PNT - prezentacja - PNT Rzeszów

Download Report

Transcript PNT - prezentacja - PNT Rzeszów

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
„PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH
POD BUDOWĘ PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
RZESZÓW – DWORZYSKO”
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT RZESZOWSKI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
NA LATA 2007 – 2013
DZIAŁANIE I.3 WSPIERANIE INNOWACJI
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
PODPISANIE UMOWY Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
5.09.2012 r.
Dofinansowanie z działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej
53,2 mln zł
Wartość brutto zadań objętych projektem
78 mln zł
Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego
21,4 mln zł
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
Tereny uzbrajane w ramach PNT RZESZÓW - DWORZYSKO
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
Zdjęcia lotnicze
terenu PNT
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT
- sieć wodociągowa: wykonano 5,6 km
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
- sieć kanalizacji deszczowej: wykonano 9,4 km
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
-
zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem zbiornika i drogą dojazdową.
Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
- kanalizacja sanitarna: wykonano 6,8 km oraz 3 przepompownie ścieków sanitarnych
Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
-
sieć gazowa średniego ciśnienia: wykonano 6,2 km
Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
- drogi: wykonano 5,3 km
- chodniki: wykonano 0,8651 ha
- ścieżki rowerowe: wykonano 0,9676 ha
Stan realizacji uzbrojenia terenu PNT cd:
Przyłącz energetyczny będzie wykonany nieodpłatnie, dla każdego inwestora
indywidualnie przez PGE Dystrybucja SA w ramach umowy przyłączeniowej, którą
zawarł Powiat Rzeszowski. W ramach tej umowy Powiat Rzeszowski dokona płatności
w kwocie 17 mln zł w ramach, której PGE Dystrybucja SA wybuduje GPZ o mocy 16
MWh oraz rozprowadzi sieć energetyczną po całym obszarze inwestycyjnym traktując
indywidualnie zapotrzebowanie na energię elektryczną każdego inwestora z osobna.
Inwestor nie będzie musiał wykonywać na własny koszt przyłącza energetycznego
Aneks z PARP na rozszerzenie zakresu projektu:
W dniu 4.02.2014 r, Powiat Rzeszowski podpisał z PARP aneks w zakresie
rozszerzenia projektu o II etap, w ramach którego zrealizowane zostanie:
• uzbrojenie dodatkowych 24,9 ha – przylegających do terenów
uzbrajanych przez Powiat na Dworzysku, administracyjnie położonych
na terenie Miasta i Gminy Głogów Młp.
• farma ogniw fotowoltaicznych o pow. 2 ha i mocy produkcyjnej 1 MWh
energii miesięcznie,
• regulacja rowu nr 5 prowadzącego wody opadowe z całego terenu Parku
do rzeki Czarna
Aneks z PARP na rozszerzenie zakresu projektu:
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
2015 R.
•
•
•
•
I kwartał 2015 r. - rozpoczęcie uzbrajania dodatkowego terenu
PNT o powierzchni 24,9 ha,
III
kwartał
2015
r.
zakończenie
uzbrajania
terenu
o powierzchni 24,9 ha,
wrzesień 2015 r. - zakończenie realizacji projektu,
IV kwartał 2015 r.
- rozpoczęcie procesu wprowadzania
inwestorów na teren 24,9 ha,
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
Dnia 2.12.2014 r. Rada Ministrów
przyjęła projekt rozporządzenia
zmieniający rozporządzenie w sprawie
mieleckiej specjalnej strefy
ekonomicznej. Przyjęte rozporządzenie
włącza w granice strefy grunty o
łącznej powierzchni 110 ha, w tym
grunty położone na terenie
Parku Naukowo-Technologicznego
Rzeszów-Dworzysko
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
WSKAŹNIKI
REZULTATU PROJEKTU
KOMPLETNE UZBROJENIE
POZYSKANIE MIN.
OBECNIE
84,1 HA GRUNTÓW
21 INWESTORÓW DO 2020 R.
POWIAT
PROWADZI
ROZMOWY
Z 8 POTENCJALNYMI INWESTORAMI, KTÓRZY
DEKLARUJĄ ZATRUDNIENIE PONAD 1000 OSÓB
ZARAZ PO WYBUDOWANIU FABRYK.
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
POŁOŻENIE PARKU
Obszar Parku przylega do linii
kolejowej E30 Rzeszów-Kraków
i docelowo będzie skomunikowany
z drogą E40, S9 i S19.
dając mu wyśmienite położenie
wobec najważniejszych szlaków
komunikacyjnych.
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę
Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko
Beneficjent: Powiat Rzeszowski
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
JÓZEF JODŁOWSKI
STAROSTA RZESZOWSKI
KONTAKT DO BIURA PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO:
WALDEMAR PIJAR
Koordynator Projektu
tel.17 867 14 23, tel. kom. 795 431 423
e-mail: [email protected]