ČSN 01 6910 - zkratky I - Obchodní akademie Náchod

download report

Transcript ČSN 01 6910 - zkratky I - Obchodní akademie Náchod

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673
Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0439 - EU peníze pro Obchodní akademii Náchod
Číslo-název šablony klíčové aktivity
III/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tématická oblast
Odborné předměty – Dopisy a tabulky podle ČSN
DUM
VY_32_INOVACE_ODB_516
Téma
ČSN 016910 – zkratky I
Autor
Mgr. Taťána Ruprichová
Anotace
Orientace v písemném projevu. Žáci přepisují příklady
z normy - prezentace. Výklad vyučujícího během
prezentace.
Druh učebního materiálu
Prezentace
Věková skupina žáků (popř. ročník)
2. ročník
Časový rozsah
1 vyučovací hodina
Nutné technické vybavení
PC, dataprojektor
Norma ČSN 016910 – zkratky, značky str. 11-14
Zkratky - způsob psaní stanoví Pravidla českého
pravopisu
Příklad:
p. (pan, pánové)
popř. (popřípadě)
r. (rok), zvl. (zvláště)
fa (firma, faktura), fy, fu, fou
pí (paní)
ca, cca (circa)
a. s. (akciová společnost)
t. r. (tohoto roku)
v. r. (vlastní rukou)
Ústí n. Orl.
tj. (to je)
atp., atpod. (a tak podobně)
č. j., čj. (číslo jednací)
č. p., čp. (číslo popisné)
Iniciálové zkratky (tečka se nepíše)
ČR, AV ČR, MF ČR, NG, ČSAD, UNICEF, OSN
Přehled zkratek titulů
Bc. bakalář před jménem
BcA. bakalář umění před jménem
Ing. inženýr před jménem
Ing.arch. inženýr architekt před
jménem
MUDr. doktor medicíny před
jménem
MVDr. doktor veterinární
medicíny před jménem
MgA. magistr umění před jménem
Mgr. magistr před jménem
JUDr. doktor práv před jménem
PhDr. doktor filozofie před
jménem
RNDr. doktor přírodních věd
před jménem
PharmDr. doktor farmacie
před jménem
ThLic. licenciát teologie
před jménem
ThDr. doktor teologie před jménem
Ph.D. doktor za jménem
Th.D. doktor teologie za jménem
prof. profesor před jménem
doc. docent před jménem
CSc. kandidát věd za jménem
DrSc. doktor věd za jménem
dr. h. c. čestný doktorát za jménem
PaedDr. doktor pedagogiky před
jménem
Dr. doktor před jménem
PhMr. magistr farmacie před
jménem
DiS. diplomovaný specialista za
jménem
MDDr. zubní lékař před jménem
Zkratky akademických titulů, vojenských hodností apod.
uvedené před jménem se čárkou neoddělují.
Příklad:
PaedDr. Karla Pechová,
akad. arch. David Brzobohatý,
MUDr. Jana Nová,
Bc. David Nový,
RNDr. P. Nová,
MDDr. Jan Novák,
JUDr. Josef Malý
pplk. Michal Vondráček,
mjr. Vojtěch Koubek
• Má-li oficiální podoba zkratky velké písmeno, pak
podoba s malým písmenem platí za neoficiální.
Použijeme ji tehdy, nespecifikujeme-li druh doktorátu
(dr. A. Vomáčková).
Můžeme ji použít také ve sděleních pracovního rázu, kdy
uvádíme pouhé příjmení a jeden
z titulů:
obraťte se na ing. Nováka; po dobu
nepřítomnosti zastupuje doc. Bílou mgr.
Zelená.
• Zkratky titulů kandidát věd a doktor věd (CSc. a DrSc.),
které se uvádějí za příjmením, oddělujeme čárkami
stejně, jako bychom oddělili plná vyjádření:
(zúčastnil se také docent Nový, kandidát
věd, a připomněl...) zúčastnil se také
doc. Nový, CSc., a připomněl...
Nověji se místo titulu CSc. uděluje doktorský titul, jehož
zkratku slýcháme v podobě [pí ejč dý], popř. [pé há dé].
Kdybychom ho měli napsat tak, jak to odpovídá české
tradici v psaní zkratek titulů, napsali bychom PhD. (pro
teologii ThD.); ale v zákoně o vysokých školách je
uvedena podoba Ph.D. (Th.D.).
Zkratky vědeckých hodností uvedené za jménem se
oddělují čárkou.
Příklad:
PhDr. Martin Suchý, CSc.
MUDr. Jaroslav Paderta, DrSc., České
Budějovice
Mgr. Jana Malá, Ph.D.
V roce 1994 přiznalo MŠMT absolventům vyššího
odborného studia právo používat za svým příjmením
označení podle druhu završeného studia:
diplomovaný
diplomovaný
diplomovaný
diplomovaný
diplomovaný
diplomovaný
diplomovaný
diplomovaný
specialista,
technik,
ekonom,
fyzioterapeut,
ergoterapeut,
správní specialista,
informační specialista,
sociální pedagog.
V roce 1996 přibyl diplomovaný sociální pracovník.
Kromě titulu diplomovaný specialista, se tato označení
nemají zkracovat.
Právní označení firmy
Zkratka právního označení uvedená před názvem
firmy se čárkou neodděluje.
Příklad:
A. s. Kormorán;, v. o. s. LAGUNA
Právní označení uvedené za názvem firmy se odděluje
čárkou.
Příklad:
Slunečnice, a. s.
RENA, spol. s r. o, Pelhřimov
RENA, s. r. o, Pelhřimov
RENA, s. r. o.
Použitá literatura:
• ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných
textovými editory. Praha: Xerox CR, s.r.o., 2007.
• Pravidla českého pravopisu. Praha: Pansofia, 1993.
ISBN 80-901373-6-9.