Verderstudeerbeurs 1maart14 MES

download report

Transcript Verderstudeerbeurs 1maart14 MES

Master of Science in de
educatieve studies
Programma AJ 2014-2015
Lien Artois (DOS), aanspreekpunt MES
Overzicht
1. De opleiding


Profiel
Beroepswegen
2. Voorstelling van de programma’s


Schakel- en voorbereidingsprogramma
Master of Science in de educatieve studies
3. Studeren aan de faculteit PPW


Studiebegeleiding
Flexibiliseringsmaatregelen
4. Bijkomende informatie
1. DE OPLEIDING
Profiel en beroepsuitwegen
Profiel: Doelpubliek
De opleiding richt zich tot:
• (recent) afgestudeerden met een
professioneel/academisch bachelor/masterdiploma op zak
• zij die reeds actief zijn in het onderwijsveld en
geconfronteerd worden met tal van nieuwe educatieve
uitdagingen en die een loopbaan in het onderwijs, meer
bepaald in de klas- of schoolpraktijk van het basis of
secundaire onderwijs, (verder) willen uitbouwen.
Profiel: Portret van een MES-er
• Geboeid door onderwijs en een loopbaan binnen het
onderwijsveld
• Gebeten door het ontwikkelen en ontwerpen van
optimale klas- en schoolpraktijken en leeromgevingen
• Interesse voor een theoretische verdieping in educatieve
kwesties, nood aan onderzoekende houding om te kijken
naar het onderwijsgebeuren
• Binnen een complexer wordende onderwijsopdracht (zorg
op school, bijdragen aan schoolbeleid…)
Beroepsuitwegen
• De opleiding leidt niet op tot een bepaald beroep of functie
maar biedt een theoretische verdieping en een
onderzoekende houding om klas- en schoolpraktijken te
ontwerpen en te ontwikkelen waarin leren voor iedereen
mogelijk wordt.
• Door combinatie van de (professionele of academische
vooropleiding) met deze vorming op masterniveau bieden
masters in de educatieve studies een meerwaarde aan het
onderwijsgebeuren in de klas- en schoolpraktijk van de
basis- of secundaire school waarin zij tewerkgesteld zijn.
Beroepsuitwegen (vervolg)
• Afgestudeerden bezitten een masterdiploma dat in
combinatie met een bewijs van pedagogisch bekwaamheid
in het secundair onderwijs een vereist
bekwaamheidsbewijs is voor onder meer de
algemene/technische/praktische vakken in de tweede
en derde graad.
• Afgestudeerden bezitten een academische master in de
humane wetenschappen waarmee zij zich ook buiten de
context van de basis-en secundaire school al dan niet in
combinatie met hun vooropleiding verder kunnen profileren
in het brede veld van (hoger) onderwijs, vorming en
opleiding.
Beroepsuitwegen
Een één-jarige masteropleiding die …
• inspeelt op tal van educatieve uitdagingen in de klas en op
school,
• bijdraagt tot de ontwikkeling van een kritischonderzoekende houding vanuit theoretische kaders,
• methodologische, pedagogische en onderwijskundige
kennis verschaft en ontwikkelt,
• bekwaam maakt om klas-en schoolpraktijken (bv.
zorgbeleid, leeromgevingen) te ontwikkelen en te
ontwerpen waarin leren voor iedereen mogelijk wordt.
2. VOORSTELLING
PROGRAMMA
Toelatingsvoorwaarden MES
Rechtstreeks
Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen
Bachelor in de Onderwijskunde (Kortrijk)
Onrechtstreeks
- Via voorbereidingsprogramma (59 à 62 studiepunten)
- Academische bachelors en masters
in de ‘humane wetenschappen’
(Hogeronderwijsregister)
- Andere academische bachelors en masters +diploma
leraar
Toelatingsvoorwaarden (vervolg)
Via schakelprogramma (65 à 66 studiepunten):
Professionele bachelors:
• bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair
onderwijs
• bachelor in het sociaal werk
• bachelor in de ergotherapie
• bachelor in de orthopedagogie
• bachelor in de toegepaste psychologie
• bachelor in de logopedie
• bachelor in de audiologie
• bachelor in de verpleegkunde
• bachelor in de gezinswetenschappen.
• bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
• bachelor pedagogie van het jonge kind
• bachelor in de vroedkunde
Schakel – en voorbereidingsprogramma
Schakel- of voorbereidingsprogramma:
Master of Science in de pedagogische wetenschappen of
educatieve studies (59 à 66 SP)
(Leuven of Kortrijk)
getuigschrift dat toegang geeft tot
Master of Science in de
educatieve studies
(60SP)
Master of Science in de
pedagogische wetenschappen
(120SP)
Schakel – en voorbereidingsprogramma pedagogische
wetenschappen of educatieve studies
1. Algemeen pedagogische OPO’s (10 SP) - verplicht
•
Wijsgerige pedagogiek, deel 1 (5 sp)
•
History of Education (5 sp)
2. Methodologische OPO’s (26 SP) - verplicht
•
•
•
•
•
Statistiek voor pedagogen (6 sp)
Statistiek voor pedagogen, deel 3 (6 sp)
Methoden van pedagogisch onderzoek (6 sp)
Interpretatieve benaderingen in het pedagogisch onderzoek, deel 1 (4 sp)
Interpretatieve benaderingen in het pedagogisch onderzoek, deel 2 (4 sp)
Let op: studenten uit voorbereidingsprogramma volgen verplicht OPO 2 en 5 en kiezen
twee OPO’s uit de overige drie OPO’s.
Schakel – en voorbereidingsprogramma
pedagogische wetenschappen of educatieve studies
3. Opties
(De student kiest één van de vier opties)
• Optie onderwijs- en opleidingskunde (29 SP)
•
•
•
•
•
•
Theorie en praktijk van groepswerk (4 sp)
Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en
wiskunde (5 sp)
Instructiepsychologie en –technologie (5 sp)
Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur (5 sp)
Beleid en organisatie in het onderwijs (5 sp)
Didactiek van het ervaringsgericht onderwijs (5 sp)
Schakel – en voorbereidingsprogramma
pedagogische wetenschappen of educatieve studies
• Optie sociale en culturele pedagogiek (29 SP)
•
•
•
•
•
•
•
Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur (5 sp)
Theorie en praktijk van volwassenenvorming (5 sp)
Inleiding tot de sociale en culturele antropologie (4 sp)
Wijsgerige pedagogiek, deel 2 (5 sp)
Globale en interculturele pedagogiek (5 sp)
Sociale en culturele pedagogiek (5 sp)
Let op: Studenten uit voorbereidingsprogramma volgen verplicht ‘Projectonderwijs
Educatie en Samenleving’ (10 pt) in plaats van ‘Inleiding tot de sociale en culturele
antropologie’ en ‘Sociale en culturele pedagogiek’.
Schakel – en voorbereidingsprogramma
pedagogische wetenschappen of educatieve studies
• Optie orthopedagogiek (30 SP)
•
•
•
•
•
•
Pedagogische hulpverlening aan personen met een
leerstoornis (4 sp)
Pedagogische hulpverlening aan personen met een
handicap (5 sp)
Psychopathologie en psychiatrie (6 sp)
Psychodiagnostiek (6 sp)
Opvoedingsproblemen in gezin en school (5 sp)
Neuropedagogiek (4 sp)
Schakel – en voorbereidingsprogramma
pedagogische wetenschappen of educatieve studies
• Optie keuze (minstens 29 SP)
•
Theorie en praktijk van groepswerk
•
Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde
•
Instructiepsychologie en -technologie
•
Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur
•
Beleid en organisatie in het onderwijs
•
Didactiek van het ervaringsgericht onderwijs
•
Onderwijs in relatie tot samenleving en cultuur
•
Theorie en praktijk van volwassenenvorming
•
Inleiding tot de sociale en culturele antropologie
•
Wijsgerige pedagogiek, deel 2
•
Globale en interculturele pedagogiek
•
Sociale en culturele pedagogiek
•
Pedagogische hulpverlening aan personen met een leerstoornis
•
Pedagogische hulpverlening aan personen met een handicap
•
Psychopathologie en psychiatrie
•
Psychodiagnostiek
•
Opvoedingsproblemen in gezin en school
•
Neuropedagogiek
Master of Science in de educatieve studies
1. Masterproef (24 SP) - verplicht
2. Pedagogische en onderwijskundige
opleidingsonderdelen (26 SP) - verplicht
•
•
•
•
•
Onderwijs aan kinderen met specifieke noden (5 sp)
Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling (6 sp)
Onderwijseffectiviteit (5 sp)
Designing Learning Environments (5 sp)
Issues in Global and Intercultural Education (5 sp)
Master of Science in de educatieve studies
3. Keuze-opleidingsonderdelen (minstens 10 SP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vraagstukken didactiek van ervaringsgericht onderwijs (5 sp)
Meten en evalueren in het onderwijs (5 sp)
Beleid van onderwijs en permanente vorming (5 sp)
Vraagstukken uit de onderwijspsychologie (5 sp)
Thema’s uit de orthopedagogiek: leerstoornissen (5 sp)
Thema’s uit de gezinspedagogiek (5 sp)
Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en
adolescenten (4 sp)
Preventieve schoolpsychologische interventies (4 sp)
Begel. van keuzeprocessen in studie en schoolloopbaan (4 sp)
Thema’s en kwesties in de sociale en cult. pedagogiek (5 sp)
Intergenerationele pedagogiek (5 sp)
Het Engelstalig programma MES-E
Academische en professionele bachelors/masters hebben
ook toegang tot de één-jarige MES-E
(eventueel via preparatory/bridging programme).
Let wel op:
o Schakel- en voorbereidingsprogramma PW & MES-N
geeft geen toegang tot het masterprogramma MES-E en
omgekeerd.
Studietraject MES-N - duur
o Modeltraject:
Voltijds: alle opleidingsonderdelen/per programma
afleggen in 1 jaar (minst. 60 SP, ong. 38 u/per week)
Deeltijds: spreiding over 2 jaar (ongeveer 30 SP per
jaar,19u/week)
o Minder dan deeltijds: men bepaalt eigen studieritme
o
Aandachtspunten bij invullen ISP:
- Volgtijdelijkheid van opo’s
- Tolerantiekrediet (afhankelijk van opgenomen
studiepunten)
- Examenmomenten!
Masterproef (24 sp)
Belangrijk:
Men kan de masterproef pas opnemen:
 als men het getuigschrift
schakel/voorbereidingsprogramma (of diploma bachelor
PW/OWK) heeft behaald
EN
 aan het begin van elk academiejaar (‘gelijke kansen’ keuzeprocedure)
3. Studeren aan de
faculteit PPW
Studiebegeleiding en
flexibiliseringsmaatregelen
Studiebegeleiding: DOS
•
•
•
•
Onthaal van nieuwe studenten
Persoonlijke studiebegeleiding
Begeleiding van studiemethode en studieplanning
Vragen of problemen tijdens de examenperiodes
Vragen i.v.m. studietraject:
Aanspreekpunt MES: [email protected]
Flexibel aanbod: Uitgangspunt
Studeren is voor velen niet de enige
tijdsbesteding (meer),
daarnaast is er ook de afstand tussen
verblijfplaats en de KU Leuven.
Flexibel aanbod MES-N
• Opleiding wordt (beperkt) flexibel aangeboden voor alle
studenten; te raadplegen
opleidingsonderdeel.
in
de
ECTS-fiche
van
elk
• Geen onderscheid tussen werkstudent en student (m.u.v.
examenspreiding)
• Flexibel aanbod neemt verschillende vormen aan, bijvoorbeeld:
avondcollege (max. tot 22u), weblectures, (verplichte)
werkcollegesessie op verschillende momenten in de week,
zelfstudiepakket, video-conferentie…
• MAAR: Interesse en verantwoordelijkheid van student over het
eigen vormings-en leerproces is nodig alsook het zich kunnen
vrijmaken tijdens de examenperiode (zie diploma-ruimte)!
5. BIJKOMENDE
INFORMATIE
Meer weten?
 Brochure
 Algemene
website
KU
studenten/studieaanbod:

Leuven,
toekomstige
Uitleg opleiding en link naar programmagids, zowel Kortrijk
als Leuven
 Homepage PPW/studentenportaal:
alle informatie over de opleiding,
ISP, aanspreekpunten, etc.
 Contactpersonen faculteit:



Aanspreekpunt MES: [email protected]
Coördinator MES: Prof. Dr. B. De Fraine
Programmadirecteurs: Prof. Dr. G. Kelchtermans (MESN) en Prof. Dr. F. Laevers (MES-E)
Vragen?
Dank voor uw aandacht!