Transcript Mẫu slide

<Tên đề tài>
<Danh sách thành viên>
<Chú ý: Nhóm trưởng đầu tiên>
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trịnh Tuấn Đạt
Nhóm XX - Đề tài XX
1
Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
Giới thiệu về Đề tài
Phân tích thiết kế
Công nghệ và thuật toán sử dụng
Chương trình minh họa
Đánh giá ưu nhược điểm
Nhóm XX - Đề tài XX
2
1. Giới thiệu về Đề tài

Giới thiệu sơ qua về đề tài




Là gì
Liên quan đến những gì
…
Phân công công việc cho các thành viên
trong nhóm (chi tiết)
Nhóm XX - Đề tài XX
3
2. Phân tích thiết kế




Các loại người dùng
Các chức năng cho từng loại người dùng
Biểu đồ lớp
Biểu đồ liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ
liệu
Nhóm XX - Đề tài XX
4
3. Công nghệ và thuật toán sử dụng

Giới thiệu về công nghệ đã sử dụng để xây
dựng chương trình minh họa




Các công nghệ cụ thể
Tính năng, ưu điểm của các công nghệ này
Tại sao lại lựa chọn/sử dụng các công nghệ đó
Trình bày về các thuật toán đã sử dụng (nếu
có)
Nhóm XX - Đề tài XX
5
4. Chương trình minh họa

Chạy thử chương trình minh họa


Chạy những chức năng chính
Chú ý chuẩn bị sẵn kịch bản (chạy chức năng
nào, từng bước như thế nào…)
Nhóm XX - Đề tài XX
6
5. Đánh giá ưu nhược điểm




Đã làm được những gì so với yêu cầu đặt ra
Chưa làm được những gì so với yêu cầu đặt
ra
Có phát triển thêm gì không?
Định hướng phát triển cho sản phẩm
Nhóm XX - Đề tài XX
7