Potentialet i optimering af markvandingsanlæg

download report

Transcript Potentialet i optimering af markvandingsanlæg

Potentialet i optimering af
markvandingsanlæg
Søren Kolind Hvid,
Videncentret for Landbrug
[email protected]
Naturerhverv.dk
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne
Danmark og EU investerer i landdistrikterne.
Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD)
Vandingsbehovet afgør økonomien
i investering i markvanding
Hvor stort bliver vandingsbehovet
de kommende 20 år?
Behovet afhænger af:
 Jordtype (teksturen)
 Afgrødevalg
 Vejret
Markvandingsbehov i salgsafgrødesædskifte på JB1 1987-2010, mm pr. år
250
225
175
150
1988-97: 140 mm
115
125
100
1998-07: 85 mm
75
50
25
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gns.
Vandingsbehov, mm
200
Markvandingsbehov, gns. 1987-2010
Vandingsbehov, mm
på JB1 (61 mm rodzonekapacitet) i Ribe amt
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
177
143
103
104
121
103
76
Rodzonekapacitet (caseejendom)
Jordprøver i 3 dybder: 0-25 cm, 25-50 cm og 50-75 cm.
Alle marker er JB1 i både over- og underjord.
JB1 typetal
Mark 2 (bedste)
Mark 9 (dårligste)
Mark 4
Vandmængde,
mm
61
99
70
79
Effektiv roddybde vurderet til 75 cm
og gns. rodzonekapacitet er vurderet til 80 mm.
Vandingsbehov afhængig af jordtype
Vårbyg
Vinterbyg
Vinterhvede
Vinterraps
Rodzonekapacitet
60 mm
80 mm
100 mm
100
90
80
100
90
80
130
120
100
110
100
90
Set over en lang årrække er vandingsbehovet på
caseejendommen vurderet til 100 mm (1.000 m3 pr. ha)
i gennemsnit pr. år med det aktuelle afgrødevalg.
- hvis vejret bliver som i de seneste 25 år!
1. april
6. april
11. april
16. april
21. april
26. april
1. maj
6. maj
11. maj
16. maj
21. maj
26. maj
31. maj
5. juni
10. juni
15. juni
20. juni
25. juni
30. juni
5. juli
10. juli
15. juli
20. juli
25. juli
30. juli
4. august
9. august
14. august
19. august
24. august
29. august
Udbyttetab pr. stressdag
Merudbytte for markvanding
Tab under tørke afhænger af afgrøde og vækstfase.
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Vinterbyg
Vinterhvede
Vårbyg
Udbyttefunktion i Vandregnskab Online
Merudbytte for markvanding
kg kerne pr. mm
Merudbyttet er stigende jo højere udbytteniveau.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
Udbytte med vanding, hkg/ha
Merudbytter for vanding opnået i vandingsforsøg
Merudbytte for markvanding
 Merudbyttet afhænger af afgrøden og den
vækstfase, hvor tørken indtræffer.
 Merudbyttet er stigende med stigende
udbytteniveau (på samme jordtype).
 Jo bedre jordtype jo mindre merudbytte pr. mm.
Potentielt merudbytte på caseejendommen
er vurderet til 23 kg kerne pr. ha pr. mm,
eller i gns. 23 hkg pr. ha ved optimal vanding
uden begrænsninger pga. vandingskapacitet.
Optimering - mulige løsninger
Opgave
/
Ydelse pr. time
35 m3
Rensning af boring
6.000
Sænkning af dykpumpe
5.000
Jordledning , rensning og udbedring
5.000
45 m3
60 m3
6.000
5.000
Ny boring, 36 m x 900 kr
32.400
Udskiftning af trykforøgerpumpe
16.000
Flytning, VVS
10.000
El- flytning + udvidelse
10.000
32.400
Ny dykpumpe, SP30-13, alt inkl.
74.500
Ny jordledning, 400 m Ø-140 mm á 80 kr/ m
(inkl. gravearbejde)
32.000
El-installation, ny boring
39.000
Nyere selvk. vandingsmaskine, 550 m Ø-110
mm rør. Kun merpris for større maskine
70.000
I alt, ekskl. moms
16.000
68.400
258.900
Dækning af vandingsbehov
April
Maj
Juni
Juli
Vårbyg
Vinterbyg
Vinterraps
Vinterhvede
Nudrift 35 m3 45 m3 60 m3
Ydelse, m3 /time/ha
0,7
0,8
1,0
1,4
Vandingskapacitet, mm/dag
1,4
1,6
2,1
2,8
Dækning af vandingsbehov, %
46
51
64
78
Dækning af vandingsbehov er i gennemsnit pr. år.
God vandingsstyring er en forudsætning!
A
Økonomi i optimering af vandingsanlæg
Dækning af vandingsbehov, %
Merudb. pr. ha, hkg/ha i gns.
Bruttoudbytte (v. 120 kr./hkg)
Var. omkostn. (7,70 kr./mm)
DB for markvanding, kr.
Øget DB i fht. nudrift, kr.
Investering, kr.
Forrentning og afskrivn. 20 år
Økonomisk gevinst, kr./år
Nudrift 35 m3
46
51
45 m3
64
60 m3
78
11
12
15
18
63.000 68.000 85.000 104.000
15.000 17.000 21.000 26.000
48.000 51.000 64.000 78.000
3.000 16.000 30.000
16.000 68.400 258.900
1.000
5.000
20.000
2.000
11.000 10.000
Ved kornpris på 120 kr. (netto) er den økonomisk optimale
vandingskapacitet 45 m3 pr. time på caseejendommen.
Økonomi i optimering af vandingsanlæg
Dækning af vandingsbehov, %
Merudb. pr. ha, hkg/ha i gns.
Bruttoudbytte (v. 150 kr./hkg)
Var. omkostn. (7,70 kr./mm)
DB for markvanding, kr.
Øget DB i fht. nudrift, kr.
Investering, kr.
Forrentning og afskrivn. 20 år
Økonomisk gevinst, kr./år
Nudrift 35 m3
46
51
45 m3
64
60 m3
78
10,6
11,7
14,7
17,9
75.000 83.000 104.000 127.000
15.000 17.000 21.000 26.000
60.000 66.000 83.000 101.000
6.000 23.000 41.000
16.000 68.400 258.900
1.000
5.000
20.000
5.000
18.000
31.000
Ved kornpris på 150 kr. (netto) er den økonomisk optimale
vandingskapacitet 60 m3 pr. time på caseejendommen.
Optimering af markvandingsanlæg
Hovedbudskaber:
 Mange vandingsanlæg trænger til optimering
 Start med et servicetjek (billigt og enkelt)
 Mål arbejdstryk på maskinen og find timeydelsen
 Tjek vandfordelingen på tværs af vandingssporet
 Evt. prøvepumpe og pejle vandspejl i boring
 Vurdér vandingsbehovet (evt. jordprøver)
 Optimeringsløsninger (gerne flere)
 Vurdér totaløkonomi og investér
rationelt (ikke i en tørkeperiode).
Tak for opmærksomheden!