Transcript Document

Informatie avond september 2011
Doel
• Informatie over wat we het afgelopen jaar
bereikt hebben.
• Informatie over wat we het komend jaar
specifiek gaan aanpakken.
• Afstemmen wat we van elkaar kunnen
verwachten.
Onderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
Ambitie team Paschalisschool
Vreedzame school
Opbrengsten van het onderwijs
Technisch lezen en opbrengst gericht werken
De praktijk
Speerpunten 2011-2012
Afsluiting
Ambitie team Paschalisschool
• Alle leerlingen voelen zich competent en
gewaardeerd.
• De leerresultaten van de leerlingen boven het
landelijk gemiddelde te krijgen.
• Samen met de ouders zorgen voor optimale
condities waaronder kinderen zich
ontwikkelen en leren. Ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en deskundigheid.
(Educatief partnerschap)
Vreedzame school
• Sociaal emotionele competenties.
• Conflicthantering
Mediatoren
Kinderraad
• Eerste Stap; BSO en TSO
Hummelhonk
• Ouderavond dinsdagavond 1 november
Opbrengsten
Eindcito
Jaar
Ondergrens
Gemiddeld
Bovengrens
535,2
Score
school
536,5
2009 GLG
533,8
2010 LG
533,8
535,2
537,5
536,6
2011 LG
533,2
535,1
534,5
535,9
536,6
Tussen opbrengsten
ABC score
Groepen
2010
2011
Begrijpend lezen (m)
5 t/m 8
83%
79%
Spelling
3 t/m 7
76%
80%
Woordenschat
3 t/m 5 6
73%
73%
Rekenen
1 t/m 7
86%
84%
Technisch lezen
ABC score
Groep 2
Groep 2
Juni 2011
Taal voor
Kleuters
15 letters
Einddoel
96%
Streefdoel
2011
94%
95%
95%
95%
95 %
Woordniveau (DMT)
ABC-score
Juni 2010
Maart
2011
Juni 2011
Streefdoel
juni 2011
Streefdoel
Juni 2012
Groep 3
95 %
80%
83 %
90 %
90%
Groep 4
77 %
83 %
71 %
90 %
90 %
Groep 5
80 %
78 %
82 %
85 %
85 %
Groep 6
80 %
73 %
71 %
85 %
85 %
Groep 7
81 %
81 %
79 %
85 %
85 %
90 %
90 %
Groep 8
80 %
Tekst niveau (AVI)
ABC-score
Juni 2010
Maart 2011
Juni 2011
Streefdoel
juni 2011
Streefdoel
Juni 2012
Groep 3
85 %
76 %
88 %
90 %
90 %
Groep 4
70 %
82 %
82 %
90 %
90 %
Groep 5
88 %
81 %
90 %
85 %
90 %
Groep 6
85 %
90 %
92 %
85%
95 %
Groep 7
81 %
88 %
80 %
85 %
95 %
90 % (maart)
95 % (maart)
Groep 8
93 %
Werkgeheugen en automatisering
Verwerking
leestaak
Verwerking
leestaak
Werkgeheugen
Spellende lezer
Vlotte lezer
Convergent differentiatiemodel
Start van de les
Terugblik – doel van de les - verwachtingen
Verkorte groepsinstructie
Boven niveau
(A-B groep)
Basisinstructie en begeleide inoefening
Zelfstandig werken
Op niveau
(C groep)
Verlengde
instructie
Zelfstandige
verwerking
Onder niveau
(D en E groep)
Zelfstandige
verwerking
Feedback
Feedback
Feedback
Gezamenlijke feedback/afsluiting
Aanname bij opbrengstgericht werken
Elke leerling kan de basisstof verwerven, als wordt
voldaan aan twee voorwaarden:
1. Kwaliteit en effectiviteit van de instructie
2. Tijd.
(geen verklaring op basis van kindfactoren, maar plan van
aanpak op school-groep-leerkrachtniveau.)
De praktijk
• Basisstof van de school geldt voor alle
leerlingen.
• Remedial teaching door eigen leerkracht om
de basisstof te bereiken.
• Klassenassistenten ondersteunen
werkzaamheden in de groep.
• Ondersteuning door (gespecialiseerde)
leerkrachten bij specifieke
onderwijsbehoeften.
• Leerlingen die de streefdoelen van de basisstof al
bereikt hebben, krijgen hogere doelen.
• Ondersteuning door andere leerkrachten;
Kien (rekenen)
• Hoogbegaafdenleerlingen groep 7 en 8 naar
Plusklas (Wijchen breed; aanbod Kans en Kleur en Maas
Waalcollege)
Speerpunten 2011-2012
• Technisch lezen 2e jaar; bereiken streefdoelen
Groepen 1-2 klassenmanagement en IGDI
Invoeren nieuwe leesmethode groepen 3
Leesmotivatie groepen 4 t/m 8
Specifieke onderwijsbehoefte van iedere
leerling in kaart brengen ( groepsplan) en
aanbieden. (groepen 1 t/m 8)
• Uitzoeken nieuwe spelling methode
• Invoeren: nieuwe rapporten voor de ouders
van de groepen 1-2
• Vaststellen van de rekendoelen per leerjaar
De rol van de ouder
• Vraag aan uw kind wat het heeft geleerd in
plaats van of het leuk was op school.
• Wees trots op uw kind.
• Stimuleer het lezen; voorlezen, samen lezen,
bieb bezoeken, zelf lezen.
• Stimuleer de mondelinge taal.
• Beperk het verzuim; dokter, vakantie e.d.
• Praat positief over de school. Wees trots op
uw school.
Paschalisschool
Samen
voor
uw
kind.