JurgoąováSvetoví matematici - Gymnázium Michala Miloslava

download report

Transcript JurgoąováSvetoví matematici - Gymnázium Michala Miloslava

Svetoví matematici
Andrea Jurgošová, 1.O
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
Pytagoras
(572 pr. n. l. - 496 pr. n. l.)
 Starogrécky filozof, nábožensko-morálny
reformátor, matematik, astronóm, akustik
1. Pytagorova veta: Obsah štvorca zostrojeného nad
preponou pravouhlého trojuholníka je rovný súčtu
obsahov štvorcov zostrojených nad oboma jeho
odvesnami.

Eukleidés (Euklides)





(325 pr. n. l. – asi 260 pr. n. l)
bol grécky matematik a geometer
Základy - 13 kníh
vyjadrenie matematických tvrdení pomocou axióm
(jasných tvrdení)
Základy začínajú definíciami, napríklad:
◦ Bod je to, čo nemá časti.
◦ Úsečka je dĺžka bez šírky.
◦ Konce úsečky sú body.
Archimedes




(287 pr. n. l. – 212 pr. n. l.)
grécky matematik, fyzik, astronóm a filozof.
V matematike dokázal, že pomer obvodu kruhu a
jeho priemeru je taký istý ako pomer obsahu kruhu
a polomeru na druhú.
Dokázal tiež, že pomer povrchu a objemu gule je
taký istý ako pomer povrchu a objemu valca
opísaného tejto guli.
Ludolph van Ceulen
(1540 – 1610)
 Nemecký matematik
 Vypočítal číselnú hodnotu mat. konštanty π.
 V roku 1596 publikoval hodnotu čísla π s presnosťou na
20 desatinných miest
 neskôr výpočet spresnil na 35 desatinných miest. Po
jeho smrti bolo „Ludolfovo číslo“,
 3,14159265358979323846264338327950288…
 vytesané na jeho náhrobný kameň v Leidene.

Blaise Pascal





(1623-1662)
Francúzsky matematik, fyzik, spisovateľ a filozof
predchodca moder. počítač. techniky, v roku 1642
zostrojil prvú mechanickú kalkulačku, schopnú
sčítavať a odčítavať, známu pod názvom Pascalina.
Bol po ňom nazvaný programovací jazyk Pascal
významne prispel k rozvoju kombinatoriky, pre
Európu objavil tzv. Pascalov trojuholník
Isaac Newton




(1643 – 1727)
anglický fyzik, matematik, astronóm, prírodný
filozof, alchymista a teológ
V matematike sa zaslúžil o objav integrálneho
kalkulu
zovšeobecnil binomickú vetu, vymyslel tzv.
„Newtonovu metódu“ riešenia sústav
nelineárnych rovníc
Pierre Simon de Laplace





(1749-1827)
francúzsky matematik, fyzik, astronóm a politik
Laplace je právom považovaný za jedného z
najväčších vedcov vôbec
Zaoberal sa matematickou analýzou, teóriou
pravdepodobnosti, teóriou potenciálu
Z moderného pohľadu je najvýznamnejšou teória
pravdepodobnosti
René-Louis Baire
(1874-1932)
 Francúzsky matematik
 Zaoberal sa: matematickou analýzou,
iracionálnymi číslami
 Je autorom Bairovej klasifikácie množín

Sophie Germainová
(1776-1831)
 Francúzska matematička, fyzička,
biologička
 Položila základy teórie pružnosti
 Významne pracovala okolo Fermatovej
vety

James Joseph Sylvester
(1814-1897)
 Anglický matematik
 Zaoberal sa teóriou čísel a
kombinatorikou
 Je po ňom pomenovaných veľa
matematických konceptov
 Najznámejšie sú: Sylvestrova postupnosť,
Sylvestrovo kritérium, Sylvestrova
matica, Sylvestrov zákon zotrvačnosti

Ďakujem za pozornosť!
www.wikipedia.org