Otpad, klasifikacija i opasan otpad

download report

Transcript Otpad, klasifikacija i opasan otpad

Otpad – klasifikacija i opasan otpad
Margareta Milosavljević
Direktor Industrijske ekologije
23.Oktobar 2010, Beška
Agenda
 Definicija otpada
 Klasifikacija otpada i osnovne karakteristike opasnog
otpada
 Upravljanje otpadom
 Zbrivanjanje industriskog opasnog otpada
 Pitanja
2
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Definicija i vrste otpada
 otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi
kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava
ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom
 Vrste otpada u smislu zakona su:
 komunalni otpad (otpad iz domaćinstva)
 komercijalni otpad
 industrijski otpad
3
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Klasifikacija otpada
 klasifikacija otpada jeste postupak svrstavanja otpada na
jednu ili više lista otpada koje su utvrđene posebnim
propisom, a prema njegovom poreklu, sastavu i daljoj
nameni
 Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada
prema:
 mestu nastanka
 poreklu
 predviđenom načinu postupanja
 Lista otpada je nomenklatura otpada prema karakteru
otpada
4
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Klasifikacija otpada
 Otpad se razvrstava prema:
 Poreklu
 Karakteru
 Kategoriji
 Poreklo - određuje se indeksnim brojem iz Kataloga otpada
 Karakter - određuje se nakon definisanja indeksnog broja postupcima
kojima se utvrđuju:
 fizičke karakteristike
 hemijske karakteristike
 biološke karakteristike
 osobine otpada i da li otpad poseduje opasne karakteristike
 Kategorija otpada - određuje se pripadnost Listi otpada
5
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Klasifikacija otpada
 U zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na
zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti:
 neopasan
 inertan
 opasan
 opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili
koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po
životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih
karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i
ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan
 pripada kategorijama iz Aneksa I i/ili sadrži supstance iz Aneksa
II EC Direktive o opasnom otpadu(91/689/EEZ)
6
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Karakteristike opasnog otpada otpada
 Karakteristika koja otpad čine opasnim su:
 eksplozivan
 oksidirajući
 visoko zapaljivi
 nadrazujući (iritativan)
 štetan (opasan)
 otrovan (toksičan)
 kancerogen (toksičan)
 korozivan
 infektivan
7
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Grupe opasnog otpada
 Neke grupe opasnog otpada:
 Istrošene baterije i akumulatori
 Otpadna ulja
Otpadne fluo cevi koje sadrže živu
 Otpad kontamiran dugotrajnim organskim zagađujućim
materijama (POPs otpad)
 Medicinski otpad - infektivni deo
 Farmaceutski otpad
 Otpad koji sadrži azbest ….
8
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Upravljanje otpadom
Održivi sistem upravljanja otpadom temelji se na sledećim principima:
reciklaža i ponovno korištenje
Termička upotreba
Spaljivanje
Hemijska i fizički
Pre-tretmat
Odlaganje
Nekontrolisano
spaljivanje i
odlaganje
Eliminisanje
otpada
Izbjegavanje
Minimizacija
Obnavljanje materijala
Obnavljanje
energije i
materijala
Količina otpada
9
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Zbrinjavanje industrijskog opasnog otpada
Tržište
Otpada
AFR
Platforma
Cement
Peć
Tržište
Lobiranje
Predobrada
Suspaljivanje
Regulativa
10
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM
Klasifikacija otpada

Ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine je
propisao
1) katalog otpada; prilog\katalog_prilog.pdf
2) listu kategorija otpada (Q lista); prilog\kategorije_otpada Q lista.pdf
3) listu kategorija opasnog otpada prema poreklu i sastavu (Y lista); prilog\y_lista.pdf
4) listu opasnih karakteristika otpada (H lista); prilog\h_lista.pdf
5) listu komponenti otpada zbog kojih se otpad smatra opasnim (C lista); prilog\c_lista.pdf
6) granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se
određuju karakteristike otpada; prilog\_granicne_vrednosti.pdf
7) listu postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D lista i R lista);
d_i_r_lista.rtf.pdf
8) vrste, sadržinu i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada;
9) vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina opasnog otpada namenjenog
za fizičko-hemijski tretman; prilog\lista_parametara_za_fiz_hemijsko_ispitivanje.pdf
10) vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana;
prilog\lista_parametara_za_termicki_tretman.pdf
11) vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju;
prilog\lista_parametara_za_odlaganje.pdf
Holcim (Srbija)
d.o.o. i postupak klasifikacije
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
12) način
otpada prilog\nacin_i_postupak_klasifikacije.pdf
11
09.04.2015/MM
12
Holcim (Srbija) d.o.o.
Jacanje kapaciteta za upravljanje opasnim kucnim otpadom
09.04.2015/MM