingujące” – ich wagę
pkt określa zarządzenie
„kryterialne”
1) w każdym oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka;
2) stacja mycia i dezynfekcji łóżek;
3) na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców, co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych
1) posiadanie certyfikatu serii ISO w zakresie usług medycznych;
2) posiadanie certyfikatu CMJ
- ważnego w dniu zawarcia umowy
3) zapewnienie realizacji zadań związanych z koordynacją przeszczepień - zatrudnienie w wymiarze czasu pracy nie mniej niż 1/4
etatu;
4) kontrola zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii.
tryb planowy – aktualnie nie
planowany do ogłoszenia
1. WARUNKI WSPÓLNE WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW (nie dotyczy SOR i IP) - HOSPITALIZACJA PLANOWA
1.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego
1.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą , zwanego "rejestrem",
w tym:
1) profil oddziału szpitalnego wskazany w rejestrze: dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego zgodny z zakresem świadczeń
stanowiących przedmiot kontraktowania;
2) kod resortowy rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego obejmującejgo oddział
szpitalny o profilu zgodnym z zakresem świadczeń bądących przedmiotem kontraktowania dział I, rubryka 28 część VI kodu resortowego: 1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;
1.2.1 wymagania
3) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych);
formalne
4) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych);
5) wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego: HC.1.1 leczenie stacjonarne;
6) wpis w rejestrze : część VIII kodu resortowego: 4900 Izba przyjęć szpitala lub 4902 Szpitalny oddział ratunkowy;
7) wpis w rejestrze : część VIII kodu resortowego: 4910 Blok operacyjny (dotyczy specjalności zabiegowych),
8) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji (art. 87 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 6
września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.))
W przypadku braku w strukturze organizacyjnej szpitala OAiIT (§ 4 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia):
1) co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia lp. 2 i lp. 3, w części
1.2.2 organizacja
"organizacja udzielania świadczeń" w pkt 3 wpisane w rejestrze przedsiębiorstwa podmiotu
udzielania
leczniczego - rubryka " łóżko intensywnej opieki medycznej";
świadczeń
2) udokumentowane zapewnienie transportu sanitarnego w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa
medycznego.
1) udokumentowane zapewnienie dostępu do środka transportu sanitarnego, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 7 rozporządzenia;
1.2.3 pozostałe
2) udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia zgodnie z
warunki
przepisami rozporządzenia § 5 ust. 1, 2 i 4 w wewnętrznych aktach
regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy.
1.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
1.3.1 wymagania
formalne
1) wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego:
a) 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 4261 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci,
b) Apteka szpitalna/zakładowa
1.3.2 zapewnienie
realizacji badań
1) RTG;
2) TK;
3) RM;
4) USG zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
5) endoskopowych
- w lokalizacji
1.3.3 warunki
dotyczące
pomieszczeń
1) w każdym oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka;
2) stacja mycia i dezynfekcji łóżek;
3) na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców, co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
1.3.4 pozostałe
warunki
1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych;
2) posiadanie certyfikatu CMJ
- ważnego w dniu zawarcia umowy
3) kontrola zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii.
Całodobowa
i planowa, 1 poziom
8 CHIRURGIA NACZYNIOWA
8.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz.I Lp. 7
8.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
8.2.1 organizacja
udzielania
świadczeń
udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z
innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby
8.2.2 pozostałe
warunki
zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego - możliwość realizacji przez świadczeniodawcę lub
udokumentowane zapewnienie przeprowadzenia leczenia wewnątrznaczyniowego u innego świadczeniodawcy - nie
dotyczy w przypadku realizacji świadczeń z grup : Q01,Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47
8.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
rankingujące – dla tego zakresu
8.3.1 lekarze
dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej
8.3.2 pielęgniarki
1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;
2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego.
8.3.3 organizacja
udzielania
świadczeń
wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego:
a) 1120 Poradnia chorób naczyń;
b) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej.
8.3.4 pozostałe
warunki
1) łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4 ust. 2
rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze;
2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji
Wymagane żeby a) dostać
8.4 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń:
środki w konkursie, b)
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty- dotyczy tętniaków
aortywpiersiowej,
realizować
umowie
brzuszno-piersiowej i brzusznej (z grupy Q01) - zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do obowiązującego
rozporządzenia: Lp. 10; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia
8.5 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń z grupy Q01 (dotyczy
tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej)
8.5.1 wymagania
wpis w rejestrze - Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej: część VIII kodu resortowego: 7230
formalne
8.5.2 lekarze
dodatkowo
a) równoważnik co najmniej 2 etatów - lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej
lub
b) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki
obrazowej na każdej zmianie roboczej
- z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40
samodzielnie
- zaświadczenie potwierdzające 2 letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa § 6 ust. 5
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony
zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagonostyki, radiologii zabiegowej i terapii
radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.) poświadczone przez
odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
8.5.3 organizacja
1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń:
udzielania
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii,
świadczeń
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie.
8.5.4
wyposażenie w
stanowisko znieczulenia wyposażone w: a) – r)
sprzęt i aparat.
medyczną
8.6 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń:
Zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe (z grup: Q41, Q42, Q43, Q44,
12; spełnienie warunków szczegółowych
Q45, Q46, Q47) - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: Lp.Wymagane
żeby a) dostać
całodobowo - zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia
środkiz grup:
w konkursie
, Q44,
8.7 WARUNKI WYMAGANE na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń
Q41, Q42, Q43,
Q45, Q46, Q47
b) Realizować w umowie
8.7.1 wymagania
wpis w rejestrze - Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej: część VIII kodu resortowego: 7230
formalne
równoważnik co najmniej 1 etatu na każdą zmianę roboczą:
a) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub specjalista w dziedzinie angiologii,
z udokumentowanym
całodobowo
doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów przezskórnych - angioplastyk naczyń obwodowych
co najmniej w trzech obszarach zabiegowych, lub
b) specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii lub radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki
obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zabiegowej:
8.7.2 lekarze
- wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy: co najmniej 50 angioplastyk naczyń obwodowych w co najmniej trzech
obszarach zabiegowych, w tym co najmniej 40 samodzielnie
- zaświadczenie potwierdzające 2 - letni staż pracy w zakresie wykonywanych procedur, o którym mowa § 6 ust. 5
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla
jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 365 ze zm.)
poświadczone przez odpowiedniego Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej
8.7.3 organizacja
terapii,
udzielania
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po
świadczeń
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie.
stanowisko znieczulenia wyposażone w:
8.7.4 wyposażenie w
a) – r)
sprzęt i ap. med.
8.7.5 pozostałe
wymagania
1) udokumentowane zapewnienie kwalifikacji do przeprowadzenia każdego zabiegu wewnątrznaczyniowego przez
lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej z udokumentowanym doświadczeniem w radiologii zab;
2) udokumentowane zapewnienie kwalifikacji do zabiegów na tętnicy szyjnej przez zespół lekarzy specjalistów w
dziedzinie chirurgii naczyniowej i neurologii;
3) udokumentowane zapewnienie całodobowej opieki neurologicznej po zabiegu na tętnicy szyjnej.
Wymagane żeby a) dostać
środki w konkursie ,
b) realizować
8.10 WARUNKI DODATKOWO WYMAGANE dla realizacji świadczeń:
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty
obejmujących tętnice trzewne i nerkowe
- dotyczy tętniaków aorty
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do obowiązującego rozporządzenia: L.p. 10; spełnienie warunków szczegółowych całodobowo - zgodnie
z § 5 ust. 3 rozporządzenia
8.11 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach dla realizacji świadczeń: 5.52.01.0001496 Endowaskularne zaopatrzenie tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe
8.11.1 wymagania
Zakład lub Pracownia radiologii zabiegowej - wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 7230
formalne
1) udokumentowane zapewnienie do realizacji świadczeń:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej
8.11. 2 organizacja
terapii,
udzielania
b) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka
świadczeń
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- określone w Harmonogramie - zasoby - w co najmniej jednym zakresie.
8.11.3 pozostałe
wymagania
udokumentowane posiadanie stacjonarnego aparatu RTG do badań naczyniowych w obrębie sali hybrydowej lub
pracowni radiologii interwencyjnej (zabiegowej)
50 CHIRURGIA NACZYNIOWA - DRUGI POZIOM REFERENCYJNY
50.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do obowiązującego rozporządzenia: cz. I Lp. 8
50.2 WARUNKI WYMAGANE - na podstawie: art. 146 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
50.2.1 organizacja
udzielania
świadczeń
udokumentowane zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia: lekarz
specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej (nie może być łączona z innymi oddziałami) - określone w Harmonogramie - zasoby
50.2.2 pozostałe
wymagania
OAiIT - w lokalizacji - wpisany w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 4260
50.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
50.3.1 lekarze
dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej
50.3.2 pielęgniarki
1) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;
2) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego;
3) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;
4) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego;
5) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki;
6) równoważnik co najmniej 2 etatów - pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki.
50.3.3 organizacja
udzielania
świadczeń
wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego:
1) 1120 Poradnia chorób naczyń;
2) 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej.
50.3.4 pozostałe
warunki
1) co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyodrębnioną opieką pielęgniarską, o których mowa w § 4
ust. 2 rozporządzenia - w miejscu udzielania świadczeń - wpisane w rejestrze;
2) Pracownia radiologii zabiegowej - dostępna całodobowo w lokalizacji;
3) co najmniej 25 łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej - wpisane w rejestrze.
Kod grupy
Kod
produktu
Nazwa grupy
1
2
3
4
481
509
Q01
Q52
64
5.52.01.0001496
5
5.51.01.0
Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty *
015001
5.51.01.0
Dostęp w leczeniu nerkozastępczym *
015052
48
Lp.
Kod produktu
Nazwa świadczenia
1
2
3
6
46
Wartość
Liczba dni
Wartość
punktowa
pobytu
punktowa
hospitalizacji <
finansowan
2 dni - typ
a grupą "leczenie
umowy
typ umowy
jednego
hospitalizacja/
hospitalizacj
dnia"
hospitalizacja
a
planowa
7
43
Wartość
punktow
a
Endowaskularne
zaopatrzenie tętniaków
288
aorty obejmujących tętnice
trzewne i nerkowe
8
9
chirurgia klatki piersiowej
chirurgia naczyniowa /
chirurgia naczyniowa - drugi poziom referencyjny
chirurgia ogólna
chirurgia onkologiczna
chirurgia plastyczna
chirurgia szczękowo-twarzowa
choroby płuc
choroby wewnętrzne
choroby zakaźne
dermatologia i wenerologia
diabetologia
endokrynologia
gastroenterologia
geriatria
ginekologia onkologiczna
hematologia
immunologia kliniczna
kardiochirurgia
kardiologia
nefrologia
neonatologia
neurochirurgia
neurologia
okulistyka
onkologia i hematologia dziecięca
onkologia kliniczna
ortopedia i traumat. narz. ruchu
otorynolaryngologia
pediatria
położnictwo i ginekologia
radioterapia/ med. nuklearna
reumatologia
toksykologia kliniczna
transplantologia kliniczna
urologia
Lp.
Wartość
Wartość punktowa
punktowa hospitalizac hospitaliz
ja
acja
planowa
alergologia
anestezjologia i intensywna terapia
angiologia
audiologia i foniatria
chirurgia dziecięca
Wartość
punktowa
osobodnia
ponad
ryczałt
finansowany
grupą - typ
umowy
hospitalizacj
a
43
4
X
1 216
X
X
chirurgia klatki piersiowej
chirurgia naczyniowa / chirurgia naczyniowa- drugi
poziom referencyjny
chirurgia ogólna
chirurgia onkologiczna
chirurgia plastyczna
chirurgia szczękowo-twarzowa
choroby płuc
choroby wewnętrzne
choroby zakaźne
dermatologia i wenerologia
diabetologia
endokrynologia
gastroenterologia
geriatria
ginekologia onkologiczna
hematologia
immunologia kliniczna
kardiochirurgia
kardiologia
nefrologia
neonatologia
neurochirurgia
neurologia
okulistyka
onkologia i hematologia dziecięca
onkologia kliniczna
ortopedia i traumat narz ruchu
otorynolaryngologia
pediatria
położnictwo i ginekologia
reumatologia
toksykologia kliniczna
transplantologia kliniczna
urologia
alergologia
anestezjologia i intensywna terapia
angiologia
audiologia i foniatria
chirurgia dziecięca
Zakresy świadczeń
do realizacji na obu
poziomach (i nie tylko)
10
X
X
X X
X
5
Uwagi
11
- warunki określone w zał. nr 3;
- w kardiochirurgii dotyczy wyłącznie aorty
piersiowej
12
X
Zakresy świadczeń
do realizacji na obu
poziomach
Zał. nr 1 – tabela wag
przy braku innych wytycznych LITERALNIE
Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów
oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, aby spełnić kryterium certyfikatu systemu
zarządzania, certyfikat ISO musi spełniać łącznie 4 warunki:
1) mieć zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę;
2) obejmować lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie;
3) być ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania
umowy;
4) być wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą
akredytację w zakresie sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka
społeczna” zgodnie z kodem 38 EA lub kategorią G Katering zgodnie z ISO/TS
22003), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez równorzędny
podmiot zagraniczny i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki
akredytującej.
Po spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Centrum Akredytacyjnego
(instytucji akredytującej podmioty wydające certyfikaty) powyższe wymagania
należy rozumieć następująco:
Ad. 1 W celu uniknięcia wątpliwości, najlepiej aby przedmiot certyfikacji był określony z
dokładnością do zakresu udzielanych świadczeń (np. certyfikat wydany w zakresie świadczeń
medycznych udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie
kardiologii); certyfikaty wydane z dokładnością do rodzaju świadczeń, w rozumieniu Ogólnych
warunków umów (leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna) będą także
uznawane i odnoszone wówczas do wszystkich świadczeń z danego rodzaju w powiązaniu
z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wykazem miejsc udzielania
świadczeń (parz pkt 2), chyba że komórki organizacyjne zgłoszone w ofercie zostały
zarejestrowane po dacie wydania certyfikatu - w takim wypadku wymagany jest dla nich nowy
certyfikat lub poświadczenie wystawcy że już posiadany obejmuje tę komórkę; certyfikaty
wydane dla szeroko rozumianej „działalności medycznej” oraz inne nie pozwalające na
weryfikację będą ew. wyjaśniane z ich wystawcami.
Ad. 2 W certyfikacie muszą być wskazane wszystkie miejsca objęte certyfikacją, tj. podane
adresy miejsc udzielania świadczeń do których odnosi cię certyfikacja, a na które złożono
ofertę.
Ad. 3 Przepis powyższy należy rozmieć literalnie, tzn. w dniu złożenia oferty, oferent powinien
legitymować się certyfikatem ważnym na dzień złożenia oferty i na pierwszy dzień
obowiązywania umowy; nie jest uznawane za takowe zaplanowanie (lub bycie w trakcie)
audytu -certyfikującego / recertyfikującego / kontrolnego.
Ad. 4 Uznawany jest certyfikat wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji lub równorzędnego podmiotu zagranicznego, za jaki należy uznawać
jednostki akredytujące innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (czyli np. nie
Szwajcarii, Norwegii czy USA - z najczęściej występujących instytucji spoza UE); konieczne jest
opatrzenie certyfikatu znakiem graficznym lub słownym instytucji akredytującej (certyfikat bez
znaku nie jest uznawany).
kryterium cenowe
Zał. nr 2 – obliczanie
punktacji „za cenę”
Maksymalna liczba punktów oceny w zakresie kryterium ceny: s = waga skalująca
określona w załączniku nr 1.
Podstawą do oceny kryterium ceny jest porównanie ceny oferty z ceną
oczekiwaną.
Ceną oczekiwaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest cena wynikającą z
wartości zamówienia i planowanej liczby świadczeń opieki zdrowotnej w danym
rodzaju lub zakresie wskazanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Liczbę punktów oceny uzyskaną w kryterium ceny ustala się w następujący
sposób:
 C of  C min
A
 yc  s
 C of  C min

B
s C maks  C of
y

 c
C maks  C min


gdzie:
yc – liczba punktów oceny danej oferty w zakresie kryterium ceny
Cof- cena zaproponowana przez oferenta
CNFZ- cena oczekiwana NFZ
C maks = 1,1 x CNFZ
C min = 0,9 x CNFZ
Prosimy korzystać
z aktów źródłowych !
Kontakt - pytania:
Małgorzata Szelest
Kierownik Sekcji Leczenia Szpitalnego
tel. 2988123
Dziękuję za uwagę