Tyrimo rezultatų pristatymas

Download Report

Transcript Tyrimo rezultatų pristatymas

Ugdymo karjerai programos
tikslas sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save
ir kuo įvairesnes profesijas,
kad sėkmingi sprendimai lydėtų
tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.
Siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų
(profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame
mokyme.
Ugdymo karjerai specialistų
darbo grupė gimnazijoje:
•
•
•
•
•
•
Dir. pavaduotoja L. Vaičiulytė;
IC vadovė L. Šuklienė;
Soc. pedagogė L. Jankauskaitė;
Psichologė J. Gerbenienė;
Mokytoja A. Grincevičienė;
Mokytoja R. Gabšytė.
Karjeros paslaugų poreikio tyrimo mokykloje
esmė – sužinoti, koks yra pradinis mokyklų
ugdymo karjerai lygis, kokie yra mokinių, jų
tėvų, mokytojų karjeros paslaugų poreikiai ir
nuostatos į karjeros mokymus.
Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai ruošti
mokymo programas bei vertinti ugdymo
karjerai mokymų efektyvumą.
Sužinojus bendrą situaciją, mokyklos,
vadovaujantys Ugdymo karjerai modeliu 32.2.
paragrafu, nustato prioritetines karjeros
kompetencijų ugdymosi kryptis, siektinus
rezultatus bei įgyvendinimo būdus.
Tyrimo tikslas
Ištirti ugdymo įstaigos bendruomenės narių poreikį,
nuostatas bei pradinį informacijos lygį Ugdymo
Karjerai srityje Ugdymo Karjerai Sistemos
sukūrimui, palaikymui ir tobulinimui.
Uždaviniai
 Nustatyti mokinių karjeros paslaugų esamą situaciją
ugdymo įstaigoje.
 Nustatyti mokinių karjeros paslaugų poreikį
ugdymo įstaigoje.
Tikslinė grupė
 Apklausoje dalyvavo 255 I – IV gimnazijos
klasių mokiniai.
Metodika
Tyrimo duomenys renkami naudojant apklausos
raštu metodą. Duomenų rinkimo įrankis – anketa.
Klausimai pateikiami elektronine forma per
apklausų organizavimo elektroninį puslapį arba
naudojama popierinė anketos versija.
Tyrimo organizavimas
Karjeros koordinatoriai mokyklose gauna:
 Nuorodą į anketą (arba gali naudotis popierine jos
versija);
 Visą informaciją ir instrukcijas tyrimo organizavimui;
 Tyrimo grupės bei karjeros konsultantų kontaktus ir
reikalingą pagalbą.
Duomenų apdorojimas
 Gauti duomenys suvedami į santykinių dažnių lenteles, kur
pateikiamas respondentų atsakymų pasiskirstymas procentais.
Procentai skaičiuojami nuo visų dalyvavusių tyrime respondentų
skaičiaus. Neatsakiusiųjų į atskirą klausimą procentas lentelėse
nepateikiamas, todėl procentų suma eilutėje gali būti nelygi 100
proc.
 Analizuojant duomenis porinių santykinių dažnių lentelių
pagalba, galime palyginti, pvz.: kaip skiriasi respondentų požiūris
į Ugdymą karjerai skirtinguose regionuose arba skirtingų tipų
mokyklose (gimnazijose, progimnazijose ar kitose įstaigose).
Ar žinai, kokia veikla užsiimsi suaugęs(-usi)?
Tvirtai
žinau
7%
Daugmaž
žinau
35%
Kol kas
nežinau
27%
Renkuosi iš
kelių
skirtingų
variantų
31%
Karjera yra:
Dvasinis
tobulėjimas
14%
Sveikata
4%
Draugai
7%
Šeima
10%
Darbas
65%
Ką planuoji veikti baigęs(-usi) mokyklą?
Važiuosiu į užsienį
studijuoti
6%
Važiuosiu į užsienį
dirbti
6%
Nesu
apsisprendęs(-usi)
11%
Savanoriausiu
1%
Dirbsiu
3%
Mokysiuos
73%
Kur planuoji mokytis?
Stosiu į
profesinę
mokyklą
8%
Stosiu į
aukštąją
mokyklą
92%
Ar žinai, kokie mokomieji dalykai, gebėjimai
reikalingi Tavo ateities studijoms?
Nesu tikras
34%
Ne
4%
Taip
62%
Su kokiais sunkumais susiduri
planuodamas savo ateitį?
Turiu daug pasirinkimų, bet negaliu išsirinkti
geriausio
45,10%
Per mažai pažįstu save (dar gerai nežinau, ko noriu,
ką galiu, kas man svarbu)
Nesutampa mano ir Tėvų požiūris į būsimą karjerą
Neturiu rimtų sunkumų
35,70%
12,20%
21,20%
Sunku planuoti savo ateitį
62,40%
Nežinau, kur galėčiau save realizuoti
Man mokykla nepadeda apsispręsti
40,80%
16,50%
Kas daro didžiausią įtaką Tavo
ateities planams?
Šeimos tradicijos
0,80%
Mokymosi rezultatai
50,20%
Draugai
4,30%
Mokykla
4,70%
Šeima
Apsisprendžiu pats
24,30%
56,10%
Kas padėtų Tau sėkmingiau plėtoti savo
karjerą – kelti ir siekti karjeros tikslų?
Patikimos ir tikslios informacijos suradimas apie karjeros (darbo, mokymosi, profesijos,
savanorystės) galimybes
32,90%
30,60%
Daugiau informacijos apie karjeros (darbo, mokymosi, profesijos, savanorystės) galimybes
Geresni sprendimų priėmimo įgūdžiai (mokėjimas greitai ir teisingai apsispręsti)
24,30%
32,90%
Mažesnis jaudulys dėl galimų pasekmių netinkamai pasirinkus karjerą
27,10%
Gebėjimas derinti savo mokymąsi ir laisvalaikį
Gebėjimas kurti svarbius mano karjerai asmeninius ryšius
18,00%
39,60%
Supratimas, kokie darbai bus paklausūs ateityje
Savo asmenybės savybių žinojimas
17,60%
31,40%
Supratimas, kas man gyvenime yra svarbu
Galimybė pačiam priimti sprendimus
Gebėjimas efektyviai pristatyti save
17,60%
23,50%
36,50%
Savo gabumų ir stipriųjų pusių žinojimas
Gebėjimas planuoti savo veiklą
Gebėjimas efektyviau mokytis
Didesnis pasitikėjimas savimi
Aiškesnis žinojimas, ko noriu
24,30%
45,10%
37,60%
60,80%
Kaip vertini savo gebėjimus ir žinias šiose
srityse?
Labai siplnai
Silpnai
Gebėjimas įgyvendinti savo
ateities/karjeros planus
Gebėjimas planuoti savo
ateities planus/karjerą
Darbų ir veiklų įvairovė bei
ypatumai, jų pažinimas
Tolimesnio mokymosi
galimybės, jų pažinimas
Gerai
Labai gerai
11,00%
50,60%
34,90%
3,50%
11,00%
36,10%
4,70%
7,50%
51,40%
36,50%
4,70%
5,60%
35,30%
3,50%
23,10%
Savęs pažinimas
1,60%
48,20%
12,20%
55,70%
63,10%
Įvardink, kokioms ugdymo karjerai veikloms
mokykloje Tu teiktum pirmenybę:
Karjeros renginiai (pvz.: susitikimas su aukštųjų/profesinių
mokyklų atstovais; žymiais žmonėmis
51,00%
60,80%
Savęs išbandymas praktinėje veikloje
37,30%
Pasirenkamos karjeros pamokos
51,40%
Konsultacijos su karjeros specialistais
45,10%
Karjeros informacijos suteikimas
Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai
19,20%
Karjeros paskaitos/seminarai
Privalomos karjeros pamokos (kaip ir kitos pamokos)
39,20%
21,60%
Ekskursijos į organizacijas
Kad mokytojai supažindintų su savo dalyko pritaikymu
gyvenime
Karjeros plano sudarymas
Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros
atostogų metu
Karjeros dienos
44,30%
29,40%
35,30%
31,80%
33,70%
Ugdymo karjerai veiklos, kurios mokykloje
vyksta, kurios - ne:
Vyksta
Nevyksta
Nežinau, ar vyksta
Karjeros plano sudarymas
Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu
16,50%
39,20%
48,20%
12,50%
Ekskursijos į organizacijas
25,50%
Savęs išbandymas praktinėje veikloje
37,60%
36,90%
31,40%
49,00%
19,20%
21,60%
15,30%
eros renginiai (pvz.: susitikimas su aukštųjų/profesinių mokyklų atstovais;
žymiais žmonėmis)
Mokytojai supažindina su savo dalyko pritaikymu gyvenime
62,90%
36,90%
38,40%
24,70%
Konsultacijos su karjeros specialistais
34,10%
17,60%
47,50%
40,00%
25,50%
34,50%
39,20%
29,40%
31,00%
Karjeros dienos
Karjeros paskaitos/seminarai
Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai
22,00%
Pasirenkamos karjeros pamokos
Privalomos karjeros pamokos
46,70%
36,90%
31,80%
40,80%
38,40%
20,80%
30,20%
8,60%
46,30%
61,20%
Ugdymo karjerai veiklos, kiek jos yra
arba būtų naudingos:
Visai nenaudinga
Beveik nenaudinga
Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu
Karjeros renginiai (susitikimai su aukštųjų/profesinių m-klų atstovais; žymiais
žmonėmis)
Truputį naudinga
Ekskursijos į organizacijas
9,40%
5,90%
3,90% 9,40%
Karjeros dienos
8,60%
5,10%
Karjeros paskaitos/seminarai
3,90% 9,40%
Pasirenkamos karjeros pamokos
Privalomos karjeros pamokos
50,60%
34,10%
64,30%
38,00%
42,70%
13,70%
Konsultacijos su karjeros specialistais
Karjeros būreliai, klubai, diskusijų forumai
43,10%
40,80%
24,70%
5,50%
5,50%
4,70%
62,70%
24,30%
7,50%
5,50%
5,10% 10,60%
Mokytojai supažindina su savo dalyko pritaikymu gyvenime
54,90%
37,30%
10,20%
6,70%
Karjeros plano sudarymas
Savęs išbandymas praktinėje veikloje
Labai naudinga
3,70%
5,50%
4,70% 9,80%
11,00%
8,60%
65,50%
21,20%
37,60%
48,60%
54,10%
32,50%
32,20%
37,60%
31,80%
48,20%
47,80%
48,60%
Įvertink, kiek Tau padeda ši mokykloje
gaunama karjeros pagalba:
Ar pamokos Tau padeda geriau pažinti ir suprasti save?
Ar popamokinė veikla Tau padeda geriau pažinti ir suprasti save?
Ar pamokos Tau padeda geriau suprasti darbo pasaulį, įvairias profesijas?
Ar popamokinė veikla Tau padeda geriau suprasti darbo pasaulį, profesijas?
Visai nepadeda
8,60%
8,60%
7,80%
5,50%
25,50%
Beveik nepadeda
29,00%
18,80%
16,90%
31,40%
Truputį padeda
Labai padeda
31,40%
15,70%
16,10%
21,20%
19,60%
41,20%
52,50%
Ar savo mokykloje lankai kokias nors pamokas, daugkartinius
ar kitus užsiėmimus, kurie skirti Tavo karjeros kompetencijų
(žinių, gebėjimų, nuostatų) ugdymui: savęs pažinimo,
mokymosi ir darbo pasaulio pažinimo, karjeros planavimo ir
įgyvendinimo?
Ne
Аnksčiau lankiau
Dabar lankau
68,60%
16,10%
14,10%
Ar savo mokykloje turi galimybę išsamiai
pasikonsultuoti su specialistais Tau rūpimais
mokymosi, profesijos, tarpusavio santykių ir kt.
klausimais?
Nežinau
Ne
Taip
23,90%
18,40%
57,60%
Ar per praėjusius mokslo metus esi savo
mokykloje konsultavęsis su karjeros specialistais?
Ne
Taip
69,80%
30,20%
Jeigu esi konsultavęsis, kiek ši
konsultacija(os) Tau padėjo?
Visai nepadėjo
Beveik nepadėjo
0,80%
4,30%
Truputį padėjo
Labai padėjo
21,20%
3,90%
Ar bendrauji, pasitari su mokytojais Tau
rūpimais mokymosi, profesijos
pasirinkimo klausimais?
Niekada
Retai
29,40%
20,80%
Kartais
Dažnai
43,50%
16,00%
Pradinio lygio žinojimas leidžia tinkamai ruošti mokymo
programas bei vertinti ugdymo karjerai mokymų
efektyvumą. Naudodamiesi surinkta informacija
konkrečioje mokymo įstaigoje, Karjeros specialistai
(koordinatoriai ir konsultantai):
• planuoja Ugdymo karjerai veiklas ugdymo įstaigose;
• ruošia ugdymo turinį (mokymo programas);
• remdamiesi gautais rezultatais ir atsižvelgdami į
ugdytinių poreikius, kuria ir diegia Ugdymo karjerai
sistemą.