Chapter 5 - It works

Download Report

Transcript Chapter 5 - It works

Principles of
Information Systems
Eighth Edition
Chapter 5
Organizing Data and
Information
Principles and Learning
Objectives
• Data management and modeling are
key aspects of organizing data and
information การจัดการข ้อมูลและ
แบบจาลองเป็ นลักษณะสาคัญของการจัดการ
ข ้อมูลและสารสนเทศ
– Define general data management
concepts and terms, highlighting
the advantages of the database
approach to data management
กาหนดแนวคิดการบริหารจัดการข ้อมูล
่
่
ทัวไปและเน้
นถึงข ้อดีของฐานข ้อมูลเพือ
การจัดการข ้อมูล
– Describe the relational database
model and outline its basic
features อธิบายถึงรูปแบบฐานข ้อมูลและ
้
คุณสมบัต ิ พืนฐาน
Principles of Information Systems, Eighth Edition
2
Principles and Learning
Objectives (continued)
• A well-designed and well-managed
database is an extremely valuable
tool in supporting decision making
่ การออกแบบทีดี
่ และการจัดการ
ฐาน ข ้อมูลทีมี
่ เป็ นเครืองมื
่ อที่ มี ประโยชน์มากในการ
ทีดี
ช่วยตัดสินใจ
– Identify the common functions
performed by all database
management systems and identify
popular user database
management systems นิ ยามการ
ทางานร่วมกันด ้วยทุกระบบการ จัดการ
ฐานข ้อมูล และระบุระบบการจัดการ
่ นทีนิ
่ ยม
ฐานข ้อมูลทีเป็
Principles of Information Systems, Eighth Edition
3
Principles and Learning
Objectives (continued)
• The number and types of database
applications will continue to evolve
and yield real business benefits จานวน
และประเภท ของโปรแกรมฐานข ้อมูลจะยังคง
ค่อยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่ อง และผลิตผลกาไร
ทางได ้จริง
– Identify and briefly discuss current
database applications นิ ยาม และหารือ
โปรแกรมฐานข ้อมูลปัจจุบน
ั อย่างคร่าวๆ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
4
Why Learn About Database
Systems?
• Database systems process and
organize large amounts of data ระบบ
่
ฐานข ้อมูลและกระบวนการจัดการข ้อมูลทีมี
ปริมาณมากๆ
• Examples: ตัวอย่าง:
– Marketing manager can access
customer data ผูจ้ ด
ั การฝ่ าย การตลาด
สามารถเข ้าถึงข ้อมูลลูกค ้าได ้
– Corporate lawyer can access past
cases and opinions ทนายความบริษท
ั
สามารถเข ้าถึงกรณี ย ้อนหลังและแสดง
ความคิดเห็นได ้
Principles of Information Systems, Eighth Edition
5
Introduction
• Database: an organized collection of
data ฐานข ้อมูล: จัดเก็บข ้อมูล
• Database management system
(DBMS): group of programs to
manage database ระบบการจัดการ
ฐานข ้อมูล (DBMS): กลุม
่ ของโปรแกรมที่
จัดการฐานข ้อมูล
– Manipulates database จัดการ
ฐานข ้อมูล
– Provides an interface between
database and the user of the
database and other application
้ ระหว่
่
programs กาหนดพืนที
าง
ฐานข ้อมูลและผูใ้ ช ้ฐานข ้อมูลและโปรแกรม
่
ประยุกต ์อืนๆ
• Database administrator (DBA):
Principles of Information Systems, Eighth Edition
skilled IS professional who directs all 6
activities related to an organization’s
Data Management
• Without data and the ability to
process it, an organization could not
successfully complete most business
activities
ไม่มข
ี ้อมูลก ้อไม่สามารถการดาเนิ นการได ้
องค ์กรก็จะไม่ประสบความสาเร็จในกิจกรรม
ทางธุรกิจส่วนใหญ่
• Data consists of raw facts ข ้อมูล
ประกอบด ้วยข ้อเท็จจริงดิบ
• To transform data into useful
information, it must first be organized
่
in a meaningful way เปลียนข
้อมูลเป็ น
่ นประโยชน์ มันเป็ นตัวแรกที่
สารสนเทศทีเป็
จัดการในวิธท
ี าง
Principles of Information Systems, Eighth Edition
7
The Hierarchy of Data
• Bit (a binary digit): represents a
circuit that is either on or off บิต (บิต):
เป็ นวงจรทัง้ ปิ ด หรือ ปิ ด
• Byte: typically made up of eight bits
Byte: มีคา่ 8 บิต
• Character: a byte represents a
character; the basic building block of
information ตัวอักษร: 1 ตัวอักษรเท่ากับ 1
้
byte เป็ นโครงสร ้างพืนฐานของสารสนเทศ
– Can be an uppercase letter,
lowercase letter, numeric digit, or
special symbol อาจเป็ นตัวพิมพ ์ใหญ่,
ตัวพิมพ ์เล็,ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ
• Field: typically a name, number, or
combination of characters that
describes an aspect of a business
Principles of Information Systems, Eighth Edition่
object or activity ฟิ ลด ์: ชือปกติ ตัวเลข 8
่ บายลักษณะของ
หรือชุดของตัวอักษร ทีอธิ
The Hierarchy of Data
(continued)
• Record: collection of related data
่ ยวข
่
fields บันทึก: เก็บรวบรวมข ้อมูลทีเกี
้อง
กันลงในฟิ ลด ์
• File: collection of related records ไฟล ์:
่ ยวข
่
เก็บรวบรวมข ้อมูล ทีเกี
้องลงในเรคคอร ์ด
• Database: collection of integrated and
related files ฐานข ้อมูล: เก็บรวบรวมไฟล ์ที่
่
ผสมผสานกันและเกียวข
้องกัน
้
• Hierarchy of data ลาดับชันของข
้อมูล
– Bits, characters, fields, records,
files, and databases บิต ตัว อักษร
ฟิ ลด ์ เรคคอร ์ด ไฟล ์ และ ฐานข ้อมูล
Principles of Information Systems, Eighth Edition
9
The Hierarchy of Data
(continued)
Figure 5.1: The Hierarchy of Data
Principles of Information Systems, Eighth Edition
10
Data Entities, Attributes, and
Keys
• Entity: generalized class of people,
places, or things (objects) for which
data is collected, stored, and
่
maintained องค ์กร: ระดับทัวไปของคน
่
่ ้อมูลจะถูก เก็บ
สถานที่ หรือสิงของ
(วัตถุ) ซึงข
สารองและรักษาไว ้
• Attribute: characteristic of an entity
คุณสมบัต:ิ ลักษณะของ องค ์กร
• Data item: specific value of an
attribute รายการข ้อมูล: ค่า เฉพาะของ
คุณสมบัต ิ
• Key: field or set of fields in a record
that is used to identify the record คีย ์:
่ ้ในการ
ฟิ ลด ์ หรือ ชุดของฟิ ลด ์ในเรคคอร ์ดทีใช
ระบุ รายการ
• Primary key: field or set of fields that
Principles of Information Systems, Eighth Edition
uniquely identifies the record คีย ์หลัก: 11
่ เฉพาะรายการ
ฟิ ลด ์หรือชุดของฟิ ลด ์ทีระบุ
Data Entities, Attributes, and
Keys (continued)
Figure 5.2: Keys and Attributes
Principles of Information Systems, Eighth Edition
12
The Database Approach
• Traditional approach to data
management: separate data files are
created and stored for each
้ั มในการ
application program วิธด
ี งเดิ
่ กสร ้างและเก็บไว ้ที่
จัดการข ้อมูล: แยกข ้อมูลทีถู
แต่ละโปรแกรม
• Database approach to data
management: a pool of related data
is shared by multiple application
programs แนวทางการจัดการฐานข ้อมูล:
่ ก share โดยโปรแกรม
กลุม
่ ของ ข ้อมูลทีถู
ประยุกต ์
– Offers significant advantages over
the traditional file-based approach
มีข ้อได ้เปรียบมากกว่าวิธเี ก็บข ้อมูลแบบ
้ ม
ดังเดิ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
13
The Database Approach
(continued)
Figure 5.3: The Database Approach to Data
Management
Principles of Information Systems, Eighth Edition
14
The Database Approach
(continued)
Table 5.1: Advantages of the Database Approach
Principles of Information Systems, Eighth Edition
15
The Database Approach
(continued)
Table 5.1: Advantages of the Database Approach
(continued)
Principles of Information Systems, Eighth Edition
16
The Database Approach
(continued)
Table 5.2: Disadvantages of the Database Approach
Principles of Information Systems, Eighth Edition
17
Data Modeling and the
Relational Database Model
• When building a database, an
่
organization must consider: เมือสร
้าง
ฐาน ข ้อมูลให ้องค ์กร ต ้องพิจารณาดังนี :้
– Content: What data should be
้
collected and at what cost? เนื อหา:
่
ข ้อมูลอะไรทีควรจะรวบรวมและมี
คา่ ใช ้จ่าย
อะไรบ ้าง
– Access: What data should be
provided to which users and
่
when? Access: ขัอมูลอะไรทีควรจะให
้มี
่
่
เงือนไขและเมื
อใด
– Logical structure: How should data
be arranged so that it makes sense
to a given user? โครงสร ้าง Logical:
่ ้เหมาะสม
ควรจะจัดการข ้อมูลอย่างไรเพือให
กับผูใ้ ช ้งาน?
Principles of Information Systems, Eighth Edition
18
– Physical organization: Where
should data be physically located?
Data Modeling
• Building a database requires two
types of designs การสร ้างฐานข ้อมูล
ออกแบบได ้ 2 ประเภท
– Logical design: abstract model of
how the data should be structured
and arranged to meet an
organization’s information needs
การออกแบบฐานข ้อมูลในระดับตรรกะ :
ข ้อมูลควรจะจัดโครงสร ้างและจัดการตาม
ความต ้องการขององค ์กร
– Physical design: starts from the
logical database design and finetunes it for performance and cost
considerations การออกแบบเชิง
่ ้นจากการออกแบบฐาน
กายภาพ: เริมต
่
ข ้อมูลในระดับตรรกะและปร ับให ้ดีขนเพื
ึ้ อ
่ าใช ้จ่าย 19
ทธิภาพและพิ
จารณาเรื
องค่
Principlesประสิ
of Information
Systems, Eighth
Edition
Data Modeling (continued)
• Data model: diagram of data entities
and their relationships รูปแบบข ้อมูล:
แผนภูมิ ข ้อมูลและความสัมพันธ ์
• Entity-relationship (ER) diagrams:
data models that use basic graphical
symbols to show the organization of
and relationships between data แผนผัง
่ ้นั้นเป็ น
เชิงสัมพัทธ ์ (ER): รูปแบบข ้อมูลทีใช
่
รูปภาพสัญลักษณ์พนฐาน
ื้
เพือแสดงถึ
งองค ์กร
และความสัมพันธ ์กันระหว่างข ้อมูล
Principles of Information Systems, Eighth Edition
20
Data Modeling (continued)
Figure 5.4: An Entity-Relationship (ER) Diagram for a
Customer Order Database
Principles of Information Systems, Eighth Edition
21
The Relational Database
Model
• Relational model: describes data in
which all data elements are placed in
two-dimensional tables, called
relations, that are the logical
equivalent of files แบบจาลองขัอมูลเชิง
่ กองค ์ประกอบ
สัมพันธ ์: อธิบายถึงข ้อมูลทีทุ
ของข ้อมูลอยู่รป
ู แบบ 2 มิต ิ เรียกว่า สัมพันธ ์
เทียบเท่ากับตรรกะของไฟล ์
– Each row of a table represents a
data entity แต่ละแถวของตารางแสดงให ้
เห็นถึงเอกลักษณ์ของข ้อมูล
– Columns of the table represent
attributes คอลัมน์ของตารางแสดงถึง
คุณลักษณะ
– Domain: allowable values for data
attributes
Principles of Information Systems, Eighth Edition
22
The Relational Database
Model (continued)
Figure 5.5: A Relational Database Model
Principles of Information Systems, Eighth Edition
23
The Relational Database
Model (continued)
• Selecting: eliminates rows according
to certain criteria
การเลือก : จัดลาดับแถวตามเกณฑ ์
ความสาคัญ
• Projecting: eliminates columns in a
table
โปรเจคติง้ : จัดคอลัมน์ในตาราง
• Joining: combines two or more
tables
การเข ้าร่วม : การรวมอย่างน้อยสองตาราง
• Linking: manipulating two or more
tables that share at least one
common data attribute to provide
useful information and reports การ
่
เชือมโยง
: จัดการกับตาราง 2 ตารางหรือ
่
มากกว่าเพือแบ่
งปันคุณสมบัตข
ิ องข ้อมูล
Principles of Information Systems, Eighth Edition
่ ้ข ้อมูลทีเป็
่ นประโยชน์และรายงานผล 24
เพือให
The Relational Database
Model (continued)
Figure 5.6: A Simplified ER Diagram Showing the
Relationship Between the Manager, Department,
and Project Tables
Principles of Information Systems, Eighth Edition
25
The Relational Database
Model (continued)
Figure 5.7: Linking Data Tables to Answer an Inquiry
Principles of Information Systems, Eighth Edition
26
The Relational Database
Model (continued)
• Data cleanup: process of looking for
and fixing inconsistencies to ensure
that data is accurate and complete
่ ่
ล ้างข ้อมูล : กระบวนการของการมองหาและแก ้ไขสิงที
่ ้แน่ ใจว่าข ้อมูลถูกต ้องและ
ไม่สอดคล ้องกันเพือให
สมบูรณ์
– Eliminate redundancies and
้ ้อนและความผิดปกติ
anomalies กาจัดความซาซ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
27
The Relational Database
Model (continued)
Table 5.3: Fitness Center Dues
Principles of Information Systems, Eighth Edition
28
The Relational Database
Model (continued)
Table 5.4: Fitness Center Members
Table 5.5: Dues Paid
Principles of Information Systems, Eighth Edition
29
Database Management
Systems (DBMSs)
• Creating and implementing the right
database system ensures that the
database will support both business
activities and goals
การสร ้างและปร ับปรุงระบบฐานข ้อมูลที่
่ ้แน่ ใจ ว่าฐานข ้อมูลทีจะ
่
เหมาะสมเพือให
้
ช่วยเหลือทังทางด
้านการดาเนิ นทางธุรกิจและ
เป้ าหมายของธุรกิจ
• DBMS: a group of programs used as
an interface between a database and
application programs or a database
and the user
่ ้เชือมต่
่
DBMS : กลุม
่ ของโปรแกรมทีใช
อ
ระหว่างฐานข ้อมูลและโปรแกรมประยุกต ์หรือ
ฐานข ้อมูลและผูใ้ ช ้
Principles of Information Systems, Eighth Edition
30
Overview of Database Types
• Flat file
– Simple database program whose
records have no relationship to
one another โปรแกรมฐานข ้อมูลอย่างง่าย
่ นทึกไว ้โดยไม่ต ้องเชือมความสั
่
ทีบั
มพันธ ์กับสิง่
่
อืน
• Single user
– Only one person can use the
database at a time มีเพียงคนเดียวที่
สามารถใช ้ฐานข ้อมูลในเวลาขณะนั้น
– Examples: Access, FileMaker, and
InfoPath
• Multiple user
– Allows dozens or hundreds of
people to access the same
database system at the same time
31
อนุ ญาตให ้คนหลายร ้อย คนสามารถเข ้าสูร่ ะบบ
ฐานข ้อมูลเดียวกันได ้ในเวลาเดียวกัน
Principles of Information Systems, Eighth Edition
Providing a User View
• Schema: description of the entire
database สชีม่า : รายละเอียดของฐานข ้อมูล
้
ทังหมด
– Typically used by large database
systems to define tables and other
database features associated with
a person or user โดยปกติแล ้วจะถูกใช ้
่ าหนด
โดยระบบฐานข ้อมูลขนาดใหญ่เพือก
่ ที่
ตารางและคุณสมบัตฐิ านข ้อมูลอืนๆ
่
เกียวข
้องกับบุคคลหรือผูใ้ ช ้
• A DBMS can reference a schema to
find where to access the requested
data in relation to another piece of
data
DBMS สามารถอ ้างถึงการค ้นหา schema
่ เข
่ ้าถึงข ้อมูลทีต
่ ้องการทีมี
่ ความสัมพันธ ์
เพือที
่
กั
บ
ข
้อมู
ล
ในส่
ว
นอื
นๆ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
32
Creating and Modifying the
Database
• Data definition language (DDL):
collection of instructions and
commands used to define and
describe data and relationships in a
specific database ข ้อมูลภาษานิ ยาม
่ ใช
่ ้ใน
(DDL) : ชุดของคาแนะนาและคาสังที
การกาหนดและอธิบายข ้อมูลและความสัมพันธ ์
ในฐานข ้อมูลเฉพาะ
– Allows the database’s creator to
describe the data and relationships
that are to be contained in the
schema ยอมให ้ ผูส้ ร ้างฐานข ้อมูลอธิบาย
่ นอยู่ในสคีมา
ข ้อมูลและความสัมพันธ ์ทีเป็
• Data dictionary: detailed description
of all the data used in the database
ข ้อมูลพจนานุ กรม : รายละเอียดของข ้อมูล
้
่ ้ในฐานข ้อมูล
ทั
งหมดที
ใช
Principles of Information Systems, Eighth Edition
33
Creating and Modifying the
Database (continued)
Figure 5.10: Using a Data Definition Language to
Define a Schema
Principles of Information Systems, Eighth Edition
34
Creating and Modifying the
Database (continued)
Figure 5.11: A Typical Data Dictionary Entry
Principles of Information Systems, Eighth Edition
35
Storing and Retrieving Data
• When an application program
requests data from the DBMS, the
application program follows a logical
access path
่
เมือโปรแกรมประยุ
กต ์ต ้องการข ้อมูลจาก
DBMS โปรแกรมประยุกต ์จะเข ้าไปตาม
เส ้นทางการเข ้าใช ้ทางตรรกะ
• When the DBMS goes to a storage
device to retrieve the requested data,
it follows a path to the physical
location (physical access path) where
the data is stored
่ DBMS ไปถึงอุปกรณ์จด
่ ง
เมือ
ั เก็บข ้อมูลเพือดึ
่ ้องการแล ้วจะเดินทางไปยังตาแหน่ ง
ข ้อมูลทีต
่ ง่
ทางกายภาพ (ทางเข ้าทางกายภาพ) ทีซึ
ข ้อมูลถูกเก็บไว ้
Principles of Information Systems, Eighth Edition
36
Storing and Retrieving Data
(continued)
Figure 5.12: Logical and Physical Access Paths
Principles of Information Systems, Eighth Edition
37
Manipulating Data and
Generating Reports
• Data manipulation language
(DML): commands that manipulate
the data in a database ภาษาจัดการ
่ จั
่ ดการกับข ้อมูลใน
ข ้อมูล (dml) : คาสังที
ฐานข ้อมูล
• Structured Query Language (SQL)
โครงสร ้างภาษาแบบสอบถาม
– Adopted by the American National
Standards Institute (ANSI) as the
standard query language for
relational databases ถูกยอมร ับโดย
American National Standards Institute
(ANSI) เป็ นภาษาแบบสอบถามมาตรฐาน
สาหร ับฐานข ้อมูลเชิงสัมพันธ ์
• Once a database has been set up and
loaded with data, it can produce
reports,
documents,
and other
Principles
of Information
Systems, Eighth Edition
38
่
่ ้ร ับการติดตังและ
้
outputs เมือฐานข
้อมูลทีได
Manipulating Data and
Generating Reports
(continued)
Table 5.6: Examples of SQL Commands
Principles of Information Systems, Eighth Edition
39
Database Administration
• Role of the database administrator
(DBA): plan, design, create, operate,
secure, monitor, and maintain
databases บทบาท ของผูด้ แู ลระบบ
ฐานข ้อมูล (DBA) : วางแผน, ออกแบบ, สร ้าง,
ทางาน, การร ักษาความปลอดภัยตรวจสอบ
และบารุงรักษาฐานข ้อมูล
• DBA works with both users and
programmers DBA ทางานร่วมกับผูใ้ ช ้และ
โปรแกรมเมอร ์
• A data administrator is responsible
for defining and implementing
consistent principles for a variety of
data issues, including setting data
standards and data definitions; a
nontechnical position ผูด้ แู ลข ้อมูลมี
่
หน้าofทีInformation
ในการก
าหนดและปร
ับปรุงหลักให ้
Principles
Systems,
Eighth Edition
40
้
สอดคล ้องสาหร ับปัญหาข ้อมูลทังหลาย
รวมถึง
Popular Database
Management Systems
• Popular DBMSs for end users include
Microsoft’s Access and FileMaker Pro
่ นทีนิ
่ ยมสาหร ับ ได ้แก่
DBMSs ทีเป็
Microsoft Access และ FileMaker Pro
• Complete database management
software market includes: โปรแกรม
จัดการฐานข ้อมูลแบบสมบูรณ์ ประกอบไป
ด ้วย:
– Software for professional
programmers โปรแกรมสาหร ับ
โปรแกรมเมอร ์มืออาชีพ
– Databases for midrange, mainframe,
and supercomputers ฐานข ้อมูลสาหร ับ
midrange, เมนเฟรมและซูเปอร ์คอมพิวเตอร ์
• Examples of open-source database
systems: PostgreSQL and MySQL
ตัวอย่างของระบบฐานข ้อมูลแบบ opensource : PostgreSQL และ MySQL
Principles
of Information
Systems, Eighth
Edition
• Many
traditional
database
programs 41
are now available on open-source
Special-Purpose Database
Systems
• Some specialized database packages
are used for specific purposes or in
specific industries แพคเกจฐานข ้อมูล
่ ตถุประสงค ์เฉพาะหรือ
บางอย่าง จะถูกใช ้เพือวั
ในอุตสาหกรรมเฉพาะ
– Israeli Holocaust Database
(www.yadvashem.org)
– Hazmat database
– Art and Antique Organizer Deluxe
• Special-purpose database by Tableau
can be used to store and process
visual images ฐานข ้อมูลวัตถุประสงค ์พิเศษ
โดย Tableau สามารถใช ้ในการจัดเก็บและ
การสร ้างภาพ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
42
Selecting a Database
Management System
• Important characteristics of databases
to consider ลักษณะสาคัญของฐานข ้อมูล
สาหร ับพิจารณา
– Database size ขนาดฐานข ้อมูล
– Database cost ราคาฐานข ้อมูล
– Concurrent users จานวนผูใ้ ช ้งานที่
รองร ับได ้
– Performance ความสามารถ
– Integration การรวมกันได ้
– Vendor ผูจ้ าหน่ าย
Principles of Information Systems, Eighth Edition
43
Using Databases with Other
Software
• DBMSs can act as front-end or backend applications DBMSs สามารถทา
่ นได ้ทัง้ front - end หรือ back-end
หน้าทีเป็
– Front-end applications interact
directly with people or users
โปรแกรม Front - end ติดต่อโดยตรงกับคน
หรือผูใ้ ช ้
– Back-end applications interact with
other programs or applications
่
โปรแกรม back-end ติดต่อกับโปรแกรมอืนๆ
่
หรือส่วนอืนๆ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
44
Database Applications
• Today’s database applications
manipulate the content of a database
to produce useful information
้ ดการเนื อหา
้
โปรแกรมฐานข ้อมูลในทุกวันนี จั
่ นประโยชน์ในการทางาน
ของฐานข ้อมูลเพือเป็
• Common manipulations are
searching, filtering, synthesizing, and
assimilating the data contained in a
database using a number of database
applications การจัดการทางการค ้นหา, การ
กรอง, การสังเคราะห ์และการทาให ้ข ้อมูลใน
ฐานข ้อมูลเหมือนกันโดยใช ้จานวนของ
โปรแกรมฐานข ้อมูล
Principles of Information Systems, Eighth Edition
45
Linking Databases to the
Internet
• Linking databases to the Internet is
important for many organizations
่
and people ฐานข ้อมูลเชือมโยงกั
บถึง
่ าคัญสาหร ับหลายองค ์กร
อินเทอร ์เน็ ตเป็ นสิงส
และบุคคล
• Semantic Web
– Developing a seamless integration
of traditional databases with the
่
Internet พัฒนาการรวมราบรืนของ
้ มกับอินเทอร ์เน็ ต
ฐานข ้อมูลแบบดังเดิ
– Allows people to access and
manipulate a number of traditional
databases at the same time
through the Internet ช่วยให ้คนเข ้าถึง
และจัดการกับจานวนของฐานข ้อมูลแบบ
้ มในเวลาเดียวกันผ่านทางอินเทอร ์เน็ ต
ดังเดิ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
46
Data Warehouses, Data
Marts, and Data Mining
• Data warehouse: database that
collects business information from
many sources in the enterprise,
covering all aspects of the company’s
processes, products, and customers
่
ฐานข ้อมูลทีรวบรวมแหล่
งข ้อมูลทางธุรกิจ
จานวนมากในองค ์กรครอบคลุมในทุกด ้านของ
กระบวนการของบริษท
ั ผลิตภัณฑ ์และลูกคา้
• Data mart: subset of a data
warehouse เซตย่อยของ data
warehouse
• Data mining: information-analysis
tool that involves the automated
discovery of patterns and
relationships in a data warehouse
่ อการวิเคราะห ์ข ้อมูลซึงเกี
่ ยวข
่
เครืองมื
้องกับ
การค
้นหาโดยรู
ปแบบอั
ตโนมั
ิ ละสัมพันธ ์กัน47
Principles
of Information
Systems,
Eighth
Editionตแ
ใน data warehouse
Data Warehouses, Data
Marts, and Data Mining
(continued)
Figure 5.17: Elements of a Data Warehouse
Principles of Information Systems, Eighth Edition
48
Data Warehouses, Data
Marts, and Data Mining
(continued)
Table 5.8: Common Data-Mining Applications
Principles of Information Systems, Eighth Edition
49
Business Intelligence
• Business intelligence (BI): process of
gathering enough of the right
information in a timely manner and
usable form and analyzing it to have
a positive impact on business
strategy, tactics, or operations ธุรกิจ
อัจฉริยะภาพ (BI) : กระบวนการของการ
่
รวบรวมความเพียงพอของข ้อมูลทีเหมาะสม
กับเวลาและรูปแบบและวิเคราะห ์ถึงผลกระทบ
เชิงบวกต่อกลยุทธ ์ทางธุรกิจ, เทคติคหรือการ
ดาเนิ นงาน
– Turns data into useful information
that is then distributed throughout
่
an enterprise เปลียนข
้อมูลไปเป็ นข ้อมูลที่
่ งองค
้
เป็ นประโยชน์แล ้วแจกจ่ายไปทัวทั
์กร
Principles of Information Systems, Eighth Edition
50
Business Intelligence
(continued)
• Competitive intelligence: aspect of
business intelligence limited to
information about competitors and
the ways that knowledge affects
strategy, tactics, and operations
อัจฉริยภาพการแข่งขัน : ข่าวสาร ข ้อจากัดใน
่
มุมมองของธุรกิจอัจฉริยภาพ เกียวกั
บคูแ่ ข่ง
่ ผลต่อกลยุทธ ์, เทคติคและการ
และวิธก
ี ารทีมี
ดาเนิ นงาน
• Counterintelligence: steps an
organization takes to protect
information sought by “hostile”
้
intelligence gatherers ขันตอนองค
์กรนา
ในการปกป้ องข ้อมูลหาจากศัตรู
Principles of Information Systems, Eighth Edition
51
Distributed Databases
• Distributed database ฐานข ้อมูลแบบ
กระจาย
– Database in which the data may be
spread across several smaller
databases connected via
telecommunications devices
่ ้อมูลอาจจะกระจายในฐานข ้อมูล
ฐานข ้อมูลทีข
่
ขนาดเล็กหลายๆอย่างถูกเชือมต่
อผ่าน
อุปกรณ์โทรคมนาคม
– Gives corporations more flexibility
in how databases are organized
้
and used บริษท
ั ให ้ความยืดหยุ่นมากขึนใน
การจัดการและใช ้ฐานข ้อมูลอย่างไร
• Replicated database ฐานข ้อมูลซา้
– Database that holds a duplicate set
of frequently used data ฐานข ้อมูลที่
่ าและใช
้
เก็บชุดข ้อมูลทีซ
้บ่อยๆ
Principles of Information Systems, Eighth Edition
52
Online Analytical Processing
(OLAP)
• Software that allows users to explore
data from a number of different
perspectives ซอฟต ์แวร ์ทีท่ าให ้ผู ้ใช ้สามารถ
่
ค ้นหาข ้อมูลจากจานวนจุดประสงค ์ทีแตกต่
างกัน
Principles of Information Systems, Eighth Edition
53
Online Analytical Processing
(OLAP) (continued)
Table 5.9: Comparison of OLAP and Data Mining
Principles of Information Systems, Eighth Edition
54
Object-Oriented and ObjectRelational Database
Management Systems
• Object-oriented database: database
that stores both data and its
่ บ
processing instructions ฐานข ้อมูลทีเก็
้ ้อมูลและคาสังในการประมวลผล
่
ทังข
– Method: procedure or action
้
ขันตอนหรื
อการทางาน
– Message: request to execute or run
a method ร ้องขอให ้ดาเนิ นการหรือ
วิธก
ี ารใช ้งาน
Principles of Information Systems, Eighth Edition
55
Object-Oriented and ObjectRelational Database
Management Systems
(continued)
• Object-oriented database
management system (OODBMS):
group of programs that manipulate
an object-oriented database and
provide a user interface and
connections to other application
programs ระบบการจัดการฐานข ้อมูลเชิง
วัตถุ (OODBMS) : กลุม
่ ของโปรแกรมที่
จัดการฐานข ้อมูลเชิงวัตถุและกาหนดส่วน
่
ติดต่อผูใ้ ช ้และการเชือมต่
อกับโปรแกรม
่
ประยุกต ์อืนๆ
• Object-relational database
management system (ORDBMS):
DBMS capable of manipulating audio,
video, and graphical data ระบบการ
จัดการฐานข
ลวัตEighth
ถุเชิงEdition
สัมพันธ ์
Principles
of Information ้อมู
Systems,
56
(ORDBMS) : DBMS สามารถจัดการกับ
Visual, Audio, and Other
Database Systems
• Databases for storing images
ฐานข ้อมูลสาหร ับการจัดเก็บภาพ
• Databases for storing sound ฐานข ้อมูล
สาหร ับเก็บเสียง
• Virtual database systems: allow
different databases to work together
as a unified database system ระบบ
ฐานข ้อมูลเสมือน : ยอมให ้ฐานข ้อมูลที่
แตกต่างกันทางานร่วมกันได ้เป็ นระบบ
ฐานข ้อมูลแบบเดียวกัน
• Other special-purpose database
systems ระบบฐานข ้อมูลวัตถุประสงค ์พิเศษ
่
อืนๆ
– Spatial data technology: stores and
accesses data according to the
locations it describes and permits
Principles of Information Systems, Eighth Edition
57
spatial queries and analysis
้ ่ : จัดเก็บและเข ้าถึง
เทคโนโลยีข ้อมูลเชิงพืนที
Summary
• Database: a collection of integrated
and related files ฐานข ้อมูล:การเก็บรวบรวม
่ ยวข
่
ไฟล ์ทีเกี
้อง
• Hierarchy of data: bits, characters,
fields, records, files, and databases
้
ลาดับชันของข
้อมูล : บิต อักขระ ฟิ ลด ์ เรคค
อร ์ด ไฟล ์ และฐานข ้อมูล
• Key: a field or set of fields in a record
that is used to identify the record คีย ์ :
่ ้ในการบันทึก
ฟิ ลด ์หรือชุดฟิ ลด ์ในเรคคอร ์ดทีใช
• Database approach to data
management: a pool of related data is
shared by multiple application
programs แนวทางการจัดการฐานข ้อมูล :
่ ยวข
่
ขอบเขตของข ้อมูลทีเกี
้องกันจะถูกแบ่งปัน
กันโดยโปรแกรมประยุกต ์
•Principles
Dataof Information
model:Systems,
diagram
of entities and 58
Eighth Edition
relationships รูปแบบข ้อมูล : แผนภาพของ
Summary (continued)
• Relational model: describes data in
which all elements are placed in twodimensional tables called relations
่
รูปแบบเชิง สัมพันธ ์ : อธิบายข ้อมูลทีมี
้
องค ์ประกอบทังหมดจะอยู
่ในตารางสองมิตท
ิ ี่
เรียกว่า เชิงสัมพันธ ์
• Database management system
(DBMS): group of programs used as
an interface between a database and
application programs or a database
and the user ระบบการจัดการฐานข ้อมูล
่ ้เชือมต่
่
(DBMS) : กลุม
่ ของโปรแกรมทีใช
อ
ระหว่างฐานข ้อมูลและโปรแกรมประยุกต ์หรือ
ฐานข ้อมูลและผูใ้ ช ้
• Role of the database administrator
(DBA): plan, design, create, operate,
secure,
monitor,
andEdition
maintain
Principles
of Information
Systems, Eighth
59
databases บทบาทของผูด้ แู ลระบบ
Summary (continued)
• Data warehouse: database that
collects business information from all
aspects of a company’s processes,
products, and customers ฐานข ้อมูลเก็บ
รวบรวมข ้อมูลทางธุรกิจจากทุกลักษณะของ
กระบวนการผลิตของบริษท
ั ผลผลิตและลูกค ้า
• Data mining: information-analysis
tool for the automated discovery of
patterns and relationships in a data
่ อวิเคราะห ์ข ้อมูลสาหร ับ
warehouse เครืองมื
การค ้นหารุปแบบโดยอัตโนมัตแิ ละสัมพันธ ์กัน
ใน data warehouse
• Object-oriented database: database
that stores both data and its
processing instructions ฐานข ้อมูลเชิง
่ บข ้อมูลและคาสังในการ
่
วัตถุ : ฐานข ้อมูลทีเก็
ประมวลผล
Principles
of Information Systems, Eighth Edition
60