Спеціальність «Облік і аудит»

download report

Transcript Спеціальність «Облік і аудит»

Спеціальність “Облік і аудит”
Спеціальність “Облік і аудит”
Спеціальність “Облік і аудит”
Спеціальність “Облік і аудит”
Спеціальність “Облік і аудит”
Спеціальність “Облік і аудит”
Навчальний процес забезпечують доктори та
кандидати економічних наук, професори та
доценти, старші викладачі та асистенти з досвідом
викладацької та практичної роботи.
Навчання проводиться за новітніми методиками.
Основу освітньої програми підготовки майбутніх
бухгалтерів та аудиторів складають дисципліни:

нормативні

гуманітарні


фундаментальні
професійно-орієнтовані
Студенти вивчають ряд дисциплін за власним
вибором.
Спеціальність “Облік і аудит”
Спеціальність “Облік і аудит”
Спеціальність “Облік і аудит”
Метою підготовки фахівців з обліку і аудиту є:
формування професійних навиків у сфері обліку аналізу і аудиту
діяльності підприємств, організації та фінансових органів.
Спеціальність “Облік і аудит” надає комплекс знань в області
бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності
підприємств, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних
паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу
Спеціальність “Облік і аудит”
передбачає вивчення:





особливостей обліку в
різних галузях економіки
світовий досвід в
організації бухгалтерського
обліку і звітності
порядку планування,
складання і подання
звітності на підприємствах,
в організаціях, установах
особливостей організації
фінансів підприємств різних
організаційно-правових
форм
фінансової та інвестиційної
діяльності господарюючих
суб’єктів банківської і
страхової справи.
Спеціальність “Облік і аудит”
Випускники спеціальності вміють:







організувати і вести бухгалтерський облік згідно
вимог чинного законодавства;
контролювати за відображенням на рахунках
бухгалтерського обліку всіх господарських
операцій;
організовувати та керувати роботу облікового
апарату підприємства;
розробляти облікову політику підприємства будьякої форми власності та галузі економіки;
розробляти системи та форми усіх видів обліку,
правил документообігу;
здійснювати аналіз і аудит фінансовогосподарської діяльності підприємства;
вести бухгалтерський облік та здійснювати аудит з
використанням сучасних автоматизованих систем
бухгалтерського обліку.
Спеціальність “Облік і аудит”
Бухгалтер і керівник сучасного підприємства
повинні знати:




правила організації і методику ведення обліку на підприємстві;
особливості застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку на
підприємствах різних галузей народного господарства;
правила оподаткування господарських операцій з урахуванням
специфіки діяльності різних видів підприємств;
особливості ведення обліку на підприємствах різних форм власності
і господарювання.
Спеціальність “Облік і аудит”
ФАХІВЕЦЬ З ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗАЙМАЄ ПОСАДИ
Державні службовці, керівники:
• головний бухгалтер
• головний касир
• завідувач цехової бухгалтерії
• начальник контрольно-ревізійного
відділу
• начальник централізованої
бухгалтерії
• керівник групи обліку
• директор малої фірми, в т.ч.
аудиторської
• державний податковий інспектор
• ревізор-інспектор та ін.
Професіонали:
• аудитор
•
•
•
•
бухгалтер
експерт-бухгалтер
бухгалтер-ревізор
економіст з бухгалтерського
обліку та аналізу
господарської діяльності
• консультант з економічних
питань
Спеціалісти також можуть
працювати викладачами
вищих навчальних закладів
(асистентами, науковими
співробітниками).
Спеціальність “Облік і аудит”
Вчитися у нас – це
ЩАСТЯ - створи його сам,
ОБОВ’ЯЗОК - виконай його,
МРІЯ - здійсни її,
ПРИГОДА - спробуй її,
ГРА - виграй її,
а головне – це ШАНС – не упусти його!!!