Mučeništvo v Islamu

download report

Transcript Mučeništvo v Islamu

MUČENIŠTVO V ISLAMU IN
ISLAMSKEM FUNDAMENTALIZMU NA
PRIMERU
SAMOMORILSKIH TERORISTIČNIH
NAPADOV
Seminarska naloga pri predmetu filozofija
Dijak: Žiga Pirih, 3. Ga
Profesor: Marko Arnež, prof. filozofije
Osnovni koncepti in pojmi
 Fundametalizem – nazor, ki zahteva, da se kdo
dosledno drži načel svoje ideologije (SSKJ 1996)
 Samomor, žrtvovanje in mučeništvo
Začetki mučeništva v islamu
 Sunizem ni razvil doktorine o mučeništvu, zato je za
zgodovino mučeništva pomemben predvsem šiizem.
 V fazi osvajalnih vojn – poveličevanje mučeništva
odlično motivacijsko sredstvo
 V drugem obdobju se razvije mučeništvo duha v
asketizmu
Asasini
 Sekta asasinov je zgodovinsko dejstvo
 Aktivni v letih 1090 – 1275
 Znani kot nevarni morilci tistega časa
 V islamu veljajo za obrobno in nepomembno sekto
 Ponavadi so jih ulovili in ubili, zato postali mučeniki.
 Povezava med asasini ter Osamo bin Ladnom in Al
Kaido je neutemeljena – asasini so bili šiiti, sodobni
teroristi so večinoma suniti.
Mučeništvo v moderni dobi
 Šiiti so v muslimanskem svetu manjšina
 Največ v Iranu, Iraku in Libanonu.
 Koncept močeništva v Iranu močan, kar je oblast
izkoristila predvsem v iransko-iraški vojni
 Ko je irak l. 1980 napadel Iran, so Iranci pošiljali v vojno
tudi ženske in otroke. Ti so sami sebe spravljali ob
življenje, da bi njihova vojska napredovala.
Muslimanski bratje
 Leta 1920 jih ustanovi Hasan Al Bana, ki se zavzema za





odpravo britanske kolonialne nadvlade.
So prva moderna, politična, kulturna in socialna
islamska fundamentalistična organizacija.
Ustanavljajo šole, gradijo mošeje, bolnišnice itd.
Zaradi njihovih aktivnosti v konfliktu s protibritanskimi
voditelji Egipta, ki jih preganjajo.
Ustanovijo ‘tajni aparat’ in napadajo britanske
funkcionarje in egiptovske člane oblasti.
Po smrti ustanovitelja bratovščina razpade na zmerni
in radikalni del.
Hesbolah
 Nastane kot odgovor na Izraelsko okupacijo
Libanona
 S serijo samomorilskih napadov prežene
Izrael iz območja Libanona.
 Njihova doktorina mučeništva predstavlja
aktivno smrt
Mučeništvo v
teologiji/ideologiji
 Džihad – sveta vojna – nanjo se sklicujejo
teroristi ob izvajanju terorističnih napadov.
 Džihad neposredno ne zapoveduje nasilja, a
ga je mogoče interpretirati
 Koran utemeljuje defenzivno vojno, ta pa se
je razširila v ofenzivno v doktorini o pravični
vojni.
Pristopi k samomorilskemu
terorizmu
 Zaradi porasta terorizma, upravičenega s
teološkimi sredstvi, ljudje mislijo, da ljudje
ubijajo samo iz verskih razlogov
 Če dekodiramo teroristična dejanja,
ugotovimo, da za njimi stojijo družbena,
politična in ekonomska stanja.
 Faktorji vpliva na terorizem: Kulturni (religija
in politični koncepti), okoliščice,
indoktrinacija in osebnostne značilnosti.
Zaključek
 Če ima religija vpliv pri samomorilskemu
terorizmu vpliv, ga ima le posredno preko
ideologije.
 Religija ni edini ali glavni razlog za terorizem
 Mučeništvo (skozi akt samomora) samo po
sebi ni ideal, vplivni ljudje pa zmanipulirajo
ljudstvo, da se to zdi edini možni izhod.
askfdskfskdfFidsgfkhčskadgčlkfdhlčkfjsaoewprigonb.cxfsdkfmerčlgkčlxcvmklefgčawelkfsdlač
dsffIsafkdsfglkčasdfčkghljsdflkččgkčasćfdgnkfćflerkpghldmvč,mčlkgačlkdfčlfsdćsld
askfsd s sddL asdaskdasdkasdasldaskda
askfjdslgkglkfjgklsdlkfsldsd
sasOsfgksdjgldghskldfgjdfslkgjldjgdslfkjghklbgjdfnkl
slkjdfhkljhlkjdshf
asdjflkasjdasZ asdffgskdfasjdf alsdfksfkdfgskdasld jsklfdjaslk l klfjsdklgjldfgjskl k k sdfksddf
fsdkfldsfgdslOsaadsdf
ssfgghkjksdlasjdklasdjalskdčsafkdsfdčsljasdfjfsljgjdsfkg
asklfsdlfkgjldFsakfčdfgklsčdakjgflgkhjlksdjlčfk jlasčfjsdlkčfjsadčklfjsčlkdfjsčlfkghlksdhlkčgčsadč
DačskdasčldkIsaldfgkjhasldjhaslkdjahsldkjasfkljhdalskdhfčlsdfksčlfaskćdladćasldasćfldsfgjpoać

asdsdalsdfsalJasdfksfdčl
sdkfjsčflgkjčlsdčfksdčgkdsgčssčdfkls
asdsfdAsčldfkjfčslkgjčlkfjsdčlfkjsdlfkdsjčfkdsflkdsfdslkfčlsfksčlflčsdfsčdl safkdsfčlkjldsčjf
Asdfkgčld
askdfldgkjlskajdlaskjdhaslofčlkjdasčldkasjčdkasčasdasdasl kčč
dalsčk
AskfčldskjgčsJasdfgčakdfsjaskdhlćlaskldgjćlčkasdčlfkjhkjčaskjfčlkjdskčlgjčdklgjsčdlfdjgčlsdkjfčl
sjafčlsalkjsdkEsfkjldsčgkčl
čsldkfjsčldkjafčlkjčaskdjfgčlkjhpĆČKLFJČSKčlksjdlgkčdsf
Sdfa
sdfg sa dsfgkčljasdhfčlsčglčgčlsčdlkjfgčkldfjgčlkdsfačldsčlgjasčdlkfjgčlkdsajfčlaskds
sadKasdfjlohjsadfjdlgksjdčlfkjasdkfjčadskfjčlskdjglsčadkghčldkfjgčsldkjfčlčlsdfkjasčld
As askdfjsčUsdčfgkhjlaskdfčlaskdjčalsdkajsčlkdfjčlkjačlksjdčlkjfčlksdjfčlkasjčdklasfčkl
AsdasdddlčriRaskdfčlhjčlsdkjflsčdkjflskjdaČDLASFKSČDFKJČČKJFSdsfkjdčlgjdsfčlgjdflgkjdlfgj
gldflgkjldfgdfAdkfsčlglkgjdslk
asflkjsdlskdfjčsldkfjdsčlfjdsčlfkjsdlčfjsčlsfč
SdfdskčgjlfsdCasčklaskčjdčlkgjčkljasčldkajfčlhjčlkjfsčldakjfčldkjčlkajdsfgčlkadsčkg
As
čsldkgjdčlkfjačslkjdfdkčlgjčlkjčlkskčldqččksflkčelčkjčdskjgčlkasčdkjdčsčsčdf
Sdkgjčldfkjgčlsdkjfćčdkjpewoaćdgkjpaweijfćdsklgjperaćldsgkhjapćkčldgjećaoskdčlgkdfklasćaa
skčdlfjčaskdjfčlkjqč čj člkas čjk
ččjčlaskdjfčkejačdskjskčghepoaćslfjećplsakćfčljčpž
Hlčl
čsdkčjgčlkjčksjdčlkjlčkjfčp aćlskdfčsdkf
sadasdasdasdkjlaslkčdajdčlsačadasčld
askčldfjčdfgkjčlkajsčlkdjasčlkdjačdačdskkčasdfj člkaj
asčlkdjačlskdjčasldjčasdasadasdsss
Askdčasdkasčldkasčldkasčlkdasčldkjadkasčlfjjkfčlkbčklčklj člč
čkjfdčlskjčlkjasčlkdjčlkjčas
Viri
http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Frank-Ana.PDF