Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4

download report

Transcript Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4

WELKOM IN DE CHRISTUS
TRIUMFATORKERK
ZONDAG 13 juli 2014
VOORGANGER: ds. Berit Bootsma en
ORGANIST:
dhr. Christian Hutter
Welkomstwoord
We gaan staan
Stil gebed
LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8
LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8
LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8
LIED 214 (NLB): 1, 4, 5 EN 8
OPENING
(V = voorganger
A = allen)
V: Wij zijn samen gekomen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
GROET
V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van
God de Vader en van Jezus Christus, onze
Heer.
A: AMEN
BEMOEDIGING
V:
A:
V:
A:
Onze hulp is in de naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN
HANDEN.
We gaan zitten
Inleiding op het thema
Gebed om ontferming
LIED 304 (NLB): 1, 2 en 3
LIED 304 (NLB): 1, 2 en 3
LIED 304 (NLB): 1, 2 en 3
Gebed bij de opening van de Bijbel
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
LEZING: Psalm 19
Psalm 136: 1, 3, 4 en 13
Psalm 136: 1, 3, 4 en 13
Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.
Psalm 136: 1, 3, 4 en 13
Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.
Psalm 136: 1, 3, 4 en 13
Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
LEZING: Matteüs 22: 34-40
Verkondiging
Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4
>>>
Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4
Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4
In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
>>>
Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, –
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4
Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
>>>
Lied 903 (NLB): 1, 3 en 4
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom, –
overal is ’t goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Dankgebed en voorbeden
Collecten
1. Diaconie
2. Kerk
3. Uitgangscollecte voor de wijkkas
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4
>>>
Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4
Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Slotlied LIED 978 (NLB): 1, 3 en 4
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
ZENDING EN ZEGEN
Allen:
Koffie, thee en limonade beneden in de hal:
iedereen is welkom!
Deze zomer….