VLASTNOSTI TELIES

Download Report

Transcript VLASTNOSTI TELIES

VLASTNOSTI TELIES

Mgr. Andrej Hnilica

Predmety okolo nás nazývame vo fyzike telesami. Každé teleso je vytvorené minimálne z jednej látky. Ak látka získa tvar, stáva sa z nej teleso. Látky a telesá sa môžu vyskytovať v rôznych skupenstvách.

Poznáme skupenstvá: 1. Pevné 2. Kvapalné 3. Plynné 4. Plazma O skupenstve rozhoduje vzdialenosť častíc a sily pôsobiace medzi nimi.

Pevné skupenstvo má vzdialenosti častíc najmenšie a príťažlivé a odpudivé sily medzi časticami približne rovnaké. Kvapalné skupenstvo má vzdialenosti väčšie a pri približovaní častíc sa prejavia veľké odpudivé sily, z čoho vyplýva nestlačiteľ nosť kvapalín. V plynnom skupenstve sú vzdialenosti častíc najväčšie a nepôsobia medzi nimi takmer žiadne sily, z čoho vyplýva stlačiteľnosť a rozpínavosť plynov.

Do plazmy zaraďujeme javy, ktoré sa nedajú zaradiť do prvých troch: oheň, elektrické Výboje, blesk...

Vlastnosti kvapalných telies • • • • • • nestlačiteľnosť vytváranie vodorovného povrchu vyparovanie deliteľnosť tekutosť prispôsobovanie sa tvaru nádoby • • • • rozpínavosť, vždy vyplnia celý priestor, ktorý majú k dispozícii stlačiteľnosť deliteľnosť tekutosť Vlastnosti plynných telies • • • • • deliteľnosť Vlastnosti pevných telies krehkosť - ľahko rozlomiteľné, rozbitné tvrdosť -tvrdším telesom možno doň vyryť ryhu pružnosť - možno zmeniť dočasne jeho tvar tvárnosť – možno zmeniť jeho tvar trvalo

Rozhodni, ktoré pojmy predstavujú látky a ktoré predstavujú telesá: Klikni myšou na látky

olej papier skriňa mlieko

ľad

sirup benzín taška kružidlo stolička drevo stôl pravítko voda hlina oceľ koberec

Pevné Príklady telies rôznych skupenstiev Kvapalné Plynné

Porovnaj vlastnosti kvapalín a plynov

Vlastnosť Kvapaliny Plyny

Stlačiteľnosľ Tekutosť Deliteľnosť Rozpínavosť Meranie objemu

• • • • • • • • • látka teleso kvapalina plyn K slovám ľavého stĺpca priraď slová z pravého stĺpca, aby významovo patrili k sebe vlastnosť kvapalín vlastnosť plynov fyzikálna veličina jednotka fyzikálnej veličiny meradlo • • • • • • • • • odmerný valec drevo džús v krabici mililiter voda vzduch objem stlačiteľnosť nestlačiteľnosť

Vlastnosti pevných látok Deliteľnosť

Doplň tabuľku podľa vzoru

Pevná látka Pevné teleso Spôsob delenia

železo železná tyč rezanie

Dopíš, ktoré telesá môžeš rozdeliť:

pílením strihaním rezaním trhaním rúbaním lámaním páraním

Ďalšie vlastnosti pevných telies pružné tvárne krehké tvrdé

Využitie vlastností

Pomenuj použité vlastnosti pružnosť deliteľnosť tvárnosť krehkosť

Praktická úloha Skúmanie vlastností pevných látok

Úloha: Vyberte zo súboru látok najmäkšiu látku Pomôcky: oceľový klinec, oceľový predmet, kúsok dreva, kartón, polystyrén

Postup:

1. Poukladaj vedľa seba pripravené pomôcky 2. Urob do predmetov klincom ryhu tak, že na všetky predmety budeš tlačiť približne rovnakou silou 3. Usporiadaj predmety podľa hĺbky ryhy

ZDROJE http://www.ezahorie.sk/images/stories/jun3/kniha.gif

http://www.powel.sk/images/waterlogic/pohar.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Balonik.png

http://farmarsky.cz/files/pictures/46c13fd617f113f927cf31ad181bd7bafd80a9e1.jpg

http://www.grily-grily.cz/sites/GRILY-GRILY/repository/Image/galerie/xxl/lahev-vitogaz-5-kg.jpg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT59lBF0lm0mDVi87SZ jPj7LhA9sr_uv1114NZJUi44JJO8nPP Fyzika pre 6. ročník ZŠ http://static.zamenej.sk/2189_1tra.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-lFkDIrqXZx4/ULp-nT0zSKI/AAAAAAAAAUw/5n6m DlSy08/s1600/montessori%2Baktivity%2B0 3%2Bdom%C3%A1ca%2Bplastel%C3%ADna%2Ba.JPG

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGGR4alYaouBL8lq bHJudei0BWxrU2Ti5Tb73n0AE91N-xrOB