Program Måndag 29 oktober

Download Report

Transcript Program Måndag 29 oktober

Program
Måndag 29 oktober
10:00 Samling på Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
09:00 Välkomstkaffe
10:00 MYN hälsar välkomna
Kaj Persson, ordf. MYN
10:10 Utbildning till målare – från målarelev till gesäll!
Jonas Lindberg
10:40 Liber informerar om det nya läromedlet
Börje Pettersson, Sture Sahlström
11:20 Rast
11:30 Gymnasiearbetet och Skolverkets projekt med
Lotta Naglitsch, Skolverket
kvalitet i yrkesutbildning (KYRK)
12:30 Lunch
13:30 Google och den digitala revolutionen
Andreas Ekström
15:00 Kaffe
15:30 Föreläsning fortsätter
Andreas Ekström
16:30 Incheckning hotell Amaranten
18:00 Middag och samkväm
Kaj Persson
Från målarelev till gesäll
Hur ser måleriutbildningen ut
idag?
Måleriyrket är populärt!
• Yrket är Bygg- och
Anläggningsprogrammets näst
största
• Många skolor utbildar målare!
• MYN tycker att det är positivt att
intresset från elever och skolor är så
stort!
Hur många elever finns idag på
Bygg- och Anläggningsprogrammet?
6000
5000
4000
Friskola
Kommunal skola
3000
2000
1000
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Elever i ÅK 3. Specialutformat program och IV ej inräknade.
Källa: Skolverket
Hur många elever finns idag
på måleriinriktningen?
700
600
500
400
Tjejer
Killar
300
200
100
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Elever i ÅK 3. Specialutformat program och IV ej inräknade.
Källa: Skolverket
Måleribranschen
lockar fortfarande
tjejerna, men inte
lika många!
• I ÅK 3 på
måleriinriktningen är
36% tjejer (2011).
• Snittet för hela BA är
samma år 9,2%!
• Färre tjejer söker BA än
tidigare.
• Bland utlärda målare är
idag 19,5% tjejer!
Hur stora är förändringarna?
• Byggprogrammet har, i princip, behållit
sitt attraktionsvärde
• Antalet elever på BA har på 3 år inte
förändrats mer än någon enstaka %.
• Antalet elever på måleriinriktningen har
däremot sjunkit med 14%.
Vilka orsaker finns?
• Minskande elevkullar
• GY 11 och högskolebehörighet
• Spelar konkurrensen mellan skolorna
in?
• Spelar betygskraven in?
• Praktikplatser?
• Måleri är fortfarande Bygg- och
Anläggningsprogrammets näst största
yrke!
Gymnasiala lärlingar
Gymnasiala lärlingar per inriktning*
Antal elever ÅK 1 (2011-2012)
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark och Anläggning
Måleri
Plåtslageri
Gymnasiala lärlingar totalt ÅK 1
* Enl. Skolverket är statistiken något osäker pga. bristfällig rapportering från skolorna.
10
212
43
119
26
410
IV- och Introduktionsprogrammet
med bygginriktning
Antal elever
600
500
400
300
Antal elever
200
100
0
IV 2010/11
Introd.program 2011/12
Hur många lärlingar kan
branschen ta emot?
Anställda jun 2011-jun 2012
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Anställda jun 2011-jun
2012
Byggprogrammet
Individuell utbildning
MYN:s betygskrav vid
lärlingsanställning
• Gamla gymnasieskolan (t o m VT
2013):
– 2200 poäng med minst betyget G
• GY 11:
– 2500 poäng med minst betyget E
Är det många elever som
misslyckas med
betygskraven?
• Hittills endast ett fåtal från Bygg/måleri
som inte nått upp till 2200 poäng.
• Fler från andra program som inte når
upp till 2500 poäng.
• Nästa år får vi en bild av hur utfallet blir
från GY 11.
• Ingen har hittills kompletterat sina
betyg!
Nytt gesällprov
för måleriyrket!
Gesällprovet idag
• Starkare koppling till det måleri som
sker i produktionen
• Stor vikt vid marknadens krav
• Inte samma bredd som tidigare
• Trovärdighet för kunder, lärlingar
och gesäller
Teoriprov införs 2013
• I avtalstexten sedan 2010.
• Skall genomföras, MYN överens om
att detta sker först då digitala
utbildningsboken medger detta.
• Frågebank som slumpar fram prov
• Lärlingen kan skriva flera gånger tills
godkänd
• Automatisk rapportering till MYN
Arbetsgivarens ansvar
• Ta fram lämpligt objekt
• Anmäla till MYN (minst 2 veckor i
förväg!)
• Samverka med granskare avseende
objektet
• Förbesiktning
• Målerifakta AB kontaktas
• Arbetsbeskrivning och material
• Närvara vid granskningstillfället –
representant ok
Målerifakta AB
• Mätare skall mäta objektet i samband
med provet
• Mätaren ska informera lärlingen om
de aktuella förutsättningarna och hur
en mätning går till
Objektet
• Lägenhet motsv. - minst rum, kök,
badrum och hall
• Som nybyggnads-, ombyggnadseller reparationsarbete
• Arbetsbeskrivning:
– sådana behandlingsserier att ett
förstklassigt arbete möjliggörs
– fullgod grund för provets bedömning
Moment som objektet ska
omfatta:
• Underbehandling på snickerier
• Färdigbehandling på snickerier
• Underbehandling (bredspackling) för
målning på mur eller på plattor av
papp, träfiber eller gips
• Färdigmålning (slätstrykning) på mur
eller på plattor av papp, träfiber eller
gips
• Underbehandling för tapet, väv e.d.
• Uppsättning av tapet, väv e.d. Denna
bör dock vara mönstrad. Ett utrymme
skall sättas kant i kant.
Change is the law of life.
And those who look only to
the past or present are
certain to miss the future.
John F. Kennedy