Intraperitoneal cytostatikabehandling vid ovarialcancer, 2012-11-19

Download Report

Transcript Intraperitoneal cytostatikabehandling vid ovarialcancer, 2012-11-19

Intraperitoneal
cytostatikabehandling vid
ovarialcancer
Martin Söderberg
Onkologiska kliniken
Växjö
Ovarialcancer
• Drabbar cirka 750 kvinnor i Sverige varje år.
• Behandlingen i första hand allt mer avancerad
kirurgi följt av cytostatikabehandling – oftat i
form av paclitaxel-karboplatin var 3:e vecka.
• Sprider sig till i första hand bukhålan.
• I senare stadier tillkomst ascites, pleuravätska
följt av annan visceral spridning
Ovarialcancer
• Administration av intraperitoneal kemoterapi
intressant mot just denna bakgrund att
sjukdomen sprider sig till bukhålan.
• Förväntas gynna ffa kvinnor med avancerad
ovarialcancer med liten kvarvarande
resttumör efter kirurgi.
Behandlingsresultat
• Cochrane har gjort en metaanalys av nio
studier(n=2119).
• Minskar risken för död HR=0.81(CI 0,72-0,90)
• Förlänger PFS HR=0,78 (CI 0,70-0,86)
• GOG 172, stadium III med liten resttumör<10mm,
Pacli i.v. d1 Cisplatin/pacli intraper dag2 och d8 vs
kontrollarm cis-pacli.
• PFS 24 vs 18 mån.
• OS 66 vs 50
• Enbart 42% fullföljde planerade 6 kurer
Toxicitet
•
•
•
•
•
•
•
•
Hög grad av grad III-IV biverkningar
Feber
Fatique
Gastrointestinala biverkningar
Infektioner
Metabola effekter
Smärta
Kateterrelaterade problem
Kontakt med Maria Bjurberg
sektionschef gyn. Onk. SOK
• Använder ej ip cytostatika beh primärt. GOG
studien har annan kontrollarm än standardbeh. i
Sverige. Görs utanför studier enbart på enstaka
center i USA.
• Palliativ behandling med snabbt recidiverande
och stora mängder ascites. Cisplatin alt.
Mitoxantron kan torka ut ascites temporärt föt
några veckor-månader.
• God symptomlindring och erfarenhet finns för
detta här i Växjö
Nyare behandlingmetoder
• Monoklonal antikropp mot VEGF –
bevacizumab(Avastin). ICON 7 studien skillnad på
7,8 mån till fördel Avastin-armen(36,6 vs 28,8 m)
Finala data för OS kommer 2013.
• PARP-inhibitorer tillhör gruppen TKI – förhindrar
att cellen reparerar enkelsträngsbrott som
cytostatikan åstadkommer. Olaparib och Iniparibdata omogna och inte så bra som man initialt
hoppades.
Sammanfattning
• Intraperitonela cytostatikabehandling såsom
primärbehandling ej aktuellt i Växjö.
• Som palliation vid ascites –OK!