pptx - Universiteit Gent

Download Report

Transcript pptx - Universiteit Gent

Dyslexie in het hoger onderwijs
Wim Tops - Maaike Callens
Vakgroep Experimentele Psychologie
Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen
Universiteit Gent
Rekengroep 22/02/2011
1. Inleiding
www.dyslexie.ugent.be
Rekengroep 22/02/2011
1. Inleiding
Betere doorstroming van studenten met dyslexie
• Geoptimaliseerd zorgkader
• Oprichting van begeleidingsdiensten
• Diversiteitbeleid (2005) o.a. voor studenten met een functiebeperking
Opvallende afwezigheid van Vlaamse statistieken
• Schattingen op basis van Nederlandse en Britse onderzoeken
• Ongeveer 4000 (2 tot 3 %) van de Vlaamse studenten (De Pessemier,
2007)
Rekengroep 22/02/2011
2. Situering onderzoek
Dyslexieonderzoek in Vlaanderen
 Voorspellende factoren bij kleuters
 Lager onderwijs
 Secundair onderwijs
Weinig diagnostisch materiaal voor (jong)volwassenen
 Test voor Gevorderd Lezen en Schrijven – GL&SCHR (De
Pessemier & Andries, 2009)
 Interactieve Dyslexietest Amsterdam Antwerpen – IDAA (Universiteit
Amsterdam en Lessius Hogeschool Antwerpen i.s.m. Muiswerk
Educatief, niet uitgegeven)
Rekengroep 22/02/2011
2. Situering onderzoek
Centrum voor Leesonderzoek Vlaanderen
‣ Onder leiding van Marc Brysbaert
‣ Odysseusproject gesubsidieerd door de Vlaamse regering
‣ 3 onderzoeksdomeinen
‧ Visuele woordherkenning
‧ Taaldominantie en lateralisatie
‧ Dyslexie in het hoger onderwijs
Rekengroep 22/02/2011
3. Doelstellingen
Wetenschappelijk referentiekader voor de diagnostiek en de
begeleiding van studenten met dyslexie in het hoger onderwijs
‣ Inventaris van noden en knelpunten
‣ Sterkte-zwakteanalyse
‣ Evaluatie van de faciliteiten
Validering van recent ontwikkelde testbatterijen voor diagnostiek
van dyslexie bij (jong)volwassenen
Rekengroep 22/02/2011
3. Doelstellingen
Longitudinale opvolging van een groep van 100 studenten met
dyslexie
‣ Bachelorstudies
‣ Slaagcijfers
Toetsen van bestaande theoretische verklaringsmodellen
Rekengroep 22/02/2011
4. Onderzoeksvragen
1. Welke studenten met dyslexie komen terecht in het
hoger onderwijs en wat is hun (cognitief) profiel?
2. Welke invloed heeft dyslexie op het schools presteren in
het hoger onderwijs?
‣ Slaagkansen en beïnvloedende factoren
‣ Overschakeling van richting
‣ Drop out
Rekengroep 22/02/2011
4. Onderzoeksvragen
3. Welke specifieke problemen ervaren studenten met
dyslexie in het hoger onderwijs?
‣
‣
‣
‣
In relatie tot lezen en spelling
Moderne vreemde talen
Geassocieerde problemen (geheugen, aandacht, rekenen)
Socio-emotionele problemen (zelfvertrouwen, faalangst)
Rekengroep 22/02/2011
4. Onderzoeksvragen
4. Zijn recent ontwikkelde dyslexiebatterijen valide en
betrouwbaar?
‣ Test voor Gevorderd Lezen en Schrijven (GLETSCHR, 2009)
‣ Interactieve Dyslexietest Amsterdam Antwerpen (IDAA)
5. Welke cognitieve processen spelen een belangrijke
rol in dyslexie?
‣
‣
‣
‣
Fonologisch deficiet
Werkgeheugendeficiet
Cerebellair deficiet
Temporele informatieverwerkingsdeficiet
Rekengroep 22/02/2011
5. Onderzoekspopulatie
100 studenten eerste bachelor met dyslexie uit Associatie Gent
100 controlestudenten
- gematcht op leeftijd, geslacht en huidige opleiding
- zonder functiebeperking
Rekengroep 22/02/2011
5. Onderzoekspopulatie
Gemiddelde leeftijd
Studentenpopulatie
dyslexie studenten (n = 100): 19 jaar 4 maanden
controle studenten (n = 100): 19 jaar 11 maanden
Geslacht
46 mannelijke studenten
54 vrouwelijke studenten
Aantal Hogeschoolstudenten
66 studenten
Studiegebieden
Onderwijs en opvoedingswetenschappen
Gezondheid en gedragswetenschappen
16
21
Managment
9
Wetenschappen en ingenieurstudies
19
Andere
Aantal universiteitsstudenten
1
34 studenten
Studiegebieden
Letteren en Humane wetenschappen
5
Gezondheid en gedrag
19
Wetenschappen en ingenieurstudies
10
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet
Opbouw
‣ Kwantitief onderzoek
‣ Kwalitatief onderzoek
Afname
‣ 2 onderzoekers
‣ 2 gecontrabalanceerde delen
‧ Afwisselend starten met deel 1 / deel 2
‧ Controle start met zelfde blok als dyslecticus
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
A.
Algemene intelligentie: Kaufmann Intelligentietest voor
volwassenen en adolescenten (KAIT) (Dekker, Dekker &
Mulder, 2004)
Fluid IQ score
Probleem oplossend vermogen
Onafhankelijk van cultuur of opleiding
Chrystallized IQ score
Cultureel bepaald
Afhankelijk van opleiding en geletterdheid
Total IQ score
som van fluid en chrystalllized IQ score
WAIS-III-NL
Hertestingseffect
Verbaal en performaal IQ
Strengere tijdslimieten
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
B.
Aandacht en concentratie : Cijfer Doorstreep Test (CDT)
(Dekker, Dekker, & Mulder, 2007)
‣ Volgehouden aandacht
‣ Aandachtscontrole
‣ Selectieve aandacht
Rekengroep 22/02/2011
3 minuten
onderstrepen – doorstrepen
cijfers 3,4,7
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
C.
Geheugen
Test voor Gevorderd Lezen & Schrijven
(GL&SCHR) (De Pessemier & Andries, 2009)
-
Fonologisch korte termijngeheugen
Visueel korte termijngeheugen
Semantisch korte termijngeheugen
Werkgeheugen
KAIT (Dekker, Dekker & Mulder, 2004)
- Uitgesteld geheugen voor symbolen
- Uitgesteld geheugen voor auditieve informatie
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
D.
Persoonlijkheid : NEO Personality Inventory - revised (NEOPI-R) (Hoekstra,H.A.,Ormel,J.,& de Fruyt,F. 2007)
Zelfrapportering
Gebaseerd op ‘Big Five’
‣ Extraversie
‣ Neuroticisme
‣ Altruïsme
‣ Openheid
‣ Consciëntieusheid
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
E.
Studiehouding en motivatie : Learning and Study Strategies
Inventory (LASSI) – Nederlandse bewerking (Lacante &
Lens, 1999)
Zelfrapportering
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
Attitude
Motivatie
Tijdsbeheer
Faalangst
Concentratie
Informatieverwerking
Hoofdideeën selecteren
Studietechnieken
Zelftesting
Teststrategieën
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
F.
Lezen
‣ Woorden:
Een Minuut Test (EMT)
(Brus & Voeten, 1999)
‣ Pseudowoorden:
De Klepel
(van den Bos & Scheepstra, 1992)
‣ Stilleestekst:
Tekenbeet
(Protocol Dyslexie Nederland, 2004)
‣ Voorleestekst
Faalangst
(GL&SCHR, 2009)
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
G. Spelling Nederlands
‣ Woorddictee:
Woordspelling
Overige Spellingregels
(GL&SCHR, 2009)
‣ Zinnendictee:
Algemene toets Gevorderde Spelling
Nederlands (AT-GSN)
(Ghesquière, niet uitgegeven)
‣ Spontaan schrijfproduct op basis van stilleestekst Tekenbeet
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
H. Fonologisch bewustzijn
‣ Spoonerisms
‣ Omkeringen
vb. gele kast – kele gast
vb. tur – rut
‣ GL&SCHR, 2009 & Interactieve Dyslexietest Amsterdam
Antwerpen (IDAA)
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
I.
Woordenschat
‣ GL&SCHR (2009): definiëring van laagfrequente woorden
‣ KAIT (2004) : vooral woordvinding en woordenschat
J. Morfologie en syntaxis
‣ GL&SCHR (2009): corrigeren van zinsconstructies, stijfiguren en
woordvormen
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
K. Snel benoemen
‣ Rapid Automatized Naming (RAN)
(Denckla & Rudel, 1976)
‣ GL&SCHR (2009)
L. Hoofdrekenen
‣ Tempo Test Rekenen (TTR) (de Vos, 1992)
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwantitatief onderzoek
M. Moderne vreemde talen
‣ Engelse woordleestest (OMT, Protocol Dyslexie Nederland)
‣ Woorddictee (WRAT)
Rekengroep 22/02/2011
6. Onderzoeksopzet : kwalitatief onderzoek
Semi-gestructureerd interview
‣
‣
‣
‣
‣
Taal- en spraakontwikkeling
Diagnosestelling
Therapie-ervaringen
Schoolervaringen (begeleiding, faciliteiten, moderne vreemde talen)
Ervaringen met het hoger onderwijs (aanvraag faciliteiten,
begeleiding)
‣ Studiemethode en -planning
‣ Computergebruik
‣ Zelfbeleving
Rekengroep 22/02/2011
7. Resultaten
Rekengroep 22/02/2011
Students with
dyslexia
M1
SD1
Students without
dyslexia
M2
SD2
Cohen's
d
d
General Intelligence (KAIT)
Total IQ
Crystallized IQ
Fluid IQ
Definitions
Auditory comprehension
Double meanings
Famous persons
Symbol learning
Logical reasoning
Secret codes
Block patterns
Symbol memory
Auditory memory
Processing speed (CDT)
Working pace
Concentration
Number of errors
Number of missed digits
Rekengroep 22/02/2011
105.50
106.66
105.36
20.89
13.26
14.44
7.26
80.19
11.32
26.78
12.23
51.50
5.60
12.97
8.11
11.04
1.92
2.96
3.91
3.14
12.73
3.48
5.49
2.71
11.19
5.24
109.83
111.31
106.78
22.16
13.60
16.10
8.41
80.93
11.78
27.46
11.71
51.67
5.54
9.29
8.83
10.83
1.98
2.80
3.71
3.25
13.14
3.18
4.91
2.97
11.27
1.50
0.38
0.55
0.13
0.65
0.12
0.44
0.36
0.06
0.14
0.13
-0.18
0.02
-0.02
*
**
421.94
119.25
0.19
8.08
84.63
22.85
0.56
6.61
467.80
134.29
0.30
7.09
79.99
22.03
1.65
7.17
0.56
0.67
0.09
0.14
**
**
**
**
*
*p < .05; **p < .01
Memory
Short term memory (GL&SCHR)
Phonological STM
20.31
5.03
23.23
4.56
0.61
**
Visual STM
10.44
4.00
11.84
5.05
0.31
*
Semantic STM
35.62
6.23
37.42
5.68
0.30
*
Memory with sorting
39.75
5.46
41.54
4.34
0.36
*
7.83
4.14
10.83
4.77
0.67
**
17.68
178.97
16.87
105.77
9.42
65.98
9.03
38.37
18.19
115.48
17.72
76.61
1.67
42.79
2.03
16.18
0.08
1.14
0.13
0.99
25.73
25.01
32.41
39.93
5.84
12.33
6.31
8.29
20.64
19.28
28.70
38.13
3.99
3.64
16.14
7.33
1.02
0.63
0.60
0.23
Vocabulary (GL&SCHR)
Number words correctly defined
Phonological awareness
(GL&SCHR)
Number correct spoonerisms
Spoonerisms time
Number correct reversals
Reversals time
Rapid naming
Letters
Digits
Colours
Objects
Rekengroep 22/02/2011
**
**
**
**
**
*p < .05; **p < .01
Students with
dyslexia
M1
SD1
Word reading Dutch (EMT)
Total number read words
Number of errors
Correctly read words
Word reading English (OMT)
Total number read words
Number of errors
Correctly read words
Pseudoword reading (de Klepel)
Total number read words
Number of errors
Correctly read words
Text reading (GL&SCHR)
Substantial errors
Time consuming errors
Reading time
Silent text reading (Tekenbeet)
Words per minute
Text comprehension (GL&SCHR)
number correct responses
Rekengroep 22/02/2011
Students without
dyslexia
M2
SD2
Cohen's
d
d
79.08
2.05
77.03
14.32
2.10
14.21
101.44
1.19
100.25
10.70
3.21
10.69
1.77
0.32
1.85
**
**
**
71.18
3.99
67.19
10.72
2.70
10.64
84.99
2.53
82.49
9.49
2.15
10.20
1.36
0.60
1.47
**
**
**
46.07
5.20
40.88
9.84
3.77
10.46
63.26
3.67
59.72
12.90
3.10
13.10
1.50
0.44
1.59
**
**
**
15.71
14.29
311.14
10.80
8.72
51.97
10.33
9.15
256.03
25.35
4.92
35.72
0.28
0.73
1.24
**
**
184.63
59.25
243.64
57.59
1.01
**
19.37
5.05
21.47
4.65
0.43
**
*p < .05; **p < .01
Students with
dyslexia
Students without
dyslexia
Cohen's
d
M1
SD1
M2
SD2
d
Weighted score word spelling
91.59
15.87
121.40
12.84
2.06
**
Correct word spelling
17.49
4.02
24.60
2.81
2.05
**
Writing speed
24.89
4.01
26.50
3.40
0.43
**
Weighted score spelling rules
50.83
11.74
62.45
13.59
0.92
**
16.91
5.70
24.27
5.42
1.32
**
number of errors
54.04
24.17
23.20
11.65
1.63
**
Morphology and syntax
(GL&SCHR)
Weighted score
49.92
11.23
59.93
13.73
0.80
**
Total score
9.48
4.73
12.25
7.04
0.46
**
Word spelling Dutch (GL&SCHR)
Word spelling English (WRAT)
Correctly spelled words
Sentence writing (AT-GSN)
Rekengroep 22/02/2011
8. Slaagcijfers
‣ Eerste zittijd
 p = 0.12
‣ Tweede zittijd
 p = 0.08
GROEP
Dyslexie
32
Controle
43
GROEP
 p < 0.05
Rekengroep 22/02/2011
GESLAAGD
Dyslexie
21
Controle
27
GROEP
‣ Totaal
GESLAAGD
GESLAAGD
Dyslexie
47
Controle
59
8. Discussie
Verschil in crystallized intelligence en totaal IQ van KAIT
 Medium effect grootte enkel bij Chrystallized IQ
 Significante verschillen op 3 subtesten
Definities
Dubbele betekenissen
Persoonlijkheden
Problemen met het snel en adequaat oproepen van
woorden en eigennamen: woordvindingsproblemen en/of
beperkte woordenschat
Rekengroep 22/02/2011
8. Discussie
Problemen met het korte termijngeheugen
‣
‣
‣
‣
‣
Fonologisch (medium effect size)
Visueel
Semantisch
Werkgeheugen
Leesluistertekst (ook auditieve aandacht)
Geen problemen met het auditief en visueel langetermijngeheugen
Rekengroep 22/02/2011
8. Discussie
Problemen met aandacht, concentratie en werktempo (CDT)
Trager leesniveau
‣
‣
‣
‣
‣
Woordniveau = zinsniveau
Pseudowoorden > woorden
Hogere foutenlast voor pseudowoorden (verschil 1 minuut – 2 minuten)
Tempoprobleem voor woorden
Stillezen verloopt significant trager
Rekengroep 22/02/2011
8. Discussie
Spellingproblemen
‣ Woordniveau = zinsniveau
‣ Dictee
‧ Regelwoorden
‧ Inprentwoorden
‣ Spontaan schrijven
‣ Schrijftempo ligt aanzienlijk lager
Rekengroep 22/02/2011
9. Conclusie
Algemeen cognitief profiel
 Tempoproblemen voor lezen
 Hoge foutenlast voor spelling
 Tragere schrijfsnelheid
 Algemeen zwakke automatisering (vb. hoofdrekenen)
 Beperkt korte termijngeheugen
 Problemen met auditief lange termijn geheugen
 Problemen met aandacht, concentratie en werktempo
 Problemen met vreemde talen
Rekengroep 22/02/2011
DEEL II:
Hoofdrekenvaardigheden bij studenten met dyslexie
Rekengroep 22/02/2011
1. Tempotest Rekenen (de Vos, 1992)
Errors
TTR total
TTR addition
TTR subtraction
TTR multiplication
TTR division
TTR mixed
Dyslexic
M1
SD1
5.88 4.46
0.59 0.89
0.69 0.92
1.51 1.45
1.63 1.62
1.46 1.64
Total number of operations
TTR total
127.12
TTR addition
31.05
TTR subtraction
28.00
TTR multiplication
23.25
TTR division
21.36
TTR mixed
24.39
21.13
3.55
4.18
5.00
5.72
4.77
Control
T-value Sign Cohen's
SD2 SD2
t
p
d
5.62 4.32
0.42
p = .67
0.06
0.66 0.95
-0.54 p = .59
0.08
0.55 0.86
1.11
p = .26
0.16
1.76 2.00
-1.01 p = .31
0.14
1.51 1.67
0.52
p = .61
0.07
1.14 1.41
1.48
p = .14
0.21
150.37
34.47
30.69
28.54
27.80
29.47
23.38
3.43
3.96
5.91
6.98
5.04
-7.38
-6.93
-4.67
-6.83
-7.14
-7.32
p < .00
p < .00
p < .00
p < .00
p < .00
p < .00
1.05
0.98
0.66
0.98
1.03
1.04
Geen verschil in in error rate, maar problemen met tempo en fact retrieval
Bevestigt de andere testresultaten (lezen, aandacht, IQ)
Grote effect sizes voor alle operaties behalve min (d = -.66)
Rekengroep 22/02/2011
Vergelijking met bestaande normgroep (de Vos, 1992)
Dyslexiegroep
Controlegroep
100
90
80
70
60
50
M
40
30
SD
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Het gemiddelde van de normgroep ligt lager dan 50%
Grote variaties binnen de controlegroep
Rekengroep 22/02/2011
M
SD
De dyslexiegroep scoort als groep bijna klinisch
(behalve voor min)
Grote variaties binnen de dyslexiegroep
Klinische scores
Percentage klinische scores
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
dyslexie
controle
30 tot 66% van de dyslexiegroep haalt klinische resultaten (< Pc 10) op de TTR
Opvallend hoog percentage voor vermenigvuldiging
Rekengroep 22/02/2011
Besluit normgroep TTR
• Bestaande normen zijn ontoereikend voor Vlaamse studenten hoger
onderwijs in 2010
• Studenten met dyslexie hebben problemen met temporekenen
(hoofdrekenen)
• Studenten met dyslexie hebben vooral problemen met het snel
oproepen van de maaltafels
Rekengroep 22/02/2011
Correlatie-onderzoek
dyslexiegroep
CDT
TTRtot TTRplus TTRmin TTRmaal TTRdeel TTRmix
Pearson Correlation
0.35
0.31
0.35
0.26
0.23
0.37
0.25
0.22
0.27
0.16
0.11
0.27
Sig. (2-tailed)
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.02
0.03
0.01
0.11
0.27
0.01
-0.14
-0.13
-0.14
-0.12
-0.14
-0.12
-0.02
0.03
0.01
-0.03
-0.05
0.00
0.15
0.20
0.18
0.23
0.16
0.23
0.87
0.79
0.90
0.81
0.61
0.97
-0.14
-0.19
-0.17
-0.18
-0.09
-0.15
-0.02
-0.06
-0.05
-0.07
-0.01
-0.04
0.16
0.06
0.08
0.08
0.35
0.14
0.83
0.58
0.63
0.52
0.90
0.71
-0.13
-0.06
-0.12
-0.18
-0.09
-0.10
-0.14
-0.05
-0.13
-0.19
-0.12
-0.11
0.21
0.53
0.22
0.07
0.38
0.33
0.17
0.60
0.22
0.07
0.25
0.29
Spoonerisms Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Reversals
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
RANcijfers
TTRtot TTRplus TTRmin TTRmaal TTRdeel TTRmix
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Partiële correlatie
Gecontroleerd voor CIQ en pseudowoorden
Rekengroep 22/02/2011
controlegroep
CDT
Spoonerisms
TTRtot TTRplus TTRmin TTRmaal TTRdeelTTRmix
Pearson Correlation
0.44
0.46
0.37
0.36
0.41
0.42
0.43
0.45
0.34
0.36
0.40
0.41
Sig. (2-tailed)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.39
-0.29
-0.40
-0.38
-0.37
-0.33
-0.26
-0.15
-0.31
-0.25
-0.25
-0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.13
0.00
0.01
0.01
0.04
-0.43
-0.38
-0.40
-0.45
-0.37
-0.40
-0.30
-0.25
-0.31
-0.31
-0.25
-0.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.01
-0.19
-0.21
-0.21
-0.18
-0.22
-0.16
-0.07
-0.10
-0.12
-0.06
-0.11
-0.04
0.05
0.04
0.04
0.07
0.03
0.11
0.50
0.34
0.26
0.59
0.27
0.69
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Reversals
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
RANcijfers
TTRtot TTRplus TTRmin TTRmaal TTRdeel TTRmix
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Partiële correlatie
Gecontroleerd voor CIQ en pseudowoorden
Rekengroep 22/02/2011
dyslexiegroep
CDT
CDT
Pearson Correlation
Spoon
1.00
Sig. (2-tailed)
Spoonerisms
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Reversals
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
RAN cijfers
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Rekengroep 22/02/2011
-0.13
Reversal RAN cijfer
CDT
Spoon
-0.13
-0.21
-0.08
0.19
0.03
0.43
1.00
0.53
0.00
0.00
0.96
1.00
-0.01
-0.14
0.44
0.88
0.19
0.00.
1.00
-0.11
-0.01
0.28
0.93
0.19
-0.21
0.53
0.03
0.00
-0.08
0.00
-0.01
0.43
0.96
0.88
1.00
RAN
Reversal cijfer
.
-0.01
-0.01
-0.14
-0.11
0.94
0.19
0.28
1.00
0.44
-0.01
0.00
0.93
1.00
-0.04
0.94.
0.71
-0.04
0.71.
1.00
controlegroep
CDT
CDT
Pearson Correlation
Spoon
1.00
Sig. (2-tailed)
Spoonerisms
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Reversals
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
RAN cijfers
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Rekengroep 22/02/2011
-0.13
Reversal RAN cijfer
CDT
Spoon
-0.13
-0.11
-0.15
0.20
0.26
0.13
1.00
0.61
0.10
0.00
0.31
1.00
0.26
-0.07
0.53
0.01
0.47
0.00.
1.00
-0.12
-0.02
0.15
0.25
0.88
0.13.
0.20
-0.11
0.61
0.26
0.00
-0.15
0.10
0.26
0.13
0.31
0.01
1.00
RAN
Reversal cijfer
.
-0.08
-0.08
-0.07
-0.12
0.41
0.47
0.25
1.00
0.53
-0.02
0.00
0.88
1.00
0.15
0.41.
0.13
1.00
Besluit correlatie-onderzoek
• Goede correlaties tussen TTR en cijferdoorstreeptaak (CDT)
• Zwakke correlaties tussen TTR en RAN cijfers (GL&SCHR)
• Opvallende verschillen tussen controlegroep en dyslexiegroep wat
betreft correlatie TTR en fonologische taken (GM&SCHR)
‣ correlaties fonologische taken controle > dyslexie
‣ correlaties fonologische taken verdwijnen bij dyslexiegroep na controle voor
pseudowoorden en IQ
• Zwakke correlaties tussen CDT en fonologische taken
 FACTORANALYSE
 REGRESSIEANALYSE
Rekengroep 22/02/2011
Algemeen besluit
• Studenten met dyslexie vertonen uitvallen wat betreft snel
hoofdrekenen.
• Het is in de eerste plaats een tempoprobleem dat we ook
vaststellen bij andere vaardigheden zoals lezen, aandacht en
concentratie
• Doet vragen rijzen bij comorbiditeit: hebben 60% van onze
dyslexiegroep dan (semantische geheugen)dyscalculie?
• Nood aan hernormering TTR voor adolescenten en volwassenen
of/en
• Ontwikkeling van nieuw (zuiverder) testmateriaal (vb. CODE)
Rekengroep 22/02/2011
Besluit correlatie-onderzoek
• Goede correlaties met de cijferdoorstreeptaak (CDT
‣ CDT blijft goed correleren bij controlegroep maar niet bij dyslexiegroep na controle
voor pseudowoorden in IQ
• Zwakke correlaties met de rapid naming digits (GL&SCHR)
• Opvallende verschillen tussen controlegroep en dyslexiegroep wat
betreft fonologische taken
‣ correlaties fonologische taken controle > dyslexie
‣ correlaties fonologische taken verdwijnen bij dyslexiegroep na controle voor
pseudowoorden en IQ
Rekengroep 22/02/2011
Bedankt voor jullie aandacht