Lista dublu inlantuita

Download Report

Transcript Lista dublu inlantuita

Lista dublu inlantuita
Inserarea unui element








Void inserare()
{ nod * nou;
nou=new nod;
Prim->prec=nou;
Nou->urm=prim;
Prim=nou;
prim->prec= NULL;
}
prim
nou
prim
NULL
Inserarea inaintea primului
ultim
ultim
nou
NULL







Void inserare ()
{nod *nou;
Ultim->urm=nou;
Nou->prec=ultim;
Ultim=nou;
Ultim->urm=NULL;
}
Inserarea dupa ultimul
Void inserare(int x)
{nod*nou, *p;
nou
if(prim==NULL)
{prim=new nod;
Cin>>prin->info;
prim
p
Prim->prec=NULL;
x
Ultim=prim;}
Else
{for(p=prim;p->urm->info!=x && p!=NULL;p=p->urm);
nou=new nod;
cin>>nou->info;
p->urm->prec=nou;
nou->urm=p->urm;
p->urm=nou;
Nou->prec=p;}
}
Inserarea unui nod inaintea unei
valori x