dr. Tessa Van Houtte

download report

Transcript dr. Tessa Van Houtte

Draaiboek infectiebeleid
in Vlaamse woonzorgcentra
Handhygiëne campagne 2012
22 mei 2012
Dr. Tessa Van Houtte
CRA WZC Wissekerke te Bazel
Doel:
1. Voorstellen
 Nieuwe accenten
2. Werken met …
Hoe ?
 Historiek
 Project 2011
 Inhoud overlopen
 Toepassing
 Vervolgverhaal
Historiek: groeiproces !
DRAAIBOEK :
INFECTIEBELEID
IN RVT - ROB
REGIO WAASLAND
Historiek: groeiproces !
 Verschillende invalshoeken





CRA waasland later ook andere CRA’s
Steun van de Vlaamse overheid
Huisartsen
Rusthuiskoepels
Experten
 Ziekenhuishygiëne
 Vaccinatie en epidemiologie
Project 2011:
 Praktijktoets


Leesbaarheid
Gebruiksvriendelijkheid
 Inhoud verfijnen
Project 2011: deelnemers
 CRAwaas
 Stuurgroep van de overheid
 Vlaams agentschap zorg en gezondheid
 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
 Hoge School Gent
 KUL
 Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde
 Ziekenhuishygiëne
 Arbeidsgeneeskunde
 Preventie en bescherming op het werk (Idewe)
 Woonzorgcentra
Project 2012: praktijktoets
 Toetsing 1
 Per hoofdstuk
 Evaluatieformulier
 Toetsing 2
 Het draaiboek in zijn geheel
 Digitaal Calidad
 Toetsing 3
 Feedbackmoment
Resultaten praktijktoets 2011
 Positief
 Hulpmiddel
 Infectiebeleid te ondersteunen
 Kwaliteit te verbeteren
 Grote verschillen
 Concept:
 kaft met digitale ondersteuning
Eindelijk van start 2012 ! ?
 22 mei 2012
 Handhygiëne campagne
 Brussel
Project 2011: eindresultaat
 Doe – kaft + interactieve PC-versie
 Acco
 Idewe
 On – line gratis aangeboden
www.zorginfecties.be
 PDF-formaat met sommige bijgevoegde
documenten als bijlage
 Latere fase interactieve PDF-versie
Project 2011: inhoud verfijnen
 Publicaties Hoge Gezondheidsraad (HGR)
 Vorige Versie CDC
 integratie materiaal
 Handhygiëne campagne
 Arbeidsgeneeskundige dienst
 Indeling
 Hoofdstuk 8
 bronnen,
 nuttige links en
 bijlagen
Inhoudstafel
Woordkeuze
 Inleiding
 Algemene Maatregelen
 Bijkomende Maatregelen
 Vaccinaties
 Arbeidsgeneeskunde
 Aanvullende informatie
 Materiaal voor navorming
 Bronnen, links en bijlage
1. Inleiding
Algemene maatregelen
= preventie
Bijkomende maatregelen
= verspreiding voorkomen
1. Inleiding
Werkinstrument
 Uniformiteit
 Tijdwinst
 Toegankelijk
 Correcte actuele informatie
 Voorkomen paniekreactie
 Communicatiemiddelo.a.steekkaarten
Kaft met interactieve CD-rom
Werkinstrument:hulpmiddel
Bestaande infectiebeleid
 Toetsen
 Bijsturen
 Integreren in het kaft
Raadplegen
 Vb bij epidemie
2. Algemene maatregelen
Restrictief antibioticabeleid
Algemene voorzorgsmaatregelen
Vaccinatie
Infectiebeleid WZC
Staande orders
Verwittigingsdiagram
Restrictief antibioticabeleid
Stop: opmars Multiresistente ziekteverwekkers
Juist
 Aangewezen product
 Dosis
 Duur
 Diagnose
CRA overleg met huisartsen
Werken met 1 labo
2. Algemene maatregelen
Restrictief antibioticabeleid
Algemene voorzorgsmaatregelen
Vaccinatie
Hygiëneplan WZC
Staande orders
Verwittigingsdiagram
Algemene
voorzorgsmaatregelen
Toepassen
 Bij alle bewoners
 Ziek of niet ziek
 Door alle zorgverstrekkers
 Ook bezoekende huisartsen !
Algemene voorzorgsmaatregelen
2.1.Handhygiëne
Handhygiëne
= hoeksteen!
Algemene voorzorgsmaatregelen
2.1.Handhygiëne
 Handen wassen met water en zeep
 Handen ontsmetten met handalcohol
 Niet-steriele latexvrije
wegwerphandschoenen
 Overzicht in de praktijk
 Verzorging van de huid
 Praktische uitvoering
 Techniek
Algemene
voorzorgsmaatregelen
 Persoonlijke – hoest - nieshygiëne
 Onderhoud
o.a. Productkeuze bij ontsmetting
oppervlakten en voorwerpen
 Prikaccidenten
2.Algemene maatregelen
Restrictief antibioticabeleid
Algemene voorzorgsmaatregelen
Vaccinatie
Hygiëneplan WZC
Staande orders
Verwittigingsdiagram
Vaccinatie
Zowel personeel als bewoners
Bijvoorbeeld
 Hepatitis B: personeel
 Griep: bewoners / personeel
2. Algemene maatregelen
Restrictief antibioticabeleid
Algemene voorzorgsmaatregelen
Vaccinatie
Hygiëneplan WZC
Staande orders
Verwittigingsdiagram
Hygiëneplan WZC
weldoordacht hygiëneplan is !




wanneer reinigen?
wanneer ontsmetten?
met welk product?
frequentie?
Ruimte voorzien hygiëneplan
 In te voegen
 Te verwijzen naar …
2. Algemene maatregelen
Restrictief antibioticabeleid
Algemene voorzorgsmaatregelen
Vaccinatie
Hygiëneplan WZC
Staande orders
Verwittigingsdiagram
Staande orders
Doel:
 Herkennen infectie
 Inschatten ernst van een infectie
Stappenplan :
 koorts
 braken
 diarree
 etc.
Samengevat in werkschema’s
Staande orders
2. Algemene maatregelen
Restrictief antibioticabeleid
Algemene voorzorgsmaatregelen
Vaccinatie
Hygiëneplan WZC
Staande orders
Verwittigingsdiagram
Verwittigingsdiagram
Doel:
 ondersteuning van de communicatie tussen
alle betrokken partijen
Bij een besmettelijke ziekte
Epidemie
 Tijdwinst
Telefoonnummers bij de hand
Wie doet wat ..
stappenplan
Verwittigingsdiagram bij infectieziekten met besmettingsgevaar
Hoofdverpleegkundige
Huisarts
Dagelijks verantwoordelijke
Coördinerend en Raadgevend arts
CRA: ……………………………………..
Tel: ……………………………………….
E-mail: …………………………………..
Toezicht
volksgezondheid
Huisartsen
Arbeidsgeneesheer
Provincie: …………………………….
Bezoekende huisartsen:
Dr: ………………………………………………
Wacht: 02/512.93.89
…………………………………………
Tel: ...…………………………………………..
FAVV: ……………………………………
…………………………………………
.
E-mail: ...………………………………………
Personeel
Bewoners
3. Bijkomende maatregelen
3.1. Bijkomende Voorzorgsmaatregelen
Discussie
1)Dragen van beschermende kledij
2)Linnen
3)Afval
3.1. Bijkomende Voorzorgsmaatregelen
Beschermende kledij:
 overschort
 handschoenen
 masker
 Veiligheidsbril
Isolatie
 bronisolatie
 beschermende isolatie
Vorm van isolatie en beschermende kledij
3.1. Bijkomende Voorzorgsmaatregelen
Overdrachtswegen
 rechtstreeks / onrechtstreeks contact
 druppels
 aerogeen
Beschermende kledij
Vorm van isolatie
3.2. Steekkaarten infectieziekten
Overzicht voorzorgsmaatregelen
 Algemene
 Bijkomende
Uniformiteit in keuze standaardzinnen
Lay out:weinig inkt nodig voor afdrukken
Registratie infectie in WZC
 Registratieformulier
Transferdocumenten
Bedpan/urinaal/toilet
 persoonlijk houden
 reinigings- en ontsmettingsprocedure:
hygiëneplan WZC
 steeds handschoenen dragen bij
verwijderen en uitgieten van bedpan en
urinaal
 bedpan steeds met deksel afgedekt
verwijderen
 toilet doorspoelen met gesloten deksel
3. Bijkomende Maatregelen
3.2.2. steekkaarten
 Symptoom
 Diarree
 Hoest
 Huidinfectie
 Infectieziekten
 Flash info ziekten
 Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Individuele steekkaart: algemene voorzorgsmaatregelen blijven toepassen!
NAAM:
Aanmaak
STOP:
Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Individuele steekkaart
 Algemene
Voorzorgsmaatregelen
Blijven toepassen
START:
!
Besmettelijk materiaal
…………………………………………………………………………….
Eenpersoonskamer
…………………………………………………………………………….
Duur isolatie
…………………………………………………………………………….
Handhygiëne
…………………………………………………………………………….
Masker
…………………………………………………………………………….
Handschoenen
…………………………………………………………………………….
Overschort
…………………………………………………………………………….
Veiligheidsbril
…………………………………………………………………………….
Linnen
…………………………………………………………………………….
Afval
…………………………………………………………………………….
Instrumentaria
…………………………………………………………………………….
Bedpan/urinaal/toilet
…………………………………………………………………………….
Eetgerei
…………………………………………………………………………….
Excreta/secreta
…………………………………………………………………………….
Onderhoud
…………………………………………………………………………….
Transport
…………………………………………………………………………….
Bezoek
…………………………………………………………………………….
Einde isolatie
…………………………………………………………………………….
Opmerkingen
…………………………………………………………………………….
IN OVERLEG MET:
Steekkaarten MRSA: plaats
 Neus keel perineum: MRSA drager
 Sputum


Zonder Productieve hoest
Acute opstoot productieve hoest !
 Urine



Continent en blaassonde
Incontinentie
Incontinentie en gebrekkige hygiëne !
 Wonde


Afdekbaar
Niet afdekbaar en gebrekkige hygiëne !
 Algemeen: infectie !
!!!! = ISOLATIE en BESCHERMENDE KLEDIJ
Aanpassing steekkaarten







Clostridium
MRSA
Schurft
TB
Windpokken
Zona
ESBL / CPE
 brief
 Vaccinatie info
Knipperlichtkaart
4. Vaccinaties
Veelgestelde vragen (FAQ)
Aanbevolen vaccinatie:aangevuld
 Bewoners
 Personeel oa. aandacht mazelen-kinkhoest
 Griepvaccinatiecampagne:stappenplan
5. Arbeidsgeneeskunde
Volledig herschreven
 Algemene informatie werking interne-externe dienst
voor preventie en bescherming
 Gezondheidstoezicht
 Risicobeoordeling
 Vaccinatiebeleid
 Moederschapsbescherming
 Procedure prikongevallen!
Gegevens arbeidsgeneeskundige dienst WZC
 toevoegen
6. Aanvullende info
Nuttige adressen
Verplichte aangifte
Veelgestelde vragen
 Gezelschapsdieren
 Biologische agentia
7. Materiaal navorming
Opleidingspakket: casus-powerpoint
 WZC
 Huisartsen
Interactieve CD-rom
8. Bronnen, nuttige links en
bijlagen
Vervolgverhaal = uitdaging!
 Implementatie






WZC: teach the teacher
Huisartsen: LOK
CRA: basisvorming
Ziekenhuizen: ZH hygiëneplatforms
Arbeidsgeneeskunde
Overheid
 Vervolgverhaal = update houden
 Toetsen
 Bijsturen
 Aanvullen
Tot Slot …
 Discussie op gang gebracht tussen verschillende
partners betrokken bij het infectiebeleid in WZC
 Meer ondersteuning, transparantie, uniformiteit
 Evenwichtsoefening
 WZC versus ziekenhuis
 Vertrouwd geraken met algemene en
bijkomende maatregelen
 Haalbaar en nodig dagdagelijkse praktijk
 Prijskaartje en belasting voor het milieu
Wordt vervolgd …