Presentatie Peter van Nunen

Download Report

Transcript Presentatie Peter van Nunen

Met de tijdmachine van Professor
Barabas door de eeuwen heen.
De rol van de neurologische en neuropsychologische
ontwikkeling en de effecten van een neurologische
rijpingsachterstand.
Drs. P.E.H. van Nunen
Klinisch Psychofysioloog
Neurofeedbackpsycholoog NIP
Gezondheidszorg (GZ) psycholoog BIG
Klinisch Neuropsycholoog BIG
Onze vrienden reizen door tijd en ruimte.
Wat valt je aan ze op, behalve andere kleding ?
“Men ought to know that from the brain,
and from the brain only, arise our
pleasures, joys, laughters and jests, as
well as our sorrows, pains, griefs and
fears. Through it, in particular, we think,
see, hear and distinguish the ugly from
the beautiful, the bad from the good,
the pleasant from the unpleasant”
Hippocrates- 5th Century B.C.
1455 Mainz: Johannes Gutenberg
vindt de boekdrukkunst uit.
• Eerste gedrukte boek: de Bijbel
• Grote veranderingen, angstig ook.
• De wereld verandert, de mensen niet
• Ook de kinderen niet.
• Zangvogels zongen toen ook al,
maar………..
Science 2008.
Wetenschappers hebben de
‘geboorte’ van nieuwe
hersencellen (neuronen) gezien
(Neurogenese).
Met behulp van nieuwe methoden
zijn nieuw ontstane neuronen in
een levend brein aan te tonen.
“Zwangerschapsdementie”
Bestaat niet echt !!
• Verwaarlozing van de linkerhersenhelft en
bevoordeling van de rechterhersenhelft.
• Pasgeboren kinderen interacteren, vooral
gedurende de eerste 2 jaar, met hun
omgeving d.m.v. de rechterhersenhelft.
• Daarna volgt de taalontwikkeling in vooral
de linkerhersenhelft en leren zij deze
steeds meer te gebruiken.
Ontwikkeling van het Centrale
Zenuwstelsel (CZS)
• Onder ontwikkeling of rijping (maturatie) van
•
•
•
•
het CZS verstaan we de voortschrijdende
myelinisatie (isolatie) van de zenuwbanen.
Myeline wordt gevormd door Omega 3 vetzuren.
Dit proces begint al voor de geboorte.
Als dit proces voltooid is noemen we dit:
Volwassenheid.
In de volwassenheid bestaat de ontwikkeling uit
het uitbreiden en leggen van nieuwe
zenuwverbindingen (leren).
Stadia van ontwikkeling CZS
• Geboorte: Hersenstam (hier zetelen alle vitale
•
•
functies om te kunnen overleven, zoals Hartslag,
Bloeddruk, Ademhaling, Lichaamstemperatuur,
wakker zijn of slapen, mate van activatie etc.)
Al op jonge leeftijd: Motorische lateralisatie
(+ 90% rechtshandig, 5-8% linkshandig)
5-6 jaar: (Taallateralisatie) Spellen (rechts) of
Woordbeeldlezen (links).
Dyslectisch ?
• Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese
uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre
de ltteers in een wrood saatn, het einge wat
blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer
op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers
mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut
vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot
odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het
wrood als gheeel.
Vervolg ontwikkelingsstadia CZS
• 6-7 jaar: Bovenkant van de hersenen (centraal
•
•
•
op de schedel), Fijne motoriek en somatosensorische vaardigheden (leren schrijven).
8-11 jaar: Achterkant van de hersenen
(occipitaal) zien en waarnemen.
Puberteit: Frontaalkwab; ontwikkeling van
karakter en persoonlijkheid, planningsvermogen,
oordeelsvermogen, voor jezelf leren opkomen
dus losmaken van de ouders.
Volwassenheid.
Alleen maar vlekken of …..?
Linkerhemisfeer: (detailgericht)
Rechterhemisfeer: (overzien van het geheel)
Piaget (1948) stelt dat de intelligentie tot
ongeveer het tweede jaar één geheel vormt
met de sensomotorische verkennende
handelingen.
Het kind neemt zijn omgeving waar en leert
haar kennen door er wat mee te doen.
Door het hanteren van voorwerpen en het
voortbewegen bouwt het kind een concreet
inzicht op van causaliteit (actie en effect) van
ruimte en tijd en van de plaats die het lichaam
daarbij inneemt.
Uit: Kinderen met Leerstoornissen: Njiokiktjien en Gobin, 1986
Sensomotoriek, perceptuomotoriek, visuomotoriek,
psychomotoriek, wijzen allen op de samenhang tussen
waarnemen en handelen…Vooral aan het verband tussen kijken
en doen: de oog-handcoördinatie wordt veel belang gehecht.
Sensomotore en psychomotore oefeningen streven 3 doelen na:
1. De opbouw van een innerlijk beeld van de omgeving en het
opdoen van concrete ervaringsinhouden voor de
basisbegrippen.
2. Het aanleren van motorische vaardigheden.
3. Het leren beschikken over het lichaam als middel tot
expressie van emoties en communicatie.
Het Hiërarchisch Brein, Albert Kok, 2004
Het striatum heeft veel afferente verbindingen met de
sensorische gebieden en efferente verbindingen met de
motorische schorsgebieden als de premotore schors en SMA.
Daardoor is dit gebied zeer geschikt voor het vormen van
associaties tussen input (perceptie) en output (actie).
Bij cerebrale bloeddoorstroming studies werd geconcludeerd
dat stimulantia (zoals Ritalin) de activiteit in het Striatum en de
verbindingen tussen orbitofrontale en limbische structuren
verhogen (DuPaul en Barkley 1990).
Actief participeren dus !!
• Verschil tussen passief TV kijken en het
gebruik van een smartphone of tablet.
• Toekomstige (huidige) ontwikkelingen: 3D
en Virtual Reality (actief).
1990: BCI, Brain Computer
Interface, Thought Translation
Device, locked-in syndrome
Nu en toekomst: Virtual reality
Niels Birbaumer
Tübingen University, Germany
Een uitdaging:
• Technologische ontwikkelingen kunnen
niet worden genegeerd.
• Opvoeden met aandacht voor de
natuurlijke en neurologische ontwikkeling
van kinderen !!
Dank voor uw aandacht
www.epi-groep.nl/ publicaties/
artikel: van kind tot volwassene.