Arbetade timmar i näringslivet

download report

Transcript Arbetade timmar i näringslivet

Näringslivets produktion
Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell
förändring, säsongsrensade kvartalsvärden
720
6
680
4
640
2
600
0
560
-2
520
-4
480
-6
440
01
03
05
07
Miljarder kronor
Procentuell förändring (höger)
09
11
13
15
-8
Arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet
Procentuell förändring respektive procent
4
9.0
2
8.0
0
7.0
-2
6.0
-4
01
03
05
Arbetskraft
Sysselsättning
Arbetslöshet (höger)
07
09
11
13
15
5.0
BNP-gap och arbetsmarknadsgap
Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade
timmar
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
81
85
89
93
BNP-gap
Arbetsmarknadsgap
97
01
05
09
13
17
-8
Produktion i inköpschefsindex i industrin och
tjänstesektorn
Diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
03
05
Produktion industrin
Affärsvolym tjänster
07
09
11
13
20
Konfidensindikator för näringslivet
Index medelvärde=100, månadsvärden
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
03
05
07
09
11
13
60
Industriproduktionsindex och
tjänsteproduktionsindex
Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade
månadsvärden
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
03
05
07
Industriproduktionsindex
Tjänsteproduktionsindex
09
11
13
-30
Anställningsplaner i näringslivet
Nettotal, säsongsrensade månadsvärden
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
-40
-50
01
03
05
Anställningsplaner
Genomsnitt 2001-2013
07
09
11
13
-50
Resursutnyttjandet inom industrin, bygg och
tjänstebranscher
Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna nästan
fullt ut, procent
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
04
06
Industrin
Genomsnitt 2004-2013
Bygg
Genomsnitt 2004-2013
Tjänstebranscher
Genomsnitt 2004-2013
08
10
12
40
Arbetade timmar, AKU 15–74 år
Miljoner, säsongsrensade månadsvärden, 3-månaders
glidande medelvärde
144
144
142
142
140
140
138
138
136
136
134
134
132
132
130
130
128
01
03
05
07
09
11
13
128
Produktivitet i näringslivet
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
81
85
89
Genomsnitt
Genomsnitt
Genomsnitt
Genomsnitt
1981-2012
93
1981-1992
1993-2006
2007-2012
1981-2012
97
01
05
09
-6
Faktisk och potentiell produktivitet i näringslivet
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
81
85
Faktisk
Potentiell
89
93
97
01
05
09
13
-6
Industriproduktion
Index 2007 kvartal 4=100, säsongsrensade kvartalsvärden
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
07
09
Investeringsvaruindustri
Insatsvaruindustri
Konsumtionsvaruindustri
11
13
15
50
Konfidensindikator för tillverkningsindustrin
Index medelvärde=100, månadsvärden
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
97
99
01
03
05
07
09
11
13
60
Byggproduktion och bostadsinvesteringar
Procentuell förändring
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
-40
94
96
98
00
02
Byggproduktion
Bostadsinvesteringar
04
06
08
10
12
14
-40
Byggproduktion
Index 2007 kvartal 4=100, säsongsrensade kvartalsvärden
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
07
08
Reviderad nivå
Tidigare nivå
09
10
11
12
13
85
Arbetade timmar i näringslivet
Index 2007=100, säsongsrensade kvartalsvärden
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
90
95
07
09
Näringsliv
Varubranscher
Tjänstebranscher
11
13
15
90
Anställningsplaner i tillverkningsindustri och
byggindustri
Nettotal, säsongsrensade månadsvärden
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-40
-60
-60
-80
03
05
07
09
Tillverkningsindustri
Genomsnitt tillverkningsindustri 2003-2013
Byggindustri
Genomsnitt byggindustri 2003-2013
11
13
-80
Konfidensindikatorer för tjänstebranscher
Index medelvärde=100, månadsvärden
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
03
05
07
09
Detaljhandel
Privata tjänstenäringar (exkl. detaljhandel)
11
13
60
Produktion i tjänstebranscherna
Index 2003=100
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
03
05
07
09
11
Handel
Företagstjänster
Hushållstjänster
Småhus, finans- och fastighetsverksamhet
Informations- och kommunikationstjänster
Övriga tjänstebranscher
13
15
80
Anställningsplaner i privata tjänstenäringar och
handeln
Nettotal, säsongsrensade månadsvärden
40
40
20
20
0
0
-20
-40
-20
03
05
07
09
Anställningsplaner, privata tjänstenäringar
Genomsnitt 2003-2013
Anställningsplaner, detaljhandel
Genomsnitt 2003-2013
11
13
-40
Arbetade timmar i statliga myndigheter
Miljoner arbetade timmar, kalenderkorrigerade värden
410
410
400
400
390
390
380
380
370
370
360
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
14
360
Offentlig produktion som andel av konsumtion
Procent, löpande priser
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
55
50
50
45
94
96
98
00
Kommuner
Stat
Offentlig sektor
02
04
06
08
10
12
14
45
Kommunalt finansierade arbetade timmar
Miljoner arbetade timmar, kalenderkorrigerade värden
1900
500
1800
400
1700
300
1600
200
1500
100
1400
94
96
98
00
02
04
Kommunal sektor
Kommunal och privat sektor
Privat sektor (höger)
06
08
10
12
14
0
Sysselsättningsgrad
Andel sysselsatta i procent av befolkningen 15–74 år,
säsongsrensade kvartalsvärden
67.5
67.5
67.0
67.0
66.5
66.5
66.0
66.0
65.5
65.5
65.0
65.0
64.5
64.5
64.0
64.0
63.5
01
03
05
07
09
11
13
63.5
Sysselsättningsgrad, 25–54 år
Andel sysselsatta i procent av befolkningen 25–54 år,
säsongsrensade kvartalsvärden
95
95
90
90
85
85
80
80
75
75
70
70
65
05
07
Inrikes födda
Utrikes födda
09
11
13
65
Arbetslöshet, 25–54 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
05
07
Inrikes födda
Utrikes födda
09
11
13
2
Nyanmälda lediga platser och varsel om
uppsägning
Tusental, månadsvärden, 3-månaders glidande medelvärde
75
25
60
20
45
15
30
10
15
5
0
92
94
96
98
00
02
04
06
Nyanmälda lediga platser, säsongsrensat
Varsel om uppsägning (höger)
08
10
12
0
BNP och sysselsättning
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
92
94
96
98
BNP
Sysselsättning
00
02
04
06
08
10
12
14
-8
Sysselsättning
Miljoner respektive procentuell förändring,
säsongsrensade kvartalsvärden
4.9
2.0
4.8
1.5
4.7
1.0
4.6
0.5
4.5
0.0
4.4
-0.5
4.3
01
03
05
07
09
Antal sysselsatta
Procentuell förändring (höger)
11
13
15
-1.0
Bidrag till sysselsättningstillväxten
Procentenheter
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
01
03
05
07
09
Offentliga myndigheter och HIO
Tjänstebranscher
Varubranscher
11
13
15
-3
Arbetslöshet och långtidsarbetslöshet
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
01
03
05
Arbetslöshet
Långtidsarbetslöshet
07
09
11
13
15
1
Arbetsmarknadspolitiska program
Tusental personer, säsongsrensade kvartalsvärden
250
250
200
200
150
150
100
100
50
0
50
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
14
0
Industrins kapacitetsutnyttjande
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden
95
95
90
90
85
85
80
80
75
75
70
97
99
01
03
05
07
09
SCB
SCB, genomsnitt 1997-2013
Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, genomsnitt 1997-2013
11
13
70
Otillräcklig efterfrågan som främsta hinder för
produktionen i näringslivet
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden
65
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
03
05
07
Otillräcklig efterfrågan
Genomsnitt 2003-2013
09
11
13
25
Resursutnyttjande inom företagen
Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna
nästan fullt ut (standardiserad) respektive
produktivitetsgap, procent, säsongsrensade halvårsvärden
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
97
99
01
03
05
07
09
Kan öka produktionen högst 10% utan rekrytering
Produktivitetsgap i näringslivet
11
13
-6
Brist på arbetskraft i näringslivet
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden
40
40
30
30
20
20
10
10
0
01
03
05
Brist på arbetskraft
Genomsnitt 2001-2013
07
09
11
13
0
Rekryteringstid i privat sektor
Genomsnittlig rekryteringstid i månader, säsongsrensade
kvartalsvärden
0.90
0.90
0.80
0.80
0.70
0.70
0.60
0.60
0.50
0.50
0.40
0.40
0.30
0.30
0.20
01
03
05
Rekryteringstid
Genomsnitt 2001-2013
07
09
11
13
0.20
Jobbchans och arbetsmarknadsläge
Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall
Jobbchans
0.4
0.4
0.2
0.2
-0.0
-0.0
-0.2
-0.2
-0.4
-0.4
-0.6
-1.2
-0.8
1997:1-2005:4
2006:1-2011:1
2011:2-2013:3
-0.4
-0.0
Arbetsmarknadsläge
0.4
0.8
-0.6
Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
80
85
90
Arbetslöshet
Jämviktsarbetslöshet
95
00
05
10
15
0
BNP-gap och arbetsmarknadsgap
Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade
timmar
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
01
03
05
BNP-gap
Arbetsmarknadsgap
07
09
11
13
15
-8
Produktivitetsgap i näringslivet
Procent av potentiell produktivitet
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
01
03
05
07
09
11
13
15
-6