Zlatá páva

download report

Transcript Zlatá páva

ZLATÁ PÁVA
/Rozprávka/
http://www.youtube.com/watch?v=wTdVXKcPtHc
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/531/Dobsinsky_Prosto
narodne-slovenske-povesti-Druhy-zvazok/18
Mgr. Janka Koreňová
OBSAH
•Úvod
•Oriešky
•Delenie rozprávok
•Otázky
• Rozprávky
•Popletené písmená
•Druhy rozprávok
•Výklad FR
•Fantastická rozprávka
•Janko Hraško
•Otázky
•List 5.A
•Učebné zdroje
Oriešky
Delenie rozprávok z rôznych
hľadísk
Podľa autorstva – ľudové
- umelé
Podľa obsahu – fantastické
- realistické
- zvieracie
Podľa formy – básnické
- prozaické
- dramatické
Podľa spôsobu a spracovania témy – klasické
- moderné
,,Čo
fantastické, neskutočné sa deje v
rozprávkach?“
,,Pripadajú vám postavy na druhom obrázku
ako neskutočné?
Kto
bude
vystupovať
v
realistických
rozprávkach?“
,,Od akého slová je odvodený prívlastok
zvieracie?
Podľa názvu,
ale aj obrázka vieme, že hlavnými hrdinami v
zvieracích rozprávkach budú ..... „
ĽUDOVÉ
ROZPRÁVKY
AUTORSKÉ (UMELÉ)
Zberatelia slovenských ľudových rozprávok
ÁJN
BŽEOAN
KLÁLOR
NMCÁVĚO
JÁN KOLLÁR
BOŽENA NĚMCOVÁ
PVAOL
DOBÝŠINKS
PAVOL DOBŠINSKÝ
FANTASTICKÉ
REALISTICKÉ
DRUHY
ROZPRÁVOK
ZVIERACIE
FANTASTICKÉ ROZPRÁVKY
-sú najčastejšie a najtypickejšie.
-Vyznačujú sa fantastickosťou, ktorá sa občas spája aj s
prvkami hrôzostrašnosti.
-Vystupujú v nich popri ľudských aj nadprirodzené bytosti
(drak, ježibaba a pod.), čarodejné predmety (čarovný prútik,
zázračný prsteň), zvieratá (tátoš), pomocou ktorých hrdinovia
prekonávajú prekážky a uskutočňujú fantastické činy.
-Príbehy sa zakladajú na boji dobra a zla, pričom dobro
víťazí nad zlom.
Viac tu: http://edu-antolova1.webnode.sk/news/literaturafantasticka-rozpravka/
FANTASTICKÁ ROZPRÁVKA
Nadprirodzené,
neskutočné
postavy.
Čarovné
predmety.
Čarodejné
deje.
Magické
čísla.
Pomocou učebnice odpovedzte na otázky.
Svoje tvrdenia doložte vetami z textu!
ÁNO
Patrí Zlatá páva do epického útvaru
,,rozprávka“? Prečítaj úvodnú a záverečnú formulku! Ako sa príbeh končí?
Vystupujú v rozprávke Zlatá
páva neskutočné postavy?
Vymenuj ich!
NIE
ÁNO
Vyskytujú sa v rozprávke Zlatá
páva čarovné predmety? Nájdi
ich v texte a vymenuj!
Máme v rozprávke magické číslo?
Nájdi vety, v ktorých sa nachádza!
NIE
Milý Janko Hraško,
dňa 14. októbra 2014
rozprávka Zlatá páva je fantastická, pretože v nej
vystupujú neskutočné postavy (Zlatá páva), dejú sa
čarodejné deje (kráľoviči zomrú a ožijú),účinkujú v nej
čarovné predmety (hovoriace oriešky, zázračná bylina) a je
v nej použité magické číslo 3 (traja kráľoviči, tri oriešky).
Srdečne Vás pozdravujeme do sveta rozprávok.
Vaša 5. A
,,Z akých rozprávok sú uvedené postavy na
obrázkoch?“
,,Čo okrem názvu rozprávky máme napísané na
predných stranách kníh?“
,,Vieme, kto napísal rozprávku Zlatá páva?“
,,Nájdite mi v učebnici rozprávku, pri ktorej je
uvedený autor!“
,,Ako je možné, že pri niektorých rozprávkach je
uvedený autor a pri iných nie?“
,,Z akého slová je odvodené prídavné meno
,,ľudové“?
ĎAKUJEM
ZA
POZORNOSŤ
•Učebné zdroje:
•Jarmila Krajčovičová – Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ
•Pavol Dobšinský – Prostonárodné slovenské povesti
•www.zborovna.sk
•www.google.sk