Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących

Download Report

Transcript Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących

Wykorzystanie hydroenergetyczne istniejących
obiektów piętrzących wodę w Polsce.
Ewa Malicka
Towarzystwo Rozwoju
Małych Elektrowni Wodnych
Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię,
RENEXPO Poland ,
Warszawa, 17 października 2013
1
Potencjał hydroenergetyczny Polski
Potencjał teoretyczny
Pozostałe
13 000 GWh/rok
Potencjał techniczny
12 000 GWh/rok
Potencjał techniczny 12 000 GWh/rok
Potencjał ekonomiczny 8 500
GWh/rok
Potencjał niewykorzystany
6 500 GWh/rok
Potencjał ekonomiczny
8 500 GWh/rok
Potencjał obecnie
wykorzystywany
2 000 GWh/rok
2
Potencjał hydroenergetyczny Polski
3
Historia energetyki wodnej w Polsce
1925-1935:
•
8100 obiektów hydroenergetycznych (młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie…) – szacunki
mówią o ok. 25tys. siłowni wodnych;
1953:
•
7230 obiektów wykorzystujących energię wody (6330 w eksploatacji) (prof. A. Hoffman)
1981/82 :
•
2131 obiektów hydroenergetycznych (300 w eksploatacji) + 863 potencjalnych miejsc instalacji
na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych (studium ENERGOPROJEKTu)
2006
•
676 małych elektrowni wodnych (< 10 MW) o łącznej mocy 270 MW, od roku 1983 przybyło
370 obiektów o łącznej mocy około 120 MW
2013
•
771 elektrowni wodnych, w tym 743 Małych Elektrowni Wodnych (< 10 MW), o łącznej mocy
966 MW (URE, 31 marca 2013)
4
Polityka energetyczna Polski
KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
z dnia 2 grudnia 2011 r., s. 1 i 2
„Polityka Energetyczna określa też główne cele w obszarze rozwoju wykorzystania OZE,
które obejmują:
(…)
– Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa.
Polityka, oprócz określenia celów, wskazuje konkretne działania do realizacji, które
obejmują:
(…)
– Ocenę możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń piętrzących,
stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, ramowe
określenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich udostępniania”.
5
Obiekty piętrzące – inwentaryzacja KZGW
Obiekty piętrzące będące własnością Skarbu Państwa, zinwentaryzowane
przez KZGW (wysokość piętrzenia powyżej 0,7 m)*
14 420
MEW przy zinwentaryzowanych obiektach*
651
Stopień wykorzystania hydroenergetycznego zinwentaryzowanych obiektów
piętrzących
4,5%
*źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i
jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012.
6
Problemy do rozwiązania:
1. Brak dostępnego publicznie wykazu obiektów piętrzących będących
własnością Skarbu Państwa;
2. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości;
3. Brak skutecznych regulacji w zakresie udostępniania obiektów
piętrzących na cele hydroenergetyczne.
7
Inwentaryzacja obiektów piętrzących - wyniki udostępnione przez KZGW
*źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja
Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012
8
Inwentaryzacja obiektów piętrzących - wyniki udostępnione przez KZGW
*źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja
Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012
9
Problemy do rozwiązania:
1. Brak dostępnego publicznie wykazu obiektów piętrzących będących
własnością Skarbu Państwa;
2. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości;
3. Brak skutecznych regulacji w zakresie udostępniania obiektów
piętrzących na cele hydroenergetyczne.
10
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości
*źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja
Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012
11
Problemy do rozwiązania:
1. Brak dostępnego publicznie wykazu obiektów piętrzących będących
własnością Skarbu Państwa;
2. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości;
3. Brak skutecznych regulacji w zakresie udostępniania obiektów
piętrzących na cele hydroenergetyczne.
12
Udostępnianie obiektów piętrzących
13
Udostępnianie obiektów piętrzących
Obiekty piętrzące będące własnością Skarbu Państwa, zinwentaryzowane
przez KZGW (wysokość piętrzenia powyżej 0,7 m)*
14 420
Obiekty piętrzące, dla których prawa właścicielskie wykonują RZGW*
2 920
Obiekty planowane do udostępnienia w wykazach opracowanych przez
RZGW, przekazanych do publicznej wiadomości**
10
Obiekty udostępnione zgodnie z obowiązującymi(?) „Zasadami
udostępniania stopni wodnych będących w trwałym zarządzie RZGW”**
0
*źródło: Prezentacja pt. Inwentaryzacja stopni piętrzących, M. Kowalczyk, KZGW, Konferencja Dziś i
jutro energetyki wodnej w Polsce i UE, Renexpo, Warszawa, 18.10.2012.
**dane uzyskane telefonicznie w poszczególnych RZGW.
14
Udostępnianie obiektów piętrzących
- skuteczne regulacje?
15
Projekt RESTOR Hydro
INFORMACJE OGÓLNE

Okres trwania: 3 lata (czerwiec 2012 – maj 2015)

Współfinansowany przez Komisję Europejską
w ramach programu Intelligent Energy - Europe

11 partnerów projektu w tym:
 Koordynator projektu – Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA)
 Partner projektu w Polsce – Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)

Zasięg projektu: EU 27

Wartość projektu: € 2,581,853
www.restor-hydro.eu
17
RESTOR Hydro
Filozofia projektu
Na terenie Europy istnieje wiele zaniedbanych,
nieczynnych czy zrujnowanych kół wodnych
napędzających w przeszłości młyny, tartaki,
folusze i inne obiekty, w których tkwi
niewykorzystany potencjał hydroenergetyczny.
Potencjał ten można obecnie wykorzystać do
produkcji energii w mikro i małych
elektrowniach wodnych.
www.restor-hydro.eu
18
RESTOR Hydro
Cele projektu

inwentaryzacja niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego w UE
poprzez zebranie danych na temat obiektów wykorzystujących energię
wody w przeszłości i istniejących budowli piętrzących;

stworzenie modelu lokalnej współpracy i zainicjowanie przedsięwzięć,
których celem będzie odbudowa zinwentaryzowanych obiektów z
wykorzystaniem współczesnych technologii;
www.restor-hydro.eu
19
RESTOR Hydro
Działania
1) Aktualizacja bazy danych HYDI;
2) Stworzenie Mapy RESTOR Hydro – 50 000 lokalizacji w UE -27;
3) Zbudowanie modelu lokalnej spółdzielni, odbudowującej historyczne
obiekty;
4) Stworzenie poradników na temat procedur uzyskiwania pozwoleń,
finansowania oraz rozwiązań technologicznych związanych z odbudową;
5) Rozpoczęcie odbudowy kilkudziesięciu „wzorcowych” obiektów przez
spółdzielnie w każdym z 8 krajów partnerskich;
6) Organizacja warsztatów informacyjnych - Dni RESTOR Hydro i działania
promocyjne.
www.restor-hydro.eu
20
RESTOR Hydro
Mapa RESTOR Hydro

Zawiera dane na temat lokalizacji historycznych obiektów piętrzących i
wykorzystujących energię wody: jazów, młynów, tartaków, foluszy itp.

50 000 obiektów w Europie, w tym:
 6 000 lokalizacji w Polsce.
www.restor-hydro.eu
21
RESTOR Hydro
Mapa RESTOR Hydro
DANE O OBIEKTACH





Współrzędne GPS
Typ obiektu (jaz, młyn, inny obiekt)
Stan obiektu
Potencjał energetyczny
Dodatkowe dane (wysokość piętrzenia, wielkość przepływu,
dostępność sieci elektroenergetycznej, ocena ograniczeń
środowiskowych, ocena wartości historycznej obiektu i inne)
www.restor-hydro.eu
22
RESTOR Hydro
Mapa RESTOR Hydro
Obecnie baza zawiera
informacje o ponad 2 200
obiektach w Polsce.
Postępy w aktualizacji mapy:
http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map
www.restor-hydro.eu
23
RESTOR Hydro
Mapa RESTOR Hydro
http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map
www.restor-hydro.eu
24
RESTOR Hydro
Mapa RESTOR Hydro
http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map
www.restor-hydro.eu
25
RESTOR Hydro
Odbudowa obiektów
KRYTERIA WYBORU OBIEKTÓW







Wystarczający potencjał hydroenergetyczny (min. 35 kW);
Poparcie lokalnej społeczności;
Znaczenie historyczne, kulturowe;
Potencjał edukacyjny;
Korzystny potencjał turystyczny;
Potencjał ekonomiczny;
Warunki techniczne (drogi dojazdowe, możliwość podłączenia do sieci
energetycznej).
www.restor-hydro.eu
26
14
15
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2 All vital parts of the site are functional
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
X
X
X
0
2.3 Copy of official document of ownership
1
1
1
1
X
X
X
X
X
1
X
X
0
X
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
X
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
X
X
X
1
1
0
x
0
0
X
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
X
X
0
X
X
x
X
0
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
0
7
7
9
7
5
4
5
6
5
6
4
4
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
x
1
X
0
X
1
X
1
X
0
0
0
0
1
1
1
1
X
1
X
1
1
1
1
1
X
1
X
3.4 Educational potential
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
3.5 Possibility of artisanal activities
1
1
1
1
1
1
X
x
X
0
0
1
1
1
1
3
30
kW
4
30
kW
2
100
kW
4
36
kW
2
45
kW
No.
Criteria
2.1 Signed letter of intent for site refurbishment
2.4 Checked that the site is less than 3 km
distance from the grid
2.5 Site is not in protected area (with certain
exceptions)
2.6 No risk or easily managable factors
(fishermen/anglers, Ecological Flow,
Environmental criteria)
2.7 The site has historical meaning
2.8 The site has supportive heritage community
2.9 The power potential of the site is over 1 kW
2.10 The access road for the machinery transport
exist
Step 2: Overall assessment:
3.1 Signed letter of intent for joining the
cooperative
3.2 Favourable estimation of own funding
capacities
3.3 Favourable tourism potential
Step 3: Selection for restoration
Potential power:
Elektrownia wodna
Trzebieszowice
Jaz Cukrownia
Lublin
Jaz Podedwórze
13
Jaz Majdan Sopocki
12
Jaz Wrzosów
11
Jaz Czosnówka
10
Jaz Ropica Polska
9
Jaz Białogon
8
Jaz Łodygowice
7
Jaz Rypinkowski
6
Jaz Bliźnia
5
Jaz Turzyniec
4
Młyn Czechy
(Waganowice)
3
Buśnia
2
Yes–1,
No–0,
Site
Don't
name
know-X
Młyn Iłki
1
4
4 27 4
5
35
100
35 KW 50kW
kW
kW
4
2
4 RESTOR
3
3
2
Hydro
50k 75k 45 37 30 40
W W kW kW kW kW
Mapa z lokalizacjami
Buśnia
Iłki
Trzebieszowice
Czechy
www.restor-hydro.eu
28
RESTOR Hydro
Odbudowa obiektów
Młyn Iłki
Przeniesiony z Witoszyna około 1900 roku. w 1914 roku spalony przez cofające
się wojska rosyjskie. Nowy młyn wybudowano w 1914 roku. W 1945
roku zniszczony przez wodę i ponownie odbudowany. Obecnie świadczy
usługi dla okolicznych rolników. Jedyny ocalały młyn na rzece Bystra (z 23) .
www.restor-hydro.eu
29
Odbudowa obiektów
Młyn Iłki
 Właściciel prywatny
 Lokalizacja: Celejów/Iłki gm. Wąwolnica , powiat puławski, województwo lubelskie,
rzeka Bystra
 Przepływ średni: 1,2 m3/s, spad: ok. 3 m
 Szacowana moc zainstalowana: 35 kW
 Linia energetyczna bezpośrednio przy obiekcie
 Obszar chroniony: Kazimierski Park Krajobrazowy
 Lokalizacja o wartości historycznej
 Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków
 Potencjał turystyczny i edukacyjny
 Istnieje droga dojazdowa
www.restor-hydro.eu
30
Odbudowa obiektów
Młyn Iłki
www.restor-hydro.eu
31
Odbudowa obiektów
Młyn Iłki
www.restor-hydro.eu
32
Odbudowa obiektów
Młyn Iłki
www.restor-hydro.eu
33
Odbudowa obiektów
Młyn Iłki
www.restor-hydro.eu
34
Odbudowa obiektów
Nieczynna elektrownia
wodna Trzebieszowice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Właściciel prywatny
Lokalizacja: Trzebieszowice, woj. dolnośląskie
Szacowana moc: 100 kW
Lokalizacja: Trzebieszowice, woj. dolnośląskie
Bliska odległość do sieci
Brak obszarów chronionych
Lokalizacja o wartości historycznej
Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków
Istnieje droga dojazdowa
Możliwości finansowania (własne środki)
www.restor-hydro.eu
35
Odbudowa obiektów
Nieczynna elektrownia
wodna Trzebieszowice
www.restor-hydro.eu
36
Odbudowa obiektów
Nieczynna elektrownia
wodna Trzebieszowice
www.restor-hydro.eu
37
Odbudowa obiektów
Nieczynna elektrownia
wodna Trzebieszowice
www.restor-hydro.eu
38
Odbudowa obiektów
Młyn Czechy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Właściciel: Skarb Państwa, sprawujący zarząd: WZMiUW w Krakowie
Szacowana moc: 50 kW
Lokalizacja: Waganowice, powiat krakowski, rzeka Szreniawa w km 43 +960
Bliska odległość do sieci
Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym
Ograniczone ryzyko związane z protestami
Lokalizacja o wartości historycznej
Droga dojazdowa
Możliwości finansowania (własne środki)
www.restor-hydro.eu
39
Odbudowa obiektów
Młyn Czechy
www.restor-hydro.eu
40
Odbudowa obiektów
Młyn Czechy
www.restor-hydro.eu
41
Odbudowa obiektów
Młyn Czechy
www.restor-hydro.eu
42
Odbudowa obiektów
Młyn Czechy
www.restor-hydro.eu
43
Odbudowa obiektów
Młyn Buśnia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Właściciel prywatny
Szacowana moc: 35 kW
Lokalizacja: Buśnia, rzeka Mątawa, woj. kujawsko-pomorskie,
Bliska odległość do siec
Lokalizacja historycznego młyna
Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym
Ograniczone ryzyko związane z protestami
Droga dojazdowa
Potencjał edukacyjny i turystyczny
www.restor-hydro.eu
44
Odbudowa obiektów
Młyn Buśnia
www.restor-hydro.eu
45
Zapraszamy do współpracy!
Kontakt:
[email protected]
www.restor-hydro.eu
46
RESTOR Hydro