bab 7 perbandingan pengurusan sektor awam dan sektor swasta

Download Report

Transcript bab 7 perbandingan pengurusan sektor awam dan sektor swasta

BAB 7
PERBANDINGAN PENGURUSAN SEKTOR
AWAM
DAN
SEKTOR SWASTA
OBJEKTIF BAB
Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:
• Mendefinisikan pentadbiran awam.
• Membezakan antara pengurusan dan pentadbiran.
• Membezakan antara pengurusan awam dan
pengurusan sektor swasta.
• Menjelaskan skop pengurusan awam.
• Menerangkan elemen-elemen penting dalam
pengurusan awam.
PENGENALAN
• Organisasi sektor awam kerap dikaitkan
dengan pertubuhan-pertubuhan, badan-badan
dan jabatan-jabatan milik kerajaan pusat atau
negeri
• Bagi sektor swasta pula, jawapan yang kerap
diberikan oleh masyarakat ialah organisasiorganisasi milik persendirian yang mengenakan
bayaran untuk mendapatkan perkhidmatan
atau barangan mereka
• Peranan organisasi sektor awam dan swasta
dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah
negara adalah sama penting
DEFINISI PENTADBIRAN SEKTOR AWAM
• Gordon (1986:7): pentadbiran awam boleh
didefinisikan sebagai keseluruhan proses,
organisasi dan individu (kemudiannya
bertindak atas jawatan dan peranan masingmasing) yang melaksanakan undang-undang
dan perintah yang diisukan oleh badan
perundangan,eksekutif, dan kehakiman
• Fungsi ketiga-tiga badan tersebut dipisahkan
mengikut Doktrin Pengasingan Kuasa
• Basu (1988:1): pentadbiran awam ialah apaapa bentuk pentadbiran demi memenuhi
kepentingan awam.
DEFINISI PENGURUSAN SEKTOR SWASTA
• Definisi umum tentang pengurusan ialah
satu proses dan tindakan merancang,
mengorganisasi, mengarah, dan mengawal
segala sumber organisasi.
• Pengurusan sektor swasta ialah satu proses
menjalankan fungsi-fungsi pengurusan
mengikut cara atau pilihan masing-masing
• Sesebuah organisasi terdapat dua pihak
utama iaitu pemilik atau tuan punya
organisasi dan satu pihak lagi ialah pekerja.
Title
• Lock (1998:12): Dalam melaksanakan tugas
pengurusan organisasi, pemilik menggunakan
khidmat pekerja (orang lain) untuk membantu.
• Pengurusan juga adalah satu aktiviti yang
bersifat universal tetapi pendekatannya tidak
boleh sama dalam semua situasi
• Gatewood et al. (1995:4): pengurusan sebagai
satu set aktiviti yang dibentuk untuk mencapai
objektif-objektif organisasi dengan
menggunakan sumber-sumber secara cekap
dan berkesan dalam persekitaran yang sentiasa
berubah
PERSAMAAN PENGURUSAN SEKTOR AWAM
DAN SWASTA
PERBEZAAN PENGURUSAN SEKTOR AWAM
DAN SWASTA
Title
BAB 8
HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN
OBJEKTIF BAB
Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:
• Mendefinisikan konsep hubungan antara kerajaan.
• Mengenal pasti jenis-jenis negara.
• Menghuraikan sejarah pembentukan negara.
• Menerangkan tentang skop dan bentuk hubungan
antara kerajaan di Malaysia.
• Membincangkan hubungan antara kerajaan pusat
dan kerajaan tempatan.
PENGENALAN
• Konsep hubungan antara kerajaan
membincangkan mengenai
perhubungan antara tahap-tahap
pentadbiran dalam se sebuah negara
• Menurut O’toole, Jr. (1993:2)
hubungan antara kerajaan melibatkan
hubungan yang komprehensif dalam
semua bidang antara tahap-tahap
kerajaan berkenaan
JENIS-JENIS SISTEM
PENTADBIRAN NEGARA
1. Negara Persekutuan
• Negara persekutuan adalah satu bentuk negara
yang mempunyai dua tahap kerajaan yang utama,
iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri di bawah
naungan.
– Hubungan langsung dengan kerajaan pusat
– Hubungan dengan kerajaan pusat melalui kerajaan
negeri
– Hubungan langsung dengan kerajaan-kerajaan negeri
Title
2. Negara Kesatuan
• Negara kesatuan adalah satu bentuk negara yang
mempunyai sistem pentadbiran kerajaan pusat
dan pentadbiran kerajaan tempatan di bawahnya.
• Kuasa membuat keputusan terletak se penuhnya
kepada kerajaan pusat.
• Fungsi kerajaan tempatan hanyalah untuk
melaksanakan apa yang diputuskan oleh kerajaan
pusat.
• Kerajaan tempatan lebih merupakan cawangan
kepada kerajaan pusat di peringkat tempatan.
Title
3. Negara Konfederasi
• Negara konfederasi adalah satu bentuk negara
yang mempunyai dua tahap kerajaan, iaitu
kerajaan pusat dan kerajaan wilayah naungannya.
• Kerajaan bawahan biasanya lebih kuat daripada
kerajaan pusat kerana kerajaan wilayah
mempunyai autonomi yang sangat luas dalam
membuat keputusan tertentu.
• Fungsi kerajaan pusat lebih merupakan sebagai
penyelaras kepada kerajaan-kerajaan bawahan.
Title
• Rakyat bagi negara jenis konfederasi
mempunyai hubungan langsung yang sangat
luas dengan kerajaan-kerajaan wilayah.
• Kerajaan pusat lebih berperanan dalam aspek
hubungan dengan negara lain di peringkat
antarabangsa.
Title
4. Negara Jamhiriyah
• Maklumat mengenai negara berbentuk
Jamhiriyah sangat terhad.
• Ini kerana bentuknya yang begitu eksklusif dan
tersisih dari amalan lain-lain negara di dunia.
• Mengamalkan pentadbiran berpusat.
• Segala keputusan dibuat oleh pemimpin negara
melalui satu jawatankuasa pusat (dikenali Majlis
Syura).
SEJARAH PEMBENTUKAN PENTADBIRAN
MALAYSIA
1. Pentadbiran Negeri-Negeri Selat
• Sistem pentadbiran Negeri-negeri Selat adalah
satu bentuk pentadbiran negara konfederasi
kerana mempunyai struktur pentadbiran
kerajaan wilayah yang kuat walaupun berada
di bawah satu pentadbiran pusat.
Title
2. Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu
• Memperkenalkan sistem pentadbiran negara
persekutuan di Tanah Melayu.
• Inggeris memperkenalkan sistem pentadbiran
kerajaan pusat dengan negeri-negeri bawahan
yang mempunyai autonomi tertentu untuk
membuat keputusan.
Title
3. Pentadbiran Malayan Union
• Terdapat sebilangan negeri yang tidak berada
di bawah pentadbiran langsung British.
• Negeri-negeri tersebut dikenali sebagai
Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu.
• Matlamat British iaitu menukar status negerinegeri Tanah Melayu daripada wilayah
naungan kepada Tanah Jajahan
Title
4. Pentadbiran Persekutuan 1948
• Inggeris seterusnya telah mengambil langkah
menggubal perlembagaan sebuah negara
persekutuan bagi Tanah Melayu.
• Perlembagaan ini digubal melalui satu
jawatankuasa yang terdiri daripada wakil kerajaan
British, Raja-Raja Melayu dan Pertubuhan
Kebangsaan Melayu Bersekutu (UMNO) yang
mewakili majoriti orang Melayu.
• Akhirnya negara Persekutuan Tanah Melayu
berjaya di tubuhkan pada tahun 1948.
Title
5. Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu
Merdeka 1957
• Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948
telah meletak asas ke arah pentadbiran
berkerajaan sendiri bagi Tanah Melayu.
• Mengadakan pilihan raya untuk membentuk
pentadbiran kerajaan tempatan dan
seterusnya kerajaan Persekutuan melalui
pilihan sendiri oleh rakyat.
Title
6. Pembentukan Malaysia 1963
• Sistem pentadbiran corak persekutuan telah berjaya
membawa penyatuan kepada negeri-negeri dalam Tanah
Melayu.
• Singapura, Sabah dan Sarawak membentuk persekutuan
yang dikenali sebagai Malaysia pada tahun 1963.
• Memberi peluang kepada negeri-negeri untuk membuat
keputusan dalam hal-hal tertentu walaupun terletak di
bawah satu pentadbiran pusat.
• Kerajaan pusat pula mempunyai kuasa ke atas perkaraperkara yang berkaitan dengan kepentingan keseluruhan
negeri anggota.
SKOP HUBUNGAN ANTARA KERAJAAN DI
MALAYSIA
1. Hubungan Kewangan
a) Peruntukan kewangan
• Segala hasil dan perbelanjaan utama
persekutuan dibuat melalui kerajaan pusat.
• Setiap tahun kerajaan negeri dan kerajaan
tempatan menerima hasil utama daripada
peruntukan belanjawan negara.
Title
b) Pengauditan
• Perlembagaan juga menetapkan supaya
dilantik seorang Ketua Audit Negara yang
bertanggungjawab mengaudit akaun Kerajaan
Persekutuan.
• Semua akaun kerajaan pusat dan negeri
hendaklah diaudit dan dilaporkan kepada
Ketua Audit Negara.
Title
c) Kawalan
• Kerajaan pusat juga mempunyai kawalan ke atas kerajaan
tempatan dariaspek kewangan.
• Parlimen (Legislatif) mempunyai tanggungjawab membuat
undang-undang termasuk perundangan berkaitan
kewangan.
• Eksekutif – Badan eksekutif yang diketuai oleh Perdana
Menteri merupakan badan pemerintah (kerajaan) bagi
• Persekutuan.
• Kerajaan pusat boleh mengenakan kawalan kewangan ke
atas negeri-negeri dalam Persekutuan melalui perintah
eksekutif yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
Title
2. Hubungan Pentadbiran
a) Kedudukan insitusi-institusi negara
• Secara hierarki,kerajaan bawahan berada di bawah struktur
kerajaan pusat.
• Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang
tertinggi negara
• Kedudukan Parlimen sebagai pembuat undang-undang
Persekutuan.
• YDPA merupakan kepala utama Persekutuan.
• Terdapat perjawatan-perjawatan Persekutuan yang
mempunyai kuasa lebih tinggi daripada
perjawatanperjawatan peringkat kerajaan bawahan.
Title
b) Kedudukan agensi-agensi kerajaan
• Kerajaan pusat juga mempunyai hubungan
dengan kerajaan bawahan melalui agensi-agensi
yang ditubuhkan untuk melaksanakan dasardasar kerajaan.
• Terdapat lima bentuk agensi yang
menghubungkan kerajaan pusat dengan kerajaan
bawahan, khususnya kerajaan negeri, iaitu MajlisMajlis Negara, Kementerian Persekutuan, Jabatan
Persekutuan, dan Perbadanan Awam.
Title
3. Hubungan Fungsi
• Kerajaan pusat juga mempunyai hubungan
dengan kerajaan bawahan berdasarkan fungsi.
i. Senarai I – Senarai Persekutuan
ii. Senarai II – Senarai Negeri
iii. Senarai III – Senarai Bersama
HUBUNGAN
KERAJAAN PUSAT DAN KERAJAAN TEMPATAN
• Kerajaan tempatan (Laporan Athi Nahappan
1970) adalah sebuah kerajaan yang
bertanggungjawab terhadap hal ehwal
tempatan, bertaraf lebih rendah daripada
kerajaan pusat dan kerajaan negeri,
tertakluk di bawah kerajaan tertinggi,
mempunyai kuasa autonomi terhad
daripada kerajaan tertinggi, ada ciri-ciri
perwakilan, berasingan daripada kerajaan
tempatan lain, dan berkeupayaan untuk
memberi kemudahan kepada penduduk se
sebuah kawasan (Saadon, 1993:3-4).
Title
a) Hubungan melalui kerajaan negeri
• Di bawah bidang kuasa kerajaan negeri.
• Kerajaan pusat mempunyai kawalan ke atas
kerajaan-kerajaan tempatan melalui Majlis
Negara bagi Kerajaan Tempatan.
• Majlis ini dipengerusikan oleh Menteri
Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan
ahli-ahlinya terdiri daripada wakil kerajaan
pusat dan negeri.
• Segala arahan dasar kepada kerajaan
tempatan akan disalurkan melalui kerajaan
negeri.
Title
b) Hubungan berdasarkan prosedur
dan peraturan kerajaan
• Kerajaan tempatan ditubuhkan
melalui enakmen Dewan
Perundangan Negeri.
• Ia merupakan sebuah badan
berkanun kerajaan di peringkat
negeri.
BAB 9
PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN
PERKHIDMATAN AWAM
OBJEKTIF BAB
Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:
• Menerangkan tentang dasar-dasar pembaharuan struktur
Pentadbiran Awam.
• Membincangkan nilai-nilai cemerlang yang perlu ada pada
kakitangan awam.
• Menjelaskan tentang program-program yang dijalankan
untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan Awam.
• Membincangkan program-program pembangunan sumber
manusia di sektor awam.
• Mengenal pasti program-program yang diwujudkan untuk
meningkatkan akauntabiliti dan displin kakitangan awam.
PENGENALAN
• Hasrat kerajaan untuk menjadi negara maju
menjelang tahun 2020 tidak akan kesampaian
sekiranya Perkhidmatan Awam masih lagi tidak
dapat memberikan perkhidmatan yang cekap,
berkesan dan berkualiti.
• Perkhidmatan Awam perlu merubah corak
perkhidmatan daripada hanya memfokuskan
kepada kawalan dan penguatkuasaan berbagai
undang-undang dan peraturan kepada
perkhidmatan yang lebih proaktif dan
responsif kepada kehendakkehendak dan
keperluan semasa (Ahmad Sarji, 1996:1).
PENGENALAN
• Perubahan-perubahan yang
dilaksanakan di dalam Perkhidmatan
Awam ini dibuat melalui perancangan
dan pelaksanaan strategik yang
diterajui oleh Panel Memajukan
Perkhidmatan Awam (PANEL) yang
diwujudkan pada 1 Mac 1986.
• PANEL bertindak sebagai sesebuah
kumpulan kerja atau "think-tank“
(Ahmad Sarji, 1996:2).
DASAR PEMBAHARUAN STRUKTUR PENTADBIRAN
AWAM
•
•
•
•
•
•
Dasar Persyarikatan Malaysia
Dasar Penswastaan
Pengecilan Saiz Perkhidmatan Awam
SSB
SSM
Terkini?
PROGRAM PEMBUDAYAAN KAKITANGAN AWAM
DENGAN NILAI-NILAI CEMERLANG
•
•
•
•
•
•
Etika Perkhidmatan Awam
Dasar Bersih, Cekap, dan Amanah
Dasar Pandang Ke Timur
Kempen Kepimpinan Melalui Teladan
Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam
Budaya Kerja Cemerlang
PROGRAM MENINGKATKAN KUALITI
PERKHIDMATAN AWAM
• Perkhidmatan Berorientasikan Pelanggan
• Peningkatan Sistem dan Prosedur Kerja
• Penggunaan Teknologi Maklumat
PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA
• Rujuk Bab 5
AKAUNTABILITI DAN DISIPLIN KAKITANGAN
AWAM
1) Akauntabiliti Pengurusan
Kewangan
• MBS, Sistem Perakaunan Mikro
(SPM) dan penggunaan Sistem
Perakaunan Berkomputer yang
Standard Untuk Badan-badan
Berkanun (SAGA).
AKAUNTABILITI DAN DISIPLIN KAKITANGAN
AWAM
2) Pengukuran Prestasi
• Sistem Baru Penilaian Prestasi
(SBPP) yang diperkenalkan di bawah
Sistem Saraan Baru (SSB)
• PTK
• SKT
AKAUNTABILITI DAN DISIPLIN KAKITANGAN
AWAM
3) Peraturan Tatatertib dan Disiplin
• Peraturan Tatatertib dan Disiplin
dikuatkuasakan melalui Perintahperintah Am Pegawai Awam Bab D
(Kelakuan dan Tatatertib) 1980.
AKAUNTABILITI DAN DISIPLIN KAKITANGAN
AWAM
1) Pengendalian Pengaduan Awam
• Maklum balas dan aduan orang awam tentang
kelemahan-kelemahan yang terdapat di
sesebuah agensi kerajaan dapat menentukan
tahap kualiti perkhidmatan yang diberikan dan
juga memastikan sama ada wujud akauntabiliti
di kalangan kakitangan awam.
• Aduan-aduan ini dijadikan panduan untuk
meningkatkan kualiti perkhidmatan dan tahap
disiplin penjawat awam.
• Setiap aduan dapat disiasat dengan adil dan
cekap serta diambil tindakan yang sewajarnya.
BAB 10
ISU-ISU SEMASA DALAM
PENTADBIRAN AWAM
OBJEKTIF BAB
Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:
• Menjelaskan peranan-peranan pentadbiran awam.
• Membincangkan isu-isu semasa dalam pentadbiran awam.
• Menghuraikan cabaran-cabaran yang bakal dihadapi oleh
pentadbiran awam menjelang alaf baru.
PENGENALAN
• Pentadbiran awam Malaysia pada hari ini boleh
dianggap antara yang terbaik di kalangan negaranegara membangun.
• Ini kerana pentadbiran awam negara telah melalui
proses yang panjang dalam pengukuhannya.
• Unsur-unsur penting dalam pentadbiran awam
seperti hierarki, pengkhususan dalam pekerjaan,
pengambilan, serta kenaikan pangkat berdasarkan
kebolehan adalah ciri-ciri yang wujud dalam sistem
pentadbiran Inggeris.
• Di samping itu, sistem federalisme yang digunakan
sekarang di dalam pentadbiran negara adalah
diperkenalkan oleh kerajaan British ketika
memerintah Tanah Melayu.
PERANAN PENTADBIRAN AWAM
• Pengurusan Mikroekonomi
– Merancang dan menentukan sasaran
pertumbuhan ekonomi
– Pengawasan terhadap pasaran terbuka akan
sentiasa dilakukan bagi memastikan pengguna
tempatan tidak menjadi mangsa kepada sistem
pasaran yang terlalu liberal
PERANAN PENTADBIRAN AWAM
• Kesejahteraan Sosial
– Tanggungjawab untuk menyediakan kemudahan
asas kepada masyarakat seperti jalan raya,
bekalan air, elektrik, sekolah, hospital,
mahkamah, keselamatan, dan kebersihan alam
sekitar
– Pertambahan penduduk akan menyebabkan
permintaan kepada perkhidmatan tersebut akan
meningkat
PERANAN PENTADBIRAN AWAM
• Perancangan Pembangunan
– Perancangan pembangunan bandar, luar bandar,
pemuliharaan alam sekitar termasuk hutan dan
hidupan liar, dan pemuliharaan warisan sejarah
– Kesan globalisasi
PERANAN PENTADBIRAN AWAM
• Perhubungan Antarabangsa
– Peranan negara dalam pentas dunia akan
semakin bertambah ekoran era liberalisasi
– Isu-isu keselamatan, perdagangan mata wang,
pelaburan, pencemaran, dan migrasi buruh
– Kerjasama antara kerajaan juga sering diberi
perhatian kerana sifat kebergantungan antara
satu negara dengan negara yang lain dalam
konteks ekonomi, politik mahupun sosial
(Muhammad Asri dan Ali, 1999)
PERANAN PENTADBIRAN AWAM
– Mekanisme lama yang terlalu bergantung kepada
prosedur yang ketat, pemusatan kuasa, red tape, tiada
ketelusan, korupsi, dan tiada inovasi perlu digantikan
dengan amalan-amalan baru yang lebih bersifat
“outward-looking”
– Perlu memperluaskan peranan, bukan setakat
pengurusan konvensional seperti membuat
belanjawan dan melaksanakan polisi-polisi kerajaan
sahaja, bahkan perlu meliputi pembangunan bidangbidang yang strategik seperti pengurusan krisis dan
keusahawanan (entrepreneurial)
ISU-ISU SEMASA: PENGENALAN
•
•
•
Konsep pengurusan awam ala Weber yang
menekankan birokrasi telah digantikan dengan corak
pengurusan yang lebih peka kepada kehendak
masyarakat.
Perubahan budaya kerja juga semakin ketara di mana
budaya keusahawanan (Osborne dan Gaeblar, 1992)
dan persaingan (Al Gore,1993) telah menjadi budaya
dominan dalam pentadbiran awam terutama di
negara-negara maju.
Penekanan terhadap pelanggan juga menjadi teras
utama dalam matlamat perkhidmatan awam seperti
mana yang berlaku di dalam sektor swasta.
ISU-ISU SEMASA: PENGENALAN
•
•
•
Trend terkini yang melanda perkhidmatan awam
di seluruh dunia ialah penekanan terhadap
teknologi maklumat
Koridor Raya Multimedia atau Multimedia Super
Corridor (MSC), Konsep kerajaan berelektronik,
sekolah bestari, dan satu tempat perhentian
(one-stop center) dll
Konsep masyarakat madani menekankan amalan
partisipasi demokrasi, di mana rakyat diberi
peranan dalam pembuatan keputusan kerajaan
ISU-ISU SEMASA: KONSEP PENGECILAN SAIZ
•
•
Ken dan Johnson (1994): merujuk kepada
pengurangan pekerja, kedua merujuk kepada strategi
perniagaan, dan ketiga merujuk kepada keberkesanan
dalam melaksanakan sistem perniagaan.
Dalam konteks pentadbiran awam, pengecilan saiz
bermaksud suatu proses yang cuba menentukan
jumlah pekerja yang tepat berdasarkan kemahiran,
kebolehan, dan tahap minimum pekerja yang
diperlukan dalam memberikan perkhidmatan yang
terbaik kepada pelanggan
ISU-ISU SEMASA: KONSEP PENGECILAN SAIZ
•
Pelaksanaan konsep pengecilan saiz dalam
pentadbiran awam adalah berlandaskan kepada
lima pendekatan utama, iaitu (Ahmad Sarji,
1997):
– Kawalan akan dibuat terhadap jawatan-jawatan baru
yang ingin diperkenalkan;
– Jawatan-jawatan yang tidak kritikal akan
dimansuhkan;
– Organisasi sektor awam akan melalui proses
penstrukturan semula;
– Badan Statut akan dikaji semula; dan
– Pelaksanaan Dasar Penswastaan.
ISU-ISU SEMASA: KONSEP PENGECILAN SAIZ
•
•
Perubahan peranan ini sejajar dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaeblar
(1992) bahawa pentadbiran awam hanya perlu
menentukan arah pembangunan negara sahaja
tanpa perlu terlibat aktif dalam proses
pembangunan ekonomi (tetapi sekarang
berbeza)
Revolusi teknologi maklumat, di mana kerjakerja manual digantikan dengan automasi, juga
mengurangkan peranan kakitangan awam
ISU-ISU SEMASA: LEDAKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
• Kemudahan dan perkembangan IT
• Konsep kerajaan berelektronik (electronic
government) akan mampu mengurangkan
karenah birokrasi dan seterusnya dapat
meningkatkan lagi mutu perkhidmatan yang
ditawarkan kepada masyarakat
• Mempunyai kebaikan/keburukan
ISU-ISU SEMASA: PIAGAM PELANGGAN
•
•
Penekanan terhadap pelanggan telah lama
menjadi agenda utama sektor swasta
4 langkah utama yang boleh dilakukan oleh
agensi kerajaan untuk memberikan kuasa yang
lebih kepada pelanggan dalam menentukan
mutu perkhidmatan yang ditawarkan:
i.
ii.
iii.
iv.
Kepentingan pelanggan sebagai teras operasi
Bersaing antara satu sama lain
Perubahan operasi
Mengubah paradigma
ISU-ISU SEMASA: INOVASI DALAM PENTADBIRAN
•
•
•
Pentadbiran awam sering dikaitkan dengan
budaya lesu dan penentangan terhadap
perubahan.
Kenyataan ini berdasarkan kepada bentuk
organisasi tradisional yang lebih menekankan
prosedur, sistem laporan, sistem berhierarki,
peraturan, kuasa, dan mekanisme kawalan
Mengurangkan semangat kakitangan awam
untuk lebih berinovasi di dalam pekerjaan
(Mazlan, 1997)
ISU-ISU SEMASA: INOVASI DALAM PENTADBIRAN
• Ahmad Sarji (1996): inovasi bukan sahaja meliputi
aspek pengenalan idea-idea baru yang
menyentuh keperluan teknologi seperti peralatan
elektrik, bahkan juga merangkumi perubahan
dalam proses, sistem, dan prosedur bagi
meningkatkan keberkesanan sesuatu pekerjaan.
• Inovasi juga sesuatu idea baru hanya boleh
diklasifikasikan sebagai inovasi apabila ia boleh
dilaksanakan dan telah terbukti membawa
kebaikan hasil daripada pelaksanaannya.
ISU-ISU SEMASA: INOVASI DALAM PENTADBIRAN
• Pengenalan Hadiah Inovasi adalah sebagai
insentif bagi menggalakkan kakitangan awam
untuk lebih berinovasi di dalam pekerjaan mereka
demi meningkatkan keberkesanan organisasi
(Ahmad Sarji, 1995)
• 4 kriteria:
i.
ii.
iii.
iv.
Mampu mengurangkan kos operasi
Mestilah mampu menjimatkan masa
Mestilah boleh meningkatkan produktiviti
Mampu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan
ISU-ISU SEMASA: INOVASI DALAM PENTADBIRAN
• Sokongan ketua jabatan amatlah penting dalam
menerapkan budaya ini di dalam pentadbiran
awam.
• Organisasi perlu memberi kepercayaan kepada
pekerja untuk menggunakan potensi mereka bagi
mencipta idea-idea yang bermutu tinggi.
• Budaya ini juga memerlukan persekitaran kerja
yang menekankan disiplin, di mana setiap pekerja
perlu memahami matlamat organisasi dengan
jelas
ISU-ISU SEMASA:
MORAL DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
• Etika sering ditafsirkan sebagai suatu
percubaan sistematik untuk menentukan
peraturan-peraturan bagi mengawal tingkah
laku manusia
• Fenomena ini kepada tiga perkara, iaitu gaji
yang rendah, peluang yang besar untuk
penyalahgunaan kuasa, dan peraturan yang
longgar (Tasie, 1997)
ISU-ISU SEMASA:
MORAL DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM
• Perintah Am B, Pekeliling-pekeliling, Akta Rahsia Rasmi
1972 dan Akta Perancangan Rasuah 1961
• Ahmad Sarji (1996) telah mencadangkan beberapa perkara
sebagai panduan untuk kakitangan awam, iaitu:
– Organisasi mempunyai satu kod peraturan yang jelas;
– Mengadaka sesi penerangan bagi mewujudkan suasana
persekitaran kerja yang beretika;
– Pemimpin sebagai role model;
– Sentiasa mengawasi bidang-bidang pekerjaan yang sentiasa
yang terdedah kepada amalan rasuah dan tidak bermoral
– Tegas dalam mengambil tindakan
ISU-ISU SEMASA:
PERUBAHAN DEMOGRAFI PEKERJA (DIVERSITY)
• Demografi pekerja akan bertukar menjelang abad ke-21
• Isu diskriminasi
• Cross (1996): lima kesan utama akibat kegagalan
menguruskan persoalan diversiti dengan berkesan
– Gagal memastikan pekerja-pekerja wanita dan minoriti yang
berpotensi tinggi kekal lama
– Terdapat pertambahan rungutan dan tindakan undangundang
terhadap organisasi yang mengamalkan dasar Diskriminasi
– Mewujudkan suasana persekitaran kerja yang tegang
– Mengalami penurunan dalam produktiviti akibat ingin
mengekalkan status quo
– Mengurangkan keupayaan untuk merekrut calon-calon
– minoriti yang sangat berbakat dan berkebolehan
ISU-ISU SEMASA:
PERUBAHAN DEMOGRAFI PEKERJA (DIVERSITY)
• Bagi mengatasi masalah ini, Elsie telah
mencadangkan 5 tindakan, iaitu:
i. Dialog secara terbuka
ii. Merubah sistem pembahagian kuasa dan
autoriti yang berlandaskan penekanan status
quo
iii. Bengkel dan seminar
iv. Merubah dasar-dasar dan amalan-amalan
v. Mengambil kira keperluan dan kepentingan
pekerja wanita dan minoriti
Sistem Pengurusan Islam dan Barat:
Suatu Perbandingan
• Mohd. Affandi (1990): 2 faktor utama kesan
pengaruh pengurusan barat di dalam sistem
pentadbiran awam negara, iaitu:
i.
Bentuk pemerintahan British yang pernah
menjajah negara sebelum kemerdekaan
ii. Pengaruh sistem pemerintahan bercorakkan
Amerika juga begitu kuat dalam pemerintahan
negara
CABARAN PENTADBIRAN AWAM MENJELANG
ALAF BARU
•
•
•
•
•
Globalisasi
Konsep Perkongsian Pintar
Akauntabiliti dan Rasuah
Ketelusan (Transparency)
Lain-lain?
TAMAT
BAB 7, 8, 9 DAN 10.