Porozumienia o podziale ryzyka (ang. risk sharing)

Download Report

Transcript Porozumienia o podziale ryzyka (ang. risk sharing)

Umowy o podziale
ryzyka
Nieoparte na wynikach
zdrowotnych
Na poziomie populacji
Oparte na wynikach
zdrowotnych
Warunkowa refundacja
(ang. conditional reimbursement)
Na poziomie pacjenta
Porozumienie w oparciu o udział
w rynku
(ang. paryback)
Limitujące zużycie zasobów
(ang. utilization caps)
Porozumienie cenowowolumenowe
(PAV, ang. price-volume
sgreement)
Producent zapewnia rozpoczęcie
terapii pacjentowi
(ang. expanded access
program)
Umowy warunkowane
wykonaniem badań skuteczności
i bezpieczeństwa
(ang. coverage wuth evidence
developement)
Dane pochodzące z badań
klinicznych (RCT)
Dane pochodzą z badań
obserwacyjnych
(CAD, ang. coverage with
appropriateeness determination;
CSP, ang. coverage with study
participation)
Umowy przewidujące
krótkookresową efektywność
leku
(ang. short-term effectiveness)
Refundacja uzależniona od
wyniku
(ang.performance guarantees)
Refundacja zależna od
ustalonego schematu leczenia
(ang. pattern or process of care)
Refundacja z zapłatą zależną od
osiągnięcia założonego wyniku
zdrowotnego
(ang. outcome guarantee)
Oceniany wynik jest istotnym
klinicznie punktem końcowym
(ang. clinical endpoint)
Oceniany wynik jest zastępczym
punktem końcowym
(ang. surrogate endpoint)
Łanda et all Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka.
Kraków/ Warszawa 2009
Porozumienia o podziale ryzyka nieoparte
na wynikach zdrowotnych (Europa
Zachodnia i USA)
Państwo
Nazwa substancji
Typ umowy
Opis warunków umowy
Szwecja
bewacizumab
limitujące
zużycie
płatnik refunduje koszty do 10 mg
zakumulowanej dawki leku pacjentom w
zaawansowanym stadium nowotworu
USA
bewacizumab
limitujące
zużycie
zniżka dla pacjentów o dochodzie poniżej
75 000$ rocznie, gdy koszt terapii
przekroczy 55 000$ rocznie
Wielka
Brytania
ranibizumab
(wysiękowe, związane
z wiekiem
zwyrodnienie plamki
żółtej)
limitujące
zużycie
płatnik opłaca pierwsze 14 wstrzyknięć w
oko
Francja
galsulfaza
(mukopolisacharydoza
typu IV)
określające
udział w rynku
zwrot kosztów po przekroczeniu
określonego poziomu
Włochy
sutynib
(zaawansowany
nowotwór nerek)
zapewniające
rozpoczęcie
terapii
50% zniżka na pierwsze 2 cykle terapii,
kontynuacja w pełni finansowana przez
płatnika
Porozumienia o podziale ryzyka oparte o
wyniki zdrowotne (Europa Zachodnia i USA)
Państwo
Nazwa substancji
Typ umowy
Opis warunków umowy
Włochy
inhibitory acetylocholinoesterazy
(choroba Alzheimera)
warunkowane
krótkookresową oceną
efektywności
3 miesięczny okres ceny
skuteczności terapii finansowany
przez producenta; uzyskanie
docelowej skuteczności skutkuje
refundacją leku przez max. 2 lata
Dania
walsartan
uzależniająca zapłatę
od uzyskania
założonego wyniku
producent ponosi koszty leczenia,
jeżeli ciśnienie krwi nie zostanie
obniżone do poziomu określonego
w umowie
USA
rizedronian sodu
określający zwrot
kosztów w przypadku
niepowodzenia
leczenia
producent zwraca koszty
spowodowane złamaniami
związanymi z leczeniem
osteoporozy
Wielka
Brytania
memantyna
warunkowana
przeprowadzeniem
badań klinicznych
refundacja leku dla pacjentów
uczestniczących w badaniach
klinicznych leków
Porozumienia o podziale ryzyka
szansą dla Europy ŚrodkowoWschodniej?
Turkey (1998-2007)
8.8
8.5
Slovak Republic
Ireland
7.8
7.4
Estonia (1999-2007)
Poland
6.1
Greece (1998-2007)
Roczny średni wskaźnik wzrostu
realnych wydatków na ochronę
zdrowia na mieszkańca (1998-2008)
5.4
5.3
4.9
4.8
4.7
4.6
4.6
4.4
4.3
4.1
4.1
3.9
3.9
3.4
Luxembourg (1998-2006)
United Kingdom
Slovenia
Czech Republic
Belgium1
EU
Spain
Finland
Hungary
Netherlands
Portugal (1998-2006)
Sweden
Denmark (1998-2007)
Iceland
2.7
2.4
2.4
2.3
1.9
1.8
Austria
Italy
France
Switzerland
Germany
Norway
0.8
0
2
4
6
8
10
Roczny średni wzrost (%)
Źródło: OECD Health Data 2010; Eurostat Statistics
Database.
Instrumenty podziału ryzyka w
wybranych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej
Państwo
Metody alokacji środków
Polska
Umowy podziału rynku, umowy cenowo-wolumenowe, umowy oparte na wynikach
zdrowotnych, umowy regulujące finansowanie rozpoczęcia leczenia przez producenta???
Litwa
Umowy cenowo-wolumenowe od 2008 roku
Węgry
Umowy cenowo-wolumenowe, umowy podziału rynku, umowy limitujące zużycie, umowy
oparte na wynikach zdrowotnych, warunkujące wsparcie informacyjne pacjenta
Rumunia
Umowy cenowo-wolumenowe, umowy regulujące podział rynku
Słowacja
Warunkowa refundacja
Bułgaria
Umowy oparte na wynikach zdrowotnych, limitujące zużycie
Liczba umów o podziale ryzyka
w latach 1997-2008
Źródło:Sullivan, R. European Cancer Research
Managers Forum 2009 Commercial Risk