pptx - VOS Instrumenten bv

Download Report

Transcript pptx - VOS Instrumenten bv

Zure regen
Zure regen
Introductie
Werkboek en foto’s
De foto-knop wordt gebruikt om het scherm vast
te leggen.
Met de werkboek-knop worden foto’s en tekst
vastgelegd in het werkboek van de Spark.
De keuze-knop wordt gebruikt om je
verslag te exporteren of af te drukken.
Met dit pictogram
maak
je een foto van de pagina.
Door het pictogram aan te
klikken komt de foto in je
verslag te staan.
Opmerking: je kan een foto
maken van de eerste pagina
van je werkboek en dit dan als
voorblad van je verslag
gebruiken.
Zure regen
Vraagstelling
• Wat maakt gewone regen zuur?
• Wat veroorzaakt dit verschijnsel en hoe hangt dat met het begrip ”pH ”
samen?
Zure regen
Achtergrond
• Zure regen is neerslag met een buitengewoon lage pH. Het zuur veroorzaakt
schade aan het milieu en aan leefsystemen.
• Vervuiling is de hoofdoorzaak van zure regen. Schadelijke gassen, die
afkomstig zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen, vooral kolen,
reageren met het vocht in de buitenlucht. Zo worden zuren gevormd die in de
vorm van regen neerslaan.
• De pH is een maat voor de concentratie van waterstofionen (H⁺) in water. De
pH waarde kan variёren van 0 tot 14, hoe lager de pH waarde hoe hoger de
concentratie van waterstofionen en hoe zuurder de stof is. Een pH groter dan
7 wordt basisch genoemd. Een pH van 7 is neutraal: noch zuur, noch basisch.
Toets
1. Zure regen is neerslag met een ongewoon
lage/laag ______________.
a) vervuiling
b) base
c) volume
d) pH
Dit pictogram herinnert
je eraan om met dit
een foto te maken nadat
je je antwoord hebt
ingevuld.
Zure regen
Achtergrond
• Zure regen verlaagt de pH van rivieren en meren waardoor sommige, vooral
kleinere, waterdieren en waterplanten worden gedood. Ook kan zure regen
schade toebrengen aan planten en andere landorganismen door de
zuurgraad in de bodem te verlagen.
• Zure regen beschadigt ook gebouwen en dergelijke door gesteenten zoals
marmer en kalksteen af te breken, metalen zoals brons op te lossen en verf
en lak aan te tasten.
• De uitstoot van schadelijke gassen, die zure regen veroorzaken, kan ook
smog te weegbrengen en de lucht ongezond maken om in te ademen .
Toets
2. Zure regen kan de ______ van meren verlagen en zelfs
standbeelden laten _______.
a) waterstand / afbreken
b) pH / oplossen
c) temperatuur / bevriezen
d) hoeveelheid / roesten
Zure regen
Veiligheid
• Neem alle veiligheidsmaatregelen die in het lokaal gelden in acht.
• Zorg ervoor dat het zoutzuur (HCl) niet in aanraking komt met je huid en
kleding.
• De glazen pipet die je gaat gebruiken om HCl over te brengen is
breekbaar: voorzichtig ermee!
• Haal de stop niet meer van de erlenmeyer als de reactie begonnen is.
• Als je het door de gootsteen mag spoelen, gebruik dan veel water.
• Als je klaar bent met dit practicum, was dan goed je handen.
Zure regen
Materialen en benodigdheden
Verzamel al deze materialen voordat je met dit practicum begint:
• pH sensor
• 3 erlenmeijers van 100ml
• 3 rubberen stoppen passend op de
erlenmeyers
• 3 glasbuisjes die in de rubberen
stoppen passen
• 3 x 20cm slang passend op de
glasbuisjes
• bekerglas van 100ml
• maatcilinder van 25ml
• verdeelpipet en pipetteerballon
• 5 gm natriumwaterstofcarbonaat
(NaHCO3)
• 5 gm natriumwatersofsulfiet(NaHSO3)
• 1.5 gm natriumnitriet (NaNO2)
• 15 ml 1 M HCl
• glycerine
• 60ml gedemineraliseerd water
• spuitfles met gedemineraliseerd of
gedestilleerd water
• weegschaal
Zet in de juiste volgorde
A. Meet de pH in een
watermonster.
B. Zet de
gasgenerator in
elkaar.
C. Laat CO₂ door het
watermonster
borrelen terwijl je de
pH meet.
D. Laat NO₂ door het
watermonster
borrelen terwijl je de
pH meet.
E. Laat SO₂ door het
watermonster
borrelen terwijl je de
pH meet.
De stappen links maken deel
uit van dit practicum. Ze staan
echter niet in de juiste
volgorde. Zet alle stappen in
de juiste volorde en maak er
dan een foto van.
Zure regen
Overzicht
In dit practicum gaan we 3 gassen maken: CO2, NO2, and SO2. We zullen deze
gassen door het watermonster laten borrelen en bepalen wat de invloed van de
pH is.
• We gaan natriumbicarbonaat (NaHCO3) mengen met zoutzuur (HCl) om
CO₂ gas te maken.
• We gaan natriumnitriet(NaNO₂) mengen met zoutzuur( HCl) om
stikstofdioxide(NO₂) gas te maken.
• We gaan natriumwaterstofsulfiet (NaHSO3) mengen met zoutzuur om
zwaveldioxide (SO2) gas te maken.
Zure regen
Opstelling: algemeen
1. Verbind de pH sensor met het Spark SLS.
2. Meet 20,0ml gedestilleerd water af in een maatcilinder.
3. Giet het water in een bekerglas van 100ml.
4. Spoel de pH sensor grondig met schoon water uit de spuitfles.
5. Laat de pH sensor voorzichtig in het water zakken.
Zure regen
Voorspelling: algemeen
Vr.1: Wat gebeurt er denk je met de pH van het water als je deze gassen erin oplost?
Welk gas zal voor de meeste verandering zorgen?
Zure regen
Opstelling en meten: CO2 (g) en water
1. Haal wat natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3).
2. Weeg 5,0g NaHCO3 af.
3. Breng de NaHCO3 over in een erlenmeijer.
Zure regen
Opstelling en meten: CO2 (g) en water
4. Steek de glasbuis door de rubberstop en
verbind de slang met de glasbuis.
gebruik glycerine
om te smeren
Let op: gebruik eventueel wat glycerine om de
glasbuis gemakkelijker door de rubberstop of de
slang op de glasbuis te steken.
5. Voeg 4,0ml zoutzuur toe aan de erlenmeijer
en sluit deze meteen af met de rubberstop.
Opgepast: Zoutzuur is een sterk zuur, wees er daarom
erg voorzichtig mee! Mors je, spoel alles dan af met
heel veel water.
erlenmeijer
pH sensor
6. Steek het uiteinde van de
slang meteen in het water in
het bekerglas. Druk op
om de meting te beginnen.
7. Blijf ongeveer 200 seconden
meten of tot de meting niet
meer verandert. Druk dan op
om met meten te stoppen.
Vr.2: Wat gebeurt er met de pH
van het water wanneer je
er CO₂ door laat borrelen?
8.Bepaal het minimum en het
maximum van de pH voor de
meting met CO₂. Vul de
gevonden waarden op de
volgende pagina in. *
* X- Y gegevens invoeren:
1. Druk op
om het palet te
openen.
2. Druk op
en druk op het te
bepalen punt.
3. Druk op of om de nabij
gelegen punten te
selecteren.
9. Vul de maxima en de minima
van de pH in de tabel in. *
*Gegevens invoeren:
1. Druk op
om het palet te
openen.
2. Druk op
selecteer
vervolgens een cel in de lijst.
Deze zal geel oplichten.
3. Druk op
om het
toetsenbord scherm te
openen.
Zure regen
Opstelling en meten: NO2 (g) en water
1. Doe de inhoud van de eerste erlenmeijer en het bekerglas weg, door dit
aan je docent te geven.
2. Spoel de pH sensor goed schoon.
3. Was het bekerglas en de stop met glasbuis en slang grondig af.
4. Meet 20,0ml gedestilleerd water af in de maatcilinder.
5. Giet het in het 100ml bekerglas.
6. Spoel de pH sensor na met gedestilleerd water uit de spuitfles.
7. Laat de pH sensor voorzichtig in het water zakken.
Zure regen
Opstelling en meten: NO2 (g) en water
8. Weeg 5,0g natriumnitriet (NaNO2) af.
9. Breng de NaNO2 over in een schone erlenmeijer.
10.Zet de rubberstop met glasbuis en slang weer in elkaar.
11.Voeg 4,0ml 1.0 M zoutzuur (HCl) toe aan de erlenmeijer en sluit deze meteen
weer af met de rubberstop.
12. Steek het uiteinde van de
slang meteen in het water in
het bekerglas. Druk op
om met meten te beginnen.
13.Blijf gedurende ongeveer
200 seconden meten of tot
de meting niet meer
verandert. Druk dan op
om met meten te stoppen.
14.Bepaal het minimum en het
maximum van de pH voor de
meting met NO2. Vul de
gevonden waarden in in de
tabel op de volgende
pagina *.
* X- Y gegevens invoeren:
1. Druk op
om het palet te
openen.
2. Druk op
en druk op het te
bepalen punt.
3. Druk op of om de nabij
gelegen punten te
selecteren.
15.Vul de minima en de
maxima van de pH in, in de
tabel *.
*Gegevens invoeren:
1. Druk op
om het palet te
openen.
2. Druk op
selecteer
vervolgens een cel in de lijst.
Deze zal geel oplichten.
3. Druk op
om het
toetsenbord scherm te
openen.
Zure regen
Opstelling en meten: SO2 (g) en water
1. Neem de erlenmeijer en doe de inhoud samen met het bekerglas weg,
door deze aan de docent te geven.
2. Spoel de pH sensor grondig schoon.
3. Was het bekerglas en de stop met buis en slang grondig af.
4. Meet 20,0ml gedestilleerd water af in de maatcilinder.
5. Giet het in een bekerglas van 100ml.
6. Spoel de pH sensor na met gedestilleerd water uit de spuitfles.
7. Laat de pH sensor voorzichtig in het water zakken..
Zure regen
Opstelling en meten: SO2 (g) en water
8. Weeg 5,0g natriumwaterstofsulfiet (NaHSO3) af.
9. Breng dit over in een schone erlenmeijer.
10.Zet de rubberstop met glasbuis en slang zonodig weer in elkaar.
11.Voeg 4,0ml 1.0 M zoutzuur(HCl) toe aan de erlenmeijer en sluit deze
meteen weer af met de rubberstop.
12. Steek het uiteinde van de
slang meteen in het water.
Druk op om met meten te
beginnen.
13. Blijf gedurende ongeveer
200 seconden meten of tot
de meting niet meer
verandert. Druk dan op
om met meten te stoppen.
14.Bepaal de minimum en het
maximum van de pH voor de
meting met S0₂. Vul de
gevonden waarden in de
tabel in *.
15.Bepaal de pH verandering
voor elk gas en vul
de gegevens in.
*Gegevens invoeren:
1. Druk op
om het palet te
openen.
2. Druk op
selecteer
vervolgens een cel in de lijst.
Deze zal geel oplichten.
3. Druk op
om het
toetsenbord scherm te
openen.
Zure regen
Opruimen
1. Neem de erlenmeijer en doe de inhoud samen met het bekerglas weg,
door deze aan de docent te geven.
2. Spoel de pH sensor grondig schoon daarna met gedestilleerd water.
3. Was het bekerglas, de erlenmeijers en de stop met buis en slang grondig
af.
Zure regen
Analyseren
1. In een ideale grafiek van dit experiment zou de pH eerst drastisch
moeten veranderen om daarna af te vlakken. Waarom verloopt de
reactie zo?
Zure regen
Analyseren
2. Vergelijk de verandering van de pH van elk gas afzonderlijk. Welk
gas vertoonde de meeste verandering in de pH, welke de minste?
Welk gas is volgens je uitkomsten dus het slechtste voor het milieu?
Zure regen
Analyseren
3. Wat veroorzaakte bij het oplossen van de 3 gassen in water de afname
van de pH?
Zure regen
Samenvatting
1. Welke van de gassen in het experiment ontstaat door menselijke vervuiling
en veroorzaakt zure regen? Hoe onstaan ze?
Zure regen
Samenvatting
2. Kolen, afkomstig uit sommige gebieden op aarde, bevatten minder zwavel
dan kolen uit andere mijnen. Wat zou de invloed zijn van het stoken van
minder zwavelhoudende kolen op de zure regen?
Zure regen
Samenvatting
3. Hoe kun je het aanmaken van zure regen voorkomen?
Zure regen
Samenvatting
4. Hoe kun je de schadelijke effecten van zure regen bestrijden?
Zure regen
Samenvatting
5. Waarom is carbonzuur, dat voor maar weinig verandering in de pH zorgt,
toch van belang voor het millieu?
Meerkeuzevraag
1. Welke van de volgende beweringen is waar over
zure regen?
a) Zure regen hangt samen met NO2 en SO2
moleculen in de atmosfeer.
b) Zure regen kan de dood veroorzaken van vele
soorten waterleven als het ervoor zorgt dat
de pH in rivieren en meren drastisch zakt.
c) Zure regen beїnvloedt de bodemchemie en
de mogelijkheid van planten om
voedingsmiddelen uit de bodem op te
nemen.
d) Al het bovenstaande is waar.
Meerkeuzevraag
2. Welke van de volgende factoren spelen een grote
rol bij de vorming van zure regen?
a) gassen in de atmosfeer
b) buffers in de bodem en het water
c) water in de atmosfeer
d) A en C
Meerkeuzevraag
3. Zure regen beїnvloedt ecosystemen nadelig als de
pH onder _______komt.
a) 3.6
b) 4.6
c) 5.6
d) 6.6
Meerkeuzevraag
4. Zure regen hangt ook samen met…….
a) schade aan vissen, door reacties die voor
een hoge aluminiumconcentratie in het
water zorgen.
b) verminderde opname van
voedingsstoffen door de wortels van
bomen.
c) verzwakking van bomen waardoor ze
gemakkelijker aan andere schadelijke
invloeden ten prooi vallen.
d) Al het bovenstaande is waar.
Zure regen
Gefeliciteerd!
Je hebt je onderzoek klaar.
Volg de instructies van de docent om alles op te ruimen en de resultaten
van het onderzoek door te geven.
Zure regen
Naslag
Alle illustraties zijn afkomstig uit PASCO documentatie, clip art uit het publieke domein of Wikimedia.
http://www.flickr.com/photos/buddharhubarb/21865208/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acid_rain_woods1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrownSoil.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FoggDam-NT.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ham_Pond.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sixfinger_threadfin_school.jpg