Labklājības ministrija

download report

Transcript Labklājības ministrija

ES fondi labklājības nozarē
2014.-2020.gada plānošanas
periodā
Sanita Silova
2014.gada 26.marts
Saturs
1.
2.
3.
4.
5.
ESF finansējums tematisko mērķu griezumā
ESF nodarbinātībai
ESF sociālajai iekļaušanai
ERAF sociālo pakalpojumu infrastruktūrai
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām
personām
Eiropas Sociālais fonds Latvijā 2014.-2020.
Kopā plānots 638 555 428 EUR (MK 04.02.2014.), t.sk.
šādiem TEMATISKAJIEM MĒRĶIEM:
3%
8.TM "Veicināt stabilas un kvalitatīvas
darba vietas un atbalstīt darbaspēka
mobilitāti"
135,4 mEUR
4%
Nodarbinātība
21%
9.TM "Veicināt sociālo iekļaušanu,
apkarot nabadzību un jebkādu
diskrimināciju"
225 mEUR
10.TM "Ieguldīt izglītībā, apmācībā,
un arodizglītībā prasmju apguvei un
mūžizglītībā"
238,5 mEUR
37%
Izglītība
35%
11.TM "Uzlabot publisko iestāžu un
ieinteresēto personu institucionālo
spēju un efektīvu valsts pārvaldi"
18 mEUR
Tehniskā palīdzība
Sociālā iekļaušanajānovirza vismaz 20% no ESF
21,4 mEUR
ESF atbalsts nodarbinātības mērķim
Kopā plānots 135 410 788 EUR (MK 04.02.2014.), t.sk.
Šādiem KONKRĒTAJIEM MĒRĶIEM:
7%
8%
Apmācības bezdarbniekiem
Nodarbinātības barometrs
Jauniešu garantijas
24%
60%
82 mEUR
1,7 mEUR
32 mEUR
Darba drošība bīstamajās
10,7 mEUR
nozarēs
Nodarbinātība 50+
1%
9 mEUR
SAM Nr. 7.1.1.: Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju
un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam
Darbības
• Profesionālā apmācība
• Neformālā izglītība
t.sk. pie darba
devēja
Finansējuma
saņēmējs
• Nodarbinātības valsts aģentūra (pasākumu īstenotājiizglītības iestādes, PIKC, darba devēji, nozaru
asociācijas)
Finansējums
Uzsākšana
• 96,4 m EUR
• 2015.g. (1.cet.)/ MKN saskaņošana ~ 2014.g. jūlijs
Iznākumi
Rezultāti
• Līdz 2023.g.: piedalās 85 tūkst. bezdarbnieku
• Profesionālo kvalifikāciju ieguvuši- 24 480
• Nodarbinātībā 6 mēnešus pēc mācībām- 22 950
SAM Nr. 7.1.2.: Izveidot Darba tirgus apsteidzošo
pārkārtojumu sistēmu, sasaistīt ar Nodarbinātības barometru
Darbības
• Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveide
• Nodarbinātības pasākumu izvērtējums
• EURES informācija
Finansējuma
saņēmējs
• Nodarbinātības valsts aģentūra
• Ekonomikas ministrija
Finansējums
• 1,99 m EUR
• 2015.g. (1.cet.)
Uzsākšana
Rezultāti
• Savlaicīga informācija par darba tirgus situāciju
• Kvalitatīva informācija karjeras konsultantiem un
nodarbinātības aģentiem
• Vienota platforma/ pielāgotas saskarnes piedāvājuma,
pieprasījuma un prognožu atspoguļošanai
SAM Nr. 7.2.1.: Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai
apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības
ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros
Darbības
• Aktīvie nodarbinātības pasākumi
• Sākotnējās profesionālās izglītības programmas
• Reģionālās mobilitātes atbalsts
Finansējuma
saņēmējs
• Nodarbinātības valsts aģentūra
• Valsts izglītības attīstības aģentūra
• Pasākumu īstenotāji- darba devēji, izglītības iestādes, NVO
Finansējums
Uzsākšana
• Kopā 66,6 m EUR (LM- 37 m EUR)
• 2014.g. (janv.)
Iznākumi
Rezultāti
• Iesaistīti 34 700 jaunieši
• Profesionālo kvalifikāciju iegūs 14 400 jaunieši
Jauniešu garantijas īstenošana
NEET identificēšana
PIRMAIS PĪLĀRS
Pašvaldību līmenis
13-24 gadi
Motivēšana, atbalsts, mentoru piesaiste
Iesaistīšana Jauniešu garantijas pasākumos
OTRAIS PĪLĀRS
Valsts izglītības
un attīstības
aģentūra
17-29
Izglītības pasākumi
1/1,5 gadīgās profesionālās izglītības programmas
TREŠAIS PĪLĀRS
Nodarbinātības
valsts aģentūra
15-29
Apmācību
programmas
NVA
VAI
Aktīvie nodarbinātības
pasākumi NVA
SAM Nr. 7.3.1.: Uzlabot darba drošību, īpaši, bīstamo
nozaru* uzņēmumos
Darbības
• Konsultatīvs atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem
• Darba devēju, nodarbināto, jauniešu izglītošana
• Situācijas monitorings un analīze, VDI inspektoru apmācības
Finansējuma • Valsts darba inspekcija, sadarbībā ar sociālajiem
partneriem
saņēmējs
Finansējums
Uzsākšana
• 12,6 m EUR
• 2015.g. (2.cet.)/ MKN saskaņošana ~ 2014.g. augustā
Iznākumi
Rezultāti
• Atbalstītie MVK- 4700
• MVK īpatsvars, kas ieviesuši darba aizsardzības prasības75%
* pēc NACE klasifikatora A —Lauksaimniecība, C — Apstrādes rūpniecība, F — Būvniecība, G —
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, H — Transports un uzglabāšana
SAM Nr. 7.3.2.: Paildzināt gados vecāku nodarbināto
darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību
Darbības
• Nodarbināto spēju, prasmju un veselības novērtēšana
• Cilvēkresursu attīstības plānošana, mentorings
• Darba vides novērtēšana un darba vietas pielāgošana
Finansējuma • Darba devēju organizācijas vai to apvienības
• Darba tirgus institūcijas
saņēmējs
Finansējums
Uzsākšana
Iznākumi
Rezultāti
• 10,6 m EUR
• 2016.g. (1.cet.)/ MKN izstrāde 2015.g.
• Atbalstu saņēmušie gados vecāki nodarbinātie- 3000
• Uzņēmumi, kas ieviesuši pasākumus gados vecāku
nodarbināto atbalstam- 150
ESF atbalsts sociālās iekļaušanas mērķim
Kopā plānots 225 160 750 EUR (MK 04.02.2014.), t.sk.
Šādiem KONKRĒTAJIEM MĒRĶIEM:
Nodarbinātības un aktivizācijas
pasākumi, sociālā
uzņēmējdarbība
81,6 mEUR
36%
35%
Ieslodzīto un bijušo ieslodzīto
resocializācija (TM)
8 mEUR
Profesionāls sociālais darbs
8 mEUR
Pāreja uz sabiedrībā balstītiem
pakalpojumiem (DI)
3%
22%
4%
48,6 mEUR
Veselības veicināšana un ārsti
reģionos (VM)
78,8 mEUR
SAM Nr. 7.4.1.: Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku
iekļaušana darba tirgū, sociālā integrācija neaktīvajiem*
Darbības
Finansējuma
saņēmējs
• 1. Subsidētās darba vietas, ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija
• 2. Reģionālā mobilitāte, kompleksi atbalsta pasākumi
• 3. Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts
• 4. Diskriminācijas mazināšanas, sociālās integrācijas pasākumi (LM, KM)
• Nodarbinātības valsts aģentūra (+ darba devēji, pašvaldības, sociālie
uzņēmumi, biedrības, pakalpojumu sniedzēji)
• Sabiedrības integrācijas fonds
Finansējums • 95,98 m EUR (t.sk. KM aktivitātēm 5,14 m EUR)
• 2015.g. (1.-3.cet.)/ MKN saskaņošana no 2014.g.jūnija
Uzsākšana
(subsidētais darbs, ilgstošie bezdarbnieki)
Iznākumi
Rezultāti
• Iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie – 25 000
• Sociālās integrācijas pasākumos iesaistītas- 6 200 personas
* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju
Plānotās izmaiņas 2014.-2015.gadā:
• Subsīdiju diferencēšana atkarībā no invaliditātes smaguma
• Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija- ESF nefinansēs
sabiedriskos darbus
• Reģionālā mobilitāte- ne tikai komersantu nodarbinātajiem,
deklarētās dzīves principu precizēšana
• Sociālā uzņēmējdarbība:
– Koncepcijas projekts izsludināts VSS 13.02.2014.,
– likumprojekta izstrāde 2014.gadā,
– ESF atbalsts pilotprojektam 2015./2016.g.
SAM Nr. 7.5.1.: Paaugstināt sociālo dienestu darba
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti
Darbības
• Sociālo darbinieku apmācība, supervīzijas, metodiskā vadība
• Vadības kvalitātes un atalgojuma noteikšanas sistēmas izveide
• Nabadzības situācijas monitorings un pētījumi
Finansējuma
saņēmējs
• Labklājības ministrija (sadarbībā ar NVO sociālā darba jomā,
plānošanas reģioniem, pašvaldībām, LPS, augstskolām)
Finansējums
• 8,5 m EUR
• 2015.g. (2.cet.)/ MKN saskaņošana ~ 2014.g. jūlijā
Uzsākšana
Iznākumi
Rezultāti
• Apmācības un supervīzijas saņēmušie sociālie darbinieki- 2000
• Sociālie dienesti, kuros pilnveidota sociālā darba kvalitāte- 119
SAM Nr. 7.5.2.: Sociālo pakalpojumu attīstība*
1.kārta- Deinstitucionalizācija
Darbības
• Deinstitucionalizācijas plānu (individuālo/reģionālo) izstrāde
• Individuālā budžeta modeļa izstrāde, ieviešana
• Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT
• Pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
• Pakalpojumi ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem
traucējumiem
Finansējuma
saņēmējs
• Plānošanas reģioni, sadarbībā ar pašvaldībām
• Labklājības ministrija
Finansējums
• 48,7 m EUR
• 2015.g. (2.cet.)/MKN saskaņošana ~ 2014.g. sept.
Uzsākšana
Iznākumi
Rezultāti
• Personas ar GRT, kas saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus2100
• Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās par 60%
• Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem- 3400
* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju
SAM Nr. 7.5.2.: Sociālo pakalpojumu attīstība*
2.kārta- Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide personu ar
invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšanai
Darbības
• Profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde un īstenošana
• Tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveide izglītības
iestādēm, invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma pilnveide
• Atbalsta personu nodrošinājums personām ar GRT
Finansējuma
saņēmējs
• SIVA, NRC Vaivari, VDEĀVK
• Labklājības ministrija, sadarbībā ar NVO
Finansējums
• 6,1 m EUR
• 2015.g. (3.cet.)/MKN saskaņošana ~ 2015.g. janv.
Uzsākšana
Iznākumi
Rezultāti
• 1750 personas ar GRT saņem atbalsta personas pakalpojumu
• Izstrādātas un ieviestas 5 profesionālās rehabilitācijas
programmas, apmācītas 100 personas
• Izveidota prasmju sertificēšanas sistēma
* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju
SAM Nr. 7.5.2.: Sociālo pakalpojumu attīstība*
3.kārta- Bērnu tiesību aizsardzība un vardarbības profilakse
Darbības
Finansējuma
saņēmējs
Finansējums
Uzsākšana
Iznākumi
Rezultāti
• Individuālas programmas bērniem ar deviantu uzvedību
• Apmācības speciālistiem, kuri saskaras ar vardarbības ģimenē
gadījumiem un bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem
• Pasākumi sabiedrības izpratnes uzlabošanai par vardarbību
ģimenē un tās atpazīšanu
• Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, sadarbībā ar NVO
• 2,3 m EUR
• 2015.g. (2.cet.)/MKN saskaņošana ~ 2014.g. sept.
• 1000 bērniem un 2250 vecākiem un speciālistiem sniegtas
rekomendācijas bērna uzvedības korekcijai
• Valsts, pašvaldību un NVO speciālisti, kas saņem metodisko
palīdzību bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības profilakses
jautājumos – 1150 gadā
* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju
SAM Nr. 7.6.1.: Pakalpojumu infrastruktūra (ERAF)*
Darbības
• «Jauniešu mājas»
• «SOS ciematiem» pielīdzināti pakalpojumi
• Grupu mājas/dzīvokļi, dienas centri, specializētās darbnīcas
personu ar GRT dzīvei sabiedrībā
• Rehabilitācijas nodaļas sociālajos dienestos
• Tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveide
Finansējuma
saņēmējs
• Pašvaldības, plānošanas reģioni, sadarbībā ar pašvaldībām
• NRC Vaivari
Finansējums
• 48,5 m EUR
• 2017.g. (1.cet.)/MKN izstrāde 2016.g.
Uzsākšana
Iznākumi
Rezultāti
• Personas ar GRT, kam nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi2100
• 35 «jauniešu mājas» (kopā 350 vietas)
• «SOS ciematiem» pielīdzināts pakalpojums izveidots 304 bērniem
* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
Darbības
• MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PROGRAMMA (projekts izsludināts
VSS 20.03.2014., atzinumu termiņš- 07.04.2014.):
• Pārtikas atbalsts (pakas)
• Bērnu materiālā nenodrošinātība (higiēnas preces u.c.)
Finansējuma
saņēmējs
• Sabiedrības integrācijas fonds, sadarbībā ar NVO un
pašvaldībām
Finansējums
• 46,33 m EUR
• 2014.g. (3.cet.)/MKN saskaņošana 2014.g. jūnijs
Uzsākšana
Iznākumi
Rezultāti
• Pārtikas palīdzība 65 tūkst. mājsaimniecību gadā
• Materiālā palīdzība 25 tūkst. bērnu gadā
* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju
Uzzini:
E-pasta adrese:
[email protected]
Tālrunis: 67021577
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
Draugiem.lv/labklajiba