Presentatie veranderingen in de AWBZ / Wmo

download report

Transcript Presentatie veranderingen in de AWBZ / Wmo

PowerPoint
presentatieWmo/AWBZ
Lelystad
Ontwikkelingen
Overleg Communicatie
1 juli 2014
Hervorming langdurige zorg
Hervorming langdurige zorg:

zolang mogelijk
zelfstandig
blijven wonen
PowerPoint
presentatie
Lelystad

betaalbaarheid van de zorg, ook in de toekomst

voor meest kwetsbaren: recht op passende zorg in
een instelling.
AWBZ verdwijnt:

deel gaat naar de Wet Langdurige Zorg

deel gaat naar de Zorgverzekeringswet

deel gaat naar de gemeente: Wmo en
Jeugdwet.
Wet langdurige zorg
Wet langdurige zorg (Wlz):
PowerPoint presentatie Lelystad

treedt waarschijnlijk 1-1-2015 in werking

verantwoordelijkheid rijksoverheid

voor iedereen die vanwege een handicap of
aandoening in een instelling moet verblijven.
Zorgverzekeringwet
PowerPoint
presentatie
Lelystad

verzorging
voor thuiswonenden
gaat hier vanaf
1 januari 2015 onder vallen

gaat om thuiszorg/wijkverpleging (zorg aan het
lichaam: wassen, hulp bij opstaan, wondverzorging
e.d.)
Nieuwe Wmo

Nieuwe Wmo treedt op 1-1-2015 in werking.
PowerPoint presentatie Lelystad

Gemeente wordt verantwoordelijk voor ondersteuning
van thuiswonende volwassen:
•
ouderen
•
inwoners met verstandelijke beperking
•
inwoners met lichamelijke beperking
•
inwoners met psychische problematiek
Gemeentelijk beleid
Kadernota “Samen Leven, Samen Redzaam” is
vastgesteld.
PowerPoint
presentatie Lelystad

Beleid erop gericht dat inwoners zoveel mogelijk
zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Eigen verantwoordelijkheid en eigen netwerk staan
centraal.

Ondersteuning wordt dichtbij georganiseerd en
moet goed aansluiten bij de behoefte.

Ondersteuning met minder middelen.

Centrale uitgangspunt
Stepped care principe:
PowerPoint presentatie Lelystad
Persoon zelf
Netwerk
Vrijwilligers/
Collectieve
arrangementen
Professionele
(individuele) zorg
Naar een nieuwe sociale infrastructuur
voor de Wmo
specifieke
ondersteuning
ondersteuningLelystad
thuis
PowerPoint presentatie
de basis
ontmoetingsacitivteiten en dagactiviteiten in de buurt,
cliëntondersteuning, openbaar vervoer, open inloop,
mantelzorgondersteuning etc.
bewoners zelf, mantelzorgers, vrijwilligers
Verschuiving zwaartepunt van zware naar lichtere vormen van
ondersteuning / basis versterken.
De basis versterken
Een sterke basis:
PowerPoint
presentatie
Lelystad

informatie
goed/duidelijk beschikbaar

mantelzorgondersteuning goed geregeld

vrijwilligerswerk stimuleren

burgerinitiatieven stimuleren

activiteiten in de buurt/wijkvoorzieningen

goed toegankelijk openbaar vervoer

geschikte woningen om zelfstandig te kunnen
blijven wonen.
Ondersteuning vanuit Wmo

Ondersteuning thuis:
PowerPoint
presentatie
Lelystad
•
individuele
begeleiding
•
huishoudelijke hulp

Specifieke ondersteuning:
•
dagactiviteiten/dagbesteding
•
logeervoorzieningen/respijthuis
•
woningaanpassingen
•
scootmobiel/rolstoel
•
regiotaxi
De praktijk
Als ondersteuning nodig is bij zelfstandig wonen:

naar een sociaal wijkteam
PowerPoint
presentatie
Lelystad

sociaal wijkteam
kijkt samen
met inwoner wat nodig en
mogelijk is

dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan

ondersteuning/participatie wordt op basis van
ondersteuningsplan ingevuld.

inwoner krijgt een vast aanspreekpunt
Als opname nodig is: voor een indicatie naar
het CIZ.
PowerPoint presentatie Lelystad
Sturing gemeente
 gemeente stuurt op hoofdlijnen (regiegemeente)
 verantwoordelijkheid uitvoering bij partijen/professionals
PowerPoint
presentatie
Lelystad
 aantal open-eind
regelingen beperken
 gemeente bepaalt welk basisaanbod aanwezig is (met
subsidies)
 gemeente bepaalt budget ondersteuning thuis, wordt per
stadsdeel ingekocht.
 gemeente bepaalt budget dagbesteding, wordt per
aandachtsgroep ingekocht.
Stand van zaken

Gemeenteraad heeft kaders vastgesteld: Kadernota Samen Leven,
Samen Redzaam.
Aanbestedingen ondersteuning thuis en dagbesteding zijn op basis
hiervan gestart; aanbesteding huishoudelijke hulp start binnenkort.
Budget nieuwe Wmo 2015 is bekend. Meicirculaire: € 9.8 miljoen.
Communicatieplan is opgesteld.
Beleidsplan Wmo /uitvoeringsplan 2015/nieuwe Wmo verordening zijn
in voorbereiding; in juli/augustus voor inspraak naar partijen en
Wmo Cliëntenraad; daarna naar college/raad.
Sociale wijkteams zijn uitgebreid starten na vakantie met individuele
gesprekken/opstellen ondersteuningsplannen voor AWBZ klanten
die naar Wmo overgaan.

PowerPoint
presentatie Lelystad




PowerPoint
Dankpresentatie
voor uw aandacht.
Lelystad