bbk_presentatie_27_maart_2014_wsrlv3 (Powerpoint

download report

Transcript bbk_presentatie_27_maart_2014_wsrlv3 (Powerpoint

Waterschap Rivierenland & Besluit bodemkwaliteit

Vergunningverlening & Handhaving

(Fathia Timmermans & Cécile Bouwman)

Indeling presentatie:

Beheersgebied van WSRL

Meldingsprocedure Bbk

Beleidsregels & Stappenplan

(verondiepingen & slootdempingen)

Voorbeeldprojecten (foto’s)

Vragen?

2 27 maart 2014

Beheersgebied van WSRL

3 27 maart 2014

Bbk meldingen

   

Type aanvragen

Verondiepen van waterplassen Slootdempingen Baggerdepots Overig (bijv. oeverherstel)

Toetsing

Toepassing in water :

  Toepassing < 5000 m3  Generieke kader Toepassing > 5000 m3 

(verondieping

 GBT, Gebiedspecifiek beleid of Gen. kader

beleidsregel & Handreiking)

4 27 maart 2014

Registratienr.

Meldingsprocedure

1. Initiatiefnemer Melding naar mailbox Gem, RWS,..

2. Registratie melding via Meldpunt bodemkwaliteit 3.Melding naar Mailbox WSRL Simpele toetsing: Administratieve medewerker (handleiding) Complexe toetsing: Vergunningverlener 4. Melding beoordelen (< 5 werkdagen) Akkoord 5. Archief Niet akkoord Ter info 7. Reden niet akkoord per mail doorsturen Ter info 6. Handhaving 5 27 maart 2014

Welke beleidsregels bij WSRL?

1.

Beleidsregel verondiepen van waterplassen 2.

Beleidsregel slootdempingen

6 27 maart 2014

1. Beleidsregel verondiepen plassen

Waarom beleidsregel voor verondiepen?

Uitsluiten v/e aantal watertypen voor verondiepen

 Wielen, aangewezen zwemwateren, plassen met specifieke functies/waarden (HEN wateren,..) en plassen binnen straal van 100 m van een Grondwaterbeschermingsgebieden 

Aanvullende eisen:

  Afbakening criteria huidige ecologie en chemische waterkwaliteit, doorzicht, diepte en volume v/d plas Fasering vulfase en termijn van realisatie   Afwerking, oplevering en beheer Nulmeting en monitoring waterkwaliteit 7 27 maart 2014

8

Monitoring waterkwaliteit

De initiatiefnemer voert de volgende metingen uit:

1 x per maand:

 Ecologische ondersteunende parameters 

1 x per kwartaal:

 Zware metalen 

Na oplevering van een deelfase:

    Ecologische ondersteunende parameters PAK’s PCB’s Minerale olie 27 maart 2014

Aanvraag voor verondiepen (stappenplan)

  

Fase 1: Vooroverleg(gen) met:

Initiatiefnemer Waterschap

Provincie (optioneel) Gemeente (optioneel)  

Fase 2: Concept aanvraag toetsen op Beleidsregel en Handreiking Advies van provincie op de grondwaterkwaliteitsaspecten

 

Fase 3: Indien akkoord

definitieve aanvraag indienen Indien niet akkoord

initiatief weigeren

9 27 maart 2014

2. Beleidsregel slootdempingen

Waarom beleidsregel voor slootdempingen?

In eindsituatie is er geen sprake meer van water maar van bodem

Kosten- en tijdbesparend voor initiatiefnemer

10 27 maart 2014

Inhoud beleidsregel slootdempingen

Hoe om te gaan met slootdempingen:

  in den droge in den natte 

Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel

  Stap 1: Bestuurlijk vast laten stellen Stap 2: Bbk melding via ‘Agentschapnl’ 11 27 maart 2014

 

Stap 1: Vooroverleg met:

Initiatiefnemer Waterschap Gemeente

Stap 2: Conceptaanvraag toetsen aan beleidsregel en

Bodemkwaliteitskaart (Bkk)

Stap 3:

Bkk bestuurlijk vast laten stellen (incl. publicatie)

Stap 4:

Initiatiefnemer dient Bbk melding in (=definitieve aanvraag) 12 27 maart 2014

13 27 maart 2014

Deel 2 Voorbeeldprojecten

Cecile Bouwman (Handhaving)

Plas in Tiel - verondieping

14 27 maart 2014

Plas in Tiel - praktijk

15 27 maart 2014

Plas in Tiel - praktijk

  

Handhaving: Constatering vegetatie en puin Controle vracht Controle locatie van herkomst (droogstaande spoorsloot)

Geaccepteerd als bagger, voldoet niet aan definitie

  

Partij in mondeling overleg apart houden Toch toegepast, schadelijk aquatisch ecosysteem Overtreding Waterwet

 

Spoedbestuursdwang (niet toepassen) Bezwaar, beroep

16 27 maart 2014

Plas in Tiel - praktijk

17 27 maart 2014

Handhaving

18 27 maart 2014

Praktijkvoorbeeld slootdemping

19 27 maart 2014

Project Ontpoldering Noordwaard

4500 ha

4 miljoen m3 grond verzet ( kreken, dijken, 29 terpen, saneringen, aanleg wegen)

Niet gesloten grondballans ivm planning

20 27 maart 2014

Project Ontpoldering Noordwaard

Toepassingen binnen project worden gedaan in kader Bbk & Bkk

Grondstromenplan als melding

(toepassingen AW2000 en Wonen conform Bkk)

Toepassingen in oppervlaktewaterlichamen ook onder Bkk

Toepassingen klasse industrie in polder apart melden

Aanvoer materialen apart melden

21 27 maart 2014

22 27 maart 2014

Toepassing ontgraving

23 27 maart 2014

24 27 maart 2014

Verlenging N322

25 27 maart 2014

26 27 maart 2014

27 27 maart 2014

Einde Bbk presentatie

Vragen?

[email protected] [email protected]

28

Einde Bbk presentatie

Vragen?

   

Vergunningverlening

Heeft uw organisatie eigen beleid opgesteld?

Toetst u Bbk meldingen? Heeft u ervaring met gebiedspecifiek beleid? xxxx    

Handhaving

Komt melding overeen met praktijksituatie Afgekeurde meldingen versus signaaltoezicht Hulpmiddelen bij het toezicht(XRF, camera toezicht,…) xxxx Stelling “Bbk meldingen moeten pragmatisch worden afgehandeld (dus niet toetsen aan de geldende wetgeving)” – Klopt dit?

27 maart 2014 [email protected] [email protected]