Pengiraan Latihan PTJ - pejabat pendaftar

Download Report

Transcript Pengiraan Latihan PTJ - pejabat pendaftar

Panduan Kaedah Pengiraan dan
Pengumpulan Jumlah Jam/Hari
Mengikuti Latihan & Perancangan
Latihan Staf UPM 2011
Seksyen Latihan Dalam Perkhidmatan
Pejabat Pendaftar
Universiti Putra Malaysia
1
Keperluan
• Keperluan latihan 7 hari bagi setiap staf telah
dinyatakan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil.
6 Tahun 2005 – Dasar Latihan Sumber
Manusia Sektor Awam
2
Kategori Latihan
Latihan
Tiga (3)
Kategori
Latihan
Sesi Pembelajaran
Pembelajaran Kendiri
3
Kategori 1: Latihan
• Definisi: Aktiviti latihan yang dijalankan
secara bersemuka dan berterusan anjuran
jabatan, bahagian atau agensi luar di dalam
dan di luar negara
• Aktiviti latihan yang dijalankan selama 6 jam
secara berterusan dikira sebagai satu hari
mengikuti latihan
4
Kategori 1: Latihan
Kursus
Klinik
Kaunseling
Lawatan
Rasmi
Konvensyen
Latihan
Kolokium
Bengkel
Forum
Simposium
5
Kategori 2: Sesi Pembelajaran
• Definisi: Sebarang aktiviti latihan atau
pembelajaran secara bersemuka yang
tempohnya kurang 6 jam, anjuran jabatan,
bahagian dan agensi luar
• Kehadiran 6 jam yang dikumpulkan melalui
beberapa jenis aktiviti “Sesi Pembelajaran”
dikira bersamaan dengan 1 hari mengikuti
latihan
• Jumlah hari yang boleh diambil kira terhad
kepada 5 hari (30 jam) sahaja setahun
6
Kategori 2: Sesi Pembelajaran
Seminar
Sesi Perkongsian
Ilmu
Program Sambutan yang
Mengandungi
Ucapan/Ceramah/Forum
Motivasi
Sesi Pembelajaran
Peringkat PTJ
Sesi Kaunseling
Taklimat
Perhimpunan
Bulanan
Pertemuan Mentor
dan Mentee
Program Executive
Talk
Program Penerapan
Nilai Murni
Menyampaikan
Ceramah/Kursus
Sesi Perbincangan/Perkongsian Idea
Pengurusan Tertinggi/Pembentangan Kertas
Kerja di Seminar, Konvensyen dll
7
Kategori 3: Pembelajaran Kendiri
• Definisi: Kaedah pembelajaran yang
berkonsepkan belajar atas daya usaha sendiri
• Pembelajaran melibatkan secara bersemuka atau
tidak bersemuka
• Bahan bacaan perlu dibentangkan di peringkat
Jabatan/Bahagian/Cawangan/Seksyen
• Sekurang-kurangnya seorang Ketua PTJ/Ketua
Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Pentadbiran
perlu hadir
• Terhad kepada 3 hari setahun (3 pembentangan)
8
Kategori 3: Pembelajaran Kendiri
Pembacaan
buku ilmiah
(fizikal atau ebook)
Pembacaan
jurnal ilmiah/
laporan/kajian
dll (fizikal atau
maya)
9
Contoh Pengiraan Latihan
(Pegawai Veterinar)
Bil Kategori
1 Latihan
Aktiviti
Konferensi
Persatuan Veterinar
Malaysia
2 Latihan
Bengkel Semakan
Manual Klinikal
3 Sesi
Majlis Perjumpaan
Pembelajaran Fakulti
4 Sesi
Majlis Perjumpaan
Pembelajaran Jabatan
Bil. Hari/Jam
2 hari
2 hari
2 jam x 2
kali/tahun
2 jam x 2
kali/tahun
10
Contoh Pengiraan Latihan
(Pegawai Veterinar)
Bil Kategori
5 Sesi
Pembelajaran
6 Sesi
Pembelajaran
7 Sesi
Pembelajaran
8 Sesi
Pembelajaran
Aktiviti
Majlis Sambutan
Hari Raya Fakulti
Ceramah Hari
Inovasi Fakulti
Seminar Luar
Negara
Syarahan Inaugural
Bil. Hari/Jam
2 jam
2 jam
2 jam
2 jam
11
Contoh Pengiraan Latihan
(Pegawai Veterinar)
Bil Kategori
Aktiviti
9 Sesi
Sesi Demo
Pembelajaran Penggunaan Mesin
X-Ray
10 Sesi
Taklimat PTK
Pembelajaran
11 Sesi
Sesi lawatan ke Unit
Pembelajaran Radiologi Hospital
Kajang
Bil. Hari/Jam
2 jam
1 jam
3 jam
12
Contoh Pengiraan Latihan
(Pegawai Veterinar)
Bil Kategori
Aktiviti
12 Sesi
Menyampaikan
Pembelajaran ceramah pelupusan
sisa klinikal kepada
staf baharu
10 Pembelajaran Pembentangan
Kendiri
buku ‘Veterinary
Treatment of
Working Equines’
JUMLAH HARI/JAM
Bil. Hari/Jam
2 jam
1 hari
11 HARI
13
Perancangan dan Strategi
Pelaksanaan Latihan Staf UPM 2011
14
Tanggungjawab Staf
Perancangan & Pelaksanaan
• Merancang latihan yang akan dihadiri bagi
memenuhi sasaran 7 hari latihan
• Berusaha merealisasikan sasaran dengan
mengenalpati latihan yang sesuai dan mengambil
peluang latihan yang disediakan oleh PTJ dan
Universiti
• Memaklumkan kepada Timbalan Penyelaras Latihan
PTJ tentang latihan yang dihadiri bagi memastikan
latihan tersebut direkod dengan tepat
15
Peranan Timbalan Penyelaras Latihan
PTJ
Kesedaran & Kefahaman
• Meningkatkan kesedaran staf tentang
kepentingan memenuhi sasaran 7 hari latihan
• Memastikan staf faham tentang kategori latihan
dan kaedah pengiraan jam/hari latihan
Perancangan & Pelaksanaan Latihan
• Mengadakan latihan dalaman yang sesuai
dengan keperluan staf PTJ
• Mengadakan lebih banyak aktiviti yang boleh
dikategorikan sebagai latihan
16
Peranan Timbalan Penyelaras Latihan
PTJ
Pemantauan & Tindakan Pencegahan/Pembetulan
• Memantau status latihan 7 hari staf secara
berkala
• Mengambil tindakan terhadap staf yang
berpotensi tidak mencapai sasaran 7 hari latihan
dan tidak mencapai sasaran
17