SERVEI D*ORIENTACIÓ TERESA MAÑÉ

Download Report

Transcript SERVEI D*ORIENTACIÓ TERESA MAÑÉ

Damià - Clara
Alumnes Facultat Pedagogia UB – Curs 2013-2014
Orientació dirigida a l’alumnat
GES (GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA)
PREPARACIÓ GM (A. GRAU MITJÀ)
PREPARACIÓ GS (A. GRAU SUPERIOR)
PREPARACIÓ AU (A. UNIVERSITAT)
I després del GES o les Proves
d’Accés, què?
El MEU futur acadèmic i professional...
Per començar...
Hem de creure en nosaltres mateixos, ens hem d’estimar
més!!!
http://www.youtube.com/watch?v=lDvI6QK91Ss
Autoconeixement
- Hi ha eines que ens ajuden a definir els nostres interessos,
preferències i capacitats. Qüestionaris vocacionals:
- Eina “CLOE” (Servei d’Ocupació de Catalunya)
 http://www.oficinadetreball.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=sho
wIntro
- Test d’interessos professionals (Porta 22)
 http://w27.bcn.cat/porta22/cat/persona/interessos_professionals/index.jsp
Autoconeixement
-Eina “GR” (Educaweb)
• http://orientacio.educaweb.com/ca/presentacio
-Qüestionari d’autoconeixement (D. d’ Ensenyament Generalitat)
• http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
-Famílies Professionals
















Activitats físiques i esportives
Agrària
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions
Maritimopesquera
Sanitat
Tèxtil, confecció i pell
Administració i gestió
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Fabricació mecànica
Hoteleria i turisme
Imatge personal





Indústries extractives
Instal·lació i manteniment
Química
Serveis socioculturals i a la comunitat
Transport i manteniment de vehicles
Enllaç:

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menui
tem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=835
401b82ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextch
annel=835401b82ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default
CICLES FORMATIUS G. SUPERIOR
-Famílies Professionals










Activitats físiques i esportives
Agrària
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Hoteleria i turisme
Imatge personal
Informàtica i comunicacions
Maritimopesquera
Sanitat
Serveis socioculturals i a la
comunitat
 Transport i manteniment de
vehicles
 Administració i gestió
 Arts gràfiques









Edificació i obra civil
Energia i aigua
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries alimentàries
Instal·lació i manteniment
Química
Seguretat i medi ambient
Tèxtil, confecció i pell
Enllaç:

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menui
tem.d7cfc336363a7af8e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=ec0
ae8b57ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextch
annel=ec0ae8b57ca2a310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
&vgnextfmt=default
Cicles Formatius a Distància -IOC
-
A l’ IOC es poden estudiar a distància els  Educació infantil GS
cicles formatius següents:
 Integració social GS
 Família professional: informàtica i




Família professional: administració i gestió
Gestió administrativa GM
Administració i finances GS
Secretariat GS



telecomunicacions
Sistemes microinformàtics i xarxes GM
Administració de sistemes informàtics en
xarxa GS
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
GS
 Família professional: electricitat i electrònica
 Instal·lacions elèctriques automàtiques GM
 Família professional: comerç i màrqueting
 Gestió comercial i màrqueting GS
 Família professional: sanitat
 Cures auxiliars d'infermeria GM
 Família professional: manteniment i serveis a
la producció
 Família professional: serveis socioculturals i a

la comunitat
Atenció a les persones en situació de
dependència (LOE) / Atenció sociosanitària
(LOGSE) GM (oferta parcial)

Prevenció de riscos professionals GS
Enllaç: http://ioc.xtec.cat/educacio/cicles-formatius
Cicles Formatius a VNG
-Sta. Teresa de Jesús:
• CFGM de Gestió Administrativa (2000 h./2 cursos)
• CFGM de Comerç (1400 h./1 curs)
-INS Manuel de Cabanyes:
• CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (2000 h./2 cursos)
-INS F. X. Lluch i Rafecas
• CFGM d’ Instal.lacions Elèctriques i Automàtiques (2000 h./2 cursos)
• CFGM d’ Instal.lació i Manteniment Electromecànic i Conducció de
Línies (2000 h./2 cursos)
• CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria (1400 h./1 curs)
Continuació...
• CFGS de Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció
(2000 h./2 cursos)
• CFGS de Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (2000h./2 cursos)
-INS Joaquim Mir:
• CFGM de Gestió Administrativa (2000 h./2 cursos)
• CFGM de Comerç (1400 h./1 curs)
• CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (2000 h./2 cursos)
• CFGS d’Administració i Finances (2000 h./2 cursos)
• CFGS de Comerç Internacional (2000 h./2 cursos)
• CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (2000 h./2 c.)
• CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web (2000 h./2 cursos)
Centres Educatius Propers
-INS Alexandre Gali (Les Roquetes-St. Pere de Ribes)
• CFGM d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència (2000 h./2
cursos)
• CFGS d’Integració Social (2000h./2 cursos)
-INS Joan Ramon Benaprès (Sitges)
• CFGM de Serveis en Restauració (2000 h./2 cursos)
• CFGM de Cuina i Gastronomia (2000 h./2 cursos)
• CFGM de Forneria, pastisseria i confiteria (2000 h./2 cursos)
• CFGS de Direcció de Cuina (2000 h./2 cursos)
Continuació...
-INS Andreu Nin (El Vendrell)
•
•
•
•
•
•
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils (2000 h./2 cursos)
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (2000 h./2 cursos)
CFGM Gestió administrativa (2000 h./2 cursos)
CFGM Comerç (1400 h./1 curs)
CFGM Cures auxiliars d’infermeria (1400 h./1 curs)
CFGM Atenció a persones en situació de dependència (2000h./2 cursos)
•
•
•
•
•
•
CFGS Administració i Finances (2000 h./2 cursos)
CFGS Gestió Comercial i Màrqueting (1400 h./1 curs)
CFGS Educació Infantil (2000 h./2 cursos)
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (2000 h./ 2 cursos)
CFGS Automoció (2000 h./2 cursos)
CFGS Animació d’activitats físiques i esportives (2000 h./2 cursos)
GRAUS UNIVERSITARIS
Els títols de grau són de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), que equivalen a un període mínim d'estudis de quatre
anys. Excepcionalment, existeixen graus amb condicions específiques que
poden tenir més crèdits i implicar un període d'estudis més ampli. El títol
oficial que s'obtindrà després d'haver superat aquests estudis és el de
graduat/ada.
Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts
i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques,
enginyeria i arquitectura. L'adscripció a una branca condiciona les assignatures
bàsiques que s'hauran de cursar els dos primers anys, i facilita la mobilitat entre
estudis de la mateixa branca.
Els plans d'estudis de grau contindran com a mínim les activitats formatives
següents: matèries bàsiques, obligatòries i optatives i un treball de fi de
grau. S'hi inclouran, també, crèdits de pràctiques externes en empreses o
institucions, vinculades amb els sectors d'activitats, així com matèries que
garanteixin el coneixement de la llengua anglesa.
Graus Universitaris a Distància
UOC
 » Administració i Direcció









d'Empreses
» Antropologia i Evolució
Humana URV-UOC
» Comunicació
» Criminologia
» Dret
» Educació Social
» Enginyeria Informàtica
» Humanitats
» Informació i Documentació
» Llengua i Literatura






Catalanes
» Màrqueting i Investigació de
Mercats
» Multimèdia
» Psicologia
» Relacions Laborals i
Ocupació
» Tecnologies de
Telecomunicació
» Turisme
Graus Universitaris a Distància
UNED














GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA
GRADO EN FILOSOFÍA
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADO EN FÍSICA
GRADO EN MATEMÁTICAS
GRADO EN QUÍMICA
GRADO EN PSICOLOGÍA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Continuació...
 GRADO EN DERECHO
 GRADO EN ECONOMÍA
 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
 GRADO EN PEDAGOGÍA
 GRADO EN SOCIOLOGÍA
 GRADO EN TRABAJO SOCIAL
 GRADO EN TURISMO
 GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
 GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA
 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
 GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
 GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA
Exemple: GRAU de PEDAGOGIA UB
Formació NO REGLADA
• La formació no reglada és aquella amb la qual s'obté una titulació que
no està reconeguda per un òrgan oficial. És la que engloba tots
aquells ensenyaments, aprenentatges, cursos, seminaris, etc. de
diverses temàtiques que es poden fer per iniciar-se i especialitzar-se .
• Formació Ocupacional: és una formació no reglada orientada al món
laboral, i de tipus pràctic que permet obtenir un coneixement
professional. Al final de la formació s'obté un diploma del
Departament d'Empresa i Ocupació dela Generalitat de Catalunya.
• L'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) és el centre de
formació ocupacional de l'Ajuntament de Vilanova i el que ofereix una
oferta formativa més àmplia. Enllaç:
-http://www.imet.cat/index.php?page=oferta-formativa
Clara: [email protected]
Damià: [email protected]
HORARI
PRESENCIAL
Dijous de 16 a 20 h.
Divendres de 9 a 13 h.