Input en Participatie

Download Report

Transcript Input en Participatie

INPUT EN PARTICIPATIE
POLITIEK MODEL EASTON VAN DICHTERBIJ
INPUT EN PARTICIPATIE
EASTON
Vorige hoofdstukken: omgeving bestudeerd
NU: input en outputzijde onderzoeken
Wat is de bijdrage van burgers aan het systeem?
Mensen doen beroep op politiek om iets te verwezenlijken.
eisen
(problemen laten oplossen)
steun (aan politiek regime/ autoriteiten)
(systeem bevestigen)
INPUT EN PARTICIPATIE
• WITHINPUTS: actoren binnen politiek systeem
(parlementairen, ambtenaren, ministers) stellen zelf eisen
of geven steun.
• Participatie is het nieuwe modewoord voor democratische
cultuur: leerlingenparticipatie, ouderparticipatie, culturele
participatie, media participatie, politieke participatie…?
• Belgische politiek staat garant voor: discussie, ruzie,
verwijten, (loze) beloften  weinig zicht op een veelal
gesloten systeem
TOCH: iedereen ‘participeert’.
INPUT EN PARTICIPATIE
• In elke sociale structuur waarin de mens zich
bevindt, zij het de school, het werk, de
gemeente,… moet er worden ‘geparticipeerd’ om
een actieve rol te spelen in de eigen ontwikkeling.
•
-
4 Vormen van participatie:
Sociale of maatschappelijke participatie
Economische participatie
Culturele participatie
Politieke participatie
INPUT EN PARTICIPATIE
• Sociale participatie:
Onderwijssysteem, OCMW, ziekenfonds, …
• Economische participatie:
Arbeider, bediende, producent, consument, …
• Culturele participatie:
Musea, theater, tentoonstellingen, …
• Poltieke participatie:
conventioneel of onconventioneel
INPUT EN PARTICIPATIE
• Vlaamse jongeren niet apolitiek maar toch verliezen
veel grote partijen hun achterban.
Het vertrouwen in politiek over het
algemeen lijkt ver zoek omdat de kloof
tussen politiek en burger groter wordt.
Verklaring hiervoor te vinden in verschil tussen conventionele en
onconventionele participatie.
Inspraak, demonstratie, petities, …
partijpolitiek
INPUT EN PARTICIPATIE
CONVENTIONELE PARTICIPATIE
(=partijpolitieke participatie)
Terugloop in het lidmaatschap van politieke partijen. Gaat maar
om enkele honderdduizenden.
Reden voor terugloop?
- Individualisering
- Secularisatie
- Drang naar midden
- Massamedia en meer informatiebronnen
- Opkomst belangenorganisaties en pressiegroepen
http://www.radio1.be/programmas/peeters-pichal/waarom-ben-jijgeen-lid-meer-van-politieke-partij
INPUT EN PARTICIPATIE
• Individualisering:
Minder behoefte hebben ergens bij te horen
• Secularisatie:
Grote verhalen en grote tegenstellingen verdwijnen. Politiek
komt los van ideologie.
• Drang naar midden:
Voor post-materiële kwesties speelt tegenstelling links- rechts
niet zo’n grote rol meer.
• Massamedia:
Politieke partij is niet langer belangrijkste bron van informatie.
• Belangenorganisaties:
Antiglobalisten, Greenpeace, ngo’s, staan los van politieke
partijen.
INPUT EN PARTICIPATIE
ONCONVENTIONELE PARTICIPATIE
(= directe politieke participatie)
Interesse in directe participatie neemt toe bij alle
generaties.
Niet zozeer vermindering in politieke interesse maar
wel een verschuiving
• Reacties op poltiek gebeuren
• Kritiek op het beleid
Vb. Witte Mars, bezetten Lappersfortbos, Bite Back,
opiniestukken
INPUT EN PARTICIPATIE
• Voorbeeldfragmenten
•
•
•
•
•
Lappersfortbos
BAM Tracé in Antwerpen
ALF tegen pels
Greenpeace whale wars (hamburg)
Pussy Riot and Femen
De manier waarop we politiek actief zijn hangt samen met de
mogelijkheden binnen de samenleving:
Communicatie tussen jongeren en beleid gaat vooral via
moderne media
 Een engagementscultuur
INPUT EN PARTICIPATIE
Onconventionele en directe politieke participatie
wordt vaak geleid door drukkingsgroepen en of
belangenorganisaties.
 verdedigen van belangen
Blijvend karakter
Meer dan één specifiek doel
Professionele organisatie
Altijd algemeen belang …?
Vb. vakbonden, Kom op tegen Kanker, …
INPUT EN PARTICIPATIE
Een andere vorm van onconventionele participatie is
het oprichten van actiegroepen.
 Voor bepaalde tijd
Voor bepaald belang
Specifieke acties en doelen
Proberen zoveel mogelijk druk uit te oefenen
Organisatie is minder uitgewerkt
vb. hongerstakingen van asielzoekers, actiegroep
binnen ALF
INPUT EN PARTICIPATIE
• Als actiegroepen en belangenorganisaties dezelfde
doelen nastreven maken ze deel uit van eenzelfde
sociale beweging.
=/= tussen organisaties en actiegroepen hebben vooral te
maken in aanpak.
gestructureerd
en beredeneerd
impulsief en agressief
Vb. Arbeidersbeweging, vrouwenbeweging,
milieubeweging
INPUT EN PARTICIPATIE
• Opdracht:
Verzin per 3 een belangenorganisatie waar België
volgens jullie nood aan heeft. Geef die groep een
naam, een missie en beargumenteer de
bestaansreden van jullie organisatie. Verzin ook
enkele concrete (ludieke) acties die jullie zouden
kunnen uitvoeren.