Bài giảng 2

download report

Transcript Bài giảng 2

Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu

Mục đích

• Mô tả dữ liệu • Tính tương quan giữa các dữ liệu

Cửa sổ Output

• Tác dụng: khi thực hiện các phép phân tích trong SPSS, cửa sổ output sẽ được sinh ra để lưu kết quả phân tích.

• Cửa sổ output có 2 phần: phần bên phải là các lệnh phân tích đã thực hiện, phần bên trái là các bảng, biểu • Lưu file output:

File

Save as

1. Tính tần suất

• Tác dụng: tính tần suất xuất hiện của từng biến số • Đối tượng: áp dụng cho tất cả các loại biến trừ biến liên tục • Câu lệnh thực hiện:

Analyze

Descriptive Frequency Statistics

 • Cách đọc bảng số liệu

2. Tính các giá trị trung bình

• Tác dụng: tính giá trị trung bình của các biến số • Đối tượng : các biến liên tục hoặc thang Likert từ 5 giá trị trở lên.

• Câu lệnh:

Analyze

Descriptives Descriptive Statistic

 • Cách đọc số liệu

3. Tính tương quan • Tác dụng: xem xét mối quan hệ giữa các biến (thường là hai biến) • Đối tượng : tất cả các loại biến trừ biến liên tục • Câu lệnh:

Analyze

Descriptive Statistics

Crosstabs

• Cách đọc bảng số liệu

4. So sánh các giá trị trung bình của một biến số • Tác dụng: tính và so sánh giá trị trung bình của các phương án của một biến • Đối tượng áp dụng: các biến liên tục • Câu lệnh:

Analyze

Compare Means

Means

• Cách đọc số liệu

5. Tables

• Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan cho nhiều biến số. Thường áp dụng cho các câu hỏi tùy chọn.

• Có thể tính dạng

Tables of Frequency

dạng

Multiple Respone Tables

hoặc

5.1. Tables of Frequency

• • Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan của biến trong các câu hỏi tùy chọn dưới dạng một bảng liệt kê • Câu lệnh:

Analyze

Tables

Tables of Frequency Cách đọc bảng số liệu

5.2. Multiple Respone Tables

• Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan của câu hỏi tùy chọn thành một bảng chung. Có hai cách tính: – Cộng tất cả các giá trị của các phương án trả lời trong các câu (Catagories) – Tính một giá trị (value) của các phương án trả lời (Dichotomies) • Câu lệnh:

Analyze

Tables

Multiple Respone Tables

Multiple Respone

• Tác dụng: tính tần suất hoặc tương quan của câu hỏi tùy chọn thành một bảng chung, tương tự như Multiple Respone Tables. Tuy nhiên, Multiple Respone cho phép chọn nhiều phương án ở mục Categories.

• Đối tượng: các câu hỏi tùy chọn • Câu lệnh:

Analyze

Multiple Respone

Bài tập 4

• Tính các giá trị trung bình • So sánh các giá trị trung bình