Några hälsoproblem hos beagle

Download Report

Transcript Några hälsoproblem hos beagle

Några hälsoproblem hos beagle
Beagle-Ringen Östfolds möte 28 maj
2011
Catharina Linde Forsberg
Några hälsoproblem hos beagle
•
•
•
•
•
Epilepsi
Beagle pain syndrome (aseptisk meningit)
Kinesbeaglesyndromet - MLS
Chondrodystrofi
Höftledsdysplasi
Epilepsi
Petit mal – kort varaktighet,
små ryckningar. Kan
missas.
Grand mal – vanligare,
orolig, sedan krampanfall,
medvetslöshet, varar några
minuter
Status epileptikus – när
kramperna inte upphör.
Hunden kan dö.
Epilepsi
• Genetiskt betingad
(vanligast), eller
förvärvad
• Debuterar hos beagle
från 3 mån till 9 års
ålder
• Hos beagle vanligast
med lindrigare form
av anfall
Epilepsi
• Behandling först om
anfall varje vecka
• De flesta beaglar
klarar sig bra, med
eller utan behandling
• Arbete pågår i Finland
med en genetisk test
för anlaget hos bl a
beagle
Fell foxhounds
Epilepsi
Flygande foxhounds!
• Inte något stort
problem i rasen som
helhet, men
förekommer på vissa
linjer
• Beaglar med epilepsi
skall naturligtvis inte
gå i avel.
Beagle pain syndrome/aseptisk
meningit
-Vid 5-10 mån ålder
-Feber, nedsatt a.t., mkt ont i
nacke och huvud
-Ovilliga att röra på sig
-Anses immunmedierat
-Går i skov
-Behandlas med höga doser
kortison under lång tid
-De flesta blir bra och kan sluta
med behandlingen
-Skall inte gå i avel!
Chinese Beagle Syndrome/MLS
Kinesbeagle/MLS
• Chinese Beagle
Syndrome/Musladin Lueke
Syndrome (MLS)
• En typ av dvärgväxt med
ofta krokiga framben och
med höga yttertår, med
sneda ögon och konstig
form på huvudet, samt
broskiga öronlappar
• Går på tåspetsarna ffa fram
• Ofta även andra problem, t
ex hjärtfel
Kinesbeagle/MLS
• Denna sjukdom finns endast hos beagle och
hos människa!
• Sjukdomen beror på en förändring i endast
en gen, och nedärvningen är recessiv.
• Lyckligtvis finns det nu en gentest!
• Det innebär att om uppfödarna är seriösa
och testar sina avelshundar så behöver det
inte födas fler kinesbeaglar!
• Information om testade beaglar finns på:
www.salenko.co.uk/MLS/
Sägs ha ett väldigt trevligt temperament.
Kan leva till hög ålder.
Chinese Beagle Syndrome/MLS
Chinese Beagle Syndrome/MLS
Obs öronvecket!
Typisk sittposition
Chinese Beagle Syndrome/MLS
x
(MLS/MLS)
(MLS/MLS)
(MLS/MLS)
(MLS/MLS)
(MLS/MLS)
(MLS/MLS)
Chinese Beagle Syndrome/MLS
x
(MLS/MLS)
(N/MLS)
(N/MLS)
(N/MLS)
(MLS/MLS)
(MLS/MLS)
Chinese Beagle Syndrome/MLS
x
(MLS/MLS)
(N/MLS)
(N/MLS)
(N/N)
(N/MLS)
(N/MLS)
Chinese Beagle Syndrome/MLS
X
(N/MLS)
(N/N)
(N/N)
(N/N)
(N/MLS)
(N/MLS)
Chinese Beagle Syndrome/MLS
X
(N/MLS)
(N/N)
25%
(N/MLS)
(N/MLS)
(N/MLS)
50%
(MLS/MLS)
25%
Kinesbeagle/MLS
• Det är okänt hur många MLS-beaglar som
har fötts i Norden, eftersom man inte
tidigare har förstått vad det har rört sig om.
• Ett 20-tal svenska beaglar från belastade
linjer är hittills gentestade. Hälften har visat
sig vara anlagsbärare, (N/MLS).
• Genom att para anlagsbärare med anlagsfria
hundar kommer det inte att födas MLSdrabbade valpar.
Avelsrekommendationer för MLS
1. MLS-beaglar (MLS/MLS) skall självklart inte
användas i avel.
2. Föräldrar till MLS-drabbade beaglar har MLS-anlaget
i enkel uppsättning (N/MLS) och skall inte användas i
avel annat än med testat fria hundar (N/N).
På så vis kommer hälften av avkommorna visserligen att
bli anlagsbärare för MLS, men det kommer inte att födas
några MLS- valpar.
Avelsrekommendationer för MLS
3. Friska syskon till MLS-sjuka beaglar (MLS/MLS)
skall testas för MLS innan de går i avel. För de som testas fria (N/N)
finns inga avelsrestriktioner i detta avseende. För de som visas vara
anlagsbärare (N/MLS) gäller att de endast skall användas i avel med
testat fria hundar (N/N).
4. Föräldrar och syskon till anlagsbärare (N/MLS)
skall testas för att se om de är fria (N/N) eller om de också är
anlagsbärare (N/MLS).
Chondrodystrofi
•
•
•
•
•
•
•
•
Dvärgväxt
Krokiga framben
Grov över skuldrorna
”Ingen” hals
Missbildad ryggrad
Högt placerade yttertår
Ofta hjärtfel
Infektionskänsliga mm
Chondrodystrofi
Chondrodystrofi
Höftledsdysplasi
• Avläsningssystemet ändrades år 2000 från
det Nordiska till det inom FCI.
• Därmed ökade HD-frekvensen hos beagle i
Sverige från c:a 10% till över 30%
• Avelsbasen blev då för smal och SBlK
lämnade SKKs hälsoprogram år 2001.
Höftledsdysplasi
•
•
•
•
•
•
Nordiska systemet
Utan anmärkning
1 Lätt HD
2
3
4 Grav HD
•
•
•
•
•
•
FCI:s system
A och B
C
D
E
F
Höftledsdysplasi
• HD-graderingen enligt FCI
• A = Norbergs vinkel >105º, mittpunkten
ligger innanför ledkanten, samt kongruenta ytor
• B = endera av föregående fallerar
• C = ingendera av de ovan, samt ej kongruent,
eller ledslapphet
• D = ~30% stöd för ledkulan
• E = 0-10% stöd för ledkulan
SBlK:s HD-utredning
• 1. Inventering av samtliga HD-resultat åren
1987-2001 = 1666 rtg beaglar
HD1/C = 11,3%; HD2/D = 2,7%; HD3/E = 0,1%
• 2.Intervjuundersökning av 41 bgl med HD
– 35 (92,2%) hade inte haft några problem
– 6 st hade haft ont (7,8%) från 6-7 års ålder (alla
hade grad 2 el.3)
SBlK:s HD-utredning
• 3. Omläsning av 80-tal gamla HD-bilder.
– Endast ett fåtal fick en annan gradering.
• 4. Omröntgning efter c:a 5 år av 13 beaglar
med HD
– En del hade blivit bättre, bl a en med HD3/E
som nu fick HD1/C (!)
– En hund fick olika bedömning båda ggr på 2
bilder som tagits samtidigt
– Flera hade blivit något sämre, ffa de med
HD2/D.
Genetisk forskning på beagle
• DNA-Prover önskas
• Dels från beaglar som är helt friska
• Dels från beaglar med följande problem:
–
–
–
–
Aseptisk meningit
Kondrodystrofi (krokiga ben)
Lymfom (blodcancer)
Hämangiosarkom (blodcancer)