Presentatie GRZ dd 24 oktober 2013

Download Report

Transcript Presentatie GRZ dd 24 oktober 2013

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatie Zorg 2014
24 oktober 2013
Janneke Heesen en Jeanet Oonk
A
Zorgverzekeraars / Achmea
B
Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit
C
Inkoopbeleid: Hoe
D
Inkoopbeleid: Proces
E
DBC services
1
Welkom in de wereld van de Zorgverzekeringswet! - De rol van de zorgverzekeraar is sinds de
introductie van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd
Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet
‘onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’.. ‘over
prijs, inhoud en organisatie van de zorg’
•
‘kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen
om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een
acceptabele prijs) te leveren.’
•
‘doelmatige, klantgerichte regisseurs van de zorg’.
‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een
belangrijke rol; ook veiligheid, bereikbaarheid,
tijdigheid en de noodzaak van voortdurende
innovatie van de zorg.’
‘Doel van de regering is dat concurrentie tussen de
zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt
en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg.’
‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg
kunnen krijgen die zij nodig hebben’.
• Regisseurs van de zorg; dwingende
rol
• Kwaliteit is aspect van doelmatigheid
• Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl
veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid
en voortdurende innovatie van zorg
• Rol in efficiënte en klantvriendelijke
organisatie en inrichting van de zorg;
verwijst ->zorginfrastructuur!
2
Grootste uitdagingen in de zorg
44
Stijgende
Zorgvraag
Groot
Gezondheidsverschil
Kwaliteitsverschil
tussen zorgverleners
Vergrijzing leidt tot vraagstijging.
Al 4,5 miljoen mensen hebben
een chronische ziekte. Daarvan
hebben 1,3 miljoen mensen
meerdere ziekten tegelijkertijd.
Laag opgeleide Nederlanders
leven gemiddeld 6 á 7 jaar korter
dan hoog opgeleiden.
Consumenten hebben nog geen
idee over de grote
kwaliteitsverschillen .
Gebrek aan
Menskracht
Stijgende
Zorgkosten
Gebrekkige
Transparantie
Op elke 2 werknemers in de zorg
moet er 1 bijkomen. Totaal
425.000 extra zorgverleners
nodig komende decennia.
Zonder ingrijpen zullen de
premies voor consumenten
en werkgevers in het jaar
2030 tenminste
verdubbeld zijn.
Slechts ca. 6% van de zorg
is transparant
in kwaliteit en uitkomsten.
4
Achmea
ACHMEA
DIVISIE ZORG
& GEZONDHEID:
WIE ZIJN WIJ?
5
Achmea
divisie
Zorg &
Gezondh
eid
5
A
Zorgverzekeraars / Achmea
B
Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit
C
Inkoopbeleid: Hoe
D
Inkoopbeleid: Proces
E
DBC services
7
Ander uitgangspunt, maar een gezamenlijk doel.
Samen in vertrouwen
Achmea: klant/verzekerde/patiënt centraal
specialist:
patiënt centraal
Patiënt



Betaalbaarheid
Klantgerichtheid
Toegang geven tot
kwalitatieve, veilige,
doelmatige, bereikbare,
klantgerichte zorg
Klant/
Verzekerde





Kwaliteit
Veiligheid
Doelmatigheid
Bereikbaarheid
Klantgerichtheid
9
Geriatrische Revalidatiezorg algemeen
Kwaliteit
Landelijk €
 De landelijke budgetoverheveling per 2013 is





€817 miljoen (min €38 miljoen)
 Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet
risicodragend.
 Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf
2015
 Doorontwikkeling DBC systematiek
Kwaliteit
Aanspraak
Doelgroepen
Ontwikkelingen
…….
Wie
 Landelijk 160 aanbieders
 2013: inkoop op basis van
budgetparameters – door zorgkantoor
 Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen
en zorghotels
 2014: op basis van representatie inkopen
voor 60 zorgaanbieders
10
Hoe
2014: inkoop door MSZ (in samenwerking
met zorgkantoor)
 Geen transitiebekostiging meer
Realistisch volume met plafond
Introductie gebruik DBC services
10
Kwaliteit 2014 / 2015 (1)
Triage
Een goede triage is belangrijk voor het
kunnen leveren van doelmatige en
passende zorg voor de patiënt. Om dit
goed te kunnen volgen vindt Achmea het
belangrijk dat de GRZ-aanbieder afspraken
heeft over triage en overdracht van
patiënten met ziekenhuizen en
revalidatiecentra.
Landelijk is er nog geen eenduidig
instrument voor triage. Achmea verkent de
‘best’ practices om hierover een standpunt
in te kunnen nemen.
Concentratie van zorg rondom de
diagnosegroepen (middellange termijn).
2013: minimaal 10 bedden
2014: (obv kaders Verenso: in principe
(afhankelijk van zorgplicht/regio): 75 patiënten
CVA, 100 orthopedie en overig: 50 nav
chirurgische ingreep. Amputatie is
‘omvangvrij’.
2015: per doelgroep per aantallen
verzekerden.
Vraag 1,2,3 uitvraag
Vraag 8 uitvraag
11
Kwaliteit 2014 / 2015 (2)
Zorgketen (ontwikkeling middellange
termijn)
 Op basis van patiënt journey
 CVA keten
Vraag 4, 7 uitvraag
Uitkomsten zorg (ontwikkeling
middellange termijn)
 2014: Barthelscore
Overig
 De GRZ aanbieder levert CVA zorg volgens
de richtlijn van het CBO.
 De GRZ aanbieders volgen minimaal de
behandelkaders van Verenso.
 Ontwikkelen Veiligheids
managementsysteem.
 Intensiveren en verkorten behandeling:
 2014: inschatten vervolgbehandeling
na klinische opname
Vraag 5 uitvraag
Vraag 6 uitvraag
12
13
We realiseren ons dat transparantie tijd kost, maar we willen
graag nu afspraken maken over de toekomst
De behandeling juist
uitvoeren
Transparantie
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3 - 4
Jaar 3 - 4
Aanbieders zien:
Achmea ziet:
Functie:
Eigen prestatie ten
opzichte van anonieme
benchmark
Eigen prestatie ten
opzichte van best
practices
Eigen prestatie ten
opzichte van alle andere
aanbieders
Geanonimiseerde
uitkomsten
Scores van
individuele
aanbieders
Spiegelinformatie
voor aanbieders
Voorwaarde voor
contractering
Keuze-informatie
voor verzekerden
13
A
Zorgverzekeraars / Achmea
B
Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit
C
Inkoopbeleid: Hoe
D
Inkoopbeleid: Proces
E
DBC services
14
Geriatrische Revalidatiezorg algemeen
Inhoud





Landelijk €
 De landelijke budgetoverheveling per 2013 is
€817 miljoen (min €38)
 Tot 2015 zijn zorgverzekeraars voor GRZ niet
risicodragend.
 Landelijke besparing van €50 miljoen vanaf
2015
 Doorontwikkeling DBC systematiek
Kwaliteit
Aanspraak
Doelgroepen
Ontwikkelingen
…….
Hoe
Wie
 Landelijk 160 aanbieders
 2013: inkoop op basis van
budgetparameters – door zorgkantoor
 Zorgaanbieders zijn vooral verpleeghuizen
en zorghotels
 2014: op basis van representatie inkopen
voor 60 zorgaanbieders
15
2014: inkoop door Zorgverzekeraar,
medisch specialistische zorg
Geen transitie bekostiging meer
Introductie gebruik DBC services
……………
15
Grip op zorgkosten wordt vergroot door onderhandeling op inhoud
1
2
3
Hoeveel patiënten?
Welke behandeling?
Hoeveel kost de behandeling?
Aandoening
Behandeling
Kosten
Kans op behandeling per
inwonercategorie
/
Inwoners
Inwoners opgesplitst naar
leeftijd, geslacht, SES, etc.
Kwaliteit van behandeling
Profiel van de behandeling
/
Aandoening
Aantal patiënten
Kosten per verrichting –
zowel materiaal, personeel
als kapitaalslasten
/
Behandelingen
Profiel van de behandeling
Voor onderhandeling op inhoud gebruikt Achmea de kracht van vergelijking:
integraal beeld over alle data
16
Hoe (1)
Landelijk
Financieel kader is exclusief: bovenbudgettaire
hulpmiddelen
en exclusief zittend vervoer
Financieel kader: totaal €817 miljoen minus
€38 miljoen
Opbouw afspraak 2014 vanuit twee
invalshoeken
Enerzijds:
Budgetafspraak 2013
en
Uitgangspunten afspraken 2014
Realisatie 2013 budget
Voorwaarde is aanleveren gevraagde gegevens
en
Aanleveren offerte 2014 via DBC services
en
Realisatie 2013 DBC’s
17
Hoe (2)
Resulteert in:
Realistische afspraak over volume en prijs
En
Plafondafspraak
en
Onderlinge substiutie tussen DBC’s is mogelijk
tot het plafond
en
Realistische inschatting gewenste productmix
Rekenng houdend met zorgplicht
en
Rekening houdend met zorgvraag
Vast te leggen in WMG
overeenkomst inclusief addendum
Achmea
Productieafsprakenformulier (mede
ondertekend door 2e verzekeraar)
Tot slot:
Afspraken worden gepubliceerd via
ZN
18
A
Zorgverzekeraars / Achmea
B
Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit
C
Inkoopbeleid: Hoe
D
Inkoopbeleid: Proces
E
DBC services
19
Met de nodige verbeteringen van 2013, 2014 naar 2015
 Inkoop 2013
Inventarisatie
Uitvraag kwaliteit
Offerte DBC services
 Monitoring
2014
 Wat betekenen
de uitkomsten?
Naleving
Delen afspraken
met andere
verzekeraars
2014
Najaar 2013
1 oktober
tot
1 januari 2014
 Zorginkoopbrief
 Afspraken en
contracten 2014
Bron: “Demming cycle”
20
20
Samenvatting - Kernpunten contractering 2014:
Kernpunten contractering 2014:
Op tijd beginnen; op tijd klaar
• De verzekerde moeten bij het afsluiten
van de polis weten waar
hij/zij aan toe is
• Van doelstellingen naar
instapvoorwaarden voor kwaliteit
Vragen en discussie
• Regionale zorgvraag van onze
verzekerden (inhoud en marktaandeel)
als uitgangspunt voor visie op
zorginfrastructuur en
onderhandelingsstrategie
• Beheersing van de zorgkosten langs de
weg van doelmatigheid en kwaliteit
2
P*Q*Q (PQ )
Achmea
divisie
Zorg &
Gezondh
eid
21
Communicatie
Telefonisch
Janneke Heesen: 06 22733775
Jeanet Oonk: 06-51980307
Via overleg
[email protected]
Via
22
Voor de verzekerde verschillend; voor de zorgaanbieder één
Wie zijn wij?
23
Achmea
divisie
Zorg &
Gezondh
eid
23
A
Zorgverzekeraars / Achmea
B
Inkoopbeleid: Visie en kwaliteit
C
Inkoopbeleid: Hoe
D
Inkoopbeleid: Proces
E
DBC services
24
Over DBC services (1)
Elektronische ondersteuning bij
offerte en contracteerproces
Voor aantal verzekeraars
Het is een apart bedrijf (sinds
dit jaar onderdeel van
VECOZO)!
25
Ondersteuning DBC services
Servicedesk
Voor ondersteuning kunt u op van maandag t/m donderdag tussen 9 en 17 uur contact
opnemen met onze servicedesk. Op vrijdag is de servicedesk tot 15:30 hr telefonisch bereikbaar.
Bel 013-5945640
of
mail: [email protected]
en/of
Gebruik de e learning tool
26
DBC services (1)
Er zijn voor zorgaanbieders geen kosten verbonden aan het gebruik van de webapplicatie
van DBC-services.
Voor de beveiliging van de applicatie wordt gebruik gemaakt van Vecozo certificaten. Er is
zowel de mogelijkheid om bestaande certificaten te koppelen als om nieuwe certificaten te
laten aanvragen door DBC Services.
Het aansluitingsproces bestaat uit:
 tekenen gebruiksovereenkomst
 opgeven gebruikers van uw organisatie
 koppelen Vecozo certificaten gebruikers
Zie ook: Handleiding voor installatie en koppeling persoonlijk VECOZO-certificaat t.b.v. het
gebruik van DBC Services (handleiding_vecozo_certificaten_zorgverleners)
27
DBC services (2)
Kies voor het indienen van de offerte: UZOVI code 9666 (Achmea / Agis / DFZ). te kiezen.
Als contactpersoon kunt u Jeanet Oonk invullen.
Na indienen van de offerte via DBC services ontvangt de contactpersoon een bevestigingsmail.
Contracteerproces
 Invoeren definitieve prijslijst in DBC services
Acccorderingsronde bij Achmea en bij de zorgaanbieders
Resulteert in:
‘ingelezen’ prijslijst in ICT systeem Achmea op basis waarvan gedeclareerd
kan worden bij Achmea
Aanvullende voorwaarden:
- Bankrekeningnummer op de juiste wijze bekend
- Overeenkomst ondertekend
28