Konsorcjum Radiobiologiczne dla nowoczesnej radioterapii

download report

Transcript Konsorcjum Radiobiologiczne dla nowoczesnej radioterapii

The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Konsorcjum Radiobiologiczne dla
Nowoczesnej Radioterapii
Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko
Kraków - 15-11-2013
1
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
1. Spotkanie Krakow, 18.03.2013 roku
2. Zasoby aparaturowo-sprzętowe
3. Propozycje tematyki badawczej
4. Harmonogram
Warszawa - 09-04-2014
2
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Spotkanie Krakow, 18.03.2013 roku
1. Dr Janusz Lekki - Możliwości zastosowań mikrowiązek promieniowania
X i 2 MeV protonów do naświetlań pojedynczych komórek.
2. Prof. Krystyna Urbańska - Badania in-vivo czerniaka, kinazy, caspazy,
opóźnione ROS, Proteomica.
3. Prof. Dorota Słonina - Ocena skuteczności biologicznej wiązki
protonowej, Ocena RBE w zależności od piku Braaga, badania
zależności RBE od LET.
4. dr Leszek Grzanka – Planowanie/ Symulacje przeżywalności , OER.
5. Prof. Krzysztof Ślósarek – Planowanie terapii
6. Dr Joanna Czub – Przedstawienie propozycji badań dla linii
komórkowych.
Warszawa - 09-04-2014
3
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
1.
Źródła promieniowania dla radiobiologii w
Cyklotron AIC-144,
IFJ PAN
stanowisko w pokoju terapii
oka, energia do 60 MeV (30
Gy/min)
2. Cyklotron Proteus – C235
energia 70 MeV -230 MeV
3. Theratron 780 Co-60 (0.5
Gy/min 60 cm)
4. Lampa rtg Philips do 300
kVp
5. Źródła Cs-137 (0.1 uGy/h – 1
Gy/h)
6. Protony 2 MeV (J. Lekki)
7. Mikrowiązka X (J. Lekki)
Warszawa - 09-04-2014
4
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej
Hala eksperymentalna dla fizyki jądrowej i radiobiologii
Hala eksperymentalna – gotowa
Odpowiedzialny za halę eksp. M. Ziębliński
Warszawa - 09-04-2014
5
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej
Laboratorium dla radiobiologii
- Dwa pokoje przygotowania materiałów biologicznych: materiał ludzki i
materiał zwierzęcy (dr A. Panek)
- Przygotowanie projektu stanowiska do napromieniania dr J. Dąbrowska
Warszawa - 09-04-2014
6
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej
Radioterapii
1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
PAN
2. Uniwersytet Jagielloński – WBBiB, WFAiIS
3. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
4. Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
5. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Krakowie
6. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Gliwicach
7. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
8. …
Warszawa - 09-04-2014
7
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Celem powstającego Konsorcjum Radiobiologicznego jest
koordynacja badań dotyczących:
- oddziaływania promieniowania jonizującego (w szczególności
protonów o różnych energiach) na układy komórkowe oraz
modele zwierzęce łącząc nowoczesne techniki biologii
molekularnej z zaawansowanymi metodami fizycznymi badania
układów biologicznych
- opracowania i wdrażania nowych metod dozymetrii
terapeutycznych wiązek protonowych, w tym generowanych
aktywnie, na podstawie biofizycznych modeli wydajności
detekcji promieniowania silnie jonizującego.
Warszawa - 09-04-2014
8
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Planowane Badania
1. Dozymetria biologiczna wiązki terapeutycznej
cyklotronu Proteus C-235
• Wykonanie krzywych kalibracyjnych dla wiązek
protonów o różnych energiach z cyklotronu
Proteus C-235.
• Ocena RBE dla niemodulowanych i poszerzonych
wiązek protonów o różnych energiach, dla
różnych linii komórkowych
• Ocena możliwości opracowania nowych technik
szybkiej retrospektywnej dozymetrii biologicznej
Warszawa - 09-04-2014
9
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
2. Badania własności inhibitorów w układach
komórkowych
• Wyjaśnienie roli ROS i DSB (H2AX)
• Badanie ruchliwość, migracja i adhezji komórek
• Badanie zależności od dawki efektu inhibitorowego
dla komórek z przerzutów nowotworowych
naświetlanych protonami i promieniowaniem
referencyjnym
Warszawa - 09-04-2014
10
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
3. Badania radiowrażliwości i zdolności naprawczych
komórek, w tym komórek człowieka
• Próba oceny predykcyjnej promieniowrażliwości
komórek, w tym pacjentów radioterapii
• Identyfikacja profilu ekspresji genów naprawy DNA
odzwierciedlająca ekspozycje na promieniowanie
jonizujące w zakresie niskich i wysokich energii
protonów
• Analiza wpływu promieniowania na zmiany
proteomu i metabolomu napromienionych komórek i
tkanek
Warszawa - 09-04-2014
11
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
4. Poszukiwanie biomarkerów promieniowania
słabo i silnie jonizującego.
Warszawa - 09-04-2014
12
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Najbliższe kroki (do 30.06.2014)
1) Podpisanie listów intencyjnych
2) Przygotowanie kostrukcji Grup
Roboczych (Work package)
Warszawa - 09-04-2014
13
The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics
Polish Academy of Sciences
Dziękuję za uwagę!
Zapraszamy do udziału w Konsorcjum
Warszawa - 09-04-2014
14