prezentace VIII

Download Report

Transcript prezentace VIII

Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL208
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Listopad 2012
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Názvosloví kyselých solí, hydroxid solí a oxid solí,
smíšených solí - pravidla pro tvorbu vzorců a názvů daných
solí, příklady k procvičování.
Přehled citací a odkazů:
MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3. oprav.vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1998, 240 s. ISBN 80-718-2055-5.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd.
Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2.
Chemické názvosloví anorganických sloučenin. [online]. [cit. 2012-11-07].
Dostupné z:
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/slouceniny/web/pages/324.html
EU OP VK
Názvosloví kyselých solí, hydroxid solí a
oxid solí, smíšených solí
 Obsahují
atomy vodíku (tzv. kyselý vodík).
 Přítomnost atomů vodíku v molekule se
vyjadřuje předponou hydrogen- před názvem
aniontu.
 Pokud je v molekule více vodíků, jejich počet
vyjádříme předponou di-, tri-, … .
Př. : Napište vzorec hydrogenuhličitanu
vápenatého.
a) Jedná se o sůl kyseliny uhličité H2CO3.
b) Hydrogenuhličitanový anion vznikne odtržením
jednoho atomu vodíku.
HCO3c) Z názvu vyplývá, že vápník má oxidační číslo II.
Ca2+HCO3d) Součet oxidačních čísel v molekule musí být 0,
proto použijeme křížové pravidlo.
Ca(HCO3)2
Př. : Pojmenujte tuto sloučeninu NaHCO3.
a) Anion soli HCO3- je odvozen od kyseliny
uhličité H2CO3.
b) Z toho vyplývá, že podstatné jméno je
hydrogenuhličitan.
c) Pomocí křížového pravidla zjistíme náboj
Na.
Na+HCO3d) Oxidační číslo je I. Koncovka přídavného
jména je –ný.
hydrogenuhličitan sodný
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Hydrogensíran rubidný
Hydrogenuhličitan
barnatý
Dihydrogenfosforečnan
amonný
Hydrogenuhličitan
hořečnatý
Hydrogensulfid sodný
Dihydrogenarseničnan
sodný
a)
b)
c)
d)
e)
f)
RbHSO4
Ba(HCO3)2
NH4H2PO4
Mg(HCO3)2
NaHS
NaH2AsO4
a)
b)
c)
d)
KHS
Na2HAsO4
BaHPO4
Cs2H4TeO6
a)
b)
c)
d)
Hydrogensulfid draselný
Hydrogenarseničnan
sodný
Hydrogenfosforečnan
barnatý
Tetrahydrogentelluran
cesný
 Ve
své molekule obsahují hydroxidové
anionty OH–, tzv. hydroxid-soli nebo oxidové
anionty O2–, tzv. oxid-soli.
 Přítomnost iontů OH– se vyjadřuje slovem
hydroxid (dihydroxid, trihydroxid, …),
přítomnost iontů O2– slovem oxid (dioxid, …).
 Názvy jednotlivých aniontů se oddělují
pomlčkou.
 Anionty se uvádějí v abecedním pořadí
symbolů prvků, popř. symbolů centrálních
atomů.
 Víceatomové
anionty se uvádějí jako
poslední.
 CaCl(OH)
- chlorid-hydroxid vápenatý
 Zn2CO3(OH)2 - uhličitan-dihydroxid
dizinečnatý
 BiCl(O) - chlorid-oxid bismutitý
 RuF4(O) - tetrafluorid-oxid rutheniový
 Ve
vzorcích se uvádějí jednotlivé kationty
v pořadí rostoucích oxidačních čísel.
 Při stejném oxidačním čísle se kationty
uvádějí v abecedním pořadí symbolů prvků.
 V názvech podvojných solí je pořadí kationtů
shodné s jejich pořadím ve vzorcích.
 Víceatomové kationty se řadí jako poslední
ve skupině kationtů stejné velikosti náboje.
 Názvy kationtů se oddělují pomlčkou.
 KNaCO3 –
uhličitan draselno-sodný
 NH4MgPO4 - fosforečnan amonno-hořečnatý
 NaNH4HPO4 – hydrogenfosforečnan sodnoamonný
V
jejich vzorcích i názvech se anionty uvádějí
v abecedním pořadí symbolů (značek) prvků.
 V případě víceatomových aniontů
v abecedním pořadí značek centrálních
atomů.
 Jednotlivé názvy aniontů se od sebe oddělují
pomlčkou.
 V případě víceatomového aniontu se používá
násobné řecké číslovkové předpony (bis-,
tris-, tetrakis-, pentakis-, hexakis- apod.),
název aniontu je v kulaté závorce.
 Cu3(CO3)2F2
- bis(uhličitan)-difluorid
triměďnatý
 Ca5F(PO4)3 - fluorid-tris(fosforečnan)
pentavápenatý
 Na6ClF(SO4)2 - chlorid-fluorid-bis(síran)
hexasodný