E101 Nieuw! Stepping Stones 5e editie onderbouw

Download Report

Transcript E101 Nieuw! Stepping Stones 5e editie onderbouw

Het vak Engels
• ERK
• Tussendoelen, tussentoetsen
• Goede doorlopende leerlijnen
• Verzwaarde zak-slaagregeling havo/vwo
• Opbrengstgericht werken
• Meer differentiatie
• Meer doeltaal/voertaal
• Verdere digitalisering door tablets
• Startniveau leerlingen
2
Stepping Stones 5e editie
3
Arrangement
Per stream bestaat de methode uit:
• Textbook à € 38,95
• Activity book + Stepping Stones Online a € 26,50
• Ook los verkrijgbaar: Stepping Stones Online a
€ 19,95
• Docentenpakket a € 174,00 (1 licentie per
schoollocatie)
• Kijk- en luisterbox a € 24,50
4
Stepping Stones 5e editie
Ontwikkeld vanuit overzicht
• Herkenbaar herzien: weer 8 hoofdstukken
(themes)
• Bewust ingekort
• Sneller toetsen, sneller inzicht
• Ruimte voor nieuwe Onderdelen
• Show what you know
• Herhaling/Verrijking
• Bridging the Gap
5
Inhoudsopgave Theme
A Listening
H Reading
B Theme Words
I Stone
C Reading
J Grammar
D Stone
K Watching
E Grammar
Task
F Watching
Vocabulary
G Listening
Grammar Overview
6
Uitgangspunten Stepping Stones
• Textbook-theme: van receptief (luisteren en lezen)
naar productief (spreken en schrijven)
• 2 cycli per theme
• uitmondend aan eind theme, in de Task
• Stones: middels switchboards veel bouwstenen
voor productie
7
Uitgangspunten - vervolg
• Activity book-hoofdstuk: A, B, C en D-fase
opdrachten bij speaking/writing, van letterlijke
reproductie naar vrije toepassing
• Sneller over op doeltaal = voertaal
• Nadrukkelijk aandacht voor strategie-training
• Rekening houdend met de ERK, tussendoelen,
tussentoetsen en de longitudinale PISAonderzoeken
8
Opzet van een theme
Van receptief naar productief
A Listening
• 1 luisterbron
• 1x luisteren per bron
B Theme Words
• i.p.v. Pronunciation & Spelling
• Start theme, t.b.v. toepassing in het theme
C Reading
• Countries & Cultures scope (C&C vervalt als
apart onderdeel)
• Algemene kennis Engelstalige wereld
9
Opzet van een theme (vervolg)
D Stone
• Relevante zinnen die qua taalgebruik aansluiten
bij taalgebruik van leerlingen
E Grammar
• Centrale plek in thema (i.p.v. aan het einde)
• Naast de stone waar de Grammar bij hoort
• T.b.v grotere samenhang Stone & Grammar
F Watching
• Aansluitend bij Stone, (tailormade clips) of bij
theme (Channel 4 clips)
10
11
Opzet van een theme (vervolg)
Vervolgens tweede cyclus
G Listening
H Reading
•
Langere leestekst
•
Gesitueerd in Engelssprekende wereld
I Stones
J Grammar
K Watching
12
Opzet van een theme (vervolg)
Task
Vocabulary
Grammar Overview
• Vanaf kgt
• Schematisch overzicht t.b.v. andere leerstijlen
13
Herhaling/Verrijking
• Na elk even theme
• Slaat terug op de beide voorgaande themes
• Herhaling biedt extra oefening bij: stones,
grammar en vocab
• Verrijking biedt extra leesteksten op het
naasthoger gelegen niveau
• De leerjaarlicentie van Stepping Stones online
bevat:
•
•
•
•
14
Extra oefening voor herhaling
Extra oefening uit naasthoger gelegen deel
(Stones, grammar, vocabulary)
Audio- en videomateriaal, opdrachten, (adaptieve) test
yourself, grammar course
15
Goede doorlopende leerlijnen
• In de 1e klas:
• Bridging the Gap: Primary
• Bridging the Gap: Year 2
• Dit model wordt ook in de vervolgjaren
gehandhaafd.
1ste klas 2de klas
3de klas
4de klas
vmbo
BtG
Primary
Year 1
Year 2
Year 3
BtG
Year 2
Year 3
Year 4
-
16
MBO
4 HAVO
Bridging the Gap: Primary
• Docente Engels via Mailinglist Engels, september
2013:
“Ook dit jaar merkte ik als docent in leerjaar 1 van
het VO weer dat er enorme verschillen in het niveau
Engels van onze leerlingen is die net instromen
vanuit het basisonderwijs.
Sommige leerlingen hebben al vanaf groep 5 drie
keer in de week Engels gehad, anderen begonnen pas
in groep 8 en hadden eigenlijk alleen Engels als de juf
er zin in had...”
17
Bridging the Gap: Primary
• Bevat in het textbook
• voor alle niveaus een homogene instapcursus Engels,
die de brug slaat tussen groep 8 en de 1e klas
• 8 themes, met per theme:
A theme words, B dialogue, C grammar, D reading
• Bevat in het activity book:
gevarieerde en activerende opdrachtvormen. BtG
Primary moet voor leerlingen leuk zijn, en niet als ‘straf’
voelen.
• Stepping Stones online:
voor verdere uitbreiding woordenschat en extra oefening
bij alle onderdelen BtG: Primary.
Èn de complete textbook-inhoud van BtG: Primary ook
als audio beschikbaar.
18
19
Bridging the Gap: Primary
• Organisatiemogelijkheden:
• Extra stof voor leerlingen met achterstand voor
Engels (voor steunles bijvoorbeeld)
• In dat geval: gebruik Show what you know
(instaptoets) om eventuele achterstanden op te
sporen.
• Als klassikale quiz (activerende werkvorm)
• of online, individueel
• Klassikaal: eerste drie pilotklassen in den lande
zijn dit schooljaar klassikaal gestart met Bridging
the Gap: Primary.
Ervaringen zijn heel positief.
20
Ervaringen met Bridging the Gap: Primary
• Leidsche Rijn College, Utrecht: hv-klas
• Amersfoortse Berg, Amersfoort: hv-klas
• Het Singelland, Drachten: thv-klas
Ildi Kovacs:
“Bridging the Gap geeft mij snel inzicht in het
niveau van de leerlingen en voor de leerlingen zelf
draagt het bij aan hun zelfvertrouwen.”
Yvette Kroesen:
“Met mijn hv-klas ben ik dit jaar klassikaal gestart
met Bridging the Gap: Primary. De hele klas is
enthousiast over deze cursus. Een leerling zei
zelfs: Bridging the Gap moet blijven!”
21
Bridging the Gap: Year 2
• Slaat een brug van de 1e klas naar de 2e klas
Bevat:
• Herhaling: belangrijkste stones, grammar en
vocab
voor leerlingen die doorstromen op hetzelfde
niveau (bijv. van 1 kgt naar 2 kgt)
• Verrijking: de extra stones, grammar en extra
vocab van het naasthoger gelegen niveau voor
leerlingen die opstromen, van bijv. 1 kgt naar 2
(t)hv.
22
Stepping Stones online
• Bevat voor uw leerling curriculumdekkende ICT, met o.a.
• alle audio en video
• de Adaptieve Grammar Course
• de Leeshulp; hulp voor dyslectische leerlingen bij het
verwerken van teksten
• de Pronunciation & Spelling Course
• extra oefeningen bij Herhaling en Verrijking èn uiteraard
bij de Bridging the gap-cursussen
• Reading Matters
• Overhoren en extra oefenen voor stones, grammar en
vocab
23
• En, last but not least, de jaarlicentie van Stepping
Stones online stelt uw leerlingen in staat op andere
(hogere of lagere) niveaus te oefenen.
Stepping Stones online
• Bevat voor u als docent:
• Alle audio en video
• Complete inhoud van Stepping Stones online voor de
leerling
• Kant-en-klare presentaties voor het digibord
• De docentenhandleiding, incl. antwoorden en
voorbeelduitwerkingen
• Veel en gevalideerd toetsmateriaal met antwoorden,
conform RTTI-methodiek
• Jaarplanners
• Community
• Mogelijkheid voor toevoegen van eigen lesmateriaal en
het delen daarvan met collega’s
24
• Geavanceerd leerlingvolgsysteem
Toetsing in de 5e editie
• Per theme biedt Stepping Stones:
• een toetsenbank, met toetsvragen waaruit u uw
eigen toets samen kunt stellen
• aangevuld met 1 complete toets, inclusief
normering. Één complete toets per thema als
voorbeeld.
• Opgezet volgens de RTTI-methodiek:
Reproductie, Toepassing, Inzicht, zodat u als
docent knelpunten bij leerlingen beter kunt
identificeren
• En Digitaal toetsen èn volgen mogelijk, want
ook beschikbaar in Quayn!
25
Wat is beschikbaar
• Jaar 1:
• per 1/11 a.s.:
textbooks, activity books: 1 kgt en 1 (t)hv
Proefkaternen tb en ab: 1 b/lwoo, 1 bk en 1 vwo
demo Stepping Stones online: 1 kgt en 1 (t)hv
•
•
•
•
26
Voorjaar
Voorjaar
Voorjaar
Voorjaar
2014:
2015:
2016:
2017:
overig materiaal delen 1
materiaal delen 2
materiaal delen 3
materiaal 4 vmbo
Het vak Engels doet er toe.
Neem geen risico.
Kies Stepping Stones.
Want…
• De helft van de scholen in het VO werkt met
Stepping Stones. En dat aantal is sterk groeiend!
• Stepping Stones is de meest aanbevolen methode
in het VO (bron: GEU-onderzoek).
27
Stepping Stones 5e editie onderbouw