Transcript Slide 1

PERSEDIAAN
CALON BEKEPERLUAN KHAS
PERSEDIAAN TEMPAT BAGI CALON BERKEPERLUAN
KHAS (CBK)
CALON BERKEPERLUAN KHAS IALAH CALON YANG MEMERLUKAN
PERKHIDMATAN, PERALATAN SERTA PERISIAN KHAS DALAM PEPERIKSAAN
GURU KENALPASTI CALON DARI AWAL
SEBELUM PENDAFTARAN
SEMASA
DAFTARKAN CALON MENGIKUT KATEGORI
JENIS CBK
PROSES
PENDAFTARAN
PERMOHONAN KEPADA
PENGETUA
SEDIAKAN BILIK KHAS / BERASINGAN
DARI CALON BIASA
PASTIKAN BILIK BERHAMPIRAN DENGAN TANDAS, FASILITI YANG
LENGKAP (CTH KIPAS & ELEKTRIK), JADUAL CALON CBK
DITAMPALKAN
DAN KEPERLUAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN CBK
SEMASA
PERSEDIAAN
PUSAT
Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa (CBK)
a.
Mengenal pasti calon istimewa
b.
Mengenal pasti kod jenis kecacatan
b.
Calon menghantar borang khas, surat ibu bapa dan dokumen
sokongan kepada pengetua (LP/Am 89 A, B, C atau D)
d.
Mendaftar melalui sistem aplikasi online pendaftaran PT3.
e.
Menyimpan permohonan keperluan CBK – Surat & Dokumen di
sekolah.
f.
Mencetak Kenyataan Semakan calon
g.
Memaklumkan kepada ibu bapa Jadual Ujian Bertulis CBK (A
atau B)
h.
Menyediakan kemudahan dan keperluan khas (sekiranya ada)
1. PENGURUSAN & PENTADBIRAN
BAHAN / ALAT TULIS
2. PERSIAPAN DEWAN ATAU BILIK
PEPERIKSAAN
1.
Pengurusan & Pentadbiran PT3
1.
Memastikan semua warga sekolah maklum tarikh Ujian Bertulis
PT3 bagi memastikan suasana PdP sekolah berjalan lancar
serta tidak menganggu calon Pentaksiran Pusat.
2.
Menyemak bahan, alat tulis, jadual, kertas soalan mencukupi dan
edarkan kepada Ketua Pengawas yang telah dilantik.
3.
Membantu Pengetua menyediakan Jadual dan surat perlantikan
petugas PT3.
4.
Membantu Pengetua memberi taklimat kepada Ketua Pengawas,
Pengawas dan Pemeriksa skirp calon.
5.
Memastikan kemudahan telefon, mesin faks, mesin fotostat ADA
& BERFUNGSI
6.
Memastikan kantin beroperasi pada hari peperiksaan –
Berikan satu naskah jadual peperiksaan kepada
pengusaha kantin.
7. Memastikan guru betugas datang awal pagi
menghimpunkan murid dan mengingatkan semula
Arahan dan Larangan Peperiksaan.
8. Memastikan calon masuk ke dalam dewan / bilik
peperiksaan mengikut masa yang ditetapkan /
(15 minit awal).
2. PERSIAPAN DEWAN ATAU BILIK PEPERIKSAAN
1.
Dewan/bilik: kondusif, selamat & tidak bocor.
2.
Menyusun kerusi dan meja mengikut
spesifikasi yang ditetapkan. Jarak di antara
pusat meja: 1.5m – 1.35m.
3.
Jumlah kerusi meja bagi satu dewan/bilik
sesuai/mencukupi.
5. Kerusi meja tidak goyang, berlubang dan sesuai
dengan saiz calon
6. Menyediakan alatan, almari berkunci di bilik
Utama, jam dinding secukupnya dan berfungsi,
pembesar suara, alat tulis, tong sampah, meja
kerja dan kerusi KP serta peti pertolongan cemas.
7. Memastikan alat elektrik berfungsi seperti
pembesar suara, kipas dan lampu
8. Memastikan kebersihan dewan / bilik peperiksaan
9. Memastikan tiada gambar, rajah, tulis atau carta
yang boleh membantu calon ketika menjawab
10. Menampal Jadual Waktu PT3 dan Pelan
Tempat Duduk
11. Meletakkan papan penunjuk arah, papan tanda,
“PEPERIKSAAN SEDANG DIJALANKAN”,
“DILARANG MASUK”, arahan Pengarah Lembaga
Peperiksaan.
12 Menyediakan tandas khas yang berhampiran dengan
pusat peperiksaan dan dilabel “KHAS UNTUK CALON
PEPERIKSAAN”.
PELAN BILIK / DEWAN PEPERIKSAAN
( KEDUDUKAN MEJA CALON )
MEJA KETUA PENGAWAS
Kerusi/meja sesuai dan disusun
mengikut peraturan yang ditetapkan
X
1.35 m
1.5 m
Jarak meja ke meja
Encik.. Kalau ada meja
lagi rendah lagi bagus!
pesanan
Kerusi dan meja calon
mesti sesuai
Pelan tempat
duduk calon
PT3
disediakan,
pelan ini
ditampal di
pintu
dewan
peperiksaan
Jadual PT3 ditampal di pintu
dewan peperiksaan / setiap
bilik peperiksaan
Dewan peperiksaan sesuai dan teratur
Pintu dan cermin tingkap sempurna
Gambar, tulisan dan gambar rajah
diturun/ditutup
Sistem pembesar suara disediakan
dalam dewan dan berfungsi
Permukaan meja tidak bertulis dan
sempurna
Kipas dan lampu cukup dan berfungsi
dengan baik
Jam dinding yang boleh dilihat oleh
semua calon dan berfungsi dengan
baik
SEKELILING DEWAN PEPERIKSAAN DIPASANG
DENGAN PAPAN TANDA AMARAN
“PEPERIKSAAN SEDANG DIJALANKAN’,
‘DILARANG MASUK’, ”
PENGURUSAN PELANTIKAN GURU SEBAGAI PETUGAS PT3
MEMAKLUMKAN DALAM MESYUARAT
GURU PERINGKAT SEKOLAH
BERTUGAS SEBAGAI PETUGAS PENTAKSIRAN PUSAT
ADALAH SEBAHAGIAN DARIPROSES P & P.
MEMBUAT PERBINCANGAN
DENGAN PIHAK PENTADBIR
MELANTIK PETUGAS DIKALANGAN
GURU DI SEKOLAH
KEGAGALAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN ADIL,
AMANAH DAN SAHIH, TINDAKAN TATATERTIB BOLEH
DIAMBIL.
MEMAKLUMKAN
KEPADA GURU
TENTANG PELANTIKAN
PERINGATAN : SEBARANG PENOLAKAN, PIHAK SEKOLAH
BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCARI PENGGANTI . PASTIKAN
JUMLAH PETUGAS MENCUKUPI.
FORMULA PERSEDIAAN BILIK DAN BILANGAN PETUGAS
1. PETUGAS DI PILIH DAN DILANTIK DIKALANGAN GURU PT3 SAHAJA.
2. MELANTIK SEKURANG-KURANGNYA 2 ORANG PENGAWAS BAGI SESEBUAH PUSAT
PEPERIKSAAN.
3. KADAR BILANGAN PENGAWAS BAGI SESEBUAH PUSAT PEPERIKSAAN YANG
MENGGUNAKAN DEWAN HENDAKLAH MENGGUNAKAN FORMULA BERIKUT;
BILANGAN CALON
BILANGAN PENGAWAS = 1 +
30
5. KADAR BILANGAN PENGAWAS SESEBUAH PUSAT YANG MENGGUNAKAN BILIK
PEPERIKSAAN ADALAH SEPERTI BERIKUT;
BILANGAN BILIK
1
2
3
4
BILANGAN PENGAWAS
2
3
4
5
BILANGAN BILIK
5
6
7
8
BILANGAN PENGAWAS
7
8
9
10
BILANGAN BILIK
9
10
11
12
BILANGAN PENGAWAS
12
13
14
15
STATUS DOKUMEN BAWAH AKTA 88
Dokumen yang berkaitan dengan peperiksaan ada yang
diklasifikasikan SULIT atau TERHAD bawah Akta Rahsia
Rasmi 1972 (Akta 88).
Contoh dokumen SULIT:
1.
Kertas soalan UPSR, SPM
2.
Surat pelantikan petugas peperiksaan peraturan
3.
Jadual Penghantaran
Contoh dokumen TERHAD:
1.
Instrumen PT3
2.
Panduan Pensekoran PT3
3.
Borang Skor Individu / Kelompok PT3
Contoh dokumen yang tidak terperingkat tetapi
perlu diberi perlindungan keselamatan:
(Hanya boleh diekses oleh orang tertentu sahaja)
borang dan baucer tuntutan, nota serahan.
Penyimpanan Dokumen
 Dokumen SULIT atau TERHAD
hendaklah disimpan dalam
kabinet keluli berpalang dan
berkunci.
 Untuk simpanan sementara boleh
disimpan dalam peti-peti berkunci
lain yang dibenarkan.
PENGURUSAN PANDUAN PENSKORAN
DAN
PEMARKAHAN PT3
PANDUAN PENSEKORAN UJIAN BERTULIS PT3
Mula
Menerima pekeliling peperiksaan
Menghadiri taklimat
Menerima Panduan Pensekoran sehari selepas peperiksaan.
Ketua Panitia dan guru MP membuat penyelarasan pensekoran
Guru MP membuat penandaan berdasarkan pensekoran
JANGAN MASUK MARKAH ! Buat pemebetulan
Tidak
Ketua Panitia membuat moderasi markah (10 skirp / 10% )
Betul ?
Ya
Tidak
Betul ?
Ya
Pentaksir kawasan membuat moderasi dan verifikasi skor (10 @ 10% )
Jawatankuasa Verifikasi Skor membuat pengesahan.
PENGETUA mengesahkan cetakkan Lembaran Markah
Mengesahkan markah dalam aplikasi online PT3
Memfailkan semua dokumen
Tamat