Informatieavond groep 1/ 2

download report

Transcript Informatieavond groep 1/ 2

Van harte welkom op de
informatieavond van groep 1/2a
Basisschool Zonzeel
Dagindeling
• Schooltijden:
8.30 uur tot 12.00 uur
13.15 uur tot 15.30 uur
inloop ‘s ochtends vanaf 8.25 uur
inloop ‘s middags vanaf 13.10 uur
Bij de eerste bel gaat groep 3 t/m 8 naar binnen, bij de
tweede bel mogen de groepen 1-2 naar binnen.
•
•
•
•
•
•
Inloop en werken uit de bakken
Dagopening
Kringactiviteiten
Fruit eten
Werken
Buiten spelen/ gymmen
Inloop en werken uit de bakken
Dagopening
• Helpende handjes
• Versjes
• Bespreken van de
dag en het weer
• Dagritmekaarten
• Sleutelwoorden:
Voorspelbaarheid en
routines!
Kringactiviteiten
We werken aan de hand van thema’s
•Taalactiviteiten
•Rekenactiviteiten
•Muziek en versjes
•Kanjertraining
•Ordelesjes
•Verkeer
Taalactiviteiten
• Woordenschat
• Rijmen
• Aanbieden van letters
• Auditieve analyse: op het gehoord een woord uit elkaar halen (k-i-p) (hakken)
• Auditieve synthese: op het gehoor woorden 1 geheel maken (plakken)
• Visuele analyse: Op het zien woorden uit elkaar halen
Welke letters zitten er in het woord 'kip'? (k-i-p)
• Visuele synthese: op het zien woorden 1 geheel maken
Zet een rondje om de letters die samen het woord 'ruik' maken 'r', 't', 'u', 'k', 'ui'
• Auditieve discriminatie:
Voorbeeld: Zijn deze twee woorden hetzelfde 'man' en 'maan'?
• Visuele discriminatie: letters die op elkaar lijken onderscheiden (d,p,b)
Rekenen
•
•
•
•
•
Tijd
Ruimtelijke oriëntatie
Vergelijken, sorteren en ordenen
Meten en wegen
Tellen en getalbegrip
Muziek en versjes
•
•
•
•
Aansluitend bij het thema
Bij dagopening / dagafsluiting
Voor het fruit eten en drinken
Na het buitenspelen
Kanjertraining
•
De Kanjerlessen zijn zowel preventief
als curatief van aard. De training
stimuleert een positieve sfeer in
groepen. Hiermee wordt sociale onrust
voorkomen. Hiervoor worden
leerkrachten speciaal opgeleid.
•
Voor meer informatie:
www.kanjertraining.nl
Ordelesjes
•
•
•
•
Hoe werken we in de klas?
Welke regels en afspraken gelden er in de klas?
Praktische lesjes (hoe ruimen we op? Wat kan je
waar vinden? Takenkaartjes)
Het vergroot de betrokkenheid door ze
medeverantwoordelijk te maken van de klas.
Werken
• 8 werktijden
• Vrij kiezen
• Planbord
Planbord
Fruit eten
Het is heel handig dat we weten
voor wie het fruit is. Soms zijn er wel
zeven bananen! Zou u beker,
trommel en fruit van een naam
willen voorzien?
Onze voorkeur gaat uit naar gezonde
tussendoortjes
• Fruit
• Bekers met sap
• Stukje peperkoek etc.
Gymmen
De kleuters gymmen in de schoolgymzaal. Om zich vrij te kunnen bewegen,
gymmen ze in hun ondergoed. Om de gymzaal en het materiaal fris te houden,
dragen de kinderen gymschoenen. Deze mogen ze meenemen zodra ze naar
school gaan. Het zou fijn zijn als de gymschoenen voorzien zijn van een naam.
Een spel les of een materialen les
Zorg op maat
Adaptief onderwijs in een veilige omgeving
•
KIJK leerlingvolgsysteem
•
Groepsplan en handelingsplan
Toetsing & rapport
• CITO (taal en rekenen)
• Rapport n.a.v. registratie KIJK
We zien de uitslagen als een momentopname
die we altijd naast onze dagelijkse ervaringen
zetten. Het kan zijn dat we gaandeweg de
kleutertijd eens extra naar een kind willen
kijken of dat we zelf wat hulpvragen
hebben. We kunnen dan een beroep doen
op het zorgteam van onze school of op een
schoolbegeleider van EDUX.
Algemene zaken
•
•
•
•
•
•
Schoolregels hangen in iedere klas
Informatiebord en info
Toiletbezoek
Verjaardag
Oudste kleuterdagen
Meeneemdagen
Informatiebord en info
• In de hal hangt een informatiebord (tv scherm) waarop u algemene
informatie uit de groepen kunt lezen.
• Tevens verschijnt er wekelijks een info waarop u het laatste
Zonzeelnieuws kunt teruglezen. (deze info kunt u ook terugvinden
op de site!)
Toiletbezoek
• Tijdens de kringactiviteiten mogen ze in
principe niet naar de wc.
• Tijdens de inloop, het werken en
buitenspelen mogen ze naar de wc
gaan.
• Door de wc-kaart om te draaien weten
ze wanneer het toilet bezet is.
Verjaardag
• Vanaf 11:15 bent u welkom om de verjaardag van uw kind mee te vieren in
de klas!
Tot slot:
• Juf Charlotte is er maandag, dinsdag en woensdag. Juf Anja is er op donderdag en
vrijdag.
• De Klassenouders van groep 1-2a zijn de mama van Sven en de mama van Finn
• Voor jarige ouders en grootouders maken de kleuters een presentje.
• Kleuters mogen cadeautjes meenemen en laten zien na hun verjaardag en
Sinterklaas.
• Al we materialen nodig hebben voor thema’s doen we graag een beroep op u .
• Wij verzoeken u de kleuters zelfstandig naar de in klas te laten gaan op het moment
dat zij een halfjaar op school zijn.
• Vergeet niet het schets- en plakboek van uw zoon/dochter mee terug naar school te
nemen!
• Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig, u kunt bijzonder verlof aanvragen via een
formulier dat u kunt krijgen bij de directeur.
• Is uw kind ziek? Graag voor half 9 ziekmelden!
• Buiten de vastgelegde gespreksmomenten kunt u altijd bij ons terecht met voor
u belangrijke vragen waar u over wilt praten. Daarvoor maken we dan een
afspraak. Korte mededelingen kunnen altijd doorgegeven worden.