Hannu Freund - KT Kuntatyönantajat

download report

Transcript Hannu Freund - KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajat
virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos
Esittely
KT Kuntatyönantajat
 KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta.
Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät, valtuuskunnan
asettaminen ja toiminnan rahoitus.
 Keskitetty työnantajaedunvalvonta ja sopimustoiminta alkoi 1.12.1970,
jolloin laki kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta (ksv) astui voimaan.
 Lakia uudistettiin vuonna 1987, kun kunnallisesta
sopimusvaltuuskunnasta tuli Kunnallinen työmarkkinalaitos.
 Lakiuudistuksessa vuonna 1993 Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta tuli osa Suomen Kuntaliittoa.
 2010 joulukuussa Kunnallinen työmarkkinalaitos otti käyttöön
KT Kuntatyönantajat -nimen
22.5.2014
2
KT:n tehtävät
KT Kuntatyönantajat on kuntatyönantajien etujärjestö työmarkkinaasioissa.
KT edustaa Suomen 304 kuntaa ja 130 kuntayhtymää, joissa
työskentelee 432 000 viranhaltijaa ja työntekijää.
 KT neuvottelee ja sopii niiden kuntatyönantajien puolesta kunnallisten
viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista
 KT antaa suosituksia yleisistä palvelussuhdetta koskevista asioista,
palvelutuotannon tuloksellisuudesta ja työelämän laadusta
 KT hoitaa muut lain edellyttämät tehtävät
22.5.2014
3
KT:n valtuuskunta
 11 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet
 valtiovarainministeriö määrää kokoonpanon
 toimikausi 4 vuotta (1.10.2013 - 30.9.2017)
 päättää mm.
 virka- ja työehtosopimusten tekemisestä ja irtisanomisesta
 suosituksista
 kunnan tai kuntayhtymän ryhtymisestä työnsulkuun
22.5.2014
4
Valtuuskunnan jäsenet 1.10.2013 - 30.9.2017
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Haapanen Jorma, Kirkkonummi
Itkonen Pentti, Lappeenranta
Karhunen Minna, Järvenpää
Laaksonen Aulis, Pori
Lievonen Kirsi-Marja, Helsinki
Majalahti Juha, Karkkila
Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Hämeenlinna
Ojennus Reijo, Parkano
Viljanen Ritva, Vantaa
Ylinen Keijo, Kauhava
Ylä-Mononen Jaana, Virrat
Koski Kirsi, Tampere
Ruhanen Seppo, Hirvensalmi
Nieminen Jarmo, Helsinki
Pitkänen Riitta, Oulu
Viialainen Matti, Puumala
Määttänen Petra, Turku
Nordström Paula, Lohja
Kärki Armi, Pirkkala
Kiiskinen Kari, Äänekoski
Vuorinen Maritta, Lahti
Kantola Jouko, Joensuu
22.5.2014
Kok.
Kesk.
Kok.
Vas
SDP
SDP
Vihr.
PerusS
SDP
Kok.
Kesk.
5
Suomen
Kuntaliitto
Ministeriöt
KT
EK
Elinkeinoelämän
keskusliitto
Kunta-alan
ammattijärjestöt
KiT
VTML
Kirkon
Valtion
työmarkkina- työmarkkinalaitos
laitos
Palkansaajakeskusjärjestöt
Akava, SAK, STTK
22.5.2014
6
Kunta-alan neuvotteluosapuolet
KT Kuntatyönantajat
edustaa MannerSuomessa
työmarkkinoilla
304 kuntaa ja
127 kuntayhtymää
Kunta-alan unioni
JHL, JYTY
Kunta-alan koulutettu
hoitohenkilöstö KoHo
SuPer, Tehy,
Suomen Palomiesliitto
Julkisalan koulutettujen
neuvottelujärjestö
JUKO
mm. OAJ, Lääkäriliitto,
Eläinlääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, KTN, Suomen
Terveydenhoitajaliitto, Talentia,
Akavan Erityisalat
Henkilöstö (432 000) pääsopijajärjestöittäin:
JUKO 30 %, Kunta-alan unioni 29 %, KoHo 29 %, ja järjestäytymättömät 12 %.
23.5.2014
7
KUNTAKONSERNI TYÖNANTAJANA
Kunnan oma
palvelutuotanto
(kunnat,
kuntayhtymät,
liikelaitokset)
Edunvalvonta:
KT
Sovellettava
sopimus:
KVTES, OVTES, TS,
TTES, LS
Kunnan määräämisvallassa olevat
yhteisöt
Yksityiset
yritykset
(osakeyhtiö, säätiö
jne.)
AVAINTA ry
AVAINTES JA
AVAINOTES,
erityisaloja koskevia
ja talokohtaisia
työehtosopimuksia
Useita EK:n jäsenliittoja
Useita liittotason
työehtosopimuksia
Sopimusjärjestelmä

Kunta-alan sopimusjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Suomen kunnat ja
kuntayhtymät ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat.

Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkoista, työajoista ja
muista palvelussuhteen ehdoista.

Kunta-alan kuukausipalkkaisiin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja
työehtosopimusta (KVTES), teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimusta
(TS), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) ja lääkärien
virkaehtosopimusta (LS).

Tuntipalkkaisilla on oma tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES).

Lisäksi erillissopimuksia ovat kunnallisia muusikkoja ja näyttelijöitä sekä
satamajäänmurtajien henkilöstöä koskevat työ- ja virka-ehtosopimukset
22.5.2014
9
KT Kuntatyönantajat
Markku Jalonen
Yleiset
palvelussuhdeasiat
ja teknisten
sekä tuntipalkkaisten
palvelussuhdeasiat
Opetus- ja
sivistystoimen
palvelussuhdeasiat
Sosiaali- ja
terveyspalvelujen
palvelussuhdeasiat
Työmarkkinatutkimus ja
työsuojelu
Henkilöstövoimavarojen
kehittäminen
22.5.2014
Viestintä
10
KT:n tehtävät ja palvelut
• Virka- ja työehtosopimukset
 Suositukset ja sopimukset yleisistä palvelussuhdeasioista,
tuloksellisuudesta ja työelämän laadusta
• Yhteistoiminta-asiat
• Työsuojeluasiat
• Henkilöstön kehittäminen
• Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen
 Vaikuttaminen työelämää koskevaan lainvalmisteluun ml.
eläkeneuvottelut
• Osallistuminen kolmikantayhteistyöhön
• Kuntatyönantajien edunvalvonta EU:ssa
• Keskusneuvottelut
…. jatkuu
22.5.2014
11
KT:n tehtävät ja palvelut
• Työtuomioistuinasiat
• Työvoimakustannusten seuranta
• Tutkimukset ja selvitykset
• Virka- ja työsuhdeneuvonta
• Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
• Lausunnot, koulutus ja lainopillinen neuvonta
• Kuntatyönantaja-lehti
• www.kt.fi -verkkopalvelut
• Julkaisut
22.5.2014
12
KT:N STRATEGISET PAINOPISTEET 2011-2014
Visio
.
Kunnat ovat
vetovoimaisia
työnantajia ja kuntien
työyhteisöt tuloksellisia
ja hyvinvoivia
Toiminta-ajatus
KT:n tehtävänä on
turvata työmarkkinoiden
häiriötön toiminta ja luoda
edellytyksiä hyvälle
työnantajapolitiikalle
Arvot
Avoimuus, luottamus,
oikeudenmukaisuus,
erilaisten voimavarojen
arvostaminen, laatu,
asiakaslähtöisyys ja
kehityshakuisuus
Vaikuttavuus
Työmarkkinoiden
vakaus ja
muutosvalmius
Tulokselliset palvelut ja
hyvinvointi
Tuottavuus,
työelämän laatu ja
joustavuus
Asiakkuus,
kumppanuus
Työvoimakustannusten hallinta
ja työrauha
Henkilöstön saatavuus
ja osaaminen
Työhyvinvointi ja
työssä jatkaminen
Rakenteet ja
prosessit
Työmarkkinatoiminta
ja muu edunvalvonta
sekä viestintä
Tehokas työnantajapalvelu kunnille, ky:lle
ja kuntien omistamille
yhteisöille (Avainta ry)
Työelämän
kehittäminen
KT:n
henkilöstö
KT:n henkilöstö on
osaavaa ja
hyvinvoivaa
Tuloksellinen johtaminen ja strategioiden
toimeenpano
KT on uudistuva ja
verkottuva työyhteisö
Työnantajaedustajat kunnissa ja
kuntayhtymissä
• Päättäjät työnantajan edustajina
Kunta-alalla työnantajan edustajia ovat virkamiesjohdon ja esimiesten
rinnalla kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa toimivat
luottamushenkilöt. He vaikuttavat päätöksillään siihen, minkälaista
työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa kunnassa harjoitetaan.
• KT-yhteyshenkilöt
KT:n yhteyshenkilöitä kunnissa ja kuntayhtymissä ovat KTyhteyshenkilöt (ent. palkka-asiamiehet), jotka koordinoivat
henkilöstöasioita ja huolehtivat virka- ja työehtosopimusten
täytäntöönpanosta ja yhtenäisen linjan noudattamisesta sekä
yhteydenpidosta KT Kuntatyönantajiin.
22.5.2014
14