Tong quan eGP]_HP

download report

Transcript Tong quan eGP]_HP

Public Procurement Agency
Ministry of Planning and Investment
thống
đấu
thầuqua
quamạng
mạngQuốc
Quốc gia
gia
Hệ Hệ
thống
đấu
thầu
Tổng quan đấu thầu qua mạng
Tổng quan
Đấu thầu qua mạng
0
00
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
Nội dung
1
2
3
• Mục đích, lợi ích, khung pháp lý e-GP
• Kinh nghiệm QT, kế hoạch triển khai
• Chiến lược, e-GP trong Luật đấu thầu
2013
1
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
1.1 Mục đích (Vb 6591/VPCP-KTN, 27/8/2012)
1. Nâng cao nhận thức
2. CĐT, BMT (nhà thầu) đăng ký,
tự đăng tải thông tin đấu thầu
3. Đấu thầu qua mạng (Online)
2
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
1.2 Lợi ích e-GP
• Mục tiêu của Luật
• Tiết kiệm (không gian, thời gian, tiếp
cận thông tin)
• Tự chịu trách nhiệm và tuân thủ
(áp dụng và cải cách)
• Tập trung và phân cấp
3
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
• Đã đến lúc cần thay đổi cơ bản cách thức tiến hành trong
chi tiêu chính phủ (W.). Để xây dựng 1 nền tảng mới cho
thế kỷ 21, chúng ta cần phải cải cách mua sắm chính phủ
để nó có hiệu quả hơn, minh bạch hơn và sáng tạo hơn.
Điều đó sẽ đòi hỏi tư duy mới và một ý thức trách nhiệm
mới, trách nhiệm giải trình và kỷ luật đối với mỗi đồng
(U) được chi tiêu.
4
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
1.3 Khung pháp lý e-GP
• Luật Đấu thầu 2005
• Luật Giao dịch điện tử 2005
• KH TMĐT và Quốc gia về CNTT
5
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
2.1 Kinh nghiệm Quốc tế
• Quy định MDB, 15 hệ thống
(3 khu vực)
• Hệ thống KONEPS (HQ), …
• Đấu thầu mua thuốc tập trung
qua mạng (TQ)
6
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
• Vietnam
• Armenia
• Guatemala
• Mexico, Chile
• Romania, croatia
• Philippines
7
• Western Australia
• Korea
• India (AP)
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
http://www.pps.go.kr/english
http://www.meps.gov.mn
http://www.tuneps.tn
www.mer-link.co.cr
8
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
2.2 Kế hoạch triển khai
• Giai đoạn 1 (2009-2013):
• Giai đoạn 2 (2012-2015):
- Hạ tầng KT (3 hệ thống+PKI)
- Bổ sung các hệ thống, chức năng
- Khung khổ pháp lý (TT17)
- Nâng cấp khung pháp lý (Luật)
- Đào tạo, nâng cao nhận thức
- Số 1847/QĐ-BKH, 29/10/2010 (NSNN)
- Thực hiện thí điểm (55 gói)
- Mô hình vận hành (PPP)
9
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
2.3 Giai đoạn 2009-2011-2013 (Thí điểm)
Toàn quốc
11/2013
2011
PPA PPS
2009
BMT: 1.600
NT: 400
KHĐT: 800
TBMT: 20.000
Gói thầu: 55
10
BMT: 8.400
NT: 2.800
KHĐT: 10.300
TBMT: 70.500
Gói thầu: 935
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
Hải Phòng tham gia của đấu thầu qua mạng năm 2013
• Đào tạo về đấu thầu qua mạng
• Đăng ký với tư cách là BMT: 39 đơn vị
• Đăng tải KHĐT, TBMT
• Thực hiện đấu thầu: VNPT HP (2 gói), Viễn thông HP (2 gói),
Sở Giáo dục và Đào tạo (9 gói)
11
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
http://muasamcong.mpi.gov.vn
12
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
2.4 Vận hành hệ thống
• Nội lực, Bền vững, XH hóa
• 2 trong 1 (đấu thầu, công nghệ)
• Chuyển giao công nghệ (kỹ thuật
và kỹ năng)
• Phân chia rủi ro
13
2.5 Chức năng của hệ thống e-GP
Chủ đầu tư, Bên mời thầu
Nhà đầu tư vận hành
Hệ thống
Nhà thầu
Liên kết
Hệ thống Đấu thầu qua mạng
(Hàng hóa, xây lắp, tư vấn)
Đấu thầu qua mạng
Bảo đảm điện tử,
Thanh toán điện tử
Danh mục sản phẩm
Quản lý người dùng
CA (PKI)
QL Hợp đồng qua mạng
Mua sắm điện tử
Liên kết
Tiêu chuẩn kỹ thuật
hệ thống thông tin
Thanh toán qua mạng
Hiệp hội doanh nghiệp
Bảo lãnh điện tử
Hệ thống phản hồi
QL năng lực nhà thầu
Văn bản điện tử
Hỗ trợ người dùng
Ngân hàng
Cổng thông tin
Liên kết
Cơ quan chứng thực
Chứng thư số
Bộ Tài chính
Cơ quan Thuế
14
Tòa án
Các Cơ quan khác
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
3. Chiến lược và lộ trình e-GP 2025
3.1 Cơ hội và thách thức
• Quyết tâm chính trị
• Đăng ký, tham gia 1 lần, 1 cửa, 1 dấu..
• Người dùng 10.000 BMT, 120.000 NT
• Quản lý sự thay đổi (hành vi, kỹ năng vận
hành và những v/đ thực tiễn...)
15
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
3.2 Chiến lược và lộ trình e-GP 2025
•
•
•
•
•
6
5
4
1
2
3
16
Bài học Quốc tế e-GP
Chức năng của hệ thống
Lộ trình thực hiện…
Vấn đề pháp lý e-GP
Quản lý rủi ro và lợi ích
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
3.3 Mối liên hệ giữa e-GP và e-GOV
Chính phủ điện
tử (e-GOV)
Đấu thầu (GP)
e-GP
17
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
3.4 e-GP trong Luật đấu thầu (sửa đổi)
1. QL thông tin và ĐT trực tuyến
2. Tư cách hợp lệ
3. Đấu thầu, bảo lãnh, mua sắm,
hợp đồng, thanh toán… điện tử,
và triển vọng:
- Đấu thầu tập trung
- Hợp đồng khung
18
Hệ thống đấu thầu qua mạng Quốc gia
19