Instrukcja PDT

download report

Transcript Instrukcja PDT

INSTRUKCJA PROWADZENIA
POKŁADOWEGO DZIENNIKA TECHNICZNEGO
Pokładowy Dziennik Techniczny jest dokumentem, dla którego podstawą prawną
są przepisy Part M M.A.306 i zawiera następujące informacje dotyczące każdego
statku powietrznego:
1.
Informacje o każdym
bezpieczeństwa lotów;
2.
Aktualne poświadczenie obsługi statku powietrznego (CRS);
3.
Aktualne świadectwo obsługi technicznej (Maintenance Statement - MS),
zawierające informacje dotyczące statusu wykonania obsługi technicznej
statku powietrznego, tj jakie planowe i nieplanowe obsługi mają zostać
wykonane w następnej kolejności.
locie,
potrzebne
dla
zapewnienia
ciągłego
Pokładowy Dziennik Techniczny statku powietrznego jest dokumentem
przynależnym do danego statku powietrznego i prowadzonym zarówno podczas
obsług technicznych jak podczas operacji lotniczych. Wypisanie jednej karty PDT
ma zastosowanie wyłącznie do jednego dnia lotnego. PDT wypełniany jest przez
mechaników lotniczych obsługi lub załogę statku powietrznego
W razie zapisania wszystkich rubryk (np. w sprawozdaniu z lotu), do dalszego
rejestrowania eksploatacji statku powietrznego zaprowadza się następną kartę
dziennika.
W przypadkach wykonywania lotów przez uczniów pilotów za prawidłowość
zapisów w PDT odpowiada instruktor nadzorujący (personel licencjonowany).
W przypadkach wykonywania lotów przez kilku pilotów/instruktorów nadzorujących
w danym dniu, statek powietrzny podlega przekazaniu, z czym wiąże się
obowiązek dokonania odpowiedniego wpisu przez kolejnego dowódcę / instruktora
nadzorującego.
PDT sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Kopia musi pozostać w miejscu
jej wypełnienia do czasu zastąpienia jej oryginałem.
Bloczek formularzy PDT zostaje przekazany do kierownika CAMO po zdaniu
statku powietrznego po locie/lotach.
Dokumenty wchodzące w skład Pokładowego Dziennika Technicznego są
przechowywane w teczce opisanej jako „Pokładowy Dziennik Techniczny Statku
Powietrznego” oraz znakiem rejestracyjnym statku powietrznego.
Pokładowy Dziennik Techniczny z aktualnymi danymi powinien znajdować się cały
czas na pokładzie właściwego statku powietrznego. Dopuszcza się jednak, aby
PDT pozostawał na terenie lotniska, z którego wykonywane są loty tylko w
sytuacji, gdy po wykonaniu lotu bez międzylądowania statek powietrzny wraca na
to lotnisko.
Osoba wypełniająca Formularz Pokładowego Dziennika Technicznego
zobowiązana jest wypełnić informacje o typie statku powietrznego, jego znakach
rejestracyjnych, dacie ważności ubezpieczenia i terminie oraz nalocie do
następnych obsług.
Obowiązkiem dowódcy załogi jest kontrolowanie poświadczeń i ograniczeń,
ciężaru do startu, przyjęcie statku powietrznego od mechanika oraz wykonanie
przeglądu przedlotowego
Kolejną funkcją Formularza Pokładowego Dziennika Technicznego jest rejestracja
czasów pracy/cykli płatowca, zespołu napędowego i urządzeń statku
powietrznego. Obowiązek ich zapisu spoczywa na dowódcy załogi, który po
wykonanym zadaniu (grupie zadań) lub po zakończeniu dnia lotnego wypełnia
odpowiednie rubryki Formularza.
Obowiązek rejestracji w Formularzu Pokładowego Dziennika Technicznego
usterek zauważonych podczas przeglądu przedlotowego spoczywa na osobie
wykonującej przegląd, zaś usterek zauważonych w locie spoczywa na dowódcy
załogi.
Pokładowy Dziennik Techniczny statku powietrznego Aeroklubu Lubelskiego jest
dokumentem systemowym i składa się z następujących, dokumentów:
- Formularz Pokładowego Dziennika Technicznego
- Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR)
- Świadectwo Zdatności do Lotu (CoA)
- Poświadczenie przeglądu zdatności (ARC)
- Poświadczenie obsługi technicznej (CRS)
- Świadectwo(-a) obsługi technicznej (MS)
- Zezwolenie(-a) na pokładową stację lotniczą
- Wyciąg ze świadectwa ważenia
- Certyfikat Ubezpieczenia
Te dokumenty powinny znajdować się na pokładzie szybowca w czasie
przelotu na obce lotnisko lub podczas zawodów
Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR) - strona 1
Świadectwo Rejestracji statku powietrznego (CoR) - strona 2
Świadectwo Zdatności do Lotu - CoA
Poświadczenie przeglądu zdatności (ARC)
!
Poświadczenie obsługi technicznej (CRS)
Świadectwo ważności obsługi technicznej (MS)
!
!
Zezwolenie(-a) na pokładową stację lotniczą
!
!
Wyciąg ze świadectwa ważenia
!
Ważność – 4 lata od daty
ważenia
Polisa ubezpieczenia OC
!
Formularz PDT
Formularz PDT zawiera:
Nagłówek, w którym umieszczono: nazwę i dane Aeroklubu Lubelskiego, nazwę
dokumentu, poświadczenie wykonania przeglądu przed dniem lotnym;
Rubryki do wpisania typu SP i jego znaków, datę wypełnienia oraz uprzednio
naniesiony numer kolejny PDT;
Część A służącą do rozliczenia paliwa i oleju;
Część B służącą do zapisywania danych z kolejnych wylotów SP;
Część C służącą do wpisywania uwag technicznych;
Część D służącą do rejestrowania wydania i przyjęcia SP.
Formularz PDT szybowców nie zawiera Części A oraz rubryk dotyczących czasu
pracy zespołu napędowego w Części B.
Nagłówek
!
Podpis w tej rubryce oznacza poświadczenie wykonania przeglądu przedlotowego
Jeżeli zapisy zawarte w Świadectwie Ważności Obsługi
(Maintenance Statement - MS) nie pozwalają na
przystąpienie do wykonywania lotów, wypełnianie PDT
i przekazywanie statku powietrznego dowódcy jest
niedopuszczalne.
CZĘŚĆ B Sprawozdanie z lotu/lotów - rozliczenie czasów pracy
Nr lotu
Dowódca załogi / instruktor nadzorujący;
Potwierdzenie wykonania przeglądu startowego;
Miejsce startu;
Miejsce lądowania;
Godzina startu;
Godzina lądowania;
Czas lotu;
Ilość lądowań.
Sposób wypełniania Części B
W rubryce „dowódca załogi / instruktor nadzorujący" wpisywane imię i nazwisko
pilota dowódcy lub w przypadku wykonywania lotów samodzielnych przez uczniów
pilotów nie posiadających jeszcze licencji, wpisu dokonuje instruktor nadzorujący.
W przypadku, gdy uczeń pilot posiada licencję w/w wpis dokonuje uczeń pilot pod
nadzorem instruktora. Pilot dowódca lub instruktor nadzorujący potwierdza
dokonanie przeglądu startowego swoim podpisem oraz wpisaniem nr licencji.
Czas zapisywany jest w formacie gg:mm z zaokrągleniem do pełnych minut.
Sposób wypełniania Części B
Na dwusterach dopuszcza się wpis łącznego nalotu szybowca w danym dniu.
Sposób wypełniania Części B
Zapisy dotyczące miejsca startu, lądowania, czasu lotu mogą być prowadzone
zbiorczo przez pilota-dowódcę lub instruktora nadzorującego po serii lotów nie
rzadziej niż przed kolejnym uzupełnieniem paliwa/oleju oraz po zakończeniu lotów.
Dopuszcza się pozostawienie niewypełnionych rubryk dotyczących miejsca oraz
godziny startu i lądowania w przypadku, gdy miejscem startu i lądowania jest
lotnisko Radawiec, zaś zapisy chronometrażu prowadzone są na Listach Wzlotów.
Przez serię lotów należy rozumieć loty o tym samym charakterze, wykonywane
przez tę samą załogę, zakończone lądowaniem na tym samym lotnisku (np. loty na
holowanie szybowców), przy czym statek powietrzny pozostaje nieprzerwanie pod
kontrolą załogi. W takim przypadku przegląd startowy wykonywany może być
jedynie przed pierwszym lotem w serii.
CZĘŚĆ B Przykład przeniesienia zapisów z listy lotów
Podpis w tej
startowego
rubryce
oznacza
poświadczenie
wykonania
przeglądu
Sposób wypełniania Części B
Rubrykę „Czas lotu i pracy zespołu napędowego z przeniesienia" wypełnia
mechanik lub pilot wydający statek powietrzny do lotu/lotów przenosząc dane
z rubryki „Czas lotu do przeniesienia" poprzedniego PDT danego statku
powietrznego. Jeżeli statek powietrzny był obsługiwany po terminie wystawienia
poprzedniego PDT przed przeniesieniem danych o nalocie należy porównać ten
wpis z aktualnym Poświadczeniem Obsługi (CRS).
Rubrykę „Czas lotu i pracy zespołu napędowego do przeniesienia" wypełnia
mechanik przyjmujący statek powietrzny po locie/lotach, sumując wpisy dotyczące
czasu lotu, dokonane podczas lotu/lotów przez personel latający.
CZĘŚĆ C Zdarzenia, uwagi, usterki
Numer lotu, podczas którego nastąpiła usterka – odnosi się on do numeru z
kolumny nr 1 w Części B
Opis zawierający szczegóły, dotyczący każdej usterki statku powietrznego i
zdarzeń wpływających na zdatność lub bezpieczeństwo lotu.
Informacja o usunięciu usterki lub innych działaniach.
Sposób wypełniania Części C
Rubrykę „UWAGI, OPIS USTERKI" wypełnia dowódca statku powietrznego po
zauważeniu usterki. Odnotowuje to zdarzenie potwierdzając zapis swoim
podpisem, datą, numerem licencji i przekazuje statek powietrzny mechanikowi.
W przypadku braku uwag, usterek dowódca statku powietrznego, który wykonał
ostatni lot w danym dniu lotnym, wpisuje w tej rubryce formułkę „BEZ UWAG”
(może być forma skrócona „b/u”) i potwierdza wpis podpisem, datą i numerem
licencji.
Dopuszcza się dokonanie wpisu o usterce przez mechanika, jeżeli zdarzenie
będące podstawą wpisu zajdzie po zdaniu statku powietrznego przez jego
dowódcę.
Sposób wypełniania Części C
Rubrykę „WYKONANE CZYNNOŚCI" wypełnia mechanik, zamieszczając krótki
opis istoty wykonanych czynności. Rubryka ta pełni rolę Poświadczenia
Wykonania Obsługi (CRS) w przypadku drobnych usterek, których usunięcie nie
wymaga wycofania statku powietrznego z lotów i podpis złożony przez mechanika
dotyczy tego poświadczenia.
Usunięcie drobnych usterek, nie wymagających wykonania wieloetapowych prac
poświadczane jest w PDT, natomiast w przypadku prac złożonych, wymagających
wykonania czynności na podstawie kart zadaniowych i poświadczenia w postaci
CRS, w rubryce dotyczącej poświadczenia usunięcia niezgodności wpisywany jest
numer odpowiedniego CRS.
W przypadku, gdy rubryka ta pełni rolę Poświadczenia Wykonania Obsługi (CRS),
należy wykonać dodatkową kopię tej strony formularza PDT i przechowywać ją do
czasu zastąpienia danego bloczka formularzy PDT nowym.
CZĘŚĆ D Przekazanie statku powietrznego
Potwierdzenie wydania statku powietrznego do lotu/lotów przez mechanika.
Potwierdzenie przyjęcia statku powietrznego do lotu/lotów przez dowódcę statku
powietrznego.
Potwierdzenie zdania statku powietrznego po locie/lotach przez dowódcę statku
powietrznego.
Potwierdzenie przyjęcia statku powietrznego po locie/lotach przez mechanika.
Sposób wypełniania Części D
Przed lotem: dowódca statku lub instruktor nadzorujący potwierdza przyjęcie
statku powietrznego, a mechanik potwierdza przekazanie statku powietrznego
zdatnego do lotu.
Jeżeli na statku powietrznym wykonywane są loty przez kilku dowódców przyjęcie
statku powietrznego potwierdza dowódca/instruktor nadzorujący, który jako
pierwszy wykonuje loty. Zdanie statku powietrznego potwierdza dowódca/instruktor
nadzorujący, który kończy wykonywanie lotów.
Po zakończeniu lotu lub serii lotów, pilot dowódca ma obowiązek zakończyć
wypełnianie PDT. Jeżeli wystąpi sytuacja wymagająca ponownego wydania statku
powietrznego do lotu/lotów przez mechanika, po wcześniejszym jego zdaniu
należy wypełnić kolejny formularz PDT
Dziękuję za uwagę