PowerPoint-præsentation - Social og Sundhedsskolen Fyn

download report

Transcript PowerPoint-præsentation - Social og Sundhedsskolen Fyn

Men hvad er forskellen på disse to lovgivninger?

Når du arbejder ud fra Serviceloven, er dine opgaver typisk personlig
hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Eksempelvis
rengøring, hjælp til måltider og indkøb hos borgere, der pga. svækkelse
eller sociale problemer har brug for hjælp.

Når du arbejder efter Sundhedsloven, løser du plejemæssige opgaver,
som du er blevet specielt oplært til, for eksempel øjendrypning eller skift af
forbinding, Det handler om opgaver hos borgere der pga. sygdom har brug
for pleje og genoptræning. De fleste arbejdsopgaver, som hører under
Sundhedsloven, bliver dog udført af sygeplejersker, social- og sundheds
assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter


Begrebet ”elementære sygeplejeopgaver”
bruges ikke længere i lovteksten
Nu tales der om grundlæggende sygepleje
efter sundhedsloven

Serviceloven
Ydelser/hjælp efter
serviceloven skal borgenren
ansøge om. Man får besøg af
visitator som træffer afgørelse
om bevilling, eller et afslag.
Man har således ikke ret til
hjælpen før den er bevilget.

Når man som borger får hjælp
efter serviceloven har man
mulighed for at bytte den
visiterede ydelse til en anden

Eksempelvis kunne der være
visiteret til bad en gang
ugentligt, men borgeren vælger
i denne uge, at gå en tur i
stedet for at komme i bad.

Sundhedsloven
Hjælp efter sundhedsloven bevilges
af Sundhedsvæsnet eksempelvis
en læge.

Borgeren/patienten skal ikke
ansøge om hjælpen. Når hjælpen
er bevilget har borgeren/patienten
ret til hjælpen. Ofte varetages
hjælpen af en sygeplejerske, men
opgaven kan uddelegeres jævnfør
de gældende retningslinjer, der er
på ansættelsesstedet.

Eksempelvis kunne en borger være
bevilget hjælp til stomipleje efter
sundhedsloven er en borger. Her
kan borgeren ikke vælge at bytte
denne ydelse til eksempelvis en gå
tur
§ 1. Formålet med denne lov er
 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale
problemer,

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have
et forebyggende sigte, og

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den
enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige
tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for
sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en
konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og
forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter
loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn





§ 3. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter denne lov.
Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbud efter §§
32, 36, 101, 103, 104 og 107-110, skal afgørelsen indeholde
oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som
iværksættes, og formålet hermed.
I praksis har kommunalbestyrelsen uddelegeret retten til at træffe
afgørelser omkring ovenstående til visitator i Myndigheds afdelingen.





§ 3. Regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov ansvarlige for, at
sundhedsvæsenet tilbyder en befolkningsrettet indsats vedrørende
forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient.
Stk. 2. Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen,
praktiserende sundhedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og private
institutioner m.v.
§ 4. Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i
dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv
ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning,
planlægning og samarbejde m.v.
§ 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering,
sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt
forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.
§ 6. Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til
særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der
handler på disses ansvar. = Social- og Sundheds hjælpere og assistenter.