Full fart, men vart? Det vinnande laget, DEL 2

Download Report

Transcript Full fart, men vart? Det vinnande laget, DEL 2

Full fart, men vart?
Del 2
Jörgen Oom
www.laraforlivet.se
International communication?
Var vänlig och fyll i er ärliga uppfattning
om den bästa lösningen av problemet
med bristen på mat i resten av världen.
Afrika:
Mat?
Söderhavet:
Problem?
Östeuropa:
Ärlig?
Västeuropa:
Brist?
Kina:
Uppfattning?
Mellan Östern: Lösning?
USA:
Resten av världen?
Innehåll:
1 Fördjupa RMI-begreppet
2 Vad är HPK (högpresterarkultur)? Vilka krav ställs?
3 Förändring: Hur reagerar vi – och varför?
4 Din inre grottmänniska – hur påverkar den dig i
vardagen?
5 Positivt – och negativt … – tänkande
6 Praktiska verktyg i attitydarbetet
7 Kort repetition
www.laraforlivet.se
www.laraforlivet.se
Genomslagskraft
W
Nytt mål
Utfall
Framgångsfaktorer
1
Kunskap
2
Uthållighet
3
RMI (Rätt Mental Inställning)
+
Summa: 100
www.laraforlivet.se
RMI i ett nötskal ...
1 Sågspån / ”negvirus”
2 Alla har TVÅ jobb
3 Citronen: minus = halvt plus
4 Livet är en IKEA-grej
5 Rodret. Respektera detaljerna!
www.laraforlivet.se
Inställning
People don´t care
how much you
know …
… unless they know
how much you
care!
www.laraforlivet.se
RMI-attityd
If it´s to be –
it´s up to ME!
www.laraforlivet.se
RMI-tänkande
Don’t limit your challenge …
… challenge your limit!
www.laraforlivet.se
Kom ihåg:
Framtiden
kommer av sig själv -
Framstegen
får vi ordna själva …
www.laraforlivet.se
”We don´t
their
”There
is nolike
reason
”Everything
that
can
”Who
”This
the
’telephone’
hell
wants
is
of
sound,
and
guitar
for
any
individual
to
be
invented
has
been
to
no
hear
value
actors
to
us
talk
…”
…”
music
is on the way
have
a computor
in
invented…”
out …”
their
home…”
Western Union Cable,
Ken Olsen,
of
internal
memoPresident
1876
Digital Equipment, 1977
Charles H. Duell,
Harry Warner, Warner
Decca Recording
Director of Company
US Patent
Brothers Pictures,
1927 The Beatles, 1962
rejecting
Office, 1899
Vem är glad?
HPK-kultur
Förändring
Förändring
”Speciella/Tillräckligt bra som vi är”
Förändring = Hot : SKEPSIS
TRYGGHET viktigare än spänning
”Vi kan bli bättre / lära av andra"
Förnyelse = Utmaning : NYFIKEN
SPÄNNING viktigare än trygghet
Vill slippa ”drabbas” av det nya
Vill delta / påverka det nya
”Speciella/Tillräckligt
bra som vi är”
”Vi kan bli bättre / lära
av andra"
Förändring = Hot
: SKEPSIS
Förnyelse = Utmaning :
NYFIKEN
TRYGGHET viktigare än
spänning
SPÄNNING viktigare än
trygghet
Vill slippa ”drabbas”
av det nya
Vill delta / påverka
det nya
www.laraforlivet.se
HPK-kultur
Förändring
Förändring
”Speciella/Tillräckligt bra som vi är”
”Speciella/Tillräckligt
bra:som
vi är”
Förändring = Hot
SKEPSIS
Förändring
=
Hot
:
SKEPSIS
TRYGGHET viktigare än spänning
TRYGGHET viktigare än spänning
Vill slippa ”drabbas” av det nya
Vill slippa ”drabbas” av det nya
”Vi kan bli bättre / lära av andra"
”Vi kan bli
bättre /=lära
av andra"
Förnyelse
Utmaning
: NYFIKEN
Förnyelse
=
Utmaning
:
NYFIKEN
SPÄNNING viktigare
än trygghet
SPÄNNING viktigare än trygghet
Vill delta / påverka det nya
Vill delta / påverka det nya
Fokus
Fokus
Fokus inåt/bakåt
(”bättre förr”)
Fokus inåt/bakåt (”bättre förr”)
Problem = SVÅRIGHET som ältas
”JAG vill inte göra FEL”
Pratar OM andra / skitsnack
Fokus utåt (”vemför?”)
/ framåt
Fokus utåt (”vemför?”) / framåt
Problem = UPPGIFT som löses
Hur flyttar VI gränser/ hittar nya lösningar
Pratar MED andra / peppar
Problem = SVÅRIGHET
som ältas
Problem = UPPGIFT
som löses
”JAG vill inte göra FEL”
Hur flyttar VI gränser/
hittar nya lösningar
Pratar OM andra /
skitsnack
Pratar MED andra /
peppar
www.laraforlivet.se
HPK-kultur
Förändring
”Speciella/Tillräckligt bra som vi är”
Förändring = Hot : SKEPSIS
”Speciella/Tillräckligt
bra som vi är”
TRYGGHET
viktigare än spänning
Förändring = Hot : SKEPSIS
Vill slippa ”drabbas” av det nya
TRYGGHET viktigare än spänning
Vill slippa ”drabbas” av det nya
Förändring
”Vi kan bli bättre / lära av andra"
Förnyelse = Utmaning : NYFIKEN
”Vi viktigare
kan bli bättre
/ lära av andra"
SPÄNNING
än trygghet
Förnyelse = Utmaning : NYFIKEN
Vill delta / påverka det nya
SPÄNNING viktigare än trygghet
Initiativ
Vill delta / påverka det nya
Fokus
Trött / slutkörd / trög
Fokus inåt/bakåt (”bättre förr”)
Problem = SVÅRIGHET som ältas
inåt/bakåt
(”bättre förr”)
”JAG villFokus
inte göra
FEL”
Problem
=
SVÅRIGHET
som ältas
Pratar OM andra / skitsnack
”JAG vill inte göra FEL”
Pratar OM andra / skitsnack
Felrädsla pga
Initiativ
syndabockstänkande
Trött / slutkörd / trög
Felrädsla pga syndabockstänkande
Ligger lågt / avvaktar instruktioner
”Man får ju ingen info pdhs...”
Ligger lågt / avvaktar
instruktioner
”Man får ju ingen
info pdhs..”
Fokus
Fokus utåt (”vemför?”) / framåt
Problem = UPPGIFT som löses
Fokus
utåt (”vemför?”)
/ framåt
Hur flyttar
VI gränser/
hittar nya
lösningar
Problem
=
UPPGIFT
som
löses
Pratar MED andra / peppar
Hur flyttar VI gränser/ hittar nya lösningar
Pratar MED andra / peppar
Energisk / vaken
Nya fel utvecklar – ger
lärdomar
Energisk / vaken
Nya fel utvecklar – ger lärdomar
Tar egna initiativ (”Någon” = jag!)
”Jag skall faktiskt ta reda på…”
Tar egna initiativ
(”Någon” = jag!)
”Jag skall faktiskt ta
reda på…”
www.laraforlivet.se
HPK-kultur
Förändring
”Speciella/Tillräckligt bra som vi är”
Förändring
= Hot : SKEPSIS bra som vi är”
”Speciella/Tillräckligt
TRYGGHET
viktigare
Förändring
= än
Hotspänning
: SKEPSIS
Vill slippa
”drabbas”
av detän
nya
TRYGGHET
viktigare
spänning
Förändring
”Vi kan bli bättre / lära av andra"
Förnyelse
Utmaning
: NYFIKEN
”Vi =
kan
bli bättre
/ lära av andra"
SPÄNNING
viktigare
än trygghet
Förnyelse
= Utmaning
: NYFIKEN
Vill delta
/ påverka
det nya än trygghet
SPÄNNING
viktigare
Självbild
Vill delta / påverka det nya
Vill slippa ”drabbas” av det nya
Fokus
Självgodhet / arrogans
Fokus inåt/bakåt (”bättre förr”)
Problem
= SVÅRIGHET
ältas förr”)
Fokus
inåt/bakåtsom
(”bättre
”JAG vill
inte
göra
FEL”
Problem = SVÅRIGHET som ältas
Pratar ”JAG
OM andra
/ skitsnack
vill inte
göra FEL”
Fokus
Fokus utåt (”vemför?”) / framåt
Problem
= UPPGIFT
som löses / framåt
Fokus
utåt (”vemför?”)
Hur flyttar
VI
gränser/
hittar
nya
lösningar
Problem = UPPGIFT
som
löses
Pratar Hur
MEDflyttar
andraVI
/ peppar
gränser/ hittar nya lösningar
Självförtroende OCH
självkritik
Pratar MED andra / peppar
Pratar OM andra / skitsnack
Nedvärderar egna
organisationen
Initiativ
Trött / slutkörd / trög
Felrädsla
pga
Trött
/ syndabockstänkande
slutkörd / trög
Ligger Felrädsla
lågt / avvaktar
instruktioner
pga syndabockstänkande
”Man får
ju
ingen
info
pdhs...”
Ligger lågt / avvaktar instruktioner
Kritik är illojalt =
”bäst
hålla
med”
”Man får ju
ingen info
pdhs..”
Initiativ
Energisk / vaken
Nya felEnergisk
utvecklar
– ger lärdomar
/ vaken
Tar egna
initiativ
(”Någon”
= jag!)
Nya fel utvecklar
– ger
lärdomar
”Jag skall
faktiskt
ta
reda
på…”
Tar egna initiativ (”Någon” = jag!)
Självbild
Arbetet är enbart en
födkrok
...
Självgodhet
/ arrogans
Nedvärderar egna organisationen
Kritik är illojalt – bäst att hålla med …
Arbetet= nödvändigt ont, en födkrok
Känner naturlig
stolthet
”Feedback förbättrar”
= vågar avvika
”Jag skall faktiskt ta reda på…”
Jobbet är för det
Självförtroende
OCHroligt!!!
självkritik
mesta
Känner naturlig stolthet
”Feedback förbättrar” = vågar avvika
Jobbet är för det mesta roligt!!!
HPK-kultur
Förändring
Förändring
”Speciella/Tillräckligt
”Speciella/Tillräckligt
bra sombra
vi är”
som vi är”
Förändring
Förändring
= Hot : =
SKEPSIS
Hot : SKEPSIS
TRYGGHET
TRYGGHET
viktigare
viktigare
än spänning
än spänning
”Vi ”Vi
kankan
bli bättre
bli bättre
/ lära
/ lära
av andra"
av andra"
Förnyelse
Förnyelse
= Utmaning
= Utmaning
: NYFIKEN
: NYFIKEN
SPÄNNING
SPÄNNING
viktigare
viktigare
än trygghet
än trygghet
Vill slippa
Vill”drabbas”
slippa ”drabbas”
av det nya
av det nya
Vill Vill
delta
delta
/ påverka
/ påverka
det det
nyanya
Fokus
Fokus
Fokus
Fokus
utåt
utåt
(”vemför?”)
(”vemför?”)
/ framåt
/ framåt
Problem
Problem
= UPPGIFT
= UPPGIFT
som
som
löses
löses
HurHur
flyttar
flyttar
VI gränser/
VI gränser/
hittar
hittar
nyanya
lösningar
lösningar
Pratar
Pratar
MED
MED
andra
andra
/ peppar
/ peppar
Fokus inåt/bakåt
Fokus inåt/bakåt
(”bättre(”bättre
förr”) förr”)
ProblemProblem
= SVÅRIGHET
= SVÅRIGHET
som ältas
som ältas
”JAG vill”JAG
inte vill
göra
inte
FEL”
göra FEL”
Pratar OM
Pratar
andra
OM/andra
skitsnack
/ skitsnack
Initiativ
Initiativ
Trött / slutkörd
Trött / slutkörd
/ trög / trög
Felrädsla
Felrädsla
pga syndabockstänkande
pga syndabockstänkande
Ligger lågt
Ligger
/ avvaktar
lågt / avvaktar
instruktioner
instruktioner
”Man får
”Man
ju ingen
får ju
info
ingen
pdhs...”
info pdhs..”
Energisk
Energisk
/ vaken
/ vaken
NyaNya
fel utvecklar
fel utvecklar
– ger
– ger
lärdomar
lärdomar
Tar Tar
egna
egna
initiativ
initiativ
(”Någon”
(”Någon”
= jag!)
= jag!)
”Jag”Jag
skallskall
faktiskt
faktiskt
ta reda
ta reda
på…”
på…”
Självbild
Självgodhet / arrogans
Nedvärderar egna organisationen
Kritik är illojalt – bäst att hålla med …
Arbetet = nödvändigt ont, en födkrok
Självförtroende OCH självkritik
Känner naturlig stolthet
”Feedback förbättrar” = vågar avvika
Jobbet är för det mesta roligt!!!
Andra
Jag +
Andra +
Jag Andra +
OK
Jag Andra -
Jag
Jag +
Andra -
Grottmänniskans psykologi
1. Osäker
2. Säker i eget revir
3. Vanedjur, rutiner
4. Lättskrämd
5. Nyfiken
6. Iakttar/bedömer: "farligt"?
7. Skeptisk mot främmande
8. Lätt aggressiv
9. Uppblåst vid osäkerhet
10. Gör som flocken gör
11. Egoistisk; Jag först!
12. Vill vara viktig, betydelsefull
13. Lever för dagen
Heinrich Siedentopfs modellår
5 miljarder år = 1 år
100 miljoner år:
14 miljoner år:
9.600 år:
160 år:
1 vecka
1 dag
1 minut
1 sekund
www.laraforlivet.se
Grottmänniskans psykologi
1. Osäker
2. Säker i eget revir
3. Vanedjur, rutiner
4. Lättskrämd
5. Nyfiken
6. Iakttar/bedömer: "farligt"?
7. Skeptisk mot främmande
8. Lätt aggressiv
9. Uppblåst vid osäkerhet
10. Gör som flocken gör
11. Egoistisk; Jag först!
12. Vill vara viktig, betydelsefull
13. Lever för dagen
Uppgift:
Välj ut 2 av egenskaperna som du känner igen i
ditt dagliga arbete (hos dig själv, kollegor eller kunder).
Nöjd / Status quo
Inspiration
Tänker:
”Varför ändra? Gått bra
hittills... Det funkar ju…
Tänker:
”Det blev ju faktiskt
riktigt bra till slut!”
Känner:
Obesvärad,
säker – eller likgiltig.
Känner:
Motivation,
engagemang
Gör:
Som vanligt…
Gör:
Deltar, ger 100%
Vill:
Vara kvar där man är
Vill:
Få uppmärksamhet
Sopa under mattan
Kaos/Förvirring
Tänker: ”Det går aldrig..”
Tänker:
”Något är fel. Bättre
förr..”
Känner:
Orolig, osäker
Känner:
Irritation, skepsis,
misströstan
Gör:
Håller masken.
Byter ämne.
Gör:
Kritiserar/hittar fel.
Tappar lusten.
Läcker energi.
Vill:
Undvika det okända
Vill:
Tillbaka …
Nöjd / Status quo
Sopa under mattan
Inspiration
Kaos / Förvirring
Nöjd/Status quo
Sopa under mattan
Inspiration
Kaos / Förvirring
Mål
Hörselkliniken Karolinska
Helhetssyn
Organisationskultur
Arbetssätt
Attityder
Beteenden
A
Intern fokus
B
Patientfokus/
”Vemför?”
C
A = Nytt / Mer av
Revirtänkande
B = Behålla
C = Ta bort / Mindre av
www.laraforlivet.se
Rötter till negativt tänkande
1 Brist på mål/målbild
2 Dåligt självförtroende
3 Negativa förväntningar / ”ödet”
www.laraforlivet.se
Positivt tänkande
1 Förvänta/fokusera på plus. Gör citroner till saft!
2 Om du har svårt att hitta plus – kolla din referensram:
”Vad jämför jag med?”
3 Tänk på spegeleffekten – GE för att FÅ!
4 Fråga ”HUR?” – mer än ” VARFÖR?”
5 Livet är förändring – Det LILLA är det STORA!
6 Uppskatta det du har – var tacksam.
7 Var inte alltid positiv… – 16 minuter om dagen räcker !
www.laraforlivet.se
T
Neg
Pos
K
H
Kom alltid ihåg:
1
Det LILLA är det stora i livet
VAR TACKSAM!
2
Fokusera på +, eller halva + …
LÄGG TILL NÅGOT!
3
If it´s to be – it´s up to...
GÖR NÅGOT!
www.laraforlivet.se
Kännetecken på en HPK-kultur
1 Visionärt, inte vanemässigt, tänkande
2 Har inbyggda barriärbrytande mål
3 Proaktivt / kreativt tänkande, provar nytt
4 Stark kvalitetsorientering
5 Teammedlemmarna sätter själva höga mål – och
jämför sig med de bästa
6 Hög psykologisk acceptans för framgång, att lyckas
7 Teammedlemmarna har vida komfortzoner, vågar
8 Liten prestationsångest – man älskar att vinna – men
vågar även förlora … Ständiga små förbättringar
9 Självförtroende – inte arrogans
10 Involverar alla teammedlemmarna i kulturarbetet
Positiv kontakt med andra
1 Förvänta att kontakten skall bli positiv
2 Leta efter något du tycker om hos den andre
3 Välj / haka på ett positivt ämne
4 Visa intresse – Ställ frågor!
5 Lyssna aktivt – associera inte bara till dig själv ..
6 Ögonkontakt!
7 Se gla´ ut !
8 Öppet kroppsspråk
9 Anpassa gester – språk
10 Använd positiva uttryckssätt
10 +
Mål
O
O
O
O
=
=
=
=
Ska
Vill
Kan
Får
Förändringsattityd
Lyssna
Fråga
örändra
örstå
örklara
örsvara
örneka
örlöjliga
Förnyelseprocessen
Mål
S.U.M
KAOS
Förbättring
Lära för Livet
• Öppna föreläsningar och kurser
• Förmedling av föreläsare och konsulter
08-796 60 30 eller 031-733 33 30
www.laraforlivet.se
www.laraforlivet.se