Füüsika - kas loodusteadus või täpisteadus?

Download Report

Transcript Füüsika - kas loodusteadus või täpisteadus?

Füüsikult
matemaatikule
Enn Ööpik
Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi füüsika õpetaja
13.04.2015
Füüsika - kas loodusteadus või
täpisteadus?


Füüsika on loodusteadus, mis kasutab
täpisteaduslike meetodeid.
Koolifüüsika on eelkõige loodusteadus.
13.04.2015
Mida kasutab koolifüüsika
matemaatikast?








Neli põhitehet
Geomeetrilised
kujundid
Ümardamine
Protsent
Vektorid
Astmesõltuvus
Graafikud
Trigonomeetria
13.04.2015




Võrdeline ja
pöördvõrdeline seos
Avaldiste teisendamine
Aritmeetiline keskmine
Tõenäosus
Neli põhitehet
Soojusõpetus
Kui palju energiat kulub selleks, et soojendada
alumiiniumpotis 2 liitrit vett temperatuurilt 20˚C kuni
keemiseni? Poti mass on 0,5 kg.
Q = cm(t2 – t1)
 Mehaanika
Puitklotsi külge kinnitatud dünamomeeter näitab
klotsi ühtlasel vedamisel mööda lauda jõudu 4 N.
Kui palju tööd tehakse klotsi nihutamiseks 80 cm
võrra?
A = F۰s ۰cosα

13.04.2015
Geomeetrilised kujundid





Risttahukas
Kera
Silinder
Ring
Kolmnurk
13.04.2015
Protsent
KASUTEGUR
 Soojusülesanded
 Mehaanika ülesanded
 Elektriseadmed
Soojusmasin teeb tsükli jooksul töö 400 J,
saades soojendilt soojushulga 1600 J. Kui
suur on masina kasutegur?
13.04.2015
Võrrandi lahendamine

Kokku valati 5 liitrit 100 ˚C vett 3liitrit 20 ˚C
vett milline oli vee lõpptemperatuur?
13.04.2015
s
m
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
0
13.04.2015
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22
Keha poolt läbitud
teepikkuse
sõltuvus ajast
Graafikud
Ülaloleval graafikul on kujutatud keha poolt 20 s
jooksul läbitud teepikkuse sõltuvus ajast.
1. Kus asub keha 4. sekundil ja 12. sekundil?a) 4.
sekundil asub keha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 12. sekundil asub keha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kirjelda keha liikumist ajavahemikel 0 – 6 s ja 6 –
10 s.
a) ajavahemikul 0 – 6 s keha . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) ajavahemikul 6 – 10 s keha. . . . . . . . . . . . . . .
3. Kui suur on keha kiirus ajavahemikul 10 – 14 s?
4. Keha poolt läbitud teepikkuse sõltuvus ajast
13.04.2015
Trigonomeetria

Kiir langeb veepinnale 40˚ nurga all. Millise
nurga all peaks valguskiir langema klaasile,
et murdumisnurk oleks niisama suur kui
vees?
13.04.2015
Võrdeline ja pöördvõrdeline seos
matemaatiliselt õige, füüsikaliselt alati
mitte.





ρ = m/V
v = s/t
I = U/R
a = F/m
F = ma
13.04.2015
Vektorid
Vektoriaalsed suurused: kiirus, kiirendus,
jõud, elektrivälja tugevus, magnetinduktsioon,
jne.
Vaadeldavas ruumipunktis tekitavad elektrivälja
kaks laengut, üks tekitab väljatugevuse 0,3
N/C ja teine 0,4 N/C kusjuures väljatugevuse
vektorid on teineteisega risti. Arvuta
summaarne väljatugevus. Tee joonis.

13.04.2015
Avaldiste teisendamine






Leia millise algkiirusega tuleb visata kivi, et ta
tõuseks 50 m kõrgusele?
a = v-v0 /t
s = v0t - at²/2
Ek = mv²/2
Ep =mgh
s = v² – v0 ²/2a
13.04.2015
Valemist avaldamine
hf = A + mv²/2
Kui suur on naatriumist väljalennanud
elektronide maksimaalne kiirus, kui
seda kiiritada valgusega, mille
sagedus on 10 astmel15 Hz?
Väljumistöö naatriumist on 3,7x10
astmel miinus19 J.

13.04.2015
Kus on viga ???
Kolm meest läksid kõrtsi, iga üks võttis kannu
õlut ja maksis 10 krooni, kokku 30 kr ja
andsid selle kelnerile. Kelner viis raha
kõrtsmikule, kes vaatas ah need omad poisid
vii 5 kr tagasi. Kelner mõtles kuidas ma seda
viite kolmega jagan, pani 2kr tasku ja andis
igale mehele krooni tagasi. Seega iga mees
maksis 10 kr ja sai ühe tagasi, seega käis
välja 9kr, 3 x 9=27, 2 krooni kelneri taskus,
seega 27+2=29, aga kuhu kadus üks kroon?
13.04.2015
Tänan tähelepanu eest!
13.04.2015