Budova 2 - Fakulta hospodárskej informatiky

download report

Transcript Budova 2 - Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej
informatiky
1. ročník
úvodná prednáška
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
Ekonomická univerzita
v Bratislave
Košice
Podnikovohospodárska
fakulta
Bratislava
BUDOVA 2
BUDOVA 1
Národohospodárska
fakulta
Fakulta
hospodárskej informatiky
Obchodná fakulta
Fakulta
podnikového manažmentu
Fakulta
medzinárodných vzťahov
Fakulta
aplikovaných jazykov
Budova 1
OF a NHF
Slovenská ekonomická knižnica
predajňa literatúry
bufet
jedáleň
Budova 2
 suterén - šatňa
 1. poschodie - posluchárne, bufet,
- predajňa literatúry, Kvetinka
- rozmnožovňa
 2. poschodie - FAJ
 3. poschodie - rektorát
 4. poschodie - FMV
- Centrum TV a športu
Budova 2
5. a 6. poschodie - FPM
7. a 8. poschodie - FHI
9. poschodie - Centrum informačných
technológií
- preukaz študenta
Orientácia v budove
 Budova 2:
 Budova 1:
posluchárne
B1.02-B1.09
C1.04-C1.10
učebne
napr. A7.13
kabinety E,D
E7.06 D7.06
posluchárne
B 108
učebne
napr. B.218
kabinety B,C
4C21
Vedenie EU v Bratislave
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD.
rektor
prorektori
Fakulta hospodárskej informatiky
prof. Ing. Michal FENDEK, PhD.
dekan
prodekani
Oslovenia
Ing. – pán inžinier / pani inžinierka
PhD. – pán doktor / pani doktorka
doc. – pán docent / pani docentka
prof. – pán profesor / pani profesorka
Fakulta hospodárskej informatiky
Katedra aplikovanej informatiky
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.
Katedra matematiky
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Katedra štatistiky
doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
Katedra účtovníctva a audítorstva
doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
Fakulta hospodárskej informatiky
Študijné programy 1.stupňa
vysokoškolského štúdia
(bakalárskeho štúdia):
 Hospodárska informatika (HI)
 Manažérske rozhodovanie a informačné
technológie (MRIT)
 Účtovníctvo (UCT)
Fakulta hospodárskej informatiky
Čestné vyhlásenie
denné štúdium – bezplatné
externé štúdium – spoplatnené
Spoplatnenie vš štúdia – po prekročení
štandardnej dĺžky štúdia
Zákon č. 131/2002 z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Fakulta hospodárskej informatiky
Študijné oddelenie:
Ing. Magdaléna Šedivá –
vedúca ŠO
Ing. Yvetta Bučanová
Ľubomíra Bátorová
Silvia Vitteková
Ing. Andrea Ligačová
Fakulta hospodárskej informatiky
Úradné hodiny:
index
e-mailová adresa: [email protected]
Fakulta hospodárskej informatiky
Rozdelenie študentov:
Ing. Magdaléna Šedivá – vedúca ŠO
Ing. Yvetta Bučanová – MRIT
Ľubomíra Bátorová – HI
Silvia Vitteková – UCT
Ing. Andrea Ligačová – UCT eš, HI eš
Výučba
Akademický rok
 Študent - od zápisu do 31/8/2013
• zimný semester (september – január)
• letný semester (február – jún)
 Semester:
• výučba
• skúškové obdobie
Výučba
ZÁPIS do ročníka:
podľa študijného plánu príslušného
študijného programu
povinné predmety
povinne voliteľné predmety
výberové predmety
minimálny počet – 36 kreditov ročne
Výučba
ROZVRH - v rozmnožovni
- pred študijným oddelením
- www.euba.sk
prednášky
cvičenia
semináre
cudzie jazyky
Skúškové obdobie
 podmienky ku skúške - vyučujúci
 po absolvovaní predmetu - zápis
na skúšku
• riadny termín
• opravný termín
... záver bakalárskeho štúdia
 v 3.ročníku – bakalárska práca
 po úspešnom absolvovaní všetkých predmetov
podľa študijného programu - štátna záverečná
skúška
(obhajoba práce + otázky)
Bc. - bakalár / bakalárka
 po podaní prihlášky na inžinierske štúdium a
absolvovaní štátnej záverečnej skúšky –
prijímacie konanie na inžinierske štúdium
(2ročné)
Ing. – inžinier / inžinierka
Akademický rok 2012/2013
 výučba:
24.9.2012 – 21.12.2012 Zimný semester
(pre diaľkové štúdium 22.9.2012)
11.2.2013 – 11.5.2013 Letný semester
(pre diaľkové štúdium 9.2.2013)
 Slávnostné otvorenie ak. roka 2012/2013:
www.euba.sk 24/9/2012
 skúškové obdobie: 2.1.-8.2.2013
Zdroj informácií
internetová stránka
www.fhi.sk, AIS, www.euba.sk
nástenka pred študijným
oddelením
študijná referentka
Pripomienky, námety ...
[email protected]
D7.06
... a na koniec
... úspešný
začiatok
vysokoškolského
štúdia